Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - delegarea prin concesiune a activitatilor de precolectare, colectare si transport a deseurilor menajere in comuna rosia de secas


Anunt de participare numarul 103998/14.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA ROSIA DE SECAS (PRIMARIA)
Adresa postala:  Str. Principala, nr. 458, jud. Alba, Localitatea:  Rosia de Secas, Cod postal:  517640, Romania, Punct(e) de contact:  LACRAMIOARA MARIA DRAGITA, Tel. 0258765755, Email:  [email protected], Fax:  0258765777, Adresa internet (URL):  www.rosiadesecas.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
delegarea prin concesiune a activitatilor de precolectare, colectare si transport a deseurilor menajere in comuna rosia de secas
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: comuna rosia de secas
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
delegarea prin concesiune a activitatilor de precolectare, colectare si transport a deseurilor menajere in comuna rosia de secas
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
raza comunei rosia de secas
Valoarea estimata fara TVA: 130, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
70 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare 1300 leigarantie de buna executie 5%
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
plata: ordin de platafinantare: buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
orice asociere de operatori carora lise atribuie contractul trebuie legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa privind informatii generale despre ofertant, in original
Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006), in original
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006, in original
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, in original
Certificat de atestare fiscala emis de organul fiscal competent referitor la inexistenta datoriilor fata de bugetul national consolidat si bugetul asigurarilor sociale
Certificat de atestare fiscala emis de organul fiscal al autoritatii administratiei publice locale
Certificat constatator, in original sau copie legalizata, emis de oficiul teritorial al Registrului Comertului, din care trebuie sa rezulte ca sa rezulte ca are ca obiect de activitate autorizat si cel de servicii de salubrizare a localitatilor si in care nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.
Certificat de inregistrare fiscala ? copie simpla
Licenta emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice pentru prestarea serviciilor de salubrizare a localitatilor in clasa corespunzatoare prezentei proceduri ? copie simpla
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pentru anii 2007, 2008 si 2009, vizat si inregistrat de organele competente (copie simpla);
Declaratie privind cifra de afaceri globala din ultimii trei ani in original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor contracte incheiate in ultimii trei ani in domeniul serviciului de salubrizare a localitatilor;
Tabel din care sa rezulte numarul de utilaje din fiecare tip care pot fi puse la dispozitie;
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii trei ani
Ofertantii vor prezenta o copie a unui document care sa ateste implementarea standardelor de management al : - sanatatii si securitatii in munca pentru domeniul salubrizarii (certificat OHSAS 18001); -calitatii privind modul de conducere si control al activitatilor din domeniul salubritatii (certificat ISO 9001 sau echivalent); -protectiei mediului (certificat ISO 14001 sau echivalent); Ofertantii vor prezenta o copie a documentelor : ?autorizatie de mediu pentru rampa de transfer sau depozitul autorizat -contract cu un depozit ecologic pentru deseuri menajere AUTORIZAT, sau rampa de transfer autorizata , situate la o distanta de cel mult 40 km fata de locul de colectare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
elementul de ofertare este pretulse va organiza o faza finala de licitatie electronica dupa doua zile lucratoare de la introducerea ofertelor financiare in sistem
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.08.2010 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.08.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.08.2010 11:00
Locul: sediul primariei comunei rosia de secas
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte. Acestia din urma au obligatia sa prezinte imputernicirea si un act de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+40) 21 310.46.41, Fax:  (+40) 21 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
curtea de apel Alba Iulia
Adresa postala:  P-ta I. I. C. Bratianu nr. 1, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510118, Romania, Tel. 0258810293, Fax:  0258810293
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
primaria Rosia de Secas
Adresa postala:  str. Principala, nr. 458, judetul ALBA, Localitatea:  Rosia de Secas, Cod postal:  517740, Romania, Tel. 0258765777, Fax:  0258765777
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.07.2010 12:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer