Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITATII DE AMENAJARE SI INTRETINERE SPATII VERZI DIN ORASUL OTOPENI


Concesionare numarul 2384/10.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA ORASULUI OTOPENI
Adresa postala: 23 AUGUST NR. 10, OTOPENI, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Investitii, Achizitii Publice, Tel. +40 213520033, In atentia: Abagiu Cristinel, Email: [email protected], Fax: +40 213520034, Adresa internet (URL): www.otopeniro.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie Publica Locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITATII DE AMENAJARE SI INTRETINERE SPATII VERZI DIN ORASUL OTOPENI
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: ORASUL OTOPENI
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Contractul presupune DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITATII DE AMENAJARE SI INTRETINERE SPATII VERZI DIN ORASUL OTOPENI, conform caietului de sarcini.Principalele categorii de servicii prevazute a fi prestate sunt urmatoarele: 1. Taieri de formare si tunderi de regenerare la arbori foiosi;2. Taieri de formare si tunderi de regenerare la arbori rasinosi;3.Taieri de formare si tunderi de regenerare la arbusti decorativi foiosi;4. Taieri de formare si tunderi de regenerare la arbusti decorativi rasinosi;5. Taieri de formare laliane;6. Lucrari intretinere trandafiri;7.Intretinererea gardurilor vii cu inaltima max. de 1, 2 m;8. Intretinerea spatiilor verzi gazonate ;9. Intretinerea gazonului de pe Stadionul Otopeni;10. Intretinerea spatiilor verzi inierbate;11. Alte operatii de intretinere a spatiilor verzi;12. Operatii de intretinere a sistemelor de irigatiisi lacuri;13. Udarea cu furtunul de la cisterna spatiilor verzi;14. Salubrizare spatii verzi;15. Operatii de intretinere ale plantelor pe timp de iarna;16. Operatii de intretinere ale aleilor cu pavele;De asemenea, se estimeaza realizarea de investitii privind locuri de joaca si dotari cu mobilier urban.Valoarea estimata pentru principalele categorii de servicii /an: 4.563.499, 70 lei lei fara TVAValoarea estimata totala pentru principalele categorii de servicii: 4.563.499, 70x 5 ani = 22.817.498, 50lei fara TVAValoarea estimata pentru posibile lucrari de investitii in spatii de joaca si dotari cu mobilier stradal: 2.000.000 lei fara TVAValoarea estimata pentru servicii similare suplimentare: 2.000.000 lei fara TVAValoarea aferenta procentului de cheltuieli cu diverse si neprevazute este 0 lei.Valoarea estimata totala: 22.817.498, 50+2.000.000 + 2.000.000 = 26.817.498, 50 lei
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
34928400-2-Mobilier urban (Rev.2)
45112723-9-Lucrari de arhitectura peisagistica a terenurilor de joaca (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Valoarea estimata pentru principalele categorii de servicii /an: 4.563.499, 70 lei lei fara TVAValoarea estimata totala pentru principalele categorii de servicii: 4.563.499, 70x 5 ani = 22.817.498, 50lei fara TVAValoarea estimata pentru posibile lucrari de investitii in spatii de joaca si dotari cu mobilier stradal: 2.000.000 lei fara TVAValoarea estimata pentru servicii similare suplimentare: 2.000.000 lei fara TVAValoarea aferenta procentului de cheltuieli cu diverse si neprevazute este 0 lei.Valoarea estimata totala: 22.817.498, 50+ 2.000.000 + 2.000.000 = 26.817.498, 50 leiPrin urmare, valoarea estimata este intre 22.817.498, 50 lei fara TVA si 26.817.498, 50 lei fara TVA.Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.
Intervalul: intre: 22, 817, 498.5si26, 817, 498.5 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. 34/2006)Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: Completarea Formularului 2 din sectiunea Formulare - declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr.34/2006).Atentie: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.b. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Cerinta nr. 2Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: Completarea Formularului 3 din sectiunea Formulare - declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006. Atentie: In cazul unei asocieri, sau sustinere financiara/tehnica/profesionala, fiecare asociat/tert sustinator vaprezenta documentul mentionat. Tertul care asigura sustinerea financiara, tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art.181 lit.a), c1) si d).Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura de atribuire.In sustinerea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 se vor prezenta cazierul juridic al firmeisi al administratorului/administratorii firmei cat si certificatele de atestare fiscalaprivind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: 1. Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor catrebugetele componente ale bugetului general consolidat, care sa ateste plata obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Se vor prezenta formularele tip in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata cu mentiune ?conform cu originalul;2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, care sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, emis de autoritatile locale unde ofertantul are sediul social (fara sedii secundare /puncte de lucru). Se vor prezenta formularele tip in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata cu mentiune ?conform cu originalul?.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul consolidat si la bugetul local sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu (conform art.9 alin.1 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP) si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora prin prezentarea documentelor doveditoare in original sau copie semnata si stampilata cu mentiune?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine ( certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante (in luna anterioara celei in care se depun ofertele ). Documentele vor fi prezentate in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul? la care se va atasa traducerea autorizata a acestora in limba romana.Cerinta nr. 3Certificat de participare la licitatie cu oferta independent, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: Completarea Formularului 4 din sectiunea Formulare ?-certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?Atentie: a. In cazul unei asocieri liderul asociatiei cat si fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Cerinta nr. 4Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 ( evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: Se va completa Formularul 5 din sectiunea FormulareIn vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Nume/ prenumeFunctiapersoana cu functie dedecizie1. GHEORGHE CONSTANTIN-SILVIU- Primar2. ZAHARIA IONEL-Viceprimar3. LIXANDRU MARIA-LUMINITA-Secretar oras4. BARBU ION-Consilier local5. UNGUREANU IOANA-Consilier local6. SCUTELNICU MIHAI-Consilier local7. CONSTANTIN TUDOREL-Consilier local8. CRISTEA PETRUT-Consilier local9. FARCAS NICOLAE-Consilier local10. CLIM CONSTANTIN-Consilier local11. MARIN ION-Consilier local12. NEDEF ION-Consilier local13. TUNCU NICOLAE-Consilier local14. BAROIU GEORGE-Consilier local15. BUTURACHE MARIAN-Consilier local16. NEAGU FLORIN-Consilier local17. COSTACHE ALEXANDRU-Consilier local18. PATRULESCU CONSTANTIN-Consilier local19. VLAD CONSTANTIN -Director, Directia Buget-Investitii20. BOANGAR-BURDA MARIAN-Arhitect Sef21. ION MARIA-MAGDALENA-Sef Serviciu Impozite si Taxe22. CIOBANU DUMITRA-Sef Birou Contabilitate - Buget23. SERBANESCU IRINA-Sef Birou Admin.Publica Locala si R.U.24. STOIANOV MARIOARA-Expert superior, S25. ABAGIU CRISTINEL-Referent superior, M26. STEFAN BOGDAN-IONELInspector superior, S27. BORCAN ELENA-MIHAELAInspector asistent, S28. DEMETRESCU LAURA-CRISTINA-Inspector superior, S29. OBRETIN FLORENTINA-TATIANA-Inspector asistent, S30. ANDREI NICOLETA-CRISTINA-Referent superior, M31. DUMITRESCU VICTORIA-Inspector principal, S32. IONITA MARIANA-Referent superior, M33. TUDORAN EUGENIA-Referent superior, M34. GHEORGHE ALEXANDRU-Inspector superior, S35. FUGACIU FELICIA-Inspector asistent, S36. SIMA MARIA-Referent superior, M37. VLAD EUGENIA-MELANIA-Referent superior, M38. VULTUREANU LIDIA-ROXANA-Referent superior, M39. BUGA IULIANA-Referent , tr.1A, M40. DIACONESCU AURA-Casier, M41. GHIURAC ILEANA-CAMELIA-Referent tr.1A, M42. APOSTOL ILEANA-Referent superior, MATENTIE!a. In cazul unei asocieri liderul asociatiei cat si fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.b. In cazul in care ofertantul subcontracteaza, sau este sustinut de catre un tert, atunci subcontractantul sau tertul sustinator este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta nr. 1: Persoanele juridice/fiziceromane vor prezenta urmatoarele documente: Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului/autorizatie de functionare, in original / copie legalizata / copie lizibila conforma cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar activitati care fac obiectul contractului.Cerinta nr. 2: Autorizatie pentru prestari servicii pentru produse de protectia plantelor, in original / copie legalizata / copie lizibila conforma cu originalul, valabila la data deschiderii ofertelor, eliberata in conformitate cu Ordonanta nr.41/2007 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de protectie a plantelor si OG nr.4/1995 art. 19 alin. (3).Persoanele juridice / fizice straine, in calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile in tara de origine, in original sau copie certificata ?conform cu originalul? insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate, Certificatul constatator in original sau copie legalizata.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Valoarea mediei cifrei de afaceri globale din ultimii 3 ani incheiati (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie de cel putin 7.000.000leiPentru demonstrarea cerintei operatorii economici vor depune bilanturile contabile pe ultimii trei ani(2010, 2011 si 2012) inregistrate la organele competente, sau orice alte documente pe care operatorii economici le pot prezenta in sustinerea cifrei de afaceri medii globale.In situatia in care valorile prezentate in documentele ofertantuluisunt exprimate in euro/alta valuta, pentru conversia in lei sa va utiliza, obligatoriu, cursul de schimb leu/euro/alta valutamediu anual comunicat deBanca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte.Modalitatea de indeplinireModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiOfertantii vor prezenta Formularul 6 ?Informatii generale? continand informatii cu privire la cifra de afaceri globala realizata in ultimii 3 ani incheiati;Cerinta nr. 2Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata (art. 186 alin.1 din OUG nr.34/2006), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determinaexcluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).Modalitatea de indeplinireFormularul 7 ? Angajament fermCerinta nr. 3Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, de minim 1.100.000 lei pentru o perioada de 3 luni, in conformitate cu Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.Modalitatea de indeplinireOfertantul va prezenta documente emise de institutiile bancare.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1?Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare la nivelul unui contract maxim2 contracte a carorvaloare/valoare cumulata a fost de minim 3.500.000 lei, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.Modalitatea de indeplinireMod de indeplinire cerinta nr.1: Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani-Formularul 8.Experienta similara ? Formularul 9Cerinta nr. 2Echipamentele/facilitatile apreciate ca avandrol hotarator in executia contractului: 1. Motocoasa = min 22 buc.2. Masina tuns gazon= min 18 buc3.Motosape =min 2 buc.4. Turbosuflanta =min 10 buc5.Aspirator frunze = min 8 buc6.Aparat stropit= min 2 buc7.Atomizor= min 1 buc8.Masina tusat gazon= min 1 buc9. Motopompa= min 1 buc10.Masina tuns gard viu =min 611.Tractor tuns gazon= min 3 buc12.Masina aerisit gazonul= min 2 buc13.Masina de intepat= min 1 buc14.Remorca= min 1 buc15.Tractor cu freza= min 2 buc16.Buldoexcavator= min 1 buc17.Generator electric =min 1 buc18.Tocatoare de ramuri= min 1 buc19.Freze =min 2 buc20.Masinascos arbori cu balot=min 1 buc21. Masina sapat santuri irigatii= min1 buc22.Tractor =min 1 buc23.Motofreze= min 2 buc24.Aspirator pentru iazuri= min 1 buc25. Autoutilitare dotate cu cisterne = min 6 buc (Masa totala autorizatamin.1 buc intre 5000-6000 kg si min 1 buc. Intre 17.000-18.000 kg)26.Nacela=min 1 bucOfertantul va face dovada detinerii sub orice forma (proprietate/ contract de inchiriere/ leasing /angajament de de punere la dispozitie) a echipamentelor/ facilitatilor apreciate de autoritatea contractanta ca avand rol hotarator in executia contractului.Modalitatea de indeplinireMod de indeplinire cerinta nr. 2: O declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii ? Formularul 10.Cerinta nr. 3Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.Ofertantul are obligatia implicarii cel putin a urmatorilor experti, dupa cum urmeaza: 1.Sef punct de lucru care sa cordoneze activitatea ? inginer horticol/agronom/peisagist avand o experienta, dovedita prin participarea la cel pu?in un contract/ proiect de concesiune similar;2. Inginer horticolavand o experienta, dovedita prin participarea la cel pu?in un contract/ proiect similar;3. Responsabil tehnic ? cu decizie de numire;4. Arhitect peisagist ? cu o experienta profesionala in domeniu de minim 3 ani;5. Responsabil lucr. de intretinere a irigatiilor- cu decizie de numire6. Specialisti ptr. aplicarea tratamentelor fitosanitare, minim doi, - trebuie sa detina certificate de atestare profesionala privindprestarea servicii cu produse pentru protectia plantelor, eliberata de Unitatea Fitosanitara conform OG 4/1995 art. 19.7. Personal de executie (specializarea horticol) = minim32 (minim cate 2 pe fiecare categorie de servicii din cele mentionate in caietul de sarcini)Modalitatea de indeplinireMod de indeplinire cerinta nr. 3: Declaratie pe propria raspundere a ofertantului prin care confirma asigurarea cu personal de specialitate considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului si mentionarea personalului responsabil privind realizarea contractului ?Formularul 12Cerinta nr. 4
Pentru expertiipropusi pentru derularea contractului, se vor depune urmatoarele documente:
- CV?urile - acestea vor purta numele si prenumele clar, semnatura inoriginal a persoanei respective, vor fi datate si vor avea inscrisa mentiunea ?Declar pe propria raspundere cunoscand prevederile codului penal, ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte si corespundrealitatii?,
- copii dupa partile relevante ale contractelor de munca / colaborare/ contracte prestari servicii;
- copii ale diplomelor/certificatelor/ atestatelor de specialitate/ decizii de numire (in cazul RTE se va solicita doar atestatul);
- declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic.
Nota: se vor accepta orice alte documente din care sa reiasa experienta profesionala declarata in CV .Modalitatea de indeplinire-Declaratie de disponibilitate ? Formular 13
-Angajament participareContinuare Cerinta nr.4:
Autoritatea contractanta, inainte de comunicarea rezultatelor procedurii de atribuire, va solicita operatorului economic clasat pe primul loc, documentele din care sa reiasa confirmarea informatiilor precizate in CV.Modalitatea de indeplinire-Declaratie de disponibilitate ? Formular 13
-Angajament participareCerinta 5
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioareModalitatea de indeplinireAngajament ferm :
- Formular 14;
- Formular 14/1;
- Formular 14/2Cerinta nr. 6Ofertantul va prezenta informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual, intentia sa o subcontracteze.Ofertantul are obligatia de a prezenta datele de contact ale subcontractantilor, specializarea acestora, partile de lucrare ce urmeaza a fi subcontractate, precum si acordurile de subcontractare (daca este cazul). Resursele materiale si umane si alte elemente privind capacitatea tehnica si/sau profesionala ale subcontractantilor declarati se iau in considerare doar pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.Modalitatea de indeplinireMod de indeplinire cerinta nr. 6Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare, precum si informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora (daca este cazul) ? Formular 15 si Formularul 16Cerinta nr. 1Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractuluice urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.Modalitatea de indeplinireModalitatea de indeplinireOfertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acest.Cerinta nr. 2Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere a ofertelorOperatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul..Modalitatea de indeplinireOfertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 15.11.2013 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
1. In cazul in care se constata ca au fost depuse oferte admisibile care au preturi egale la ofertantii clasati pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica) .3. Autoritatea contractanta nu accepta completarea ulterioara a documentelor de calificare constatate lipsa in cadrul ofertei.4. Conform cu prevederile art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006, ofertantii au dreptul de a prezenta initial o Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea cerintelor de calificare insotita de o Anexa in care vor mentiona clar si precis modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare ( model Formular 25).5. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.6. Cantitatile/valorile estimate actuale si viitoare indicate in prezenta fisa de date si in caietul de sarcini sunt orientative, delegatarul avand dreptul de a stabili la nivelul fiecarui an cantitatile de servicii si sumele alocate in functie de posibilitatile bugetare aferente anului respectiv.Autoritatea contractanta nu face o reprezentare expresa sau implicita si nu da o garantie in ceea ce priveste previziunile volumului prestatiilor ce vor fi efectuate sau tendintelor, sau cu privire la riscurile si oportunitatile din caietul de sarcini, sau orice ipoteze sau comentarii in legatura cu oricare din cele de mai sus.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Eventualele contestatii se pot depune la CNSC si vor fi solutionate potrivit Cap. IX din O.U.G. 34/2006Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Serviciul juridic al Primariei Orasului Otopeni, jud. Ilfov
Adresa postala: str. 23 August, nr. 10, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Tel. +40 213520033, Email: [email protected], Fax: +40 213520034, Adresa internet (URL): www.otopeniro.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2013 14:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer