Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A COMUNEI LIPANESTI, JUDETUL PRAHOVA PRIN CONTRACT DE CONCESIUNE DE SERVICII


Concesionare numarul 742/03.03.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA LIPANESTI
Adresa postala: strada Principala, nr. 47, comuna Lipanesti, judetul Prahova, Localitatea: Lipanesti, Cod postal: 107340, Romania, Punct(e) de contact: Angela Marin, Tel.0244/215217, Email: [email protected], Fax: 0244/215217
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A COMUNEI LIPANESTI, JUDETUL PRAHOVA PRIN CONTRACT DE CONCESIUNE DE SERVICII
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: COMUNA LIPANESTI cu satele Lipanesti, Sipotu, Zamfira si Satu Nou
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
1. Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor menajere, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Cantitatea de deseuri colectate de la gospodariile si agentii economici de pe raza localitatii Lipanesti, judetul Prahova
Valoarea estimata fara TVA: 974, 554 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa privind informatii generale despre ofertant, Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat de atestare fiscala emis de organul fiscal competentCertificat de atestare fiscala emis de organul fiscal al autoritatii administratiei publice locale pentru persoane juridice straineVa fi prezentata o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca ofertantul nu figureaza ca debitor la organele fiscale competente din tara de origine; vor fi enumerate aceste organe fiscale si vor fi prezentate datele de contact (adresa completa, numere de telefon si fax, adresa de e-mail, adresa de internet etc.)certificat constatator, in original, emis de oficiul teritorial al Registrului Comertului, din care trebuie sa rezulte ca activitatea principala desfasurata de ofertant este cea servicii de salubrizare a localitatilor, - certificat de inregistrare fiscala copie simpla
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico - financiara: - bilanturi contabile pentru anii 2005, 2006 si 2007, vizate si inregistrate de organele competente (copie simpla)declaratie privind cifra de afaceri globala din ultimii trei ani
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara-Va fi prezentata lista principalelor contracte incheiate sau in derulare in ultimii trei ani in domeniul serviciului de salubrizare a localitatilor, cu precizarea activitatilor care se realizeaza in cadrul fiecarui contract;Declaratie privind dotarea cu utilaje moderneCapacitatea profesionala- Va fi prezentata o declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii trei aniStandarde de asigurare a calitatiiOfertantii vor prezenta o copie a unui document care sa ateste implementarea standardelor de management al calitatii privind modul de conducere si control al activitatilor din domeniul salubritatii (certificat ISO 9001 sau echivalent)Standarde de asigurare a protectiei mediuluiOfertantii vor prezenta o copie a unui document care sa ateste implementarea standardelor de management al mediului pentru domeniul salubritatii (certificat ISO 14001 sau echivalent)
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut/ tona de gunoiFactor de evaluare si pondere: Pretul ofertei 100 puncte
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 07.05.2009 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
Documentatia de atribuire se poateobtinede la sediul Primariei Lipanesticontra sumei de 300 lei /buc, Garantia de participarede 10 000 lei
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104641
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria comunei Lipanesti
Adresa postala: str. Principala , nr. 47 , Judetul Prahova, Localitatea: Lipanesti, Cod postal: 107340, Romania, Tel.0244/215217, Fax: 0244/215151
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.03.2009 15:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer