Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE TRANSPORT SI DEPOZITARE A DESEURILOR MENAJERE DE LA POPULATIE SI AGENTI ECONOMICI DIN ZONA ADMINISTRATIVA A COMUNEI SIMNICU DE SUS?


Concesionare numarul 2340/05.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SIMNICU DE SUS
Adresa postala: Simnicu de Sus, sat Simnic, jud Dolj, Localitatea: simnicu de Sus, Cod postal: 207550, Romania, Punct(e) de contact: Jana Fulga, Tel. +40 251451094, Email: [email protected], Fax: +40 251451094, Adresa internet (URL): www.simnicudesus.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
?DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE TRANSPORT SI DEPOZITARE A DESEURILOR MENAJERE DE LA POPULATIE SI AGENTI ECONOMICI DIN ZONA ADMINISTRATIVA A COMUNEI SIMNICU DE SUS?
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Aria teritoriala a Comunei Simnicu De Sus
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
a) precolectarea, colectarea si transportul deseurilor menajere, deseurilor toxice periculoase , cu exceptia cu regim special, de la utilizatorii casnici, persoane fizice, agenti economici si institutii publiceb) colectarea, transportul si depozitarea deseurilor voluminoase si nepericuloase, bunuri de uz casnic de folosinta indelungata si a deseurilor rezultate din activitati de constructii, demolari, reparatii si amenajari de cladiri, locuinte si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta;
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511200-4 - Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
90511400-6-Servicii de colectare a hartiei (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
90513100-7-Servicii de eliminare a deseurilor menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Contractul de concesiune va asigura prestarea continua a serviciului de salubrizare pe intreaga arie administrativa a comunei Simnicu De Sus, pe o durata de 60 luni. Cantitatea totala estimata este de 955 tone deseuri pe an.Valoarea estimata fara TVA: 1.066.800 Ron
Valoarea estimata fara TVA: 1, 066, 800 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind eligibilitateaOperatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului 1 ;Se va prezenta Cazier fiscal al companiei, eliberat de DGFP/ANAF, in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?;Se va prezenta cazierul judiciar al societatii in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?Note: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerinteiCerinta nr. 2Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonantaOperatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului 2 ;Persoanele juridice romane vor atasa certificate/documente in care este prezentata situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care saateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit. In cazul documentelor emise intr-o alta limba decat cea romana acestea vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana in original.Note: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerinteiCerinta nr. 3Declaratie privind calitatea de participant la proceduraOperatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la procedura.Cerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului nr. 3 ;Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul acestei proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Note: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerinteiCerinta nr. 4Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaCerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului 4 ;Note: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerinteiCerinta nr. 5Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareCerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului 5 ;Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie / organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patruleainclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), din OUG 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt conducatorul autoritatii contractante si presedintele comisiei de evaluare a ofertelor, precum si membrii comisiei de evaluare.In sensul prevederilor art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: FULGA JANA ?Primar, Dumitru Marius Cosmin- Viceprimar, Preda Ilinca - Contabil, Popescu Aurelia - inspector, Tambura Ancuta-Nicoleta-Consilier, Voicu Teodora - Consilier, Sirba Dorina - secretar Cerinta nr. 1Persoane juridice romaneOperatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati.Cerinta obligatorie: 1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta din care sa rezulte ca: ? este autorizat sa desfasoare activitatile din obiectul achizitiei, respectiv in domeniile de activitate: servicii de salubrizare, conform Ordinului Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala ? CAEN, cu modificarile si completarile ulterioare;Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Note: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia prezentarii documentelor solicitate, cerinta minima de calificare fiind indeplinita daca fiecare asociat are autorizate activitatiile pentru partea din contract pe care o va derula. Cerinta se va fi indeplinita prin cumul.b. Autoritatea contractanta, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va solicita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost depus in copie lizibila cumentiunea ?copie conform cu originalul?.Cerinta nr. 2Persoane juridice / fizice straineOperatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati.Cerinta obligatorie: Se vor atasa copii dupa original, si traducere certificata in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.In cazul documentelor emise intr-o alta limba decat cea romana acestea vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana in original.Se vor atasa documentele relevante, in original sau copie legalizata, si traducere certificata in limba romana, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, din care sa rezulte: a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;b) codul unic de inregistrare;c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);d) structura actionariatului;e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;f) domeniul de activitate principal;g) domeniile de activitate secundare;h) operatorul economic este autorizat, in conditiile legislatiei statului in care isi are sediul, sa desfasoare activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii servicii de salubrizare.Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete.Documentele vor fi utilizate si la verificarea situatiei personale a ofertantului.In cazul documentelor emise intr-o alta limba decat cea romana acestea vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana in original.NOTA: In cazul unei oferte depuse de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici: 1. Fiecare asociat trebuie sa indeplineasca cerintele de la punctul III.2.1.a) si III.2.1.b) referitoare la eligibilitate si inregistrare;2. In cazul in care este declarata castigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia isi vor legaliza asocierea inainte de semnarea contractului.Cerinta 3Licenta A.N.R.S.C. pentru prestarea serviciilor de salubrizare a localitatilorLicenta A.N.R.S.C., pentru prestarea serviciilor de salubrizare a localitatilor, inclusiv conditiile anexate licentei, in clasa corespunzatoare pentru prestarea serviciilor, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (in conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice aprobat prin H.G. nr. 745/2007) ? copie legalizata sau copie lizibila conforma cu originalul.Licenta ANRSC va fi valabila la data limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
? Declaratie privind cifra medie globala de afaceri pe ultimii trei ani ? minim 2.130.00 lei Persoanele juridice romane vor atasa copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa situatiile financiare anuale aferente ultimilor trei ani fiscali (bilant contabil) inregistrate potrivit legii. AC va avea in vedere data la care operatorul economic a fost infiintat). Transformarea valorii cifrei medii anuale de afaceri din lei in euro se va face la cursul mediu anual comunicat de B.N.R, disponibil pe adresa www.bnr.ro.Cerinta nr. 2Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani incheiatiModalitatea de indeplinireFisa de informatii generale ? Formular nr.6Convertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini, se va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.NOTA : In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerintaprivind cifra de afaceri globala trebuie sa fie indeplinita princumul de grupul de asociati.Intreprinderile Mici si Mijlocii (IMM-uri), beneficiaza deprevederile Legii nr 346/2004.IMM-urile vor prezenta : declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii in original.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani incheiati inregistrate laorganele competente in conformitate cu prevederile legale invigoare - copii lizibile certificate cu mentiunea ?conform cuoriginalul?;Nota: Se va permite si depunerea altor documente edificatoare din care sa rezulte informatiile pentru anul 2012.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1? Declaratie privind lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani.Cerinta nr. 2Pentru demonstrarea experientei similare se va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Din aceasta sa rezulte ca au fost prestate servicii similare cu cele a prezentei proceduri derulate prin cel putin un contract. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor CERTIFICATE/DOCUMENTE emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic; este restrictiv a se solicita prezentarea un contract de serviciiCerinta nr. 3Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de carepoate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare acontractului de servicii.? Ofertantul va detine: ? autogunoiere compactoare? utilaje si mijloace tehnice pentru colectarea si transportul deseurilor in cazul depistarii pe teritoriul comunei Simnicu de Sus a unor depuneri necontrolate de deseuriModalitatea de indeplinireDeclaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani ? Formularul nr. 7Experienta similara ? Formular nr. 8Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia. Demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Pentru a se califica, fiecare ofertant trebuie sa indeplineasca conditiile specificate din caietul de sarcini referitor la utilajele/echipamentele corespunzatoare activitatilor licitate.O declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinireacontractului de servicii - Formular nr. 9Se va prezenta dovada detinerii echipamentelor solicitate cu extras din inventar si/sau contracte de inchiriere sau alte forme de detinere.Cerinta nr. 4Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani.Declaratie pe propria raspundere a ofertantului prin care confirma asigurarea cu personal de specialitate considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului si mentionarea personalului responsabil privindrealizarea contractului.Ofertantul va prezenta o Declaratie de disponibilitate cu privirela personalul de specialitate.Modalitatea de indeplinireDeclaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani. Formularul nr. 10.Declaratie pe propria raspundere a ofertantului prin care confirma asigurarea cu personal de specialitate considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului si mentionarea personalului responsabil privind realizarea contractului.Ofertantul va prezenta o Declaratie de disponibilitate cu privirea personalul de specialitate.Pentru colaboratori se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind disponibilitatea acestora pe durata dederulare a contractului. Se vor anexa CV-urile personalului responsabil privind realizareacontractului.Cerinta obligatorie: Operatorul economic trebuie sa prezinte Certificareasistemului de management al mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalentCerinta obligatorie: Operatorul economic trebuie sa prezinte certificat pentru sistemul calitatii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO 9001 sauechivalentModalitatea de indeplinireSe va prezenta copie legalizata sau in copie conforma cu originalul certificatul ISO 14001 sau echivalentSe va prezenta copie legalizata sau in copie conforma cu originalul certificatul ISO 9001 sau echivalent
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 90.00Nivelul redeventei concesiunii 10.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 05.08.2013 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi punctaj, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Conform art 256.2 din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.06.2013 15:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer