Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A COMUNEI OLCEA


Concesionare numarul 2409/20.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA OLCEA
Adresa postala: OLCEA NR 35, Localitatea: Olcea, Cod postal: 417355, Romania, Punct(e) de contact: FLORE BOCSE, Tel. +40 0259310881, In atentia: DOMNULUI PRIMAR BOCSE FLORE, Email: [email protected], Fax: +40 0259311057, Adresa internet (URL): www.primariaolcea.keysys.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A COMUNEI OLCEA
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Localitatile: Olcea, Calacea, Ucuris, Hodisel.
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea gestiunii a serviciului public de salubrizare in Comuna Olcea prin incheierea unui Contract de concesiune de servicii.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Delegarea gestiunii a serviciului public de salubrizare in Comuna Olcea prin incheierea unui Contract de concesiune de servicii.
Valoarea estimata fara TVA: 656, 160 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea, conform Anexei nr. 3.Documentul solicitat va fi prezentat obligatoriu si de tertul sustinator, daca este cazul;2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 cf. OUG nr.34/2006, conform Anexei nr. 7.Documentul solicitat va fi prezentat obligatoriu si de tertul sustinator, daca este cazul, conf. art.181 lit.a), c1) si d) din OUG nr.34/2006;3. Indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si bugetul local prin raportare la termenul limita de depunere al ofertelor- Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: -Certificat emis de catre Directia Generala a Finantelor Publice privind achitarea obligatiilor de plata scadente prin raportare la termenul limita de depunere al ofertelor la bugetul general consolidat.-Certificat emis de primaria locala privind achitarea obligatiilor de plata scadente prin raportare la termenul limita de depunere al ofertelor, la bugetul local. Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.Se va avea in vedere prevederile Ordinului nr. 2618/2011 pentru modificarea si completarea O.M.F.P. nr.752/2006 privind procedura de eliberare a certificatelor de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice.4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura, conform Anexei nr. 4.5. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69 indice 1 (evitarea conflictului de interese din OUG nr. 34/2006, conform Anexei nr. 6.Documentul solicitat va fi prezentat obligatoriu si de tertul sustinator, daca este cazul, si de subcontractanti; Cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt: Primar ?Bocse Flore, Viceprimar-Cioclut Alexandru Sorin, contabil sef- Tarau Florica, secretar ? Ilies Valerica, consilier mediu-Mateoc Dan, consilier urbanism-Dobra Gheorghe, referent registru agricol ?Stefan Ana, referent social- Ripan Ana, referent-Ilies Marius, referent fonduri europene-Mateoc Eliza, casier-Cios Ioan, operator rol-Sarac leontina, consilieri locali: Hut Cornel, Hut Gheorghe Ioan, Matei Petre, Tirban Teodor, Turcus Ioan, Dobra Adrian, Toma Otilia, Ciotea Ioan, Memetea Adrian Florin, Sirb Gheorghe.6. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Anexei nr. 5.Obs. Incadrarea oricarui ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006 duce la excluderea ofertei respective din procedura.Documentele intocmite/emise de catre ofertant (respectiv formularele) cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de concesiune se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i), iar celelalte documente emise de alte autoritati pot fi prezentate in una din formele original/copie legalizata/copie conform cu originalul. a) Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa reiasa ca agentul economic are prevazut in obiectul de activitate tipul supus ofertarii, in original, copie legalizata sau sub forma de copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In ceea ce priveste ofertele depuse in asociere, se accepta ca cel putin unul dintre asociati sa fie autorizat pe domeniul de activitate ce face obiectul procedurii de atribuire. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Nota: Pentru evitarea aparitiei conflictului de interese, avand in vedere prevederile art.69 indice 1 din OUG nr.34/2006, daca certificatul Constatator nu a fost depus in original/copie legalizata in etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va putea solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.b) Licenta emisa de autoritatile de reglementare a competentelor, respectiv de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, in baza HG nr. 745/2007. Se va prezenta Licenta A.N.R.S.C., in oricare din formele: original/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.Nota: Conform prevederilor art.39 alin.4) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice ?Retragerea sau incetarea valabilitatii licentei atrage revocarea hotararii de dare in administrare ori a hotararii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, dupa caz, si conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operatoe, in conditiile prezentei legi. Retragerea licentei se notifica operatorului cu cel putin 90 zile inainte, perioada in care operatorul in cauza este obligat sa presteze serviciul rerspectiv in conditiile contractului...?Operatorii economici nerezidenti vor prezenta Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, de la autoritatile straine corespunzatoare, competente in tinerea evidentei operatorilor economici din statul respectiv, valabile la termenul limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte abilitatea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globalain ultimii 3 anitrebuie sa fie de minim 500.000 lei.Se va prezenta o Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani (2011, 2012, 2013). Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba o cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani de cel putin 500.000 lei.Pentru echivalenta leu/ valuta se va tine cont de cursul mediucomunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Cursul leu/valuta comunicat de BNR la sfarsitul anului 2011, 2012, 2013.Modalitatea de indeplinireAnexa nr.12
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: Se va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Din lista sa rezulte ca printr-un contract sau mai multe contracte au fost prestate servicii similare cu o valoare/valoare cumulata sa fie de cel putin 300.000 lei fara TVA. Se vor lua in considerare in vederea intocmirii listei, atat serviciile receptionate la sfarsitul prestarii cat si serviciile receptionate partial.Modalitatea de indeplinireAnexa nr.8 si Anexa nr.18Utilaje: Prezentarea Declaratiei pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de lucrari.Autoritatea contractanta solicita asigurarea (din dotare proprie sau inchiriere)de laoperatorii economici, asociati, subcontractanti, a dotarilor necesare pentru indeplinirea contractului.Cerinta obligatorie: minim 1 autogunoiera compactoarenecesara pentru prestarea serviciului de salubritate in toata comuna, respectiv localitatile: Olcea, Calacea, Ucuris, Hodisel.Ridicarea gunoiului de la populatie, agenti economici si institutii publice se va efectua 1 data pe saptamana..Daca acestea nu sunt detinute in proprietate de catre operatorul economic, pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere etc. Se va permite si prezentarea unui angajament.Modalitatea de indeplinireAnexa nr. 9Cerinta obligatorie: minim 1 autogunoiera compactoarenecesara pentru prestarea serviciului de salubritate in toata comuna, respectiv localitatile: Olcea, Calacea, Ucuris, Hodisel.Ridicarea deseurilor de la populatie, agenti economici si institutii publice se va efectua de 2 ori pe luna, conform Caietului de sarcini aprobat prin HCL nr. 36/2013..Daca acestea nu sunt detinute in proprietate de catre operatorul economic, pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere etc. Se va permite si prezentarea unui angajament.Personal: Se va completa si prezenta ?Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013)? din OUG nr.34/2006 si ?Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, pentru indeplinirea contractului de servicii;Modalitatea de indeplinireAnexa nr. 10 si Anexa nr. 11.Standarde de asigurare a calitatiiSe va prezenta certificat: SR EN ISO 9001sau echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul unei asocieri, cerintele SR EN ISO 9001 trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati, pentru partea din contract pe care o realizeaza.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta certificat: SR EN ISO 9001sau echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?.Standarde de protectie a mediuluiSe va prezenta certificat: SR EN ISO 14001sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul unei asocieri, cerintele SR EN ISO 14001 trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati, pentru partea din contract pe care o realizeaza.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta certificat: SR EN ISO 14001sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 90.00Nivelul redeventei 10.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
NR. 5141 /12.12. 2013
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 05.03.2014 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
In cazul in care procedura de atribuire se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care obtine cel mai mare punctaj.-Conform HG nr. 925/2006 ? art.11 alin.4, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ?inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea, dupa modelul Anexei nr. 15. Solicitarile de clarificari (daca este cazul) se vor prezenta pe modelul Anexa nr.16.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Compartimentul de achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Olcea
Adresa postala: Nr.35, Localitatea: OLCEA, Cod postal: 417355, Romania, Tel. +40 0259/310881, Email: [email protected], Fax: +40 0259/310881
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2013 15:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer