Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din comuna Certesti


Concesionare numarul 767/23.03.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CERTESTI (CONSILIUL LOCAL CERTESTI GALATI)
Adresa postala: SAT CERTESTI COMUNA CERTESTI JUD. GALATI, Localitatea: Certesti, Cod postal: 807070, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE CARAUS, Tel.0236/337737, Email: [email protected], Fax: 0236/337536
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din comuna Certesti
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Toate cele 3 sate componente din comuna Certesti.
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Contractul se refera la precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide, cu exceptia celor toxice, periculoase sau cu regim special, s.a.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Conform caietului de sarcini.Nu exista loturi sau optiuni.
Valoarea estimata fara TVA: 450, 381 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Nu este cazul.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea (formularele 12A, 12B, 12C), Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, cazier fiscal, certificat ORC din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include lucrarile ce fac obiectul achizitiei publice si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii 64/1995, certificatul de inregistrare la registrul comertului, in copie.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil sau balanta de verificare la 31.12.2008.Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani(formularul 1). Cifra de afaceri medie anuala trebuie sa fie mai mare sau egala cu 500000 RON.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Licenta ANRSC, Lista principalelor servicii in ultimii 3 ani, Declaratie privind dotari specifice, utilaje, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe si dotari pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului, Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat (formularul 12 I), CV-uri ale personalului de conducere, responsabil cu calitatea si direct raspunzator de indeplinirea contractului, standardul de protectia mediului ISO 14001, Declaratie privind subcontractantii, daca este cazul.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
1. Pret unitar colect. deseuri populatie 35%, 2 Redeventa 30%, 3. Pret unitar colectat deseuri ag.ec 25%, 4.Frecventa colectare sezon cald 5%, 5.Frecventa colectare sezon rece 5%
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 14.05.2009 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+40213104641, Email: [email protected], Fax: +40213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: In termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta de un act al autoritatii contractante (Consiliul Local Certesti), considerat nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2009 17:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer