Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a Comunei Rieni


Concesionare numarul 2424/22.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Rieni (Consiliul Local Rieni Bihor)
Adresa postala: RIENI 151, Localitatea: Rieni, Cod postal: 417415, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Rieni, Tel. +40 259329242, Email: [email protected], Fax: +40 259329242, Adresa internet (URL): www.primariarieni.lx.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a Comunei Rieni
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Rieni
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Rieni, prin concesiune de servicii.Precolectarea, colectarea si transportul de?eurilor menajere, inclusiv a de?eurilor toxice periculoase din de?eurile menajere, cu excep?ia celor cu regim special, din aria administrativ-teritoriala a comunei Rieni
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a comunei Rieni, jude?ul Bihor, prin Contract de concesiune de servicii
Valoarea estimata fara TVA: 601, 740 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006, in original. Se va prezenta completat Formularul A1. Aceasta declaratie va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul2. Declaratia privind calitatea de participant la procedura. Se va prezenta completat Formularul A2, in original3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69?1din OUG nr. 34/2006. Se va prezenta completat Formularul A4. Aceasta declaratie se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autorita?ii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza, contrasemneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire sau care ar putea fi implicate in procesul de evaluare al ofertelor pentru prezenta procedura sunt: primar ? prof. BOTA GHEORGHE IOAN, viceprimar ? ing.POPA FLORIN, secretar ? jr.FIT DANIELAALEXANDRA, administrator public, responsabil achizitii publice ? ing.NICA ONISOR, sef birou contabilitate ? ec.POPA ANA FLORICA, inspector taxe si impozite ? ec.KURUCZILDIKO, consilier ? ing.Mutiu Ionel, inspector mediu ? ing.BOTA CRISTIAN, consilieri locali : Bals Sorin-Adrian, Balan Viorel, Bota Daniela-Ioana, Cioflan Nicolaie, Cocos Ioan, Dulca Radu, Ilea Dumitru, Ille Ioan-Petrica, Isoc Dorel-Gheorghe, Sere Adrian-Radu, Sora Mihai Mugurel, Todoca DanuT-Nicolae.4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006. Se va prezenta completat Formularul B. Aceasta declaratie va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul. (tertii sustinatori au obligatia neincadrarii in prevederile lit. a, c1 si d ale art. 181 din OUG nr. 34/2006).5. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul general consolidat). Se va prezenta Certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul general consolidat) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a certificatului nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.6. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale). Se va prezenta Certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a certificatului nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.7. Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta conform prevederilor Ordinului nr. 314 din 12.10.2010. Se va prezenta completat Formularul A3.Se permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 1. Certificat constatator eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului. Se va prezenta Certificat constatator in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?., emis, de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care trebuie sa rezulte ca are ca obiect de activitate autorizat si cel de servicii de salubrizare a localitatilor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Nota: Pentru evitarea aparitiei conflictului de interese, avand in vedere prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, daca Certificatul constatator nu a fost depus in original/copie legalizata, in etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va putea solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata2. Licenta emisa de autoritatile de reglementare a competentelor, respectiv de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice. Se va prezenta Licenta ANRSC, in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.Nota: Conform prevederilor art. 39, alin. (4) din Legea nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice ?Retragerea sau incetarea valabilitatii licentei atrage revocarea hotararii de dare in administrare ori a hotararii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, dupa caz, si conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, in conditiile prezentei legi. Retragerea licentei se notifica operatorului cu cel putin 90 de zile inainte, perioada in care operatorul in cauza este obligat sa furnizeze/presteze serviciul respectiv in conditiile contractului
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate1. Se va prezenta o declaratie privind informatiile generale si cifra de afaceri globala pe anul 2013. Cifra de afaceri globale pe anul 2013 trebuie sa fie de cel pu?in 100.000 lei.Modalitatea de indeplinireModalitatea de indeplinireCursul mediu de referin?a se va raporta pentru echivalen?a la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul 2013. Se vor prezenta bilan?urile contabile sau orice alte documente prin care ofertan?ii pot sa faca dovada indeplinirii cerin?ei de calificare.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Se solicita o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (inclusiv anul in curs), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca ace?tia din urma sunt autorita?i contractante sau clien?i priva?iModalitatea de indeplinireSe va completa Formularul C3. Prestarea serviciilor se confirma prin prezentarea unorcertificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sarezulte ca au fost prestate servicii similare in valoare cumulata de cel pu?in 100.000 lei.2. Utilaje, echipamente tehnice, instalatii, dotariModalitatea de indeplinireSe va prezenta completataDeclaratia privind dotarile specifice, echipamentele tehnice, utilajele, mijloacele de transport si altele, de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, in original. Se vor prezenta documente care sa ateste detinerea acestora de catre operatorul economic. In cazul utilajelor inchiriate se vor prezenta contractele de inchiriere iar in cazul detinerii sub alta forma se vor prezenta documentele de detinere sau angajamente de punere la dispozitie.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 80.00Dotarea punctelor de colectare selectiva a de?eurilor cu recipiente (containere) de 1.100 l 20.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 19.03.2014 Ora: 12:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale va fi pre?ul - cel mai mic pre? castiga.Daca egalitatea se men?ine ?i in cazul pre?ului, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Comuna Rieni
Adresa postala: Localitatea Rieni, nr.151, Localitatea: Rieni, Cod postal: 417415, Romania, Tel. +40 259329242, Email: [email protected], Fax: +40 259329242
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2014 12:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer