Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a Comunei Viile Satu Mare, jud. Satu Mare


Concesionare numarul 2421/20.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VIILE SATU MARE (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIILE SATU MARE)
Adresa postala: loc. Viile Satu Mare, str. Republicii nr 1, 447060, jud Satu Mare, Localitatea: Viile Satu Mare, Cod postal: 447360, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Viile Satu Mare, Tel. +40 0261754224, In atentia: Szucs Szabolcs - primar, Email: [email protected], Fax: +40 0261754224, Adresa internet (URL): www.viilesatumare.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate administrativ teritoriala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a Comunei Viile Satu Mare, jud. Satu Mare
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Viile Satu Mare, jud. Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a Comunei Viile Satu Mare, prin concesiune.? Precolectarea , colectarea si transportul deseurilor comunale, cuexceptiacelortoxice , periculoasesaucuregim special.? Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminareadeseurilorprovenitedin gospodariilepopulatiei, generatedeactivitati de reamenajaresireabilitareinterioarea locuintelor / apartamentelor propriatateindividuala.? Colectarea, transportul, depozitarea si valorificareadesurilor voluminoase provenite de la populatie , institutiipublice si agenti economici , neasimilabilecelor menajere( mobilier, deseuri de echipamenteelectice si electonice, etc);
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Cantitatile de servicii se regasesc in Caietul de sarcini si in Formularul de oferta din Sectiunea IIIValoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 222500 leiMoneda: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬lei
Valoarea estimata fara TVA: 222, 500 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratieprivind eligibilitatea;Declaratie pe propria raspundere, privind neincadrarea in dispozitiile art.180, completata in conformitate cu Formularul nr.3 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.Cerinta nr. 2Declaratie pe propria raspundere, completata in conformitate cu Formularul nr.4 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, insotita de urmatoarele documente: -certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul consolidat al statului emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia ofertantul isi are sediul social, care sa ateste plata obligatiilor fata de Bugetul de Stat la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiilor datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere, potrivit art.11, ali.4 din HG nr. 925/2006.- certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei de pe raza careia ofertantul isi are sediul social, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de Bugetul Local la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiilor datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere, potrivit art.11, ali.4 din HG nr. 925/2006.Cerintanr. 3Certificatul de participare cu oferta independentaOfertantul va completa si prezenta formularul din sectiunea III-Formularul nr. 16-?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?.In cazul asocierii in scopul depunerii ofertei comune, acest document va fi completat de toti membrii asociatiei respective.Cerinta nr.4Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69¹ din OUG 34/2006Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69¹, Formularul nr. 17 din Sectiunea III ( evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, actualizata.Potrivit art.692 alin.(1), persoanele ce detin functii de deciziedin cadrul autoritatii contractante sunt: Szucs Szabolcs, Pintea Tiberiu, Bernat Manuela Eva, Sichet Vasile, Amariei Lucia, Huszti Iuliu, David Daniel Ionel, Bente Nicolae, Burjan Alexandru, Felegyhazi Aniko, Feher Jozsef Tamas, Matyi Stefan, Muntan Anton, Pajzos Catalin, Toth Barnabas. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractanta are obligatia de a exclude ofertantul de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publicaCerinta nr.5Declaratia privind calitatea de participant la procedura- Declaratia completata conform Formularului nr. 5 - din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.Situatia personala a ofertantului pentru persoanele fizice/juridice straineNota: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG nr. 34/2006.In cazul in care operatorul economic nu prezinta certificatele in original, copii legalizate sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerile autorizate si legalizate in limba romana sau prezinta datorii, oferta este exclusa de la procedura pentru atribuirea contractului. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, din O U G nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform formularelor atasate documentatiei, ofertatul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. In cazul ofertei comune, prezentarea certificatelor (documentelor) de mai sus este obligatorie pentru fiecare asociat. Cerinta nr. 1Certificat constatator emis de ONRC- Prezentarea certificatului constatator emis de ONRC de pe langa instanta competenta care sa cuprinda informatii valabile/reale la termenul limita de depunere a ofertelor, original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. In cazul in care ofertantul este o asociere intre mai multi operatori economici, fiecare asociat va prezenta acest document. Nota: Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, operatorul a carei oferta urmeaza a fi declarata castigatoare, va prezenta certificatul constatator emis de ONRC in original sau in copie legalizata, pentru conformitatea cu documentul depus in oferta, in cazul in care acesta a fost prezentat in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Cerinta nr.2Licenta ANRSC (de operare sau de participare la licitatie)Prezentarea in copie conforma cu originalul a licentei emise de ANRSC (de operare sau de participare la licitatie) si aAnexei acesteia cu valabilitate la termenul limita de depunere a ofertelor. Documentul este prevazut de: art.13 si urm si 38 si urm. din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitae de utilitati publice, coroborate cu prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilorCerinta nr.3Licenta de transport emisa de Autoritatea Rutiera Romana sau echivalentDocument care da dreptul sa desfasoare activitati de transport rutier a deseurilor, conform Ordonantei nr.27/2011 privind transporturile rutiere.Se va prezenta licenta de transport (in copie conforma cu originalul) emisa de Autoritatea Rutiera Romana sau echivalent sau declaratie pe proprie raspundere prin care ofertantul se obliga ca in cazul in care este declarat castigator sa prezinte/obtina licenta pana la data incheierii contractului.Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice /fizice straineIn cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Pentru persoane juridice de alta nationalitate decat cea romana, toate documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.11, alin.(4) din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Documentele edificatoare trebuie sa fie valabile la termenul limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractuluiModalitatea de indeplinire- vizeaza activitatea din ultimii trei ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile in acest caz autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica, conform art.185, alin.1, lit. C) din OUG 34/2006.Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare de 200000 lei Data la care se face echivalenta leu /valuta este cursul mediu anual comunicat de BNR in ultimii 3 ani: 2013, 2012, 2011.Se va completa Formularul nr. 6 din Sectiunea III a documentatiei.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Modalitatea de indeplinireSe va completa Formularul nr. 10 si 10A, din Sectiunea III.Prestarea serviciilorse confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarii serviciilor realizeaza printr-o declaratie a acestuia, conform art.188, alin.2, lit.a) din OUG 34/2006. Ofertantii vor face dovada serviciilor prestate in ultimii 3 ani in valoare de cel putin 222000 lei, la nivelul unui contract sau maxim de 2 contracte (cumulandu-se valoarea lor). Data la care se face echivalenta leu valuta este cursul mediu anual comunicat de BNR in ultimii 3 ani: 2013, 2012, 2011.Cerinta nr.2Declaratie privind dotarile specificeModalitatea de indeplinire- Se va completa Formularul nr. 18. Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. DOTAREA MINIMA a ofertantilor cu mijloace de realizare a activitatii de precolectare, colectare si transport deseuri, etanse si adecvate: - autocompactor: 1 buc, necesar in activitatea de colectare a deseurilor menajere- autospeciala colectare selectiva: 1buc, in vederea colectarii selective a deseurilorCerinta nr.3Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.Modalitatea de indeplinire- Se va completa Formularul nr.8Cerinta nr. 1Sa detina certificat privind implementarea sistemului de managemant de mediu SR EN ISO 14001 emis de organisme independente, conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea, pentru serviciile care formeaza obiectul prezentei achizitii.Modalitatea de indeplinireSa detina certificat privind implementarea sistemului de managemant de mediu SR EN ISO 14001 emis de organisme independente, conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea, pentru serviciile care formeaza obiectul prezentei achizitii. Se accepta si alte probe/dovezi in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.Cerinta nr.2Sa detina certificat privind implementarea sistemului de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001 emis de organisme independente, conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea, pentru serviciile care formeaza obiectul prezentei achizitii.Modalitatea de indeplinireSa prezinte, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, certificat privind implementarea sistemului de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001 emis de organisme independente, conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea, pentru serviciile care formeaza obiectul prezentei achizitii.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
107/08.01.2014
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 18.03.2014 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
In timpul evaluarii ofertelor Comisia de evaluare are dreptul, in urma analizelor efectuate, sa solicite documente, clarificari privind continutul unor documente, sau unele documente suplimentare pentru clarificari/confirmari. Comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul solicitarii pentru prezentarea documentelor solicitate. Comisia va trimite solicitarea prin fax, pastrand recipisa transmiterii. Documentele si/sau clarificarile solicitate vor fi depuse de ofertanti in original , in termen de 3 zile lucratoareacordat de Comisie. Depasirea termenului acordat duce la descalificarea ofertei in sedinta urmatoare expirarii termenului acordat, iar oferta nu va mai fi evaluata. Solicitarea de clarificari va fi transmisa in cursul zilei lucratoare intre orele 8:00 si 16:00. Termenul de raspuns expira a treia zi lucratoare la ora 16:00.Comisia de evaluare nu are dreptul de a solicita completarea unui document care lipseste daca prin acceptarea completarii documentului respectiv se creeaza un avantaj evident in raport cu ceilalti ofertanti.Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta castigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului de atribuire.Prin oferta admisibila se intele oferta care respecta cerintele documentatiei de atribuire. Ofertele care contin data insuficiente pentru evaluare, care nu se completeaza in urma solicitarilor de clarificari si careprezinta necorelariintre datele prezentate in vederea calificarii si atribuirii, sunt declarate inacceptabile sau neconforme.Criteriul de atribuire va fi "pretul cel mai scazut" pentru urmatoarele activitati: 1. Colectare si transport deseuri menajere pentru persoane fizice: P1(pret) = tarif lei/persoana/an X 2200 persoane/an X 2ani2.Colectare si transport deseuri menajere agenti economici si institutii publice: P2(pret) = tarif lei/punct de lucru/an X 20 agenti economici/an X 2ani3.Colectare si transport deseuri rezultate din activitatea de constructii si demolari si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatieigenerate de activitatea de reamenajare si reabiliare interioara a locuintelor proprietate individualaP3(pret) = tarif lei/tona X 10 tone/an X 2ani4.Colectare si transport si valorificare deseuri voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celormenajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice, etc.), colectate in afara campaniilor regulate de colectare, la comandatelefonica a utilizatoruluiP4(pret)= tarif lei/mc X 5 mc/an X 2aniPretul ofertei: Pretul ofertei = P1 + P2 + P3 + P4-Recipientele amplasate pe caile publice pentru depozitarea deseurilor stradale, inclusiv pubelele din punctele de precolectare se golesc de doua ori pe luna, fara a se percepe vreun tarif.Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret: In cazul in care vor exista oferte admisibile cu acelasi pret, autoritatea contractanta va face departajarea avand in vedere oferta cu cel mai mic pret declarat (aplicabila doar ofertelor clasate pe locul I)."Pretul" care face departajarea este tariful ofertat pentru activitatea de "Colectare si transport deseuri menajere pentru persoane fizice"La centralizatorul de tarife vor fi prezentate fise de fundamentarea tarifelor in conformitate cu Ordinul ANRSC nr.109/2007.Autoritatea Contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica conform art 209 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In niciun caz Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii. Contractantul care nu are sediul social sau punct de lucru situat pe raza judetului Satu Mare, seobliga sa-si infiinteze un punct de lucru pe raza judetului Satu Mare pentru indeplinirea contractului, in maxim 30 de zile de la semnarea contractului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006?.Model de solicitare de clarificari si de contestatie se gasesc in Sectiunea III a documentatiei de atribuire, Formularele nr.12 si 13.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2014 14:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer