Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Orasului Bumbesti-Jiu (Concesionare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1 RON

Castigatorul Licitatiei: POLARIS M HOLDING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144281/13.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL Bumbesti-Jiu
Adresa postala: Str.Paringului, nr.101, Localitatea: Bumbesti-Jiu, Cod postal: 215100, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Bumbesti-Jiu, Str. Parangului, Nr. 101, Oras Bumbesti-Jiu, Judetul Gorj, CP 215100, Tel. +40 253463465/+40 253463463, In atentia: Dobrescu Cornel, Email: [email protected], Fax: +40 253463872, Adresa internet (URL): www.bumbesti-jiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritati Locale
Activitate (activitati)
Altele: Servicii de Administratie Publica Locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Orasului Bumbesti-Jiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Orasul Bumbesti-Jiu
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Orasului Bumbesti-Jiu pentru: a) precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special; b) colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.); c) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90500000-2-Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511100-3-Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)
90511200-4-Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1186 Denumirea: C O N T R A C T de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare la nivel
V.1) Data atribuirii contractului 10.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLARIS M HOLDING S.R.L.
Adresa postala: Str.Spiru Haret nr.2A, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900146, Romania, Tel. 0241 548700, Email: [email protected], Fax: 0241 548700, Adresa internet (URL): www.polaris.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 934548.98 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care, in conformitate cu cu prevederile art.186 si 190 din OUG 34/2006, ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionalaprin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, sustinatorii nu trebuie sa se afle in sitauatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art.691, art.180 lit.a), lit.c1 si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, sustinatorii, vor completa Formularul 1, Formularul 2 ( pct.a), pct.c), pct.d); Formularul 5, care se vor prezenta in original.Se vor folosi formularele atasate ( Formularul 18 si Formularul 15, inclusiv anexele 1 si 2 ale formularului 15, daca este cazul). In cazul in care ofertele clasate pe primul loc prezentate de catre operatorii economici sun egale, atunci autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic nivel al tarifelor de utilizare platibile de catre beneficiarii finali. Daca si nivelul tarifelor de utilizare platibile de catre beneficiarii finali, ofertate, sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic nivel al tarifelor de utilizare platibile de catre beneficiarii finali, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are nivelultarifelor de utilizare platibile de catre beneficiarii finali, cel mai scazut.Reofertarea se va face pentru toate cele patru subcriterii ale criteriului a) Nivelul tarifelor de utilizare platibile de catre beneficiarii finali, respectiv, 1.Tariful pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, de la persoane fizice, lei/persoana/luna.2. Tariful pentru Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, de la agenti economici/institutii , lei/mc.3. Tariful pentru Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din costructii si demolari, lei/mc.4.Tariful pentru Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.) , lei/mc.In aceasta situatie evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea, pentru fiecare oferta nou depusa, a unui punctaj rezultat ca urmare aplicarii algoritmului de calcul.Algoritmul de calcul se va aplica din nou doar pentru criteriului de atribuire - a) ?Nivelul tarifelor de utilizare platibile de catre beneficiarii finali?, pentru celalalt criteriu de atribuire -b)?Nivelul redeventei?, punctajul fiind cel obtinut la oferta initiala.Anexa la formularul de oferta cuprinzand centarlizatorul tarifelor pe activitati. La centralizatorul de tarife vor fi prezentate fise de fundamentare a tarifelor in conformitate cu Ordinul ANRSC nr.109/2007.Autoritatea contractanta are dreptul dea anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica conform art.209 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In niciun caz autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic din cadrul Primariei Oras Bumbesti-Jiu
Adresa postala: Str.Parangului; Nr.101;, Localitatea: Bumbesti-Jiu, Cod postal: 215100, Romania, Tel. +40 253463465, Email: [email protected], Fax: +40 253463872
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2014 12:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer