Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de salubrizare Comuna Stremt, Judetul Alba


Concesionare numarul 2399/02.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA STREMT (CONSILIUL LOCAL STREMT) JUDETUL ALBA
Adresa postala: Sat Stremt, Comuna Stremt, Nr.99, Jud. Alba, Localitatea: Stremt, Cod postal: 517745, Romania, Punct(e) de contact: POPA IOANA ALINA, Tel. +04 0258848101, Email: [email protected], Fax: +04 0258848302, Adresa internet (URL): -, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de salubrizare Comuna Stremt, Judetul Alba
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Stremt
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de salubrizare Comuna Stremt, Judetul Alba
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 539, 784 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea ? se completeaza formularul nr 2.2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- formularul nr 3.3.Declaratia privind calitatea de participant la procedura ? formularul nr 4.4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- formularul nr 5.5.Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul general consolidat si la bugetul local, din care sa reiesa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofetelor. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor si taxelor sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Acestea se vor prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila continand mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: a)In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal prin care sa confirme lipsa obligatiilor de plata, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele potrivit art. 11 alin (4)din HG NR. 925/2006.6.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 69^1 din OUG 34/2006- formularul 6.Ofertantul care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale , astfel cum sunt prevazute la art 69 lit a) din OUG 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, va fi exclus din procedura de atribuire. Prezentare Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- privind faptul ca nu exista legaturi de rudenie, pana la gradul al patrulea inclusiv, sau relatii comerciale cu persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care participa la organizearea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: primar - Popa Traian Stefan, viceprimar- Cetean Simion Cosmin, secretar- Beldean Ana Mirela, contabil ?Sasarean Ioana Laura, responsabil achizitii Popa Ioana Alina, Colev Ionela Maria, Cetean Tiberiu Oliviu, consilieri locali : Bocaniciu Ioan, Buta Ionel, Crisan Lucian, Florea Corneliu, Homana Emanuela Ileana, Juncan Vasile Grigore, Luca Vasile, Patranjan Ionel, Popa Mircea, Vlad Ovidiu Aurel. Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/echivalente- in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice/fizice straine depun documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional valabile la data deschiderii procedurii.Licenta A.N.R.S.C. conform Legii 51/2006 si a HG 745/2007. Se va depune licenta in copie vizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila operatorului economic.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr 1- 1: Informatii privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani in domeniul de activitate specific obiectului contractului; Pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri exprimata in alta moneda decat lei se va avea in vedere cursul mediu raportat de BCE dupa cum urmeaza: 2010-1 euro= 4.21057lei;2011-1 euro= 4, 2386 lei, 2012-1 euro=4.4581.Modalitatea de indeplinireFormular 7-informatii generaleBilanturile contabile sau extrase de bilant pe ultimii 3 ani: 2010, 2011, 2012 cu precizarea ca in cazul in care pentru anul 2012, exista operatori economici care nu au obligatia legala de depunere a bilantului pentru 2012 pana la data depunerii ofertelor, se vor lua in considerare alte documentecontabile in sustinerea cifrei de afaceri;In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economicnu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritateacontractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor doc. pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a sit.ec. si fin. a candidatului/ofertantului.Pentru echiv. RON/EURO se va avea in vedere cursul mediu raportat de BCE dupa cum urmeaza: 2010-1euro= 4.21057 lei;2011-1 euro= 4, 2386 lei, 2012-1 euro=4.4581.Modalitatea de indeplinireSe vor prezenta bilanturile contabile aferente anilor 2010, 2011, 2012.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea Formularului ?Declaratie privind listaprincipalelor servicii prestate in ultimii 3 ani? si anexa aferenta reprezentandlista principalelor servicii similar prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, locul prestarii serviciilor, beneficiari. Ofertantul trebuie sa faca dovada prestarii a cel putin unui contract de servicii similare (salubrizare).1. Lista principalelor contracte similare in ultimii 3 ani in domeniul serviciului de salubrizare, cu specificarea activitatiilor care se realizeaza in cadrul fiecarui contract. Se vor lua in considerare in vederea intocmirii listei, atatcontractele finalizate, cat si cele in derulare.2. Se va prezenta Fisa de informatii privind experienta similara pentru contracte similare, in derulare sau finalizate in decursul ultimilor 3 ani.Modalitatea de indeplinireFormularul 8.Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, instalatiile, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, dupa cum urmeaza: - dotarea minima a ofertantilor cu mijloace de realizare a activitatii de precolectare, colectare si transport deseuri, etanse si adecvate mijloacelor de transport- autocompactoare ? 1 buc;
-incarcator frontal: 1 buc;
-autospeciala colectare selectiva- 1 bucModalitatea de indeplinireFormularul 9.Completarea si prezentarea formularului ?Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani, insotita de informatii referitoare la numarul persoanelor implicate in indeplinirea contractului, precum si referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea acestora.Modalitatea de indeplinireFormularul 10Formularul 11Formularul 12Se va completa si prezenta informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora .Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau inconsiderare pentru partea lor de implicare in contract numai daca sunt prezentate documente relevante in acest sens (acte doveditoarede detinere utilaje, mijloace de transport autorizare, personal calificat, autorizarilelegale pentru prestarea serviciilor).Modalitatea de indeplinireFormularul 13.Informatii privind asociatii Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna.In cazul unei oferte comune se va prezenta acordul de asociere formularul 14, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asumaraspunderea solidara pentru executarea contractului.In conf cu prev art 186 alin 2 coroborate cu art 190 alin 2 din OUG 34/2006, ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico -financiara si capacitatea tehnico-profesionala invocand sustinerea acordata de alta pesoana, pe baza unui angajament ferm incheiat in forma autentica.Modalitatea de indeplinireFormularul 14Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Modalitatea de indeplinireOperatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, unsistem de management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Modalitatea de indeplinireOperatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului, nu afecteaza mediul.Nota: Certificatele vor fi aplicabile domeniului de salubrizare si vor fi valabile la data depunerii ofertelor.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 75.00Nivelul redeventei anuale 25.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 27.01.2014 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
IN CAZUL IN CARE VOR EXISTA OFERTE CU PUNCTAJE EGALE(PRETURI EGALE), PENTRU DEPARTAJARE SE VA SOLICITAREOFERTAREA PROPUNERII FINANCIARE IN PLIC INCHIS. Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o oferta in oricare dintreurmatoarele cazuri (oferte irelevante in raport cu obiectul contractului, oferte inacceptabile, oferte neconforme): Prin oferta inacceptabila seintelege oferta care: a fost depusa dupa data si ora limita de depunere a ofertelor;;nu a fost insotita de garantia de participare asa cum a fost solicitata in documentatia de atribuire;a fost depusa de catre un ofertant care nu indeplineste cerintele minime de calificare;contine inpropunerea financiara un pret care depaseste valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului;prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat, iar justificarile primite nu sunt concludente;nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si protectia muncii; a fost depusa de un ofertant care in ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia, dovedite prin certificate sau alte documente.Prin oferta neconforma se intelege oferta care: nu satisface cerintele caietului de sarcini si proiectului tehnic;contine propuneri referitoare la clauzele ;contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;contine in cadrul propunerii financiare preturicare nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate;contine vicii de forma sau erori aritmetice a caror remediere nu a fost acceptata de ofertant este revocata sau modificata ulterior deschideri ;
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenul de depunere al contestatieieste de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante , considerat ilegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
COMUNA STREMT
Adresa postala: sat STREMT, NR. 99, Localitatea: STREMT, Cod postal: 51775, Romania, Tel. +40 0258848101, Email: [email protected], Fax: +04 0258848302
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2013 10:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer