Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in comunele componente ale ADI - FELODO UDVARHELYSZEK


Concesionare numarul 1661/29.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADI "FEJLODO UDVARHELYSZEK"
Adresa postala:  Str. 1 Decembrie 1918 nr. 9 et.II, Localitatea:  Odorheiu Secuiesc, Cod postal:  535600, Romania, Punct(e) de contact:  Sediul Consiliului local Comuna Satu Mare, Tel. 0266-245140, In atentia:  domnului David Lajos, Email:  [email protected], Fax:  0266-245140
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in comunele componente ale ADI - FELODO UDVARHELYSZEK
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Locul principal de executare: In comunele componente ale ADI-FEJLODO UDVARHELYSZEK. Cu exceptia comunelor (Atid, Lueta, Zetea)
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare de catre autoritatea contractanta ADI-FELODO UDVARHELYSZEK catre un operator economic care are ca activitate principala, colectarea si transportarea deseurilor menajere.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Comunele componente ale ADI FEJLODO UDVARHELYSZEK vor fi impartite pe 9 loturi.
Intervalul: intre: 600, 000si1, 500, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Situatia personala a candidatului / ofertantului: (Declaratii privind eligibilitatea , Declaratia privind neincadrarea in art. 181, Prezentare indeplinire obligatiilor fiscale, Imputernicire de semnatura) - Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare): (Persoane juridice romane Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii licitatiei (emis cu cel mult 30 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor) Cerificat de inregistrare ORC Copie dupa actul constitutiv. In caz de asociere se prezinta de catre fiecare asociat in parte. Persoane fizice romane: Autorizatie de functionare / altele echivalente Persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional In caz de asociere se prezinta de catre fiecare asociat in parte.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie bancara: Scrisoare de bonitate bancara, cu referire la situatia financiara a ofertantului In caz de asociere se prezinta de catre fiecare asociat in parte Bilant contabil: prezentarea in copie a bilantului contabil legal inregistrate pe ultimul an - 2009(unitatile nou infiintate prezinta bilant pe ultimul an in care au activat) Conditie obligatorie : bilant pozitiv pe ultimul an de activitate (active circulante nete = un numar pozitiv) In caz de asociere se prezinta de catre fiecare asociat in parte.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestatii in ultimii 3 ani, Experienta similara, Declaratie privind echipamentele, Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii, Informatii privind asocierea (daca este cazul)Conform fisei tehnice din documentatia de atribuire. - Standarde de asigurarea calitatii: Certificat ISO 9001 - Standardele de protectia mediului: Certificat ISO 14001 - Standardul ce reglementeaza domeniul sistemelor de management al securitatii si sanatatii ocupationale: Certificat OHSAS-18001
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Cea mai avantajoasa oferta ec.1.Cel mai mic tarif lunar, lei/pers./luna ofertat pentru pers. fizice va primi 85p2.Cel mai mic tarif lunar, lei/m3 ofertat pentru pers juridice va primi 15
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 20.09.2010 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
Operatorul economic are obligatia de a depune ofertele tehnice si financiare pentru fiecare lot in parte.Garantia de participare este solicitata
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +4021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  +4021.310.46.42, Adresa internet (URL):  http: //www.cnsc.ro/
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL HARGHITA
Adresa postala:  Str. Szasz Endre, nr. 6, Localitatea:  Miercurea Ciuc, Cod postal:  530132, Romania, Tel. 0266.371.616, Email:  [email protected], Fax:  0266.310.145, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=43
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Cabinetul de avocat Peter Zoltan
Adresa postala:  str. Bethlen Gabor, nr. 2, Localitatea:  Odorheiu Secuiesc, Cod postal:  535600, Romania, Tel. +40-266-219-896, Fax:  +40-266-219-896
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.07.2010 12:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer