Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din localitatea 1 Decembrie


Concesionare numarul 2388/31.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA 1 DECEMBRIE
Adresa postala: sos. Giurgiului, nr. 196, bl. P 22 ap 13-14, Localitatea: 1 Decembrie, Cod postal: 077005, Romania, Punct(e) de contact: Florica Blanaru, Tel. +40 214687125, Email: [email protected], Fax: +40 214687106, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din localitatea 1 Decembrie
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: araia administrativa a comunei 1 Decembrie, jud. Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Contractul va asigura prestarea pe intreaga arie administrativa a localitatii, a urmatoarelor activitati din cadrul serviciului de salubrizare: 1)Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special; 2)Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;3)Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;4)Colectarea, transportul deseurilor rezultate din activitatea de constructii si demolari si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei generate de activitatea de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor proprietate individuala;5)Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);6)Activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
90610000-6-Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2)
90620000-9-Servicii de deszapezire (Rev.2)
90921000-9-Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Realizarea operatiunilor specifice de salubrizare astfel cum sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini al procedurii
Valoarea estimata fara TVA: 16, 269, 491.93 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie eligibilitate (Formular 1) ? in original (In cazul unei asocieri fiecare ofertant este obligat sa prezinte acest formular).- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata)- Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/ copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );Din certificatele mentionate mai sus trebuie sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (pentru persoane juridice straine: formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana de un traducator autorizat, legalizate la notariat, din care reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor) - (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata); (In cazul unei asocieri fiecare ofertant este obligat sa prezinte acest formular).- Declaratie conformitate art 181 din OUG nr 34/2006 (Formular 2) ? in original; Cerinta: respectarea prevederilor art. 181 din OUG 34/2006(In cazul unei asocieri fiecare ofertant este obligat sa prezinte acest formular). - Tertul sutinator va completa formularul doar la lit a), c.1) si d ).ale art 181 din OUG 34/2006- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr 34/2006 (Formular 3. Persoane cu functie de decizie la nivelul autoritatii contractante: Primar Petre GheorgheViceprimar Anghelina MihaiContabil Opritescu AdinaSecretar Popescu MinodoraConsilieri locali: Potcoveanu FlorinTanase CristinaDimitriu VictorTanase GheorgheGhencea FloricaOana AdrianStoean DumitruVlad MarianStanus IonCristea RomeoFloreanu MarinelZamfir GheorgheFiecare ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular.- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formular 4) ? in original (In cazul unei asocieri fiecare ofertant este obligat sa prezinte acest formular) ; Ofertantul va prezenta documente din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte aceste documente.Cerinta 1I) A). Persoane juridice romane: 1). Certificat constatator emis de ONRC, Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul va fi prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".B). Persoane fizice romane1). Documente edificatoare, din care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Documentul va fi prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".C).Persoane juridice /fizice straine1). Documente, care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care este stabilit. Documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Cerinta 2: Ofertantii trebuie sa detina Licenta A.N.R.S.C. conform prevederilor art. 2, alin.1, lit.e-g si art. 3, alin. 5 din Lege nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice. Licenta va fi prezentata in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Sa fi inregistrat in ultimii 3 ani o cifra medie globala de afaceri mai mare de 3.000.000RON. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda se va lua in considerare cursul mediu annual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei?prin raportare la leu/alta valutaDocumente doveditoare: - Informatii generale; - Bilanturi contabile aferente ultimilor 3 ani cu confirmarea de depunere la ANAF/ORC competent.Modalitatea de indeplinireDocumente doveditoare: - Formularul 6; - Bilanturi contabile aferente ultimilor 3 ani cu confirmarea de depunere la ANAF/ORC competent. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei?prin raportare la leu/alta valuta.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani- Formular 7.Ofertantul trebuie sa probeze ca a prestat in ultimii 3 ani servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri, in cadrul a minim 1 contract, maxim 3 contracte, a caror valoare cumulata sa indeplineasca pragul de 1.600.000 leiModalitatea de indeplinireSe va completa Formularul 7 ? se va prezenta in original.O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, con?inand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca ace?tia din urma sunt autorita?i contractante sau clien?i priva?iPrestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unor certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor completa acestformular. Cerinta poate fi indeplinita prin cumularea resurselor ofertantilor.Cerinta 3: Ofertantul va face dovada ca are angajat sau a obtinut angajamentul de participare la executarea prezentului contract pentru de urmatorul personal: - manager de contract- conducator auto- 2 agenti DDDCerinta 4: . Operatorul va asigura urmatoarele utilaje/echipamente necesare pentru realizarea contractului: 2 (doua) autogunoiere pentru colectarea deseurilor menajere; 1 autostropitoare pentru stropirea si spalarea strazilor;1 utilaj multifunctional/autobasculanta pentru deszapeziri;1 incarcator frontal;1 (unu) autospeciala portcontainiera cu brate parale si lanturi pt.ridicarea containerelor pentru colectare deseuri voluminoase si deseuri provenite din constructii;1 (unu) autospeciala portcontainiera cu cu sistem de ridicare tip hooklift pentru colectare deseuri voluminoase si deseuri provenite din constructii; 2 containere pentru colectarea deseuri voluminoase si deseuri provenite din constructii; 5 containere de diverse dimensiuni pentru colectarea deseuri voluminoase si deseuri provenite din constructii;1 (unu) atomizor autopurtat de mare capacitate pentru operatiuni DDD in spatii exterioare; 3 (trei) atomizoare portabile pentru operatiuni DDD in spatii interioare;NOTA: containerele de diferite dimensiuni vor fi folosite, in raport de necesitatile Autoritatii si cererile beneficiarilor individualiModalitatea de indeplinireSe va completa Formularele 8 ? prezentate in original.Se solicita: - Formularul 9 (Dovada asigurarii dotarilor tehnice minimale solicitate)Pentru utilajele mentionate in oferta se va prezenta documentul care atesta posibilitatea detinerii: contracte de vanzare cumparare/ lesing /inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie, admitandu-se inclusiv probarea detinerii resurselor financiare pentru achizitionare insotita de contracte/oferte de la furnizori sau orice alt mijloc de proba de natura sa creeze convingerea Comisiei de evaluare ca ofertantul poate dispune de utilajele solicitate. Aceste documente vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Cerinta 5: Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze ? se va completa, daca este cazulModalitatea de indeplinireSe va completa , daca este cazul, Formularul 10 - prezentat in original si Acordurile de subcontractare incheiate cu fiecare subcontractant - Anexa 3 (in original).Cerinta 1: Ofertantul va prezenta certificare ISO 9001 sau echivalent pentru serviciile obiect al procedurii. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte acest certificat.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta copie conforma originalului pentru certificatul detinut.Cerinta 2: Ofertantul va prezenta certificare ISO 14001 sau echivalent pentru serviciile obiect al procedurii. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte acest certificat.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta copie conforma originalului pentru certificatul detinut.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 75.00Modul de rezolvare a unor probleme sociale 25.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6844
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 27.12.2013 Ora: 08:30
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
.In cazul in care mai multe oferte se claseaza pe primul loc, avand punctaje egale, modalitatea de departajare va fi punctajul financiar.Daca si punctajele financiare sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor;
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.10.2013 14:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer