Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea prin Concesionare a Gestiunii Serviciului Public de Management si Operare al Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu, jud Bistrita Nasaud


Concesionare numarul 2176/22.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Bistrita-Nasaud
Adresa postala: str Piata Petru Rares, nr 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Punct(e) de contact: RAVECA COLDEA, Tel. +40 0263230741, Email: [email protected], Fax: +40 0263214750, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea prin Concesionare a Gestiunii Serviciului Public de Management si Operare al Centrului de Management Integrat al DeseurilorTarpiu, jud Bistrita Nasaud
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Judetul Bistrita-Nasaud, Comuna Dumitra, sat Tarpiu
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea prin Concesiune a Gestiunii Serviciului Public de Management si Operare al Deseurilor Tarpiu jud. Bistrita NasaudContractul va invlude urmatoarele activitati : Operarea si intretinere depozitului clasa b celula 1, Extinderea depozitului -construirea celulelor 2, 3 si 4; operarea si intretinerea depozitului clasa b -celulele 2, 3 si4;Operarea si intretinere statiei de sortare; Operarea si intretinere statiei de compostare; Operarea si intretinere statiei de epurarea a levigatului; Operarea si intretinere tuturor instalatiilor de pe amplasamentul CMID Tarpiu;Inchiderea celulelor 1, 2, 3 si4; Monitorizare post inchidere a dep. ecologic Tarpiu si a dep urbane inchise definitiv (Bistrita, Sangeorz-Bai si Nasaud); Proiectarea si construirea instalatiei de colectare a gazului si operarea ei
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90513000-6 - Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)
90500000-2-Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90513200-8-Servicii de eliminare a deseurilor urbane solide (Rev.2)
90514000-3-Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)
90531000-8-Servicii de gestionare a rampelor de gunoi (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Delegarea prin Concesionare a Gestiunii Serviciului Public de Management si Operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu, din Judetul Bistrita-NasaudTarifele maxime pentru cele trei tipuri de activitati desfasurate in cadrul amplasamentului de la Tarpiu sunt: -tarif depozitare (Tarif 1 )61 lei/t fara TVA-tarif compostare (Tarif 2)31 lei/t fara TVA-tarif sortare (Tarif 3)27 lei/t fara TVAValoarea redeven?ei pentru fiecare an va fi de 20% din valoarea anuala a contractului de concesiune, dar nu mai putin de 200.000 Euro.Valoarea estimata nu include urmatoarele servicii: ?serviciile privind deseurile din constructii si demolari;?serviciile privind deseurile voluminoase si DEEE-urile;?serviciile privind tratarea/eliminarea namolului;?serviciile suplimentare ce vor fi solicitate de catre beneficiari
Valoarea estimata fara TVA: 87, 629, 375 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie de eligibilitate- Formular 2-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazutela art 181 din OUG 34/ 2006-Formular 3-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1- Formular 3.1Persoanele cu functie de decizie implicate in procedura sunt: Rusu Mihai Liviu- presedinte C. J.- Luca Iancu Mihai-vicep. C. J.- Bumbu Mihai ? vicep. C. J., Iosif Redl ?secretarul judetului, Negruser Vasile-administrator public, Burian Ioan ?dirdirectia adm. Locala, Tinis Viorel- dir. directia economica, Bodnariu Simona Anca- dir ex. directia programe integrare europeana, lucrari publice, Moldovan Vasile- sef serviciu pr. cu finantare interna si intrenationala- manager UIP , Borsa Luminita-consilier pr. cu finantare interna si intrenationala, Pintea Violeta Milela consilier dir adm locala, Coldea Raveca, Ungureanu Elisabeta si Mora Csaba-compartiment achizitii-Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Formular 4-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Formular 5-Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa reiasa obligatiile exigibile fata de bugetul de stat in luna anterioara celei in care se depune oferta-Certificatprivind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa obligatiile exigibile fata de bugetul local de la autoritatea locala unde ofertantul isi are sediul in luna anterioara celei in care se depune oferta.Nota : Pentru persoane juridice straine: ?Vor prezenta certificatele sus mentionate (sau documente echivalente) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul.?Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS).In cazul unei asocieri aceste documente se depun de catre toti asociatii. -Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul Constatator emis de ONRC.Nota : Ofertantul castigator va prezenta, inainte de incheierea contractului, pentru conformitate, documentul in original sau copie legalizata- Prezentarea Licentei Clasa Ipentruactivitatile specifice serviciului public de salubrizare care fac obiectul contractului (compostare, sortare, operare depozit), emisa de A.N.R.S.C. conform art. 10 din HG nr. 745/2007 coroborat cu art. 2 lit g) din Legea nr. 51/2006 (cu modificari si completari). In cazul unei asocieri toti asociatii vor detine Licenta clasa 1 pentru activitatile de salubrizare, care fac obiectul acestui contract, activitati la care se angajeaza prin acordul de asociere.Important : Nu pot face obiectul subcontractarii operarea Depozitului de deseuri, a statiei de sortare si a statiei de compostare intrucat titularul licentei nu o poate transfera, acesta avand obligatia de a desfasura activitatile specifice licentei in cadrul organizarii proprii, fara a putea transfera unor terti drepturile si obligatiile care ii revin conform licentei. Prin urmare, titularul unei licente nu poate acorda dreptul unei terte persoane/subcontractant de a presta respectivele servicii in baza ei.Licenta este un document propriu firmei detinatoare, iar transferul sau extinderea ei pentru alt agent (fie el si in asociere) sunt strict interzise, putand duce si la pierderea licentei de catre detinatorPersoane juridice straine : - Dovedirea formei de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care operatorul economic este inregistrat.? Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident.? Documente de atestare asupra urmatoarelor, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident: (i) denumirea completa, (ii) durata de functionare, (iii) sediul social, sedii secundare (iv) asociati/actionari, (v) persoane imputernicite/administratori, (vi) domenii de activitate, activitati autorizate (vii) faptul ca nu s-au inregistrat mentiuni referitoare la intrarea in faliment/insolventa sau lichidare, in copie certificata ?conform cu originalul?. Ofertantul castigator va prezenta, inainte de incheierea contractului, pentru conformitate, documentul in original sau copie legalizata.- Prezentarea Licentei Clasa Ipentruactivitatile specifice serviciului public de salubrizare care fac obiectul contractului, emisa de A.N.R.S.C. (conform art 8 din HG nr. 745 din 11 iulie 2007) sau, alternativ, a solicitarii inregistrate la ANRSC de recunoastere si echivalare a unei licente echivalente prin aplicarea art. 8 alin. (1) si (3) din HG 745/2007. In cazul unei asocieri toti asociatii vor detine Licenta clasa 1 pentru activitatile de salubrizare, care fac obiectul acestui contract, activitati la care se angajeaza prin acordul de asociere.Conform prevederilor HG 745/2007 art.6 (2) activitatile de salubrizare care fac obiectul prezentului contract sunt descrise la literele : b) sortarea deseurilor municipale;e) depozitarea controlata a deseurilor municipale;g) organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Bilanturile contabile pe anii 2009, 2010, 2011-Informatii privind cifra de afaceriConditie minima : Cifra medie globala de afaceri a Ofertantului (care poate fi unic, in asociatie, parteneriat), pe ultimii trei ani (2009, 2010, 2011) trebuie sa fie cel putin 6.000.000 lei.-Informatii privind Capacitatea financiaraOfertantul trebuie sa demonstreze ca are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii pentru realizarea cashflow-ului de sustinere a contractului de operare pentru primele 6 luni de derulare a contractului, in valoare de 2.190.000 lei-Asigurarea raspunderii civile pentru poluare pe durata contractului de concesiune de minim 400.000 lei/an
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Principalele prestari de servicii din ultimii 3 aniCerinte minimeOfertantul va face dovada detinerii unei experiente similare in calitate de contractant in maxim 3 contracte similare, cu o valoare anuala cumulata de minimum4.300.000 lei, rezultata exclusiv din servicii similare.Informatii privind subcontractantiiInformatii privind asociatiiResurse umane si structura organizatoricaConditii minime pentru personalul cheie: -Director (Manager CMID)- studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic sau economic, - experienta specifica de minim 3 ani in gestionarea depozitelor de deseuri/ gestionarea deseurilor/ salubrizare;
-sef echipa pentru Depozitul Clasa b)- experienta de minim 1 an intr-o pozitie similara;
-Sef echipa pentru Statia de Sortare- experienta de minim 1 an intr-o pozitie similara;
- Sef echipa pentru Statia de Compostare- experienta de minim 1 an intr-o pozitie similara;Certificarea Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 9001 sau echivalent;Certificarea Sistemului de Management de mediu SR EN ISO 14001 sau echivalent.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 60.00Criterii tehnice 40.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 21.05.2012 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
Nota: In cazul in care exista mai multe oferte situate pe primul loc, cu punctaje egale, va fi desemnata castigatoare oferta care a obtinutpunctajul cel mai mare la Criteriul 1 Valoare tarife ofertate.Daca egalitatea persista, autoritatea contractanta va solicita reofertarea tarifelor in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Detalii priv aplic algoritmului de calcul pentru Factorul 2- criterii tehnice -40 puncte1.Factor de evaluare 2.1-25 pct: Pentru celelalte oferte, astfel: PM n = [numar M oferta n/numar M maxim] x 25Unde, PM n = punctaj Masuri de atingere a atintelor oferta nM oferta n = numar de masuri de atingere a tintelor prezentat de oferta nM maxim = numarul maxim de masuri de atingere a tintelor2. Factor de evaluare 2.2 - 15 pct astfel : va trebui sa prezinte in prop tehnica activitati (actiuni) de constientizare si informare a populatiei din judet pentru primul an de operare. Se vor puncta ac?iunile de informare ?i con?tientizare din primul an de operare suplimentare fa?a de cele2 campanii de informare ?i con?tientizare solicitate prin caietul de sarcini.Pentru oferta care prezinta numarul cel mai mare de activitati de constientizare si informare a populatiei judetului privind managementul deseurilor pentru primul an de operare (in afara de cele solicitate prin caietul de sarcini)se va acorda punctajul maxim (15 pct).Pentru celelalte oferte, astfel: PACI n = [numar ACI oferta n/numar ACI maxim] x 15Unde, PACI n = punctaj Activitati de Constientizare si Informare oferta n pentru primul an de operareACI oferta n = nr de Activit de Constientizare si Informare prezentat de oferta n pentru primul an de operareACI max= nr maxim de Activ de Constientizare si Informare pentru primul an de operareCriteriu 2 total = PM + PACIOfertantul castigator va fi cel care obtine punctajul maxim prin insumarea punctajelor obtinute la criteriile 1 si 2 : Punctaj final = Criteriu 1 total + Criteriu 2 total
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: 10 zile de la data luarii la cunostinta a unui act nelegal al autorit.contract.;daca se vizeaza continutul docum.de atrib.publ.in SEAP, data luarii la cunostinta este data publ.docum.de atrib.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Compartiment Juridic din cadrul Consiliului Judetean Bistrita Nasaud
Adresa postala: str Piata Petru Raes, nr 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Tel. +40 0263/214741, Fax: +40 0263/ 214750
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2012 08:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer