Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii serviciilor de deretizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare prin concesiune in Municipiul Brasov


Concesionare numarul 2349/11.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 268416550/128/124, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 268473001, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii serviciilor de deretizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare prin concesiune in Municipiul Brasov
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Municipiul Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Conform caietului de sarcini se vor aplica tratamente de dezinsectie, dezinfectie pe suprafetele urmatoarele : -la un numar estimativ de 130 cladiri ale institutiilor finantate de la bugetul local, de invatamant, cultura, sportive si sanitare cu o suprafata de aproximativ 1.500.000 mp pentru dezinsectie si dezinfectie, iar pentru activitatea de deratizare aproximativ 600.500 mp ;
-la un numar de aproximativ2500 blocuri ? condominii (cu aproximativ 3800 scari), 12000 case, -canale ale retelelor de alimentare cu apa - canalizare- aproximativ- 480.000 mp , termoficare-aproximativ 220.000 mp ;
-pe o suprafata de aproximativ 9.365.000. mp, reprezentand suprafetele parcurilor, cimitirelor, spatiilor verzi, suprafete carosabile, piete, maluri de lac, si altele; tratamentele fitosanitare se vor aplica la un numar estimativ de 8800 buc arbori si a aproximativ 2.800 mp de plantatii de trandafiri, situati pe raza municipiului Brasov, deservind o populatie de aproximativ 227.961 persoane
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90923000-3 - Servicii de deratizare (Rev.2)
90921000-9-Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Se vor aplica tratamente de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare pe razaMunicipiul Brasov, conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 12, 580, 645 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completarea si prezentarea Formularului 3; In cazul unei asocieri/terti sustinatori , fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular.- Declaratie privind eligibilitatea - completarea si prezentarea Formularului 2; In cazul unei asocieri/terti sustinatori , fiecare asociat/terti sustinatorieste obligat sa prezinte si acest formular .- Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular.- Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular .- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1- conflictul de interese pentru ofertanti/ candidati ofertanti asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori conform art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completarea si prezentarea Formularului 4.-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/ 2010 - completarea si prezentarea Formularului 14. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular.Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Scripcaru GeorgeLeonte CatalinLupu LiviuRadnoti AttilaMarasescu IsabellaMavrodin ValeriaDinca OrantesMihaileanu DanPetcu MarilenaTudorache MarilenaMara IulianSirghie OvidiuHorga LilianaGodri Anna MariaPitis PaulaRadu ClaudiaCorsatea AdinaIliescu GheorgheStroe Agurita I-Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- din care sa reiasa obiectul de activitate, cod CAEN corespondent obiectului contractului de achizitie, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? , cuprinzand informatii valabile/reale la data limita de depunere a ofertei.Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate, a documentului Certificat constatator in original / copie legalizata. Persoane juridice /fizice straine- Documente, in termen de valabilitate, care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care este stabilit. Documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.II) Ofertantii trebuie sa detina Licenta minim clasa II, eliberata de A.N.R.S.C., valabilala data limita de depunere a ofertelor, pentru prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, conform HG 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice actualizata.Licenta va fi prezentata in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"- .In cazul unei oferte comune, se vor respecta prevederile art. 7din Ordinul 509/2011 emis de ANRMAP.III)Autorizatiile legale pentru prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, emise de: - Agentia pentru Protectia Mediului conform H.G nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice, O.G nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu , O.U.G nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O. U. G nr. 195/2005, privind protectia mediului, actualizata ;
- Autoritatea de Sanatate Publica conform prevederilor O.M.Snr. 1.030 / 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, - Directia pentru Agricultura conform O.G nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar-Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor conform prevederilor O.G nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor.Autorizatiile solicitate vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?IV) -prezentarea documentelor care atesta statutul de IMM, pentru a se beneficia de prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004 (daca este cazul- Formularul 17).
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie ca cifra medie de afaceripe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) este de minim 25.000.000 lei fara TVA in domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Valorile vor fi exprimate in lei si euro la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pt anul respectiv: 2010:1 euro=4, 2099 lei; 2011:1 euro=4, 2379 lei;2012 :1euro = 4, 4560 lei; Conform art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004 , IMM-urile beneficiaza de o reducere de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri , de garantia de participare si de garantia de buna executie.Operatorul va depune ce documente considera in sustinerea indeplinirii cerintei.Modalitatea de indeplinirePrezentarea Declaratie privind cifra de afaceri-Formularul 6 din sectiunea Formulare. Operatorul va depune orice documente considera in sustinerea indeplinirii cerintei.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica sifinanciara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana , atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Modalitatea de indeplinirePersoana care asigura sustinerea financiara va prezenta un angajament ferm de sustinere financiara, model de formularul Anexa nr. 19 din sectiunea Formulare.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze o experienta similara in ultimii 3 ani, indomeniul obiectului contractului de delegare prin concesiune ce urmeaza a fi atribuit prin prezentarea unor contracte/certificari/documente emise sau contrasemnate de beneficiar, minim un contract sau maxim trei contracte , care sa confirme prestarea unor servicii similare, de o valoare cumulata minima impusa de 12.000.000 lei fara T.V.A.Valorile vor fi exprimate in lei si euro la cursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR.Modalitatea de indeplinirePrezentarea Formularnr.8 din sectiunea Formulare, precum si prezentarea de contracte/certificari/ documente emise sau contasemnate care sa confirme prestarea unor servicii similare cu obiectul contractului de prestari de servicii, minim un contract sau maxim trei contracte, de o valoare minima impusa de 12.000.000 lei fara T.V.A.Valorile vor fi exprimate in lei si euro la cursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR.Operatorul va prezenta Lista principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 (trei) ani continand valori, perioade de furnizare, beneficiari (autoritati contractuale saui clienti privati), prezentand formularul 7 din Sectiunea Formulare.Modalitatea de indeplinire-Completare formularul 7 din Sectiunea Formulare.Ofertantul va face dovada ca dispune de utilajele si echipamentele necesare, astfel incat, sa asigure desfasurarea activitatii de dezinsectie, deratizare, dezinfectie si tratamente fitosanitare in conditii corespunzatoare, pe raza municipiului Brasov .In acest sens va prezenta o declaratie care sa contina informatii privind dotarile specifice, utilajele, instalatiile, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, si alte mijloace fixe pe care ofertantul va dispune pe perioada de implicare efectiva in prestarea serviciilor respective si prin care sa faca dovada ca detine sub orice forma echipamentul necesar efectuarii serviciilor ce fac obiectul procedurii dupa cum urmeaza :1.Utilaje portabile tip atomizor, generatoare de ceata rece, dotate cu sistem de dispersie in volum ultraredus(ULV) ? minim 60 buc, 2.Mijloace de transport pentru persoane, utilaje, echipamente, materiale auxiliare specifice serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare ? minim 20 buc3.Utilaje autopurtate, dotate cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV), care vor fi amplasate pe autovehicule ? minim 10 buc, 4.Mijloace de transport pentru utilaje autopurtate de mare putere ? minim 10 buc, -Pentru mijloacele de transport se vor prezenta- urmatoarele documente : -copiedocumente din care sa rezulteforma dedetinere, orice forma.Modalitatea de indeplinireCompletare formularul 9 din Sectiunea Formulare- Pentru mijloacele de transport se vor prezenta- urmatoarele documente : -copiedocumente din care sa rezulteforma dedetinere, orice forma.Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic precum si ale persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului de servicii;Ofertantul va face dovada ca dispune de un numar minim de personal: 1.Agenti calificati si instruiti conform legislatiei in vigoare pentru prestarea serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie ? minim 80 persoane;2.Responsabil de contract ? o persoana;3.Medic veterinar - o persoana4.Cadru abilitat de unitatea fitosanitara ? o persoana5.Biolog ? o persoana6.Inginer de mediu ? o persoana7.Inginer mecanic ?o persoanaOfertantul va prezenta obligatoriu, in copie/copie lizibila "conform cu originalul", certificatele de calificare si instruire pentru personalul mentionat la pct. 1 si 2, emise de institutii abilitate in conformitate cu legislatia in vigoare, astfel: a)Certificate de calificare profesionala pentru ocupatia de agent DDD, eliberate in conformitate cu prevederile O.G. nr129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare;b)Certificate de instruire profesionala eliberate in conformitate cu O.M.S. nr. 1225/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru personalul mentionat la pct. 3, 4, 5, 6, 7 se vor prezenta documente eliberate de institutiile abilitate.Se vor prezenta CV-uri conform formular nr.11 si se vor atasa: -diplomele/atestatele/certificatele de calificare/alte documente care probeaza calificarea pentru fiecare persoana nominalizata astfel incat sa dovedeasca detinerea de personal calificat/autorizat-dovada raporturilor juridice dintre personalul nominalizat si ofertant saudeclaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea personalului nominalizat de ofertant. (in baza art 188 din OUG 34/2006).Modalitatea de indeplinireCompletare formular nr.10 si formular nr.11 din sectiunea formulare.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana , atunci aceasta are obligataia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm, al persoanei respective, prin care aceasta se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.Modalitatea de indeplinirePersoana care asigura sustinerea privind capacitatea tehnica si/sau profesionala va prezenta un angajament ferm de sustinere financiara, model de formularul Anexa nr. 20, Declaratie cf.anexa nr.21, Declaratie cf.anexa nr.22 sau dupa caz, anexa 23 din sectiunea formulare.1.Standarde de asigurare a calitatiiISO 9001:2008 sau echivalent- in domeniul ce face obiectul viitorului contract de servicii.2.Standarde de protectia mediuluiISO 14001:2004 sau echivalent -in domeniul ce face obiectul viitorului contract de servicii.Modalitatea de indeplinirePrezentarea certificatelorin copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul. Modalitatea de indeplinire Cerinta 1. Se va prezenta Certificat emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea sistemului de management al calitatii inconformitate cu ISO 9001:2008 sau echivalent. Cerinta 2. Se va prezenta Certificat emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea sistemului de management de mediu in conformitate cu ISO 14001:2004 sau echivalent.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si aceste certificate pentru partea de contract pe care o vor indeplini conform anexei Ordinului 509/2011 emis de ANRMAP.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 95.00Cuantumul Redeventei 5.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 28.08.2013 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
-Modalitatea de departajare a ofertelor cu punctaj egal se va face astfel: In cazul in care doua oferte au punctaj egal, la Factorul de evaluare - PRETUL OFERTEI (Nivelul Tarifelor), se va considera castigatoare oferta cu cele mai mici tarife. Daca se constata ca si tarifele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.-Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire (Formularul F 58 + Anexa 1). Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea - conform art.11 alin.(4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. ATENTIE! - Ofertantul care uzeaza de declaratia pe propria raspundere conform art.11 alin. (4) din HG 925/2006, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: 10 ZILE INCEPAND CU ZIUA URMATOARE LUARII LA CUNOSTINTA DESPRE UN ACT AL AUTORITATII CONTRACTANTE CONSIDERAT NELEGAL
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Biroul Contencios al Primariei Municipiului Brasov
Adresa postala: Bdul Eroilor nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel. +40 268416550, Email: [email protected], Fax: +40 268473001
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.07.2013 16:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer