Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din Comuna Baltati, judetul Iasi


Concesionare numarul 2234/10.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BALTATI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATI)
Adresa postala: com.BALTATI, jud.IASI, nr.112, ,Localitatea: Baltati, Cod postal: 707025, Romania, Punct(e) de contact: Baltati, Tel. +40 0232717333, In atentia: Vasile Astefanei, Email: [email protected], Fax: +40 0232717333, Adresa internet (URL): www.primariabaltati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din Comuna Baltati, judetul Iasi
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Baltati, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din Comuna Baltati, judetul Iasi
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din Comuna Baltati, judetul Iasi
Valoarea estimata fara TVA: 408, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie privind eligibilitatea-Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in art. 180 din OUG 34/2006 - formular nr. 3;2)Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 181 din OUG 34/2006 - Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 181 OUG 34/2006 - formular nr. 4;3)Se va prezenta certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj) eliberat de ANAF in original, copie legalizata sau copii certificate conform cu originalul (in conformitate cu Ordinul ANRMAP publicat in M.O. nr. 687 din 28.09.2011) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;4)Se va prezenta certificatul privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de autoritatile locale in original, in copie legalizata sau copii certificate conform cu originalul (in conformitate cu Ordinul ANRMAP publicat in M.O. nr. 687 din 28.09.2011) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Operatorii economici care se inregistreaza cu debite la bugetul de stat si/sau cel local vor fi exclusi din procedura de achizitie.5)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Prezentare certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formular 6.6)Declaratie privind neincadrarea la art. 69ind.1 din OUG 34/2006-Prezentare Declaratie de neincadrarea la art. 69 ind.1 din OUG 34/2006 -formular nr.7. Persoanele cu functii de decizie in autoritatea contractanta sunt: Primar - Vasile Astefanei, Viceprimar -Ovidiu Petru Pricope, Contabil - Mariana Vornicu, Secretar - Mirela Silion, Consiliul Local - Pricope Petru Ovidiu, Ciobanu Fabian, Tirziu Ioan, Movila Traian, Gradinariu Costel Daniel, Disca Anton, Gimbuta Petru, Rusu Vasile, Chirila Liliana, Ilas Viorel, Micu Mihai, Moldovanu Constantin, Baciu Gheorghita, Frumoasa Dumitru, Zanogea Vasile.7)Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Se va prezenta Declaratia privnd calitatea de participant la procedura -Formular nr. 5;In cazul asocierii, documentele de mai sus vor fi prezentate obligatoriu de toti operatorii economici din care este formata asocierea. 1)Persoane juridice-Se solicita prezentarea de certificate emise de organisme abilitate care confirma inregistrarea precum si autorizarea ofertantului pentru desfasurarea activitatilor in domeniul obiectului contractului pentru prestarea serviciilor. Se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca in obiectul de activitate al firmei sunt cuprinse activitatile care fac obiectul prezentei achizitii, in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul, aflat in perioada de valabilitate. In cazul in care ofertantul prim clasat, in urma verificarii cerintelor minime de calificare si aplicarea criteriilor de atribuire a depus pentru certificatul constatator o copie certificata conform cu originalul, autoritatea contractanta va solicita inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii, originalul sau copia legalizata a documentului prezentat spre validarea autenticitatii acestuia. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte certificatul.2)Daca este cazul, documente edificatoare care sa dovedeasca ca operatorul economic se incadreaza in categoria intrepriderilor mici si mijlocii; se va completa formularul nr. 9.3)Persoane fizice romane-Autorizatia de functionare/altele echivalente: Ofertantul trebuie sa fie inregistrat si specializat pentru executarea unor astfel de lucrari.4)Persoane juridice/fizice straine: Autorizatia de functionare eliberata de organismul de reglementare in tara in care ofertantul este rezident - copie legalizata tradusa in limba romana de traducator autorizat. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care este stabilit ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate in fata unui notar.5)Licenta emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, pentru prestarea serviciilor de salubrizare a localitatilor in clasa corespunzatoare prezentei proceduri ? in copie. Vor fi exclusi din procedura ofertantii care prezinta licenta din clasa inferioara. Observatie: Pentru persoanele juridice straine se va prezenta un document eliberat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice din care sa rezulte recunoasterea sau echivalarea licentei/autorizatiei/atestatului emise in tarile de origine pentru prestarea serviciilor de salubrizare in localitati ( in conformitate cu prevederile art.8 alin.1 din Regulamentul de acordare a licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice aprobat prin HG 745/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.531/06.08.2007). Conditia este considerata indeplinita si in cazul in care se face dovada solicitarii catre ANRSC a echivalarii licentei/autorizatiei/atestatului emise in tarile de origine. Vor fi exclusi din procedura acei operatori economici, persoane juridice straine, care in tara de origine nu au licenta/autorizatie/atestat pentru prestarea serviciului de salubrizare in localitati.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta formularul de Informatii generale si Bilanturile contabile pt ultimii 3 ani sau orice alte doc care pot proba informatiile prezentate. Nota: bilanturile contabile sau celelalte doc care probeaza inform prez se vor aduce in copie certificata conform cu originalul.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind echipamentele tehnice. Se va prezenta o declaratie privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile, dotarile de care dispune operatorul economic pentru prestarea serviciului, iar in cazul utilajelor inchiriate se vor prezenta contractele de inchiriere sau angajamente de punere la dispozitie.Informatii privind personalul tehnic de specialitate. Ofertantii vor face dovada ca au personal de care dispun, minim: - o persoana cu experienta in organizarea activitatilor de salubrizare, care va raspunde de indeplinirea viitorului contract. Se vor prezenta efectivele medii anuale ale personalului de care dispune si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - Formular 10.Se va prezenta lista personalului tehnic de specialitate care va fi implicat in indeplinirea contractului si atributiile acestora- Formular 10A. Se vor prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de prestari servicii. -prezentare CV-uri, diplome, atestate.Informatii privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora. In cazul in care nu se va subcontracta parte/parti din lucrare se va completa "Nu este cazul". Resursele mat si uman ale subcontr declarati se vor lua in considerare pt partea lor de implicare in contract.Informatii privind acordul de asociere (daca este cazul). Maimulti operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contr.va solicita ca acordul de asociere sa fie autentificat numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, caz in care la incheierea contractului de lucrarise va prezenta un acord de asociere in forma autentica.Ofertele depuse de o asociere tb sa indepl urm cerinte: a)Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener in parte in cadrul asocierii precum si categoriile de lucrari executate de acestia. b)Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. c)Unul din membri trebuie numit ca partener conducator(lider)-responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte.Informatii privind managementul calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor. Se accepta ofertanti in curs de certificare.Informatii privind managementul mediului ISO 14001:2005 sau echivalent.Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor. Se accepta ofertanti in curs de certificare
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 70.00Nivel redeventa 30.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 05.12.2012 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
In cazul in care pe locul I se situeaza doua sau mai multe oferte cu punctaj egal, modalitatea de departajare va fi cea a celui mai mic tarif. In cazul in care si tarifele sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea tarifelor in plic inchis, in vederea departajarii. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o dclaratie pe propria raspundere , semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis modul concret de indeplinire al cerintelor de calificare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Conform art. 255 si urmatoarele din OUG 34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Comuna Baltati- Serviciul juridic
Adresa postala: sat Baltati, Comuna, Baltati, judetul Iasi, Localitatea: Baltati, Cod postal: 707025, Romania, Tel. +40 0232717333, Email: [email protected], Fax: +40 0232717333, Adresa internet (URL): www.primariabaltati.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2012 16:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer