Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii serviciului de salubritate din orasul Zlatna, judetul Alba


Concesionare numarul 2370/26.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul local al orasului Zlatna
Adresa postala: str. Calea Motilor, nr. 12, Localitatea: Zlatna, Cod postal: 516100, Romania, Punct(e) de contact: Silviu Ponoran, Tel. +4 0258856337, Email: [email protected], Fax: +4 0258856583, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii serviciului de salubritate din orasul Zlatna, judetul Alba
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: teritoriul administrativ al orasului Zlatna
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Contractul presupune conciesonarea serviciului de salubritate din orasul Zlatna prin delegarea gestiunii
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
1
Valoarea estimata fara TVA: 487, 641.84 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie privind eligibilitatea-Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in art. 180 din OUG 34/2006 - formular nr. 1;2)Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 181 din OUG 34/2006. Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 181 OUG 34/2006 -formular nr. 2;3)Certificatul de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor catre Bugetul Local eliberat de unitatea administrativ teritoriala pe raza careia societatea are sediul social din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depune oferta - copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.4)Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depune oferta - copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.5)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Prezentare certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? formular 3;6)Declaratie privind calitatea de participant la procedura - formular 4;7)Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 - formular 5. Persoanele cu functii de decizie si care au legatura cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante sunt: Ponoran Silviu - primar;Clonta Nicolae ? viceprimar;Zavragiu Adina - secretar;Todorescu Aurel - jurist;Morogan Rodica - Sef Birou Dezvoltare - Investitii;Tibea Eugenia ? Sef Birou Buget, Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe;Vintan Petru ? Sef Serviciu Public de Gospodarie Comunala;Iancu Cosmin ? Inspector Serviciu Public de Gospodarie ComunalaCrisan Aurel ? consilier Birou Dezvoltare - Investitii;Oltean Aurel ? inspector Birou Dezvoltare - Investitii;Dani Crinela ? consilier Birou Dezvoltare - Investitii;Vlad Ana ? consilier Birou Dezvoltare - Investitii;Nistor Ionel ? consilier Birou Dezvoltare - Investitii; 1)Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate care trebuie sa corespunda obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit, faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau ca ofertantul este in incapacitate de plata, lichidare voluntara sau alte proceduri care au ca efect juridic suspendarea activitatii / dizolvarea persoanei juridice. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a executa lucrarile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Certificatul va fi prezentat in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele fizice autorizate: vor prezenta Autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract;Operatoriieconomici nerezidenti (straini): Persoane juridice/fizice straine: Autorizatia de functionare eliberata de organismul de reglementare in tara in care ofertantul este rezident - copie legalizata tradusa in limba romana de traducator autorizat. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitatecu prevederile legale din tara in care este stabilit ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate in fata unui notar.2)Licenta emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, pentru prestarea serviciilor de salubrizare a localitatilor in clasa corespunzatoare prezentei proceduri ? in copie. Observatie: Pentru persoanele juridice straine se va prezenta un document eliberat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice din care sa rezulte recunoasterea sau echivalarea licentei/autorizatiei/atestatului emise in tarile de origine pentru prestarea serviciilor de salubrizare in localitati ( in conformitate cu prevederile art.8 alin.1 din Regulamentul de acordare a licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice aprobat prin HG 745/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.531/06.08.2007). Conditia este considerata indeplinita si in cazul in care se face dovada solicitarii catre ANRSC a echivalarii licentei/autorizatiei/atestatului emise in tarile de origine. Vor fi exclusi din procedura acei operatori economici, persoane juridice straine, care in tara de origine nu au licenta/autorizatie/atestat pentru prestarea serviciului de salubritate.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale din care sa reiasa persoanele de contact, adresa, telefoanele si e-mail-urile de contact valabile, precum si cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani. Se va declara cifra globala de afaceri atat in lei cat si in euro.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta formularul 6.Se va declara cifra globala de afaceri atat in lei cat si in euro. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR la data de 31 decembrie a fiecarui an. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat EURO sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR la data de 31 decembrie a fiecarui an. In cazul asocierilor conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani. Din lista prezentata trebuie sa rezulte derularea a cel putin un contract cu obiect de activitate similar. Prestarile se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre un client privat beneficiar.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta formularul 7.Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani. Din lista prezentata trebuie sa rezulte derularea a cel putin un contract cu obiect de activitate similar. Prestarile se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre un client privat beneficiarDocumente care atesta implementarea standardelor de asigurare a calitatii pentru domeniul salubritatiModalitatea de indeplinireCertificatului privind implementarea si mentinerea unui sistem de asigurare a calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la termenul limita de depunere a ofertelor (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).Documente care atesta implementarea standardelor de management al mediului pentru domeniul salubritatiModalitatea de indeplinireCertificatului privind implementarea si mentinerea unui sistem de management de mediu din seria ISO 14001:2005 sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la termenul limita de depunere a ofertelor (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 80.00Nivelul redeventei 20.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 21.10.2013 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
In situatia in care vor fi doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea acestora se va face in functie de nivelul redeventei. Astfel operatorul economic care in oferta are cuprinsa cel mai mare nivel al redeventei anuale, va fi declarat castigator.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenul de depunerea contestatiilor este de cel mult 5 zile de la data luarii , conform art. 256.2 din OUG34/2006 incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat ilegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Serviciul Administratie Publica locala, Juridic, Registru Agricol, Administrativ
Adresa postala: strada Calea Motilor, nr. 12, Localitatea: Zlatna, Cod postal: 516100, Romania, Tel. +40 258856337, Email: [email protected], Fax: +40 258856583
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2013 07:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer