Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare comuna Hopirta


Concesionare numarul 2295/15.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Hopirta (Primaria Hopirta)
Adresa postala: Hopirta nr.159, Localitatea: Hoparta, Cod postal: 517335, Romania, Punct(e) de contact: Cilla Szolga, Tel. +40 0258875713, Email: [email protected], Fax: +40 0258875713, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare comuna Hopirta
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: comuna Hopirta, jud Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
1.Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptiacelor cu regim special2.Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.)3.Colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Conform contractului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 339, 432 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea- se completeaza Formularul nr.1;2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - se completeaza Formularul nr.2;3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura -se completeaza Formularul nr.3;4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art, 181 -se completeaza Formularul nr.4;5.Certificate de atestare fiscala- se prezinta certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si catre bugetul local, (formulare tip) si care trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original , copie legalizata , sau copie conform cu originalul.6.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art . 69 ^1 din O.UG 34/2006 Formular 5 completat.Persoanele implicate in procesul de evaluare/atribuire/aprobare sunt: Popa Augustin- primar, Tonca Maria - secretar, Oltean Vasile - viceprimar, Cordea Simona Adriana - contabil, Szolga Cilla- inspector, Szabo Francisc- inspector, Docea Rodica-referent, Andonie Sanda Gabriela - inspector, Rosian Vasile - consilier, Savu Aurel - consilier, Ciorbea Pompeiu Victor - consilier. 1.Certificat constatator emis de ORC, astfel incat informatiile cuprinse in el trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, in copie cu mentiunea conform cu originalul. Ofertantului clasat pe primul loc, i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii privindrezultatul procedurii de atribuire depunerea certificatului constatator emis de ORC in original sau copie legalizata.Persoanele juridice/fizice straine depun documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional valabile la data deschiderii procedurii.Licenta ANRSC conform Legii nr. 51/2006 si a HG nr. 745/2007. Se va depune licenta in copie vizibila cu mentiunea "comform cu originalul"cu semnatura si stampila operatorului economic.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3ani sa fie de minim 510000 leiModalitatea de indeplinireCerinta obligatorie: Declararea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, completare formularul nr.6. Capacitatea economica sifinanciara poate fi sustinuta si de o alta persoana, conform OUG nr.34/2006, operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceastaprin prezentarea unui angajament ferm al persoanei care il sustine, conform art. 186. din OUG nr. 34/2006.Pentru conversiavalutara leu/euro se vor folosi cursurile valutare medii comunicate de catre BNR.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista personalului cu experiente responsabil pentru indeplinirea contractuluiva fi minim :1 persoana cu experienta in organizarea activitatii de salubrizare;1 persoana desemnat pentru asigurarea controlului conformitatii prestatiei la standarde de calitate impus de contract (ISO9001)certificate ca auditor sau manager al sistemului de calitate;1 persoana desemnat pt functia de SSM, Acte necesare: lista nominala pentru fiecarefunctie in parte, CV- pt fiecare persoana din lista, documente care dovedesc indeplinirea nivelul de pregatire, Modalitatea de indeplinirecv europeanPentru prestarea in bune conditii a serviciilor, ofertantii trebuie sa detina cel putin urmatoarele utilaje: 1 autogunoiera1 autospeciala pentru transport containere1 autocompactoare1 autospeciala cu tractiune integralaModalitatea de indeplinireacte doveditoare privid detinerea utilajelorCerinta obligatorie: Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamenteletehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de serviciiModalitatea de indeplinireSe va completa si depune Formularul nr. 10.Standardele de asigurarea calitatii ISO 9001/2000 sau echivalentModalitatea de indeplinireSe solicita prezentarea unui certificat in copie care atesta respectarea standardului de asigurare a calitatii ISO 9001/2000, sau orice alte documente prezentate deoperatoruleconomic care sa comfirme implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatiiStandard privind sistemul de management de mediu ISO 14001/2005 sau echivalentModalitatea de indeplinireSe solicita prezentarea unui certificat in copie care atesta respectarea sistemului de management de mediu ISO 14001/2005 sau orice alte documente care sa comfirmeimplementarea si mentinerea unui sistem de management de mediu
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 70.00Pretul ofertei 30.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
170/04.02.2013
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 09.05.2013 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
Modalitatea de departajare a ofertelor cu pretul egal: - in cazul in care pe primul loc se afla doua sau mai multe oferte cu pretul egal, atunci autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor o noua propunere financiara mai mica decat oferta initiala, in plic inchis, iarcastigatoare se va desemna firma care are pretul cel mai scazut al ofertei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat ilegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Comunei Hopirta
Adresa postala: str. Principala, nr.159, Localitatea: Hopirta, Cod postal: 517335, Romania, Tel. +40 0258875713, Email: [email protected], Fax: +40 0258875713, Adresa internet (URL): www.primariahopirta.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.03.2013 14:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer