Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare comuna Berghin


Concesionare numarul 2265/29.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BERGHIN
Adresa postala: Berghin nr.361, Localitatea: Berghin, Cod postal: 517110, Romania, Punct(e) de contact: ALIN BOJAN, Tel. +40 258854101, Email: [email protected], Fax: +40 258854101, Adresa internet (URL): www.primariaberghin.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare comuna Berghin
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Berghin, judetul Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
1.Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special2.Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.)3.Colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 615, 285 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea- se completeaza Formularul nr.1;2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - se completeaza Formularul nr.2;3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura -se completeaza Formularul nr.3;4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art, 181 -se completeaza Formularul nr.4;5.Certificate de atestare fiscala- se prezinta certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si catre bugetul local, (formulare tip) si care trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioaracelei in care se depun ofertele, in original , copie legalizata , sau copie conform cu originalul.6.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art . 69 ^1 din O.UG 34/2006 Formular 5 completat.Persoanele implicate in procesul de evaluare/atribuire/aprobare sunt: Bica Vasile - primar, Campean Liviu - viceprimar, Rodean Emil - secretar, Todor Maria Mariana - inspector, Coman Teodora Adriana - inspector, Bojan Alin - inspector;consilieri locali: Arion Cornel Marian, Coman Emilia, Ghenescu Ioan, Gruian Stefan, Hategan Nicolae, Patachi Gabriel, Petrescu Ioan, Petrescu Vasile, Popescu Cornel, Todor Gheorghe Viorel. 1.Certificat constatator emis de ORC, astfel incat informatiile cuprinse in el trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, in copie cu mentiunea conform cu originalul. Ofertantului clasat pe primul loc, i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire depunerea certificatului constatator emis de ORC in original sau copie legalizata.Persoanele juridice/fizice straine depun documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional valabile la data deschiderii procedurii.Licenta ANRSC conform Legii nr. 51/2006 si a HG nr. 745/2007. Se va depune licenta in copie vizibila cu mentiunea "comform cu originalul" cu semnatura si stampila operatorului economic.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie de minim 510000 leiModalitatea de indeplinireCerinta obligatorie: Declararea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, completare formularul nr.6. Capacitatea economica si financiara poate fi sustinuta si de o alta persoana, conform OUG nr.34/2006, operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei care il sustine, conform art. 186. din OUG nr. 34/2006.Pentru conversia valutara leu/euro se vor folosi cursurile valutare medii comunicate de catre BNR.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de serviciiModalitatea de indeplinireSe va completa si depune Formularul nr. 11.Standard privind sistemul de management de mediu ISO 14001/2005 sau echivalentModalitatea de indeplinireSe solicita prezentarea unui certificat in copie care atesta respectarea sistemului de management de mediu ISO 14001/2005 sau orice alte documente care sa comfirme implementarea si mentinerea unui sistem de management de mediu.Standardele de asigurarea calitatii ISO 9001/2000 sau echivalentModalitatea de indeplinireSe solicita prezentarea unui certificat in copie care atesta respectarea standardului de asigurare a calitatii ISO 9001/2000, sau orice alte documente prezentate de operatorul economic care sa comfirme implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. 3387 din 06.12.2012
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 27.03.2013 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
Modalitatea de departajare a ofertelor cu punctaj egal: - in cazul in care pe primul loc se afla doua sau mai multe oferte cu punctaj egal, atunci autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor o noua propunere financiara mai mica decat oferta initiala, in plic inchis, iar castigatoare se va desemna firma care are pretul cel mai scazut al ofertei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat ilegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria comunei Berghin
Adresa postala: Str. Principala, nr. 361, Localitatea: Berghin, Cod postal: 517110, Romania, Tel. +40 258854101, Email: [email protected], Fax: +40 258854101, Adresa internet (URL): www.primariaberghin.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2013 10:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer