Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din comuna Lunca Muresului


Concesionare numarul 2425/27.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Lunca Muresului
Adresa postala: Comuna Lunca Muresului, Str. Garii, Nr.303, jud. Alba, Localitatea: Lunca Muresului, Cod postal: 517405, Romania, Punct(e) de contact: Ioan Rusu, Tel. +40 0258878121, Email: [email protected], Fax: +40 0258878121
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din comuna Lunca Muresului
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Aria administrativa a comunei LUNCA MURESULUI, JUD. ALBA
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Contractul va asigura prestarea serviciului de salubrizare pe intreaga arie administrativa a comunei Lunca Muresului. jud. Alba si va cuprinde urmatoarele activitati: 1.Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice si periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special2. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj3. Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice-DEEE, etc.)4. Colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei5. Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate personala
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511100-3 - Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Realizarea operatiunilor specifice de salubrizare astfel cum sunt acestea descrise in Caietul de sarcini al procedurii
Valoarea estimata fara TVA: 675, 326 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie eligibilitate (Formular 1) ? in original (In cazul unei asocieri fiecare ofertant este obligat sa prezinte acest formular).- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata)- Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/ copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );Din certificatele mentionate mai sus trebuie sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (pentru persoane juridice straine: formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana de un traducator autorizat, legalizate la notariat, din care reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor) -(original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata); (In cazul unei asocieri fiecare ofertant este obligat sa prezinte acest formular).- Declaratie in conformitate art 181 din OUG nr 34/2006 (Formular 2) ? in original; Cerinta: respectarea prevederilor art. 181 din OUG 34/2006 (In cazul unei asocieri fiecare ofertant este obligat sa prezinte acest formular). - Tertul sutinator va completa formularul doar la lit a), c.1) si d ).ale art 181 din OUG 34/2006-Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Formular 3- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr 34/2006 (Formular 4. Persoane cu functie de decizie la nivelul autoritatii contractante: Primar Rusu IoanViceprimar Negrea DanielConsilieri locali: Albert FerencUjfolusi ZsuzsannaHirceaga AurelPetrut IoanBradescu EugenZoltan VasileBlajan GheorgheGheorghiu CheorgheChirica ValerMoldovan Ioan MarcelSecretar comuna Gherasim Minerva DoinaReferent- Konya ladislauReferent- Egyed VinczeExpert achizitii-Ailoaie CornelFiecare ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular.- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formular 5) ? in original (In cazul unei asocieri fiecare ofertant este obligat sa prezinte acest formular) ; Ofertantul va prezenta documente din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte aceste documente.Cerinta 1I) A). Persoane juridice romane: 1). Certificat constatator emis de ONRC, Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul va fi prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".B). Persoane fizice romane1). Documente edificatoare, din care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Documentul va fi prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".C).Persoane juridice /fizice straine1). Documente, care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care este stabilit. Documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Cerinta 2: Ofertantii trebuie sa detina Licenta A.N.R.S.C. conform prevederilor art. 2, alin.1, lit.e-g si art. 3, alin. 5 din Lege nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice. Licenta va fi prezentata in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Sa fi inregistrat in ultimii 3 ani o cifra medie globala de afaceri maimare de 200 000 RON. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda se va lua in considerare cursul mediu annual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei?prinraportare la leu/alta valutaDocumente doveditoare: - Informatii generale; - Bilanturi contabile aferenteultimilor 3 ani cu confirmarea de depunere la ANAF/ORC competent sau alte documentedin care sa rezulte cifra de afaceri .Modalitatea de indeplinireDocumente doveditoare: - Fisa infornatii generale, Formularul 6;
- Bilanturi contabile aferente ultimilor 3 ani cu confirmarea de depunere laANAF/ORC competent sau alte documente din care sa rezulte cifra de afaceri. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei?prin raportare la leu/alta valuta.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani- Formular 7.Ofertantul trebuie sa probeze ca a prestat in ultimii 3 ani servicii similare cucele care fac obiectul prezentei proceduri, in cadrul a minim 1 contract, maxim 3 contracte, a caror valoare cumulata sa indeplineasca pragul de 100.000 leiModalitatea de indeplinireSe va completa Formularul 7 ? se va prezenta in original.O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privatiPrestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritateori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unor certificari/confirmari din parteaacestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor completa acest formular. Cerinta poate fi indeplinita princumularea resurselor ofertantilor.Cerinta 3: Informatii privind partea de contract pe care operatorul economicare intentia sa o subcontracteze ? se va completa, daca este cazulModalitatea de indeplinireSe va completa , daca este cazul, Formularul 10 - prezentat in original si Acordurile de subcontractare incheiate cu fiecaresubcontractant - Anexa 3 (in original).Cerinta 1: Ofertantul va prezenta certificare ISO 9001 sau echivalent pentruserviciile obiect al procedurii. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte acest certificat.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta copie conforma originalului pentru certificatul detinut.Cerinta 2: Ofertantul va prezenta certificare ISO 14001 sau echivalentpentru serviciile obiect al procedurii. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte acest certificat.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta copie conforma originalului pentru certificatul detinut.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 95.00Suma alocata programelor de informare 5.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/2013
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 27.03.2014 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
In cazul in care mai multe oferte se claseaza pe primul loc, avand punctaje egale, modalitatea de departajare va fi punctajul financiar.Daca si punctajele financiare sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor;
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Lunca Muresului
Adresa postala: str. Garii, nr.303, Localitatea: Lunca Muresului, Cod postal: 517405, Romania, Tel. +40 0258878121, Email: [email protected], Fax: +40 0258878121
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 06:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer