Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului de salubrizare al Orasului Murfatlar.


Concesionare numarul 2391/07.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Murfatlar
Adresa postala: CALEA DOBROGEI, NR. 1, BASARABI, JUD. CONSTANTA, Localitatea: Basarabi, Cod postal: 905100, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN COSTEL VINTILA, Tel. +40 241234350, Email: [email protected], Fax: +40 241234516, Adresa internet (URL): www.primaria-basarabi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
administratie publica locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului de salubrizare al Orasului Murfatlar.
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Oras Murfatlar, jud. Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului de salubrizare al Orasului Murfatlar.Serviciile de salubrizare delegate, conform Legii nr.101/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt : ? precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;? maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;? curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;? colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);? colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietatea personalaDescrierea detaliata a activitatilor si cerintelor solicitate de autoritatea contractanta este prezentata in Caietul de sarcini.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511000-2-Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
90610000-6-Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2)
90620000-9-Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Colectarea (selectiva), transportul, sortarea, compostarea si depozitarea deseurilor menajere si a celor asimilate acestora, inclusiv a deseurilor toxice din deseurile menajere, de pe raza orasului Murfatlar, conform cerintelor din caietului de sarcini.Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.), conform cerintelor caietului de sarcini.Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala, conform cerintelor caietului de sarcini .Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice, conform cerintelor caietului de sarcini.Curatare si de transport al zapezii de pe caile publice si de mentinere in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, conform cerintelor caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 14, 691, 168.5 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrare in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire : a) Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrare in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (completare Formular nr. 6, din Sectiunea IV ? Formulare ). Documentul se depune in original. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formular.Persoanele care asigura sustinerea, daca este cazul, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006. Documentul solicitat se va prezenta si pentru tertul sustinator, daca este cazul .Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederileart.181.Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrare in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (completare Formular nr. 7, din Sectiunea IV ? Formulare ). Documentul se depune in original. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formular. Documentul solicitat se va prezenta si pentru tertul sustinator, daca este cazul, doar pentru literele a, c1 si d din art.181 din OUG nr.34/2006.Pentru persoane juridice romane: - Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediu social;
- Certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local eliberate de Compartimentul Impozite si Taxe Locale, de pe raza caruia societatea ofertanta are sediul social.Dovada achitarii impozitelor si taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Documentele se depun in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoane juridice straine: Certificate eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile exigibilede plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul.Documentele vor fi prezentate in limba de origine - in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de o traducerea autorizata a acestora si legalizata in limba romana.Documentele trebuie sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa depunaaceste certificate.Cerinta nr. 3 : Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 8, din Sectiunea IV - Formulare). Documentul se depune in original. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formular. Documentul solicitat se va prezenta si pentru subcontractant sau tert sustinator, daca este cazul .Cerinta nr. 4: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010.Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 9 din Sectiunea IV - Formulare). Documentul se depunein original. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa depuna acest formular.Cerinta nr. 5: Declaratie privindneincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006.Conditie de calificare : In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afa intr-una din situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere ( completare Formular nr. 10, din Sectiunea IV - Formulare). Documentul se depunein original. Declaratiava fi completata de catre ofertant / candidat / ofertant asociat / subcontractant / tert sustinator.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Saghiu Valentin-primar, Sali Serdai-viceprimar, Vintila Florin-Costel ? presedinte comisia de evaluare a ofertelor; Stan Bogdan, Rimbu Liliana, Zugravu Simona, Bordei Gabriela - membrii ai comisiei de evaluare a ofertelor; Memet Reise ?membru de rezerva al comisiei de evaluare; Agache Aurel Catalin, Anton Ion, Bolat Remzi, Achihaei Mitruta, Condurachi Costica, Cozma Zaharia Alexandru, Frunza Dumitrova Mariica, Ionescu Ile, Marin Constantin, Marincea Nicolae, Mustafa Belghin, Oita Dumitru, Manea Ilie, Stefan Cornel, Turica Despina ? consilieri locali Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizicestraine: Cerinta nr. 1 Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie legalizata, insotite de traducerea autorizata in limba romana.Cerinta nr. 2. Prezentarea unui document eliberat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice din care sa rezulte recunoasterea sau echivalarea licentei/autorizatiei/atestatului emise in tarile de origine pentru prestarea serviciilor de salubrizare in localitati (in conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 din Regulamentul de acordare a licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice aprobat prin H.G. nr. 745/2007).Documentele trebuie sa fie valabile la termenul limita de depunere a ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate aleofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Nota: In cazul in care un grup de operatori economici depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea de contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva (se vor avea in vedere prevederile Ordinului Nr. 509/2011 al Presedintelui ANRMAP).
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 2Situatia economica si financiara a candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea acestui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu cele precedente, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective fata de autoritatea contractanta, prin care sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1din OUG nr. 34/2006.Modalitatea de indeplinirePersoana care asigura sustinerea financiara va prezenta: 1. Formular nr. 12, din Sectiunea IV ? angajament sustinere financiara;2. Formularul nr. 6 Declaratie de eligibilitate, din Sectiunea IV(se va prezenta documentul in original);3. Formularul nr.7 Declaratie privind neincadrarea la art.181, lit. a), c1) si d), din Sectiunea IV (se va prezenta documentul in original);4.Formularul nr.10 din Sectiunea IV (se va prezenta documentul in original);5. Documente justificative prin care face dovada indeplinirii criteriilor de calificare pentru care acorda sustinerea.Cerinta nr. 1Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani financiari incheiati sa fie de minim 14.000.000, 00 lei.Se vor prezenta bilanturile contabile la 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012 vizate si inregistrat de organele competente, in copie cu mentiunea ?Conform cu originalul?, stampilat si semnat de ofertant, sau orice alte documente echivalente.Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezentat in limba de origine si in traducere autorizata si legalizata.Convertirea in RON si euro, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010 1 ? = 4, 2099 RONAnul 2011 1 ? = 4, 2379 RONAnul 2012 1 ? = 4, 4560 RONPentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor asociatiei.Modalitatea de indeplinireOfertantulva completa si depuneFormularulnr.11 INFORMATII GENERALE, din Sectiunea IV - Formulare. Documentul se depune in original.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.6Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea acestui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective fata de autoritatea contractanta, prin care sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resurseletehnice si profesionale invocate.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinirePersoana care asigura sustinerea tehnicasi/sau profesionala va prezenta: 1.Formular nr. 20, din Sectiunea IV ? angajament sustinere tehnica;In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului (personal, echipamente etc) angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza.Astfel, persoana careasigura sustinerea tehnica va mai completa, in functie de obiectulangajamentului, declaratiile conform formularului nr. 21 si formularului nr. 22, din Sectiunea IV .2.Formularul nr. 6 Declaratie de eligibilitate, din Sectiunea IV(se va prezenta documentul in original);3.Formularul nr.7 Declaratie privind neincadrarea la art.181, lit. a), c1) si d), din Sectiunea IV (se va prezenta documentul in original);4.Formularul nr.10 din Sectiunea IV (se va prezenta documentul in original);5. Documente justificative prin care face dovada indeplinirii criteriilor de calificare pentru care acorda sustinerea.Cerinta nr. 5Informatii privind subcontractantiiDeclaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora.Ofertantul va prezenta identitatea exacta a acestora, precum si modalitatea in care subcontractorii vor fi inclusi in cadrul echipei propuse.Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplinesca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Modalitatea de indeplinireSe va completa Formularul nr.19 din Sectiunea IV ? Formulare (daca este aplicabil sau se va mentiona in formular ca nu este cazul);Declaratiava contine toti subcontractantii cu care ofertantul intentioneaza sa incheie contracte de subcontractare, indiferent de contributia acestora la indeplinirea contractelor.Cerinta nr. 4Declaratie privind echipamentele tehnice, utilajele si instalatiile de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului .Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin : a) pentru activitatea de colectare si transport deseuri municipale: ? 3 autocompactoarede minim 12 mc pentru colectare si transport deseuri ( 1 autocompactoare ptr deseuri menajere colectateamestecat, 1 autocompactoare ptr deseuri biodegradabile si 1 autocompactoare ptr deseuri reciclabile)? 1 autospeciala transcontainer cu bena detasabila pentru colectare si transport deseuri stradale, voluminoase si deseuri din constructii;? 2 containere pentru transcontainercu capacitate de minim 18 mc.b) pentru maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice? Automatura colectoare dotata cu aspirator pentru carosabil :1 buc.;? Autostropitoare stradala dotata cu instalatie de spalat sub presiune- 1 buc;c) pentru curatarea si transportul zapezii? Suprastructura imprastietor material antiderapant pentru autospeciala cu bratridicator ? abrollkipper: 1 buc.;? Plug (lama) de 3 m, orientabilpentru indepartat zapada, montat pe autospeciale: 2 buc.? Containere pentru autospeciala cu brat ridicator ? abrollkipper: 1 buc.? incarcator frontal 2 buc.Ofertantul va prezenta documente care atestadetinerea (dotare proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a minimului de utilaje, mijloace de transport solicitate.Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor.Modalitatea de indeplinireDeclaratie privind echipamentele tehnice, utilajele si instalatiile de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului. Completare Formular nr.18, din Sectiunea IV ? Formulare.Ofertantul va prezenta documente care atestadetinerea (dotare proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a minimului de utilaje, mijloace de transport solicitate.Cerinta nr. 3Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin: a) Responsabil proiect, persoana cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta, cu experienta de cel putin 1 an in organizarea activitatilor de salubrizare si care va raspunde de indeplinirea viitorului contract;b) 1 persoana care detine certificat de competenta profesionala pentru transportul rutier national si international de marfa (transport rutier de deseuri) eliberat deAutoritatea Rutiera Romana, conf. Ordonantei nr.27/2011.c) Responsabil cu implementarea sistemului de management al calitatii, persoana cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta, absolventa a unui curs privind sisteme de management al calitatii, cu experienta de cel putin 1 an in domeniul salubrizarii.d) Responsabil de mediu, persoana cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta, absolvent a unor cursuri de specialitate (conf. Legii nr.211/15.11.2011, art.22, alin.4), cu experienta de cel putin un an in domeniul salubrizarii.Pentru fiecare specialist nominalizat de catre operatorul economic se va atasa: a)Curriculum vitae, cu semnatura persoanei in original, pentru specialistii angajati in contract, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate) si indeplinirea cerintelor precizate. Se va completa Formularul Curriculum vitae pentru fiecare persoana in parte (exceptand persoana solicitata la litera b)b)Copii diplome/atestari/certificari, care sa ateste experienta declarata.c)copie de pe fisele de informatii din sistemul REVISAL, in cazul persoanelor angajate, sau copie Contract de colaborare/ contract de prestari servicii, valabile la data limita de depunere a ofertelor.d) Angajament de participare pentru membrii colectivului care nu sunt angajatii ofertantului (formularul 16);Persoanele desemnate in cadrul echipei propuse de ofertant pot fi angajati/colaboratoriai ofertantului/ofertantului asociat/ subcontractantului/ sustinatorului tert, conform Ordinului nr.509/2011 al Presedintelui ANRMAP.Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor.Modalitatea de indeplinireOfertantul va completa si depune Formularul 15din Sectiunea IV ? Formulare.Pentru fiecare specialist nominalizat de catre operatorul economic se va atasa: a)Curriculum vitae, cu semnatura persoanei in original, pentru specialistii angajati in contract, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate) si indeplinirea cerintelor precizate. Se va completa Formularul Curriculum vitae pentru fiecare persoana in parte (exceptand persoana solicitata la litera b).b)Copii diplome/atestari/certificari, care sa ateste experienta declarata.c)copie de pe fisele de informatii din sistemul REVISAL, in cazul persoanelor angajate, sau copie Contract de colaborare/ contract de prestari servicii, valabile la data limita de depunere a ofertelor.d) Angajament de participare pentru membrii colectivului care nu sunt angajatii ofertantului (formularul 16);Cerinta nr. 2Experienta similara : Pentru a fi considerat calificat, ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani, a derulatsi/sau finalizat (servicii duse la bun sfarsit) maxim 3(trei) contracte similare obiectului prezentei procedurii (precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale; maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice; curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet), in care participarea ofertantului la acestea sa fi fost in valoare cumulata de cel putin 2.000.000 lei, fara tva.Prin formula "servicii duse la bun sfarsit" se inteleg: servicii receptionate partial; servicii receptionate la sfarsitul prestarii.Se vor lua in considerare doar serviciile derulate in ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere al ofertelor.Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul va prezenta certificate/documente emise de catre beneficiar, care sa confirme indeplinirea cerintelor solicitate si care sa contina date referitoare la beneficiarul contractului, valoarea contractului, tipul activitatilor prestate, modul de indeplinire a contractului siperioada derularii contractului.In cazul in care ofertantul a participat la prestarea unor servicii similare, in calitate de asociat, valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a acestuia in cadrul contractului prezentat.Ofertantul va prezenta in copie: a) contractul la care a avut calitatea de asociat, sib) acordul de asociere aferent vizat de beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie pe propria raspundere a ofertantului.Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezentat in limba de origine si in traducere autorizata si legalizata.Convertirea in RON si euro, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010 1 ? = 4, 2099 RONAnul 2011 1 ? = 4, 2379 RONAnul 2012 1 ? = 4, 4560 RONPentru contractele incheiate in alta valuta decat in lei conversia se va realizala cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita orice document pe care il considera relevant, suplimentar fata de cele prezentate initial de catre ofertanti, in scopul dovedirii experientei similare in cazul in care contractele prezentate nasc anumite neclaritati.Modalitatea de indeplinireOfertantul va completa si depune Formularului nr. 14, din Sectiunea IV ? Formulare -Experienta similaraOfertantul va prezenta certificate/documente emise de catre beneficiar, care sa confirme indeplinirea cerintelor solicitate si care sa contina date referitoare la beneficiarul contractului, valoarea contractului, tipul activitatilor prestate, modul de indeplinire a contractului siperioada derularii contractului.Cerinta nr. 1Ofertantul va prezenta Declaratie privind principalele contracte de servicii similare prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade deprestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Lista principalelor contracte similare prestate in ultimii trei ani in domeniul serviciului de salubrizare cu precizarea activitatilor care se realizeaza in cadrul fiecarui contract; in cazul in care activitatea de salubrizare menajera se realizeaza in baza unor contracte incheiate cu utilizatorii, se va prezenta situatia cumulata pe fiecare arie administrativa in parte, specificandu-se numarul de astfel de contracte si numarul de utilizatori deserviti;Se vor lua in considerare in vederea intocmirii listei, atat contractele finalizate, dar si contractele in derulare.Modalitatea de indeplinireOfertantulva completa si depuneDeclaratie privind principalele contracte de servicii similare prestate in ultimii 3 ani, conform Formular 13 si Anexa, din Sectiunea IV ? Formulare.Cerinta nr. 2Standarde de protectie a mediului: Certificat de atestare a calitatii implementat ISO 14001:2005, sau echivalent, in copie cu mentiunea "conform cu originalul", pentru activitatile ce fac obiectul prezentei proceduri.Se va prezentat certificatul in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, in copie "conform cu originalul", semnat si stampilat de ofertant.In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta acest certificat pentru partea de contract pe care o realizeaza.Se vor avea in vedere prevederile Ordinului Nr. 509/2011 al Presedintelui ANRMAP, privind modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala.Modalitatea de indeplinireCertificat de implementare a sistemului de management de mediu ISO 14001:2005, sau echivalent pentru activitatile ce fac obiectul prezentei proceduri.Cerinta nr. 1Certificat de atestare a calitatii implementat ISO 9001:2008, sau echivalent, in copie cu mentiunea "conform cu originalul", pentru activitatile ce fac obiectul prezentei proceduri.Se va prezenta certificatul in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, in copie "conform cu originalul", semnat si stampilat de ofertant.In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta acest certificat pentru partea de contract pe care o realizeaza.Se vor avea in vedere prevederile Ordinului Nr. 509/2011 al Presedintelui ANRMAP, privind modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala.Modalitatea de indeplinireCertificat de atestare a calitatii implementat ISO 9001:2008, sau echivalent, pentru activitatile ce fac obiectul prezentei proceduri.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 60.00precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor de la institutii publice aflate in subordinea autoritatii contractante 4.00colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase 1.00Maturatul manual si mecanizat 8.00intretinerea curateniei si razuit rigole 4.00stropit si spalat mecanizat carosabil 3.00curatatul manual al zapezii, pluguit, strans, incarcat si transport zapada 10.00combaterea mecanizata a poleiului 4.00precolectare, colectare, transport si depozitare deseuri de la agenti ec 4.00colectare, transport, sortare, valorificare si eliminare deseuri din constructii 2.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 08.01.2014 Ora: 16:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
In cazul in care vor exista oferte admisibile cu acelasi punctaj, autoritatea contractanta va face departajarea avand in vedere oferta cu cel mai mic pret declarat (aplicabila doar ofertelor clasate pe locul 1)."Pretul" care va face departajarea este tariful ofertat pentru activitatea de "precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special ? persoane fizice" .Clarificarile si/sau eventualele modificari aduse documentatiei de atribuire vor fi facute cunoscute prin crearea unui nou fisier electronic pe site-ul dedicat www.e-licitatie.ro la care se va asigura accesul operatorilor economici direct si nerestrictionat, in mod similar accesului la fisierul initial, cu exceptia situatiei in care, din motive tehnice, atasarea in SEAP este imposibila.Riscurile neaccesarii clarificarilor cad in sarcina operatorului economic.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute in prezenta Fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederileart.11 alin. (4) din Hotararea nr.925/2006, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentatul legal sau dupa caz, de catre o alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul de a depune initial declaratia pe proprie raspundere prin care confirma indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a completa si prezenta Formularul 26, din Sectiunea IV - Formulare. Completarea formularului se va face respectand instructiunile din subsol, astfel incat informatiile sa fie complete si fara echivoc pentru a permite verificarea concordantei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Orasului Murfatlar? Compartimentul Juridic
Adresa postala: CaleaDobrogei, nr.1, Localitatea: Murfatlar, Cod postal: 905100, Romania, Tel. +40 241234350, Email: [email protected], Fax: +40 241234516
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2013 11:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer