Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI MALU MARE


Concesionare numarul 1690/13.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna MALU MARE (CONSILUL LOCAL MALU MARE)
Adresa postala:  Str. Principala, F.N., Localitatea:  Malu Mare, Cod postal:  207365, Romania, Punct(e) de contact:  RODICA COTEA, Tel. 0251-446145, Email:  [email protected], Fax:  0251-446065, Adresa internet (URL):  http: //www.primariamalumare.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI MALU MARE
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Raza administrativ - teritoriala a Comunei Malu Mare respectiv in satele Malu Mare si Preajba, Judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511000-2-Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Serviciile vor fi prestate pentru o perioada de 8 ani pentru o populatie de 3280 locuitori si un numar de 50 operatori economici/institutii publice.
Valoarea estimata fara TVA: 944, 736 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului valabil la data deschiderii ofertei, din care sa rezulte ca ofertantul are un obiect de activitate ce corespunde serviciilor delegate prin concesiune. Documentul se va prezenta in original sau copie legalizata, Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului (in copie, Certificat de platitor sau neplatitor TVA (CIF - in copie), Licenta A.N.R.S.C. pentru prestarea serviciilor de salubrizare, in copie legalizata.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale/Declararea cifrei de afaceri ? prezentare formular 12JValoarea minima a cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de 1000000 lei, se va prezenta bilantul contabil pe anul 2009, vizat si inregistrat de organele competente, in copie, semnat si stampilat ?conform cu originalul?.Rezultatul financiar, conform actelor contabile depuse, trebuie sa fie pozitiv.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va completa formularul 12E ? Lista principalelor servicii executate in ultimii 3 ani si a contractelor in derulare, Se va completa formularul 12 H: Ofertantul va trebui sa demonstreze ca are in proprietate sau dispune pe baza de contracte de inchiriere/leasing de toate utilajele si mijloacele tehnice necesare realizarii obiectivelor viitorului contract, specificate in caietul de sarcini, respectiv: 2 autogunoiere compactoare, 2 autospeciale trasport containere tip Abroll, 1 incarcator frontal multifunctional, se va completa formularul 12 G, se vor prezenta acordurile de asociere din care sa rezulte: Numirea unui responsabil de contract trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte, oferta trebuie sa includa un acord preliminar de asociere sau o scrisoare de intentie prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod egal pentru realizarea contractului, Toti partenerii asociati trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Cea mai avantajoasa oferta d.p.d.v. economic.Factor de evaluare: Tarif locuinte individuale/gospodarii=80%; Tarif agenti economici si institutii publice = 10%; Redeventa = 10%.
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 08.10.2010 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
Se pot obtine de la sediul Primariei Malu Mare sau la telefon 0251/446065.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL CRAIOVA - SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  str. NICOLAE TITULESCU, nr. 4, localitatea CRAIOVA, judetul DOLJ, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200136, Romania, Tel. 0251/418.568, Email:  [email protected], Fax:  0251/415.600, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str. STAVROPOLEOS, nr. 6, sector 3, BUCURESTI, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/310.46.42
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Comuna Malu Mare
Adresa postala:  Str. Prelungirea Bechetului, sat Malu Mare, Judetul Dolj, Romania, Localitatea:  Malu Mare, Cod postal:  207365, Romania, Tel. 0251/446065, Email:  [email protected], Fax:  0251/446145, Adresa internet (URL):  www.primariamalumare.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2010 21:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer