Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat, avand ca obiect prestarea de servicii si activitati necesare modernizarii exploatarii si intretinerii cimitirelor umane din Municipiul Timisoara


Concesionare numarul 2367/23.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 256408478, In atentia: ing. Crenguta Oprea, Email: [email protected], Fax: +40 256408477, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat, avand ca obiect prestarea de servicii si activitati necesare modernizarii exploatarii si intretinerii cimitirelor umane din Municipiul Timisoara
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: LOT 1: Cimitirul Calea Buziasului situat in Str.Stan Vidrighin
LOT 2: Cimitirul Calea Sagului situat in Bld. 6 Martie
LOT 3: Cimitirul Rusu Sirianu situat in Str. Rusu Sirianu
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Pentru fiecare din cele 3 loturi aferente achizitiei, se va incheia cate un contract de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat, avand ca obiect prestarea de servicii si activitati necesare modernizarii exploatarii si intretinerii cimitirelor umane din Municipiul Timisoara , conform caietelor de sarcini aferente fiecarui lot, aprobate prin HCL 291/30.05.2013, dupa cum urmeaza: LOT 1 ? Cimitirul Calea Buziasului situat in Str.Stan Vidrighin - valoarea estimata a redeventei este de 300.000 lei, valoare de la care va porni licitatia;LOT 2 ? Cimitirul Calea Sagului situat in Bld. 6 Martie- valoarea estimata a redeventei este de 300.000 lei, valoare de la care va porni licitatia;LOT 3 ? Cimitirul Rusu Sirianu situat in Str. Rusu Sirianu- valoarea estimata a redeventei este de 300.000 lei, valoare de la care va porni licitatia
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
98371110-8 - Servicii de inhumare (Rev.2)
98370000-7-Servicii funerare si servicii conexe (Rev.2)
98371111-5-Servicii de intretinere a cimitirelor (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
In baza contractelor de delegare de gestiune prin concesionare, se vor presta servicii si activitati necesare modernizarii exploatarii si intretinerii cimitirelor umane din Municipiul Timisoara, conform caietelor de sarcini, aferente fiecarui lot. Prestarea serviciilor si realizarea tuturor activitatilor se va face in conformitate cu Regulamentul de Administrare si Functionare a Cimitirelor si Crematoriilor, stabilit prin HCL 354/24.10.2011. Aplicarea de catre operatorii economici a preturilor si tarifelor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, este obligatorie.
Valoarea estimata fara TVA: 900, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte sunt identice pentru fiecare lot, dupa cum urmeaza: 1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12A.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul;2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12B.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, numai pentru situatiile prevazute la art 181, litera a), c^1) si d) din OUG 34/2006;3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin 314/12.10.2010, completat in conformitate cu Formular 20;4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69ยน din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12D.Documentul va fi prezentat atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Primar?Nicolae Robu, Viceprimari: Dan Aurel Diaconu, Traian-Constantin Stoia, Director economic-Smaranda Haracicu;consilieri locali: Birsasteanu Florica;Ciprian Bogdan; Dorel Boglut;George?Flavius Boncea; Vasile Caprea; Ovidiu Ciuhandu; Radu Dragos Dimeca; Geana Nistor Pavel;Bogdan Radu Herzog;Ciprian-Corneliu Jichici;Romanita?Adina?Delia Jumanca;Simion Mosiu; Ramona-Isabela Olteanu;Adrian Romita Orza;Andrei?Romulus Petrisor;Octavian Mircea Purceld;Vasile Ruset;Constantin?Stefan Sandu; Maria Saracan;Alfred?Robert Simonis;Lucian Dorel Taropa;Adelina-Larissa Tirziu;Radu-Daniel Toanca;Vasile-Teodor Vesa;Elena Wolf;Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Martin Staia; Otilia Sirca;Simona Balan;Steliana Stanciu;Crenguta Oprea; Corina Radu; Adina Balogh; Ramona Radu; Olimpia Gentimir; Laura Koszegi Stoianov; Alin Stoica; Nicolae Cacuci; Eliza Angela Cristiu.5.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat si catre bugetul local: a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele?in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul ?-semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului, din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;Nota: - cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele a) si b), ofertantul va prezenta: -o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, Situatia personala - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, mai putin Formularul 20-Certificatul de participare cu oferta independenta, care va fi completat doar de catre liderul asocierii, in numele acesteia.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. Cerintele suntidentice pentru fiecare lot, dupa cum urmeaza: 1.Persoane juridice/fizice romanea). Pentru persoane juridice se va prezenta: Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; Datele/informatiile precizate in acest document sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate principale/secundare cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC ?document in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;In cazul in care Certificatul constatator emis de ONRC este prezentat in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, pentru conformitate, acesta poate fi solicitat ofertantului clasat pe primul loc, in original/copie legalizata.b). Pentru persoane fizice (daca este cazul) se va prezenta: Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. Datele/informatiile precizate in aceste documente sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.2. Persoane juridice/fizice straine (daca este cazul)Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate cuprinse in datele/informatiile precizate in aceste documente, care trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici-Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta identica pentru fiecare lot: Bilant contabil vizat si inregistrat la organele fiscale in ultimii 3 ani financiari. In cazul unei oferte comune depuse de mai multi operatori economici cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). Daca este cazul, cerinta poate fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator.Modalitatea de indeplinirePentru demonstararea cerintei, ofertantul va prezenta bilantul contabil vizat si inregistrat la organele fiscale in fiecare din ultimii 3 ani financiari(2010, 2011, 2012). Daca este cazul, se va completaconform art.186 din OUG 34/2006 si Formular 34+anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Resurse umane -In cazul participarii cu oferta pentru mai multe loturi, documentele care dovedesc indeplinirea cerintei vor fi depuse distinct, pentru fiecare lot ofertatOfertantul va prezenta informatii privind studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii. Se vor nominaliza minim: -10 muncitori necalificati (gropari, manipulanti, personal pentru asigurarea curateniei);
- 1 casier;
-6 paznici (daca se asigura paza cu personal propriu), sau contract cu o societate de profil;
-1 administrator.Pentru personalul nominalizat se va prezenta raportul juridic cu ofertantul. Pentru oferta comuna-depusa de mai multi operatori economici cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pt.toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006Modalitatea de indeplinire1.Se va prezenta raportul juridic cu ofertantul pentru personalul nominalizat(-10 muncitori necalificati (gropari, manipulanti, personal pentru asigurarea curateniei);
- 1 casier;
-6 paznici (daca se asigura paza cu personal propriu), sau contract cu o societate de profil;
-1 administrator). In cazul participarii cu oferta pentru mai multe loturi, documentele care dovedesc indeplinirea cerintei vor fi depuse distinct, pentru fiecare lot ofertat.Daca este cazul, se va completa si formular 34 + anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator, conform art 190 din OUG 34/20062. Dotari tehnice- cerinta identica pentru fiecare lotSe vor prezenta: Declaratia + Lista cu utilaje, instalatii, echip. tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului -Formular 12H insotit de lista anexa. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului(cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant pentru partea sa de implicare in contract si/sau tertul sustinator cf.art.190 din OUG 34/2006Modalitatea de indeplinire2.Se vor completa: Formular 12H + Lista anexa privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice si modalitatea prin care sunt acestea asigurate pentru indeplinirea contractului (dotare proprie/de la terti/orice alta forma de dispozitie asupra utilajelor/echipamentelor, etc).Daca este cazul se va completa si Formularul 34+anexele aferente acestuia pentru tertul sustinator, conform art 190 din OUG 34/20063. Informatii privind subcontractantii/asociatii (daca este cazul): In cazul participarii cu oferta pentru mai multe loturi, documentele care dovedesc indeplinirea cerintei vor fi depuse, pentru fiecare lot ofertat.3.a) Declaratia si lista cuprinzand subcontractatii, conform Formular 12G, precum si acordurile de subcontractare Formular 15; Ofertantii sunt obligati sa precizeze: partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; In cazul in care, parti din contractul de achizitie, urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti ofertantul castigator are obligatia de a prezenta, la incheierea contractului de achizitie publica, contractele incheiate intre acesta si subcontractantii nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica; 3.b)Acordul de asociere (in cazul ofertei depuse in comun), incheiat in vederea participarii la procedura de incheiere a contractului - Formular 14. Asociatul va completa si Formularul 12C in calitatea sa de participant la proceduraModalitatea de indeplinire3.Se vor prezenta pentru fiecare lot ofertat: 3.a)Declaratia si lista cuprinzand subcontractatii(daca este cazul), conform Formular 12G, precum si acordurile de subcontractare Formular 15; In cazul in care, parti din contractul de achizitie, urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti ofertantul castigator are obligatia de a prezenta, la incheierea contractului de achizitie publica, contractele incheiate intre acesta si subcontr.nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica; 3.b)Acordul de asociere (in cazul ofertei depuse in comun), incheiat in vederea participarii la procedura de incheiere a contractului - Formular 14. Asociatul va completa si Formularul 12C in calitatea sa de participant la procedura.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 22.10.2013 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
1.Pentru vizualizare documente atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); 2.Toate cerintele se considera indeplinite, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor; 3.In cazul in care doi sau mai multi operatori economici au aceeasi propunere financiara, situate pe pozitia cu cea mai mare redeventa/lot, pentru departajare, se va solicita acestora o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara pentru lotul in cauza, are redeventa mai mare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art 256^2 din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Municipiul Timisoara -Serviciul Achizitii Publice ? cam.223
Adresa postala: Bv.C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel. +40 256408367, Email: [email protected], Fax: +40 256408477
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.08.2013 11:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer