Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare, Oras Nucet, judetul Bihor, prin Contract de concesiune de servicii


Concesionare numarul 2428/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL NUCET
Adresa postala: str. Republicii, nr.8, Localitatea: Nucet, Cod postal: 415400, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Sirghie, Tel. +40 0259339407, In atentia: SEAP, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0259339422
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare, Oras Nucet, judetul Bihor, prin Contract de concesiune de servicii
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Orasul Nucet
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare, Orasul Nucet, judetul Bihor, prin Contract de concesiune de servicii
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
90513100-7-Servicii de eliminare a deseurilor menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare, Orasul Nucet, judetul Bihor, prin Contract de concesiune de servicii
Valoarea estimata fara TVA: 683, 220 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006.Se va prezenta completat Formularul A1. Aceasta declaratie va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.2.Declaratia privind calitatea de participant la procedura.Se va prezenta completat Formularul nr. A2, in original.3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 1 din ordonanta din OUG nr. 34/2006.Se va prezenta completat Formularul nr. A4. Aceasta declaratie se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt: Primar - ing. Sirghie Costel - Nelu, Secretar - jrs. Tira Anca Mihaiela, Contabil sef - ec. Aron Rodica, Contabil - ec. Popa Bota Doina Simona. Alte persoane care semneaza, contrasemneaza sau care ar putea fi implicate in procesul de evaluare al ofertelor pentru prezenta procedura: Viceprimar - Tuduce Mircea Adrian, Secretar juridic - Tira Anca Mihaiela, Contabil - sef - Aron Rodica, Consilier superior - Popa Bota Doina, Inspector principal- Jurca Paul Eugen, Consilier superior - Sirghie Daniela, Consilier superior - Gramada Codruta Veronica, Referent - Popa Marioara, Consilier local - Avram Viorel, Consilier local - Lungar Toma. 4.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006.Se va prezenta completat Formularul B. Aceasta declaratie va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul. (tertii sustinatri au obligatia neincadrarii in prevederile lit. a, c1 si d ale art. 181 din OUG nr. 34/2006).5.Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general).Se va prezenta Certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare in care este prevazut termenul limita pentru depunerea ofertelor. In cazul in care aceste certificate nu permit confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, se poate depune o declaratie pe proprie raspundere a operatorului economic, conform art. 11, alin (4) din H.G. 925/2006. 6.Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale).Se va prezenta Certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare in care este prevazut termenul limita pentru depunerea ofertelor. In cazul in care aceste certificate nu permit confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, se poate depune o declaratie pe proprie raspundere a operatorului economic, conform art. 11, alin (4) din H.G. 925/2006. 7.Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta conform prevederilor Ordinului presedintelui ANRMAP, nr. 314 din 12.10.2010.Se va prezenta completat Formularul nr. A3.Se permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". 1. Certificat constatator eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care trebuie sa rezulte ca obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de O.R.C.Nota: Pentru evitarea aparitiei conflictului de interese, avand in vedere prevederile art. 69 indice1 din O.U.G. nr. 34/2006, daca Certificatul constatator nu a fost depus in original/copie legalizata, in etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va putea solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.2. Licenta emisa de autoritatile de reglementare a competentelor, respectiv de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice. Se va prezenta Licenta ANRSC, in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.Nota: Conform prevederilor art. 39, alin. (4) din Legea nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice ?Retragerea sau incetarea valabilitatii licentei atrage revocarea hotararii de dare in administrare ori a hotararii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, dupa caz, si conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, in conditiile prezentei legi. Retragerea licentei se notifica operatorului cu cel putin 90 de zile inainte, perioada in care operatorul in cauza este obligat sa furnizeze /presteze serviciul respectiv in conditiile contractului..?
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cifra de afaceri Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani (2011, 2012, 2013) trebuie sa fie de cel putin 150.000 lei. Cursul mediu de referinta aferent fiecarui an in parte din cei pentru care se cere CA se va raporta pentru echivalenta la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Se vor prezenta bilanturile contabile sau orice alte documente prin care ofertantii sa faca dovada indeplinirii ceritei de calificare.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta formularul H.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Unul sau mai multe contract/contracte de servicii similare, a carui/caror valoare cumulata sa fie de cel putin 100.000 lei fara TVA. Se va prezenta: o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;Modalitatea de indeplinirelista principalelor servicii prestate in ultimii 3 aniAutoritatea contractanta, solicita cel putin 1 auto-gunoiera necesare pentru prestarea serviciului de salubritate a comunei. Se vor prezenta documente care sa ateste detinerea in proprietate, de catre operatorul economic a unei autogunoiere (.Modalitatea de indeplinirefactura, contract de vanzare-cumparare, etc). Daca acestea nu sunt detinute in proprietate, de catre operatorul economic, pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere etc. se va permite si prezentarea unui angajament.Se va prezenta completat Formularul E, in original
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 80.00DOTARI 20.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1998
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 01.04.2014 Ora: 11:30
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
Oferta depusa de un ofertant care nu indeplineste cerintele specificate la sectiunea III.2) CONDITII DE PARTICIPARE, va putea fi, conform prevederilor art. 36, alin. (1), lit. b) din HG 925/2006, respinsa ca fiind inacceptabila. In cazul in care veti prezenta, in conformitate cu prevederile art. 11, alin. (4) din HG 925/2006, initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal, prin care confirmati ca indepliniti cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire, veti avea obligatia prezentarii unei anexe in care sa ne mentionati succint, dar precis, modul concret de indeplinire a acestei cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Oferta depusa de un ofertant care nu a prezentat conform prevederilor art. 11, alin (4) si (5), documentele relevante privind indeplinirea acestei cerinte de calificare, va putea fi, conform prevederilor art. 36, alin. (1), lit. b) din HG 925/2006, respinsa ca fiind inacceptabila. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale va fi pretul (cel mai mic pret castiga). Daca egalitatea se mentine si in cazul pretului, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Documentele postate pe SEAP, semnate electronic se pot deschide dupa instalarea programului verifierx 86 pus la dispozitie pe link-ul http: //www.certsign.ro/certsign/produse/sigutanta-documentelor/shellsafe-verify. Pentru mai multe detalii va rugam sa contactati furnizorii autorizati pentru eliberarea de semnaturi electronice.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256indice2 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
ORAS NUCET
Adresa postala: Strada Republicii, nr. 8, Localitatea: NUCET, Cod postal: 415400, Romania, Tel. +40 259339422, Email: [email protected], Fax: +40 259339422
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2014 10:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer