Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITATII DE AMENAJARE SI INTRETINERE SPATII VERZI DIN ORASUL OTOPENI (Concesionare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
16.120.090 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SEMPERFLORENS SRL
Anunt de atribuire numarul 143375/10.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA ORASULUI OTOPENI
Adresa postala: 23 AUGUST NR. 10, OTOPENI, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Investitii, Achizitii Publice, Tel. +40 213520033, In atentia: Abagiu Cristinel, Email: [email protected], Fax: +40 213520034, Adresa internet (URL): www.otopeniro.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie Publica Locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITATII DE AMENAJARE SI INTRETINERE SPATII VERZI DIN ORASUL OTOPENI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: ORASUL OTOPENI
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITATII DE AMENAJARE SI INTRETINERE SPATII VERZI DIN ORASUL OTOPENI, conform caietului de sarcini.Principalele categorii de servicii prevazute a fi prestate sunt urmatoarele: 1. Taieri de formare si tunderi de regenerare la arbori foiosi;2. Taieri de formare si tunderi de regenerare la arbori rasinosi;3.Taieri de formare si tunderi de regenerare la arbusti decorativi foiosi;4. Taieri de formare si tunderi de regenerare la arbusti decorativi rasinosi;5. Taieri de formare laliane;6. Lucrari intretinere trandafiri;7.Intretinererea gardurilor vii cu inaltima max. de 1, 2 m;8. Intretinerea spatiilor verzi gazonate ;9. Intretinerea gazonului de pe Stadionul Otopeni;10. Intretinerea spatiilor verzi inierbate;11. Alte operatii de intretinere a spatiilor verzi;12. Operatii de intretinere a sistemelor de irigatiisi lacuri;13. Udarea cu furtunul de la cisterna spatiilor verzi;14. Salubrizare spatii verzi;15. Operatii de intretinere ale plantelor pe timp de iarna;16. Operatii de intretinere ale aleilor cu pavele;De asemenea, se estimeaza realizarea de investitii privind locuri de joaca si dotari cu mobilier urban.Valoarea estimata pentru principalele categorii de servicii /an: 4.563.499, 70 lei lei fara TVAValoarea estimata totala pentru principalele categorii de servicii: 4.563.499, 70x 5 ani = 22.817.498, 50lei fara TVAValoarea estimata pentru posibile lucrari de investitii in spatii de joaca si dotari cu mobilier stradal: 2.000.000 lei fara TVAValoarea estimata pentru servicii similare suplimentare: 2.000.000 lei fara TVAValoarea aferenta procentului de cheltuieli cu diverse si neprevazute este 0 lei.Valoarea estimata totala: 22.817.498, 50+2.000.000 + 2.000.000 = 26.817.498, 50 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
34928400-2-Mobilier urban (Rev.2)
45112723-9-Lucrari de arhitectura peisagistica a terenurilor de joaca (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
16, 120, 090RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S199-343369din12.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 19733 Denumirea: DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITATII DE AMENAJARE SI INTRETINERE SPATII VERZI DIN ORASUL OTOPENI
V.1) Data atribuirii contractului 16.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SEMPERFLORENS SRL
Adresa postala: Calea Grivitei nr.401, bl.P, sc.A, ap.2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010723, Romania, Tel. 0723526209, Email: [email protected], Fax: 021/6687230
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 22817498.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16120090.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. In cazul in care se constata ca au fost depuse oferte admisibile care au preturi egale la ofertantii clasati pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica) .3. Autoritatea contractanta nu accepta completarea ulterioara a documentelor de calificare constatate lipsa in cadrul ofertei.4. Conform cu prevederile art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006, ofertantii au dreptul de a prezenta initial o Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea cerintelor de calificare insotita de o Anexa in care vor mentiona clar si precis modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare ( model Formular 25).5. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.6. Cantitatile/valorile estimate actuale si viitoare indicate in prezenta fisa de date si in caietul de sarcini sunt orientative, delegatarul avand dreptul de a stabili la nivelul fiecarui an cantitatile de servicii si sumele alocate in functie de posibilitatile bugetare aferente anului respectiv.Autoritatea contractanta nu face o reprezentare expresa sau implicita si nu da o garantie in ceea ce priveste previziunile volumului prestatiilor ce vor fi efectuate sau tendintelor, sau cu privire la riscurile si oportunitatile din caietul de sarcini, sau orice ipoteze sau comentarii in legatura cu oricare din cele de mai sus.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Primariei Orasului Otopeni, jud. Ilfov
Adresa postala: str. 23 August, nr. 10, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Tel. +40 213520033, Email: [email protected], Fax: +40 213520034, Adresa internet (URL): www.otopeniro.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2014 09:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer