Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a Comunei Supur, judetul Satu Mare


Concesionare numarul 2423/22.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SUPUR
Adresa postala: SUPURU DE JOS, STR TEILOR 14, JUD. SATU MARE, Localitatea: Supuru de Jos, Cod postal: 447300, Romania, Punct(e) de contact: Fekete Bertalan, Tel. +40 261823332, Email: [email protected], Fax: +40 261823442, Adresa internet (URL): www.comunasupur.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a Comunei Supur, judetul Satu Mare
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: aria administrativa a comunei SUPUR, jud. SATU MARE
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a Comunei Supur, judetul Satu Mare, prin concesiune.Precolectarea, colectarea selectiva si transportul deseurilor comunale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special.Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor.Colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari.Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agentii economici, neasimilate celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice, etc.)
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511000-2-Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90511200-4-Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Operatorul va presta activitatile de Precolectare, Colectare si Transportul deseurilor menajere pentru persoanele fizice si juridice din satele componente ale comunei SUPUR, judetul SATU MARE.Operatorul va incasa tarifele pentru serviiciile prestate.Valoarea estimata este de 582.595, 2 lei, fara TVA, respectiv reprezentand echivalentul a 131.330, 5 euro, curs inforeuro pe luna decembrie 2013, 1? = 4, 4361 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 582, 595.2 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
NOTA: Formularele solicitate se vor depune in original.Documentele solicitate se vor depune in oricare din formele: in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i).ATENTIE!Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire.Toate documentele vor fi prezentate in limba romana. (Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana).Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.1.) Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 2.Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta declaratie.2.) Declaratie privind calitatea de participant la proceduraDeclaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 3.Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie.3.) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioareDeclaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 4.Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta declaratie. Tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.181 lit. a, c1 si d din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.4.) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de stat care sa reflecte situatia obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.5.) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul Local de la sediul ofertantului care sa reflecte situatia obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii-eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.6.)Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 5.Dupa caz, fiecare asociat, tert sustinator sau subcontractant este obligat sa prezinte aceasta declaratie.NOTA: In sensul prevederilor art.69^2, alin. 1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Stet Vasile Adrian, Fekete Bertalan, Farcau Edith, Zaha Maria Andrea, Barcza Lehel, CziglerMaria, Pakai Francisc, Sipos Tiberiu, Mateoc Gheorghe, Vant Ioan Victor, Varga Ovidiu Inocentiu, Onutan Ioan Mircea, Ardelean Gheorghe, Iancau Vasile, Farcau Gheorghe.5.) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr.314/2010Ofertantul va depune: Certificat completat in conformitate cu Formularul 6. 1.) Certificat constatator, emis de ONRCPersoane juridice/fizice romane: Ofertantul va depune: -Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa faptul ca, ofertantul are inscrisa in domeniile de activitate, activitatea ce face obiectul prezentei proceduri.Informatiile cuprinse in acest documenttrebuie sa fie valabile/reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documentePersoane fizice romane: Ofertantul va depune: Autorizatia de functionare precum si orice alt document considerat edificator pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.Persoane juridice/fizice straine: - Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica autorizata conform prevederilor legale din tara in care ofertantul este rezident. Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca sunt atestati de catre un organism abilitat in tara in care ofertantul este rezident ori apartine din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantului, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.-Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.-NOTA: - Ofertantului desemnat castigator, inainte de a i se transmite comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezinte, in original sau in copie legalizata, Certificatul constatator, pentru conformitate.2.) Licenta A.N.R.S.C.Ofertantul va depune: - Licenta A.N.R.S.C., cel putin clasa 3, pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare care fac obiectul contractului (precolectare, colectare, transport a deseurilor) emisa conform prevederilor art.2 alin.1 lit.e-g si art.3 alin. 5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si a anexei acesteia, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.In conformitate cu prevederile art.21 alin.2 din Legea 101/2006 operatorii isi pot desfasura activitatea numai pe baza licentei emise de A.N.R.S.C.; prestarea activitatilor specifice serviciului de salubrizare fara licenta sau cu licenta expirata, este interzisa.NOTA: Persoanele juridice straine vor prezenta un document eliberat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice din care sa rezulte recunoasterea sau echivalarea licentei/autorizatiei/atestatului emise in tarile de origine pentru prestarea serviciilor de salubrizare in localitati ( in conformitate cu prevederile art.8 alin.1 din Regulamentul de acordare a licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice aprobat prin HG 745/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.531/06.08.2007).In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerinta este considerata indeplinita daca fiecare asociat detine respectiva licenta prin raportare la partea de contract pe care o va indeplinii.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) trebuie sa fie cel putin egala cu 580.000 lei;Ofertantul va prezenta: 1. Declaratie privind cifra de afaceri (Formular 7 - Informatii generale).2. Contul de profit si pierdere pe ultimi 3 ani (2011, 2012 si 2013) sau alte documente din care reiese cifra de afaceri. In cazul in care, ofertantul nu are bilant pentru acesti ani, deoarece a fost infiintat ulterior, cifra medie de afaceri se va raporta la anii in care a avut obligatia depunerii bilantului contabil.Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri globale obtinute de operatorii economici in anii financiari precizati.Valorile cifrelor de afaceri globale vor fi exprimate in Lei.Ofertantii nerezidenti vor prezenta documente echivalente, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda decat leu, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv.Modalitatea de indeplinireFormularul 7
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.) Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor.Se vor completa Formularul 8 si Anexa la Formularul 8.Pentru demonstrarea experientei similare, operatorii economici vor prezenta maxim 3 contractein cadrul carora au fost prestate servicii similare in valoare cumulata de cel putin 580.000 lei fara TVA.Modalitatea de indeplinireFormularul 8Anexa la Formularul 82.) In vederea indeplinirii cerintei de calificare se vor depune certificate/documente emise de principalii beneficiari, clienti privati sau autoritati contractante.Certificatele/documentele trebuie sa fie datate, semnate in clar si fara prescurtari, din care sa reiasa denumirea partilor, denumirea contractului, obiect, valoare, perioada de derulare a contractului, procent indeplinit etc.Daca valorile contractelor similare sunt in alta moneda decat leu, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul/anii indeplinirii contractului/contractelor.In cazul asocierilor conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ.Modalitatea de indeplinire-3.) Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului anagajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, se va completa siprezenta Formularul nr.9.Lista personalului "cheie" responsabil pentru indeplinirea contractului in ceea ce priveste prestarea serviciilor va fi minim: - 1 persoana cu experienta in organizarea activitatilor de salubrizare;
- 1 persoana desemnata pentru asigurarea controlului conformitatii prestatiei la standardele de calitate impuse prin contract (ISO 9001) solicitandu-se decizie de numire, care a participat la activitati similare in cadrul a cel putin un contract similar.Modalitatea de indeplinireFormularul 94.)Ofertantul va prezenta: Formularul 10 - Nominalizarea dotarilor tehnice care vor participadirect la indeplinirea contractului ? servicii salubrizare, conform art. 188 alin.2 lit. g din OUG 34/2006.Se va completa Formularul 11 privind asigurarea disponibilitatii si functionalitatii utilajelor si mijloacelor de transport implicate in realizarea obiectului contractului.Modalitatea de indeplinireFormularul nr.10Formularul nr.115.) Daca este cazul, ofertantul va depune: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, completata conform Formularului 12, precum si Anexa la Formularul 12.Modalitatea de indeplinireFormularul 12 si Anexa la Formularul 12Precizari privind asocierea- - in cazul in care doi sau mai multi operatori economici se vor asocia cu scopul de a depune oferta comuna, se va prezenta acordul de asociere, completat conform Formularului nr.13 semnat de catre parti, acesta urmand a fi legalizat, doar in situatia in care oferta comuna a acestora va fi declarata castigatoare, inainte de data semnarii contractului;
- - unul dintre asociati va fi nominalizat ca si lider al asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de catre persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor;
- in acordul de asociere se va mentiona faptul ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pentru toti asociatii, acesta fiind raspunzator fata de beneficiar pentru indeplinirea contractului. Plata se va face catre liderul asociatiei;
- - ofertantii persoane juridice/fizice straine vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revine fiecarui asociat in indeplinirea contractului.Modalitatea de indeplinireFormularul nr.131. Standarde de asigurare a calitatii - certificat ISO 9001:2008 sau echivalentOfertantul va depune urmatoarele: Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii in domeniul ce face obiectul prezentei proceduri, respectiv ISO 9001:2008 sau echivalent.Note: 1.In cazul unui grup de operatori economici/unei asocieri, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului de operatori economici/asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.2. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.3. Cerinta privind certificarea ISO 9001:2008 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).4. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.5.Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta certificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana de catre un traducator autorizat.Modalitatea de indeplinireCertificatul ISO 9001:2008 sau echivalent2. Standarde de protectia mediului - certificat ISO 14001 sau orice alte documente echivalente.Ofertantul va depune urmatoarele: Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectia mediului, corespunzatoare serviciilor pe care le oferteaza si reprezinta obiectul prezentei achizitii, respectiv ISO 14001 sau echivalent.Note: 1.In cazul unui grup de operatori economici/unei asocieri, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului de operatori economici/asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.2. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.3. Cerinta privind certificarea ISO 14001:2008 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).4. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.5.Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta certificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana de catre un traducator autorizat.Modalitatea de indeplinireCertificatul ISO 14001 sau echivalent
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 75.00Nivelul redeventei 25.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/2014
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 18.03.2014 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
In conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP, in cazul in care ofertele considerate admisibile clasate pe primul loc au punctajul egal, autoritatea contractanta declara castigator ofertantul a carui oferta are punctajul cel mai mare aferent factorului de evaluare caruia i-a fost acordata cea mai mare pondere (?Pretul ofertei?). Daca se pastreaza in continuare egalitatea, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in plic inchis.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Conform prevederilor art.256^2 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Comuna Supur
Adresa postala: str.Teilor nr.14, Localitatea: Supuru de Jos, Cod postal: 447300, Romania, Tel. +40 261823332, Fax: +40 261823442, Adresa internet (URL): www.comunasupur.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 14:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer