Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de salubrizare a comunei Bobicesti, judetul Olt


Concesionare numarul 2373/10.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL LOCAL BOBICESTI
Adresa postala: localitatea Bobicesti, judetul Olt, Localitatea: Bobicesti, Cod postal: 237035, Romania, Punct(e) de contact: ILIE CHITEZ, Tel. +40 249455501, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 249455501, Adresa internet (URL): www.bobicesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de salubrizare a comunei Bobicesti, judetul Olt
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Satele componente ale comunei Bobicesti, judetul Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
a) precolectarea, colectarea si transportul deseurilor, fara deseurile toxice periculoase din deseurile menajere sicu exceptia celor cu regim special;b) colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institiutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice)b) colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Confom caietului de sarcini.Valoarea estimata fara TVA: 461 996 RON
Valoarea estimata fara TVA: 461, 996 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Formular nr. 4 Formularul va fi completat de catre ofertant / ofertanti asociati si eventualele persoane care vor asigura sustinerea financiara si/sau tehnica, conform art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006 modificate prin Legea nr. 279/07.12.2011;Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.2.1 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Formular nr. 5 Formularul va fi completat de catre ofertant / ofertanti asociati si eventualele persoane care vor asigura sustinerea financiara si/sau tehnica, conform art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006 modificate prin Legea nr. 279/07.12.2011.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.2.2. Certificatul fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local.2.3. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidatDin certificatele solicitate la punctele 2.2. si 2.3, sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie conform cu originalul. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art. 186, alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art. 190, alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Completare formular nr. 6 Formularul va fi completat de catre ofertant, ofertanti asociati.4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010)-Completare Formular nr. 7 Formularul va fi completat de catre ofertant/ofertanti asociati.5.Declaratie privind neincadrarea in prevederileart. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Completare formular nr. 8Formularul va fi completat de catre ofertant/ofertanti asociati/subcontractant/tert. Persoanele cu functii de decizie in cadrul Autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt : Primar Chitez Ilie, Viceprimar Ionescu Ioan, Secretar Balseanu Stela; Consilieri locali: Balseanu Constantin, Badea Romeo, Badea Marian, Barbu Georgica, Ciuca Simona, Dragomir George, Ristea Adrian, Stoica Teodor, Stefan Gheorghe, Staicu Mircea, Marin Gheorghe, Pirva Ilie;Comisia de evaluare: Ionescu Ioan- presedinte, Glasu Mihai- secretar, membrii Turbureanu Adriana, Balan Liliana, Paun Alexandru 1.Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte ca detin domeniu de activitate (principal sau secundar), corespunzator serviciilor care fac obiectul prezentei achizitii, - original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta pentru conformitate certificatul constatator de la ONRC in original/copie legalizata.Nota: Ofertantul are obligatia de a-si verifica certificatul constatator cu privire la existenta activitatii autorizate.In caz de asociere, documentele se prezinta de catre fiecare asociat in parte.Pentru persoanele fizice/juridice straine se vor prezenta documente echivalente care sa dovedeasca forma de inregistrare/atestare/apartenenta din punct de vedere profesional conform tarii rezidente. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana.2. Licenta emisa de autoritatile de reglementare a competentelor, respectiv de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice. Se va prezenta Licenta ANRSC , in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.Nota: Conform prevederilor art. 39, alin. (4) din Legea nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice , ,Retragerea sau incetarea valabilitatii licentei atrage revocarea hatararii de dare in administrare ori a hotararii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, dupa caz, si conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator in conditiile prezentei legi. Retragerea licentei ANRSC se va notifica operatorului cu cel putin 90 de zile inainte, perioada in care operatorul in cauza este obligat sa furnizeze/presteze serviciul respectiv in conditiile contractului...?Operatorii economici nerezidenti vor prezenta Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, de la autoritatile straine corespunzatoare, competente in tinerea evidentei operatorilor economici din statul respectiv, cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte abilitatea persoanei juridice/fizice straine de a prestaserviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) sa fie de cel putin: 923 900 lei.Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte. Formularul ?Informatii generale?- formularul nr. 9.Se solicita cifra de afaceri care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani, in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorului economicModalitatea de indeplinireFormularul ?Informatii generale?- formularul nr. 9.Se solicita cifra de afaceri care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani, in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorului economicBilanturile contabile pe ultimii 3 ani , vizate si inregistrate de catre organele competente.Se vor prezenta copii ale documentelor, certificate ca fiind conforme cu originalul. In situatia in care valorile prezentate in documentele ofertantului sunt exprimate in leu/euro/alta valuta, pentru conversia leu-valuta se va utiliza obligatoriu cursul de schimb leu/euro/alta valuta mediu anual comunicat de BNR pentru anul respectiv.Modalitatea de indeplinireSe vor prezenta copii ale documentelor, certificate ca fiind conforme cu originalul. In situatia in care valorile prezentate in documentele ofertantului sunt exprimate in leu/euro/alta valuta, pentru conversia leu-valuta se va utiliza obligatoriu cursul de schimb leu/euro/alta valuta mediu anual comunicat de BNR pentru anul respectiv.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: Completarea si prezentarea Formularului ?Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani? si anexa aferenta reprezentand Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, locul prestarii serviciilor, beneficiari. Ofertantul trebuie sa prezinte certificate/ documente care sa constituie dovada prestarii a cel putin unui contract de servicii similare de salubrizare de cel putin 460 000 lei (Formular 11)Se vor lua in considerare in vederea intocmirii listei, atat contractele finalizate, dar si contractele in derulare.Fomular 10 si anexa, Formular 11Modalitatea de indeplinireFomular 10 si anexaFormular 11Personal: Completarea si prezentarea Formularului si Anexa cuprinzand "Declaratia si lista privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani si personalul de care dispune sau al carui angajament a fost obtinut pentru derularea contractului? Formular 12 si AnexaFormular 13 CVModalitatea de indeplinireFormular 12 si AnexaFormular 13 CVUtilaje: Completarea si prezentarea Formularului , ,Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamenteletehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, , - Conditie obligatorie cel putin o autogunoiera compactoarenecesarapt prestarea serviciului de salubritate a comunei.Se vor prezenta documente care sa ateste detinerea in proprietate, de catre operatorul economic a unei autogunoiere (factura, contract de vanzare-cumparare, etc). Daca acestea nu sunt detinute in proprietate, de catre operatorul economic, pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere etc. se va permite si prezentarea unui angajament.Formular F14 si AnexaModalitatea de indeplinireFormular F14 si AnexaInformatii privind asocierea.Cerinta obligatorie, in cazul in care mai multi operatori economici se asociaza si depun oferta comuna: - prezentare acord de asociere ? formular 15, care va contine cel putin urmatoarele elemente: ? asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executareacontractului;? nominalizarea liderului asociatiei;? comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;? platile se vor face catre liderul asociatiei.Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca, o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractuluiModalitatea de indeplinireCerinta obligatorie, in cazul in care mai multi operatori economici se asociaza si depun oferta comuna: - prezentare acord de asociere ? formular 15, care va contine cel putin urmatoarele elemente: ? asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executareacontractului;? nominalizarea liderului asociatiei;? comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;? platile se vor face catre liderul asociatiei.Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca, o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractuluiStandard de calitate ISO 9001:2000 sau alte standarde de certificare echivalente, certificate de organisme conforme cu standardele europene.Se vor prezenta: copie dupa certificatul prin care se atesta ca ofertantul are implementat un sistem de management al calitatii conform conditiilor din standardul ISO 9001 :2000 sau echivalent in termen de valabilitate mentionat de emitent.Se vor accepta ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantii vor primi certificarea.Modalitatea de indeplinireSe vor prezenta: copie dupa certificatul prin care se atesta ca ofertantul are implementat un sistem de management al calitatii conform conditiilor din standardul ISO 9001 :2000 sau echivalent in termen de valabilitate mentionat de emitent.Se vor accepta ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantii vor primi certificarea.Standard de mediu 14001 sau alte standarde de certificare echivalente, certificate de organisme conforme cu standardele europene.Se vor prezenta: copie dupa certificatul prin care se atesta ca ofertantul are implementat si mentine un sistem de management de mediu conform conditiilor din standardul 14001 sau echivalent in termen de valabilitate mentionat de emitent.Se vor accepta ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantii vor primi certificarea.Modalitatea de indeplinireSe vor prezenta: copie dupa certificatul prin care se atesta ca ofertantul are implementat si mentine un sistem de management de mediuconform conditiilor din standardul 14001 sau echivalent in termen de valabilitate mentionat de emitent.Se vor accepta ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantii vor primi certificarea.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 70.00Nivelul redeventei 30.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 14.11.2013 Ora: 12:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care obtine cel mai mare punctaj. Conform HG 925/2006, art. 11, alin. 4, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul dea prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentatul legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Conform art.2562 din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
CONSILIUL LOCALBOBICESTI
Adresa postala: sat BOBICESTI, comuna BOBICESTI, str. BOBICESTI, nr. 54, judetul OLT, Localitatea: BOBICESTI, Cod postal: 237035, Romania, Tel. +40 249455501, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 249455501, Adresa internet (URL): www.bobicesti.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2013 09:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer