Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A COMUNEI ABRAMUT PRIN CONCESIONARE


Concesionare numarul 1025/17.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA ABRAMUT
Adresa postala: STRADA PRINCIPALANR. 57JUDETUL BIHOR, Localitatea: Abramut, Cod postal: 417015, Romania, Punct(e) de contact: BARNA BARCUI, Tel.0259.353.836, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0259.353.842, Adresa internet (URL): www.primaria-abramut.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A COMUNEI ABRAMUT PRIN CONCESIONARE
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Abramut si satele apartinatoare, Abramut, Fancica, Crestur, Petreu , jud. Bihor.
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Servicii generale privind deseuril, servicii de colectare a deseurilor si servicii detransport a deseurilor.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511200-4 - Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 050, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, completata pe propria raspundere.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006;Informatii generale privind ofertantulCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, respectiv: certificat fiscal eliberat de catre Primaria pe raza careia isi are sediul ofertantul si certificat de atestare fiscala emis de DGFP pe raza careia isi are sediul ofertantul. Nu se accepta la licitatie ofertantii ce nu si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, chiar daca acestea au fost reesalonate
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilantul contabil si balanta contabila semnat si stampilat cu mentiunea conform cu originalul de organele competente, DGFP in a carei raza teritoriala isi are sediul.Scrisoare de bonitate financiar bancara
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind dotarile si utilajele secifice, echipamentele tehnice, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul le detine si modul de detinere: proprietate, leasing, chirie.Autoritatea contractanta solicita, ca cerinta minima asigurarea in dotare proprie sau prin conventie de inchiriere a urmatoarelor utilaje si autovehicule specifice: :- autocompactoare, automaturatori, autostropitoare.Nota: Ofertantul va face dovada detinerii mijloacelor de transport proprietate, contract de inchiriere sau leasing. Neprezentarea acestora atrage descalificarea ofertantului.Dotari cu capacitati de precolectare.Declaratie pe propria raspundere privind numarul de personalul tehnic de specialitate de care dispune, numarul de personal angajat, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si nemele si prenumele persoanelor responsabile direct de indeplinirea contractului de concesiune si a fiecarui serviciu (CV-uri si cazierele judiciare).Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiarDeclaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, specializarea acestora si date de recunoastere a subcontractantilor : denumire, adresa, cod unic de inregistrare .
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Tarif de utilizare60 puncteNivelul redeventei40 puncteMetodologia de calcul este detaliat in fisa de date a achizitiei
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 08.09.2009 Ora: 12:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bihor
Adresa postala: Parcul Traian nr.10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410660, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termen de exercitare a cailor de atac este de 10 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Comunei Abramut
Adresa postala: Str: Principala nr: 57, Localitatea: Abramut, Cod postal: 417015, Romania, Tel.0259/353836, Email: [email protected], Fax: 0259353842, Adresa internet (URL): www.primaria-abramut.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2009 11:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer