Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate in orasul Targu Lapus


Concesionare numarul 2419/20.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL TARGU LAPUS
Adresa postala: STR.TIBLESULUI, NR.2, JUD.MARAMURES, Localitatea: Targu Lapus, Cod postal: 435600, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIU FULOP, Tel. +40 262384465, Email: [email protected], Fax: +40 262385403, Adresa internet (URL): www.primaria.lapus.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate in orasul Targu Lapus
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Raza administrative teritoriala a orasului Targu Lapus
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Concesionarea serviciului regulat de transport public local de calatori in orasul Targu Lapus si satele apartinatoare, in scopul asigurarii transportului de persoane prin curse regulate
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Concesionarea serviciului regulat de transport public local de calatori in orasul Targu Lapus si satele apartinatoare, in scopul asigurarii transportului de persoane prin curse regulate, pe urmatoarele trasee, dupa cum urmeaza: 1.Traseul nr. 1: Targu Lapus ?Rohia - scoala ? 7, 5 km si retur2.Traseul nr. 2 : Targu Lapus -Fantanele ? (capat) la parau- 12 kmsi retur3.Traseul nr. 3: Targu Lapus ?Boiereni ? Biserica ? 11, 5 km si retur4.Traseul nr. 4: Targu Lapus ?Razoare sat capat-9, 5 km si retur4.Traseul nr. 4: Razoare sat capat-Groape 4, 5 km si retur5.Traseul nr. 5: Targu Lapus ?Razoare scoala Olanda -7 km si retur6.Traseul nr. 6: Targu Lapus ?Borcut capat ? 5 km si retur7.Traseul nr. 7: Targu Lapus ?Inau intersectie scoala - 10 km si retur8.Traseul nr. 8: Targu Lapus ?Dumbrava capat- 6 km si retur9.Traseul nr. 9: Targu Lapus ?Dobriccapat ? 8 km si retur10. Traseul nr.10: Targu Lapus ?Stoiceni intersectieCasa alba ? 8, 5 si retur11. Traseul nr.11Targu Lapus ?Cufoaiascoala7, 5 km si retur12. Traseul nr.12: Targu Lapus ?Damacuseni capat spre Lupoaia - 4, 5 km si retur13. Traseul nr.13: Targu Lapus ?Rogozcapat spre Lapusul Romanesc - 7, 5 km si retur14. Traseul nr.14: Targu Lapus ?Rogozcapat spre Libotin - 7, 5 km si retur
Valoarea estimata fara TVA: 108, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea ? completare formular nr.2-Certificatde cazier judiciar al administratorului firmei ofertante (original sau copie conform cu originalul) valabil la data deschiderii licitatiei Persoane juridice romane - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie legalizata din care sa rezulte obiectul de activitate supus licitatiei- copie certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului ComertuluiPersoane juridice straine - documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale ? cifra de afaceri pe ultimii 3 aniModalitatea de indeplinirecompletare formular nr. 3Bilant contabil la 31.12.2012 vizat de D.G.F.P.Modalitatea de indeplinirePrezentare
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii privind planul de asigurare a calitatii serviciilor de transport public local de calatoriModalitatea de indeplinirecompletare formular nr. 42. Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport public, mijloace de supraveghere a desfasurarii serviciului de transport public si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractuluiModalitatea de indeplinirecompletare formular nr. 53. Declaratie privind asigurarea cu personal ce poate fi mobilizat pentru realizarea contractuluiModalitatea de indeplinirecompletare formular nr. 64. Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare (transport public) in ultimii 3 aniModalitatea de indeplinirecompletare formular nr. 7; se va prezenta cel putin un contract, insotit de recomandarea beneficiaruluiDeclaratie privind lista subcontractantilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia completata de catre ofertantul individual / asociatul principal.Modalitatea de indeplinireSe va completa, semna si prezenta Formularul 96. Documente din care sa dovedeasca faptul ca detine efectiv pentru transportul local de calatori, unnumar de 14 microbuze cu minim 17+1 locuri + 2 microbuze cu minim 17+1 locuri rezerva.In cadrul mijloacelor de transport mentionate anterior, ofertantul trebuie sa detina cel putin doua special echipate pentru accesul persoanelor cu dizabilitati (platforma speciala de urcare/coborare in vederea asigurarii transportului in comun a persoanelor cu handicap, imobilizate in carucioare).Ofertantul va prezenta documentedin care sa rezulte ca autobuzele, sunt detinute in temeiul unui contract de leasing sau in proprietate.Dupa adjudecarea licitatiei, ofertantul castigator are obligatia sa opereze in transportul local de calatori numai cu autovehiculele prezentate in oferta. In caz contrar va suporta consecintele legale (pierderea garantiei de participare, anularea contractului de concesiune si plata de daune interese si despagubiri).Modalitatea de indeplinirePrezentare7. Documente care sa ateste ca autovehiculele pentru transport calatori indeplinesc cerintele impuse de normele cel putinEuro 2privind poluarea prin evacuare de noxe.Modalitatea de indeplinirePrezentare
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 40.001) Tariful unei calatorii/km 40.003) Norme de poluare 20.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
444/15.01.2014
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 10.02.2014 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria orasului Targu Lapus ? Compartiment Juridic
Adresa postala: str. Tiblesului, nr.2, Localitatea: Targu Lapus, Cod postal: 435600, Romania, Tel. +40 262384465, Email: [email protected], Fax: +40 262385403
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2014 08:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer