Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa a localitatilor Draganesti, Tiganesti, Belejeni, Sebis, Mizies, Pacalesti si Pantasesti, comuna Draganesti, judetul Bihor


Concesionare numarul 2429/10.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DRAGANESTI (PRIMARIA COMUNEI DRAGANESTI BIHOR)
Adresa postala: DRAGANESTI NR.37 JUDETUL BIHOR, Localitatea: Draganesti, Cod postal: 417250, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Ovidiu Banda, Tel. +40 259321729, Email: [email protected], Fax: +40 259231729, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa a localitatilor Draganesti, Tiganesti, Belejeni, Sebis, Mizies, Pacalesti si Pantasesti, comuna Draganesti, judetul Bihor
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Comuna Draganesti, judetul Bihor
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa a localitatilor Draganesti, Tiganesti, Belejeni, Sebis, Mizies, Pacalesti si Pantasesti, comuna Draganesti, judetul Bihor
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
65130000-3 - Exploatarea sistemului de alimentare cu apa (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa a localitatilor Draganesti, Tiganesti, Belejeni, Sebis, Mizies, Pacalesti si Pantasesti, comuna Draganesti, judetul Bihor, iclude: ? Respectarea legilatiei, normelor, prescriptiilor si reglementarilor privind igiena muncii, protectia muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a constructiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;? Exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor cu personal autorizat, in functie de complexitatea instalatiei si de specificul locului de munca;? Respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotararea de dare in administrare a serviciului si precizati in regulamentul de alimentare cu apa;? Furnizarea autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informatiilor solicitate si accesul la documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de alimentare cu apa, in conditiile legii;? Producerea, transportul, inmagazinarea si distributia apei potabile;? Exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, in conditii de siguranta si eficienta tehnico-economica, cu respectarea tehnologiilor si instructiunilor tehnice de exploatare;? Instruirea, supravegherea si intretinerea corespunzatoare dispozitiilor legale, a zonelor de protectie sanitara, a constructiilor si instalatiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabila;? Monitorizarea stricta a calitatii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;? Captarea apei brute, numai cu respectarea conditiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizatiile de mediu si de gospodarire a apelor;? Intretinerea si mentinerea in stare permanenta de functionare a sistemelor de alimentare cu apa;? Contorizarea cantitatilor de apa captate, inmagazinate, transportate, distribuite si, respectiv, facturate;? Cresterea eficientei si a randamentului sistemelor in scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor in sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica si prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea acestora;? Limitarea cantitatilor de apa potabila distribuita prin retele publice, utilizata in procesele industriale si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea , refolosirea si reutilizarea acesteia in cadrul statiilor de tratare si epurare;? Respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa;? Furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa la toti utilizatorii din raza de operare pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;? Aplicarea de metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor de operare;? Elaborarea planurilor anuale de intretinere, revizii, reparatii capitale si modernizari, executate cu forte proprii si cu terti;? Realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa a cestora;? Evidenta orelor de functionare a utilajelor;? Tinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, avand contabilitate separata pentru fiecare tip de serviciu si/sau localitate de operare in parte;? Personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotarare de dare in administrare si conditiile de externalizare a activitatii, daca este cazul;? O dotare proprie cu instalatii si echipamente soecifice necesare pentru prestarea activitatilor asumate prin contractul de delegare a gestiuniii sau prin hotarare de dare in administrare;? Alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale.
Valoarea estimata fara TVA: 20, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conditia 1: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire: Declaratie privind eligibilitatea sau prezentarea a orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, in original (Formular 5.a).(In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor mentionate mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta va accepta declaratia pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens).Conditia 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit (indiferent de cuantumul acestora); in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, in original (Formular nr.4.a).Nota: Daca autoritatea contractanta are suspiciuni cu privire la declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, are dreptul de a verifica si cere informatii organismelor competente.Conditia 3: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta in baza Ordinului 314/2010 intrat in vigoare la 20.10.2010 prin care certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurentaModalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere, in original (Formular nr. 3.a)Conditia 4: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 ind 1Persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contracte, necesar finantarii contractelor de achizitie publica (inclusiv consilierii locali) sunt urmatoarele: primar: Banda Adrian Ovidiu; viceprimar: Sala Florin; contabil: Belejan Dorina, Secretar: Horge Vasile; consilier: Horge Adrian Vasile, Consilieri locali: Balint Vasile Radu, Bota Ioan Viorel, Bozga Florin Cosmin, Bunta Gheza, Cata Nicolae, Ciolac Alexandru Stefan, Dan Vasile Stefan, Haiduc Vasile, Horgiu Miron, Oras Ionut.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere, in original (Formular nr. 6.a)Conditia 5: Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice ? ANAF (buget consolidat) sau echivalent.Modalitatea de indeplinire: Prezentarea certificat in copie lizibila stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul", copie legalizata sau original.Conditia 6: Certificat privind plata impozitelor si taxele locale - eliberat de primaria pe raza careia ofertantul isi are sediul (sau echivalent).Modalitatea de indeplinire: Prezentarea certificat in copie lizibila stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul", copie legalizata sau original.NOTA: - Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. In situatia in care procedura de emitere acestora nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, ofertantii pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006 actualizata. In aceasta situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. 3 din Ord. 509/2011.- Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari, rambursari de TVA etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor si se prezinta documente justificative.Conditia 7: Declaratie privind calitatea de participant la procedura, completata si semnataa de catre reprezentantul legal al ofertantului - ofertantul va completa Formularul 1.a;Aplicabilitate: 1. In cazul in care se depune oferta comuna, declaratiile, cazierele, certificatele, inclusiv certificatele fiscale, vor fi depuse de fiecare asociat.2. In situatia in care din documentele solicitate la capitolul III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului, reiese ca acesta se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 180 art. 181 sau de art. 69?1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractractului de achizitie publica. Sunt asimilati situatiei expuse mai sus ofertantii care au emise pe numele lor documente constatatoare inregistrate la ANRMAP, care atesta neindeplinirea obligatiilor contractuale in sensul prevederilor art. 181 din OUG 34/2006, respectiv ale art. 97^1 din HG nr. 925/2006.3. In situatia in care cele declarate in cadrul Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta ofertantul in cauza va fi descalificat in baza punctului II.2 din certificatul in cauza.Nota: In cazul persoanelor juridice straine, autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si art. 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus. In ceea ce priveste cazurile mentionate la art. 180, in conformitate cu legislatia interna a statului in care sunt stabiliti ofertantii, aceste solicitari se refera la persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste ofertantul.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata.Pentru persoanele juridice romaneConditia 1: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta din care sa rezulte ca ofertantul este autorizat sa desfasoare activitatile specifice obiectului prezentei achizitii.Modalitatea de indeplinire: Prezentarea in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.Pentru persoanele juridice straineModalitatea de indeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.Nota: Din informatiile furnizare in certificatul constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat din certificatul constatator emis de ONRC, conform Ord. 509/2011.Conditia 2: Licenta emisa de A.N.R.S.C. (Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice) ? in clasa corespunzatoare ariei de furnizare/prestare a serviciilor sau intr-o clasa superioara valabila la data limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de indeplinire: copie lizibila stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul".
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale - din care sa reiasa sediul si datele de identificare ale ofertantului, numarul de telefon, fax, contul deschis la Trezorerie si contul pentru restituirea garantiilor de participare la procedura.Modalitatea de indeplinireFormular 12.a - Fisa de informatii generale, in original
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Ofertantul dispune de personal suficient si satisfacator, de specialitate, personalul cu sarcini cheie si personalul calificat si necalificat pentru a asigura executarea contractului.Modalitatea de indeplinire- Declaratie privind informatii de personal - Formular 18.a;
- Declaratie pe propria raspundere - Formular 18.b- CV-uri datate si semnate in original; copia contractului de munca sau extras din registrul general de evidenta a salariatilor - pentru angajati ai ofertantului; Pentru persoane care nu sunt angajati ai ofertantului se vor prezenta contracte de colaborare sau alte tipuri de contracte incheiate conform legislatiei in vigoare; declaratie de disponibilitate;
- liderul asocierii va prezenta centralizator pe total asociere (daca este cazul)Nota: Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 20 si 21, conform art. 11^1 din HGR nr. 925/2006 actualizata, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala va prezenta Formularul 20 si 21. De asemenea, acesta nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularele 4.a, 5.a, 6.a.Cerinta 2: Acorduri/contracte de asociere (daca este cazul) ? ofertantul va completa Formularul 1.b; Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere (Formular 1.b*) a reprezentantului liderului asocierii din care sa rezulte ca in cazul in care asocierea va fi declarata castigatoare, pana la data semnarii contractului se va prezenta acordul de asociere in forma legalizata, conform Legii nr. 36/1995 - Legea Notarilor Publici, actualizata.Modalitatea de indeplinire- ofertantul va completa Formularul 1.b si Formular 1.b*, in original.Cerinta 3: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, acordul acestuia/acestoraSubcontractarea este permisa cu respectarea urmatoarelor conditii: ? fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv? ofertantii trebuie sa indice in ofertele lor - datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, - specializarea acestora precum si - informatii privind proportia in care contractulurmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti mentionandu-se valoarea si tipul operatiunilor ce vor fi executate de catre subcontractant? resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens? subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu se incadreaza la prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006, conform formularului din documentatia de atribuire.In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplinesca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant ?i subcontractantii nominalizati in oferta; Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta ?i se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica; Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initialeModalitatea de indeplinire- ofertantul va completa Formularul 2.a si Formular nr. 6.a (daca este cazul), in original.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 11.03.2014 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
1. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) beneficiaza de reducere cu 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire pentru garantia de participare, garantia de buna executie si cifra de afaceri solicitata, daca vor depune documente prin care dovedesc ca sunt I.M.M.2. Ofertantii pot uza de prevederile art. 11 alin 4 din HG 925/2006 actualizata prin prezentarea la data depunerii ofertei a unei declaratii initiale privind indeplinirea cerintelor de calificare (formular 58). Autoritatea contractanta va solicita completarea documentelor numai acelor ofertanti care au uzat de drepturile prevazute la art. 11 alin 4.3. In cazul in care exista 2 sau mai multe oferte admisibile care prezinta preturi egale, pentru departajare autoritatea contractanta va solicita ofertantilor reofertarea in plicuri sigilate. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Comuna Draganesti
Adresa postala: str. Principala, nr. 37, Localitatea: Draganeti, Cod postal: 417250, Romania, Tel. +4 0259321729, Email: [email protected], Fax: +4 0259321729
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 08:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer