Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului public de salubrizare din Municipiul Ramnicu Valcea


Concesionare numarul 2363/06.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: LIVIU MIFTODE, Tel. +40 250731016-126, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului public de salubrizare din Municipiul Ramnicu Valcea
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Aria administrativa a Municipiului Ramnicu Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului public de salubrizare din Municipiul Ramnicu Valcea, astfel: - Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;
- Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelorproprietate individuala;
- Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90511100-3-Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)
90511300-5-Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)
90511400-6-Servicii de colectare a hartiei (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Contractul va asigura prestarea continua pe intreaga arie administrativa a Municipiului Ramnicu Valcea, pe o durata de 3 de ani, a urmatoarelor activitati din cadrul serviciului de salubrizare: - Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;
- Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelorproprietate individuala;
- Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);
Valoarea estimata fara TVA: 31, 791, 909.66 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va completa si prezenta Formularul I ? Fisa informatii generale ? in original.(In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular );Se va completa si prezenta Formularul II ? Declaratie privind eligibilitatea ? in original.(In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular;va fi prezentat si de tertul sustinator);Se va completa si prezenta, Formular II A, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 ind.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006(va fi prezentat si de tertul sustinator)? in original.Mentionam persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie, respectiv :1. Primar - Emilian Valentin Francu2. Viceprimar - Gigi Ion Matei3. Viceprimar - Eduard Varlan3. Director Programe Externe -Simona Nicoleta Morcov5. Director Investitii, Achizitii Publice - Liviu Miftode6. Sef Serv. Investitii Publice - Corina Toma7. Sef Serv. Achizitii Publice - Bunea Iuliana8. Director Economic - Ion Lepadat9. Sef Serv. Contabilitate - Geta Pripas10. Director Juridic - Petre Cazan11. Sef Serv. APL si Reglementari - Daniela Elena Ciobanu12. Consilier Local - Gheorghe Mihailescu13. Consilier local - Valeru Amza14. Consilier local - Liviu Emil Boban15. Consilier local - Florentina Adina Dobrete16. Consilier local - Gheorghe Ionita17. Consilier local - Vasile Cocos18. Consilier local - Ion Gherghinaru19. Consilier local - Adrian Iulian Pandurasu20. Consilier local - Marin Olteanu21. Consilier local - Costel Bogdan Pruteanu22. Consilier local - Costinescu Bogdan Ilie23. Consilier local - Gabriela Ana Ene24. Consilier local - Cosmin Dragos Constantinescu25. Consilier local - Grigore Craciunescu26. Consilier local - Mihai Persu27. Consilier local - Ninel Eusebiu Veteleanu28. Consilier local - Dumitru Tardea29. Consilier local - Maria Bobeanu30. Consilier local - Ionut Eduard Nuica31. Consilier local - Maria Carmen Preda32. Consilier local - Marius Iulian Voicu33. Secretar Municipiu- Toma Mihaescu34. Director Patrimoniu - Feroiu Maria35. Director adjunct Patrimoniu - Mirela TurcuSe va completa si prezenta Formularul III - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006 ? in original.(In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular;va fi prezentat si de tertul sustinator);Se va completa si prezenta Formularul IV - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ?in original.(In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular);Se va completa si prezenta Formularul IVA ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? in original;Vor fi prezentate certificatele in original sau copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?, astfel: 1.Certificat de atestare fiscala eliberat de organele de administrare fiscala ale unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (pentru persoane juridice straine: formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana de traducator autorizat, legalizate la notariat), care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.(In cazul unei asocieri, fiecare sociat este obligat sa prezinte acest document)2. Certificat de atestare fiscalaprivind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de autoritatile competente fata de care societatea are obligatia de raportare si plata, (pentru persoane juridice straine: formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana de traducator autorizat si legalizate la notariat), care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele..(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document);Vor fi exclusi din procedura ofertantii care se afla in una din urmatoarele situatii: 1. a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;2. nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;3. in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau a indeplinit in mod defectuos obligatiile in raport cu autoritatile publice locale, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;4.a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;5. prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. Pentru persoane juridice romane: Vor fi prezentate: 1. Certificat constatator ? obiect de activitate (cod CAEN) ? eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal, care sa cuprinda informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC - in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?;2. Licenta clasa a II-a sau clasa I, pentru prestarea serviciilor de salubrizare a localitatilor(formularul de licenta, ordinul presedintelui ANRSC de aprobare a licentei si anexa la ordinul de licentiere) - eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (in conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice publice aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 745/2007)in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, liderul asocierii trebuie sa fie titularul licentei.4. Licenta de transport eliberata de Autoritatea Rutiera Romana - in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?.Vor fi exclusi din procedura ofertantii care prezinta documentele solicitate mai sus a caror valabilitate este expirata la data limita de depunere a ofertelor, sunt incomplete sau nu raspund intocmai cerintei.? Pentru persoane juridice straineVor fi prezentate: 1. Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Din continutul acestora trebuie sa rezulte ca activitatea principala/secundara desfasurata de ofertant este cea de prestare de servicii de salubrizare a localitatilor.2. Prezentarea unui document, in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?, eliberat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.) din care sa rezulte recunoasterea sau echivalarea licentei/autorizatiei/atestatului emise in tarile de origine pentru prestarea serviciilor de salubrizare in localitati ori eliberarea unei licente in vederea participarii la procedurile de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 745/2007).3. Ofertantii - persoane juridice straine vor prezenta o Declaratie pe propria raspundere, prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea ca in termen de 45 de zile de la comunicarea instiintarii, vor prezenta dovada deschiderii unui punct de lucru in Romania si ca, prin acest sediu, vor solicita A.N.R.S.C. acordarea licentei, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.4. Ofertantii - persoane juridice straine vor prezenta o Declaratie pe propria raspundere, prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea ca in termen de 45 de zile de la comunicarea instiintarii, vor prezenta dovada Licentei de transport eliberata de Autoritatea Rutiera Romana.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele mentionate mai sus)ATENTIE !Toate documentele care vor fi prezentate vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana si legalizate la notariat.Vor fi exclusi din procedura acei operatori economici, persoane juridice straine care nu prezinta unul din documentele mentionate mai sus.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, in conformitate cu dispozitiile art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul intelege sa isi demonstreze situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata (in conformitate cu prevederile art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei respective (Formularul VI), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.Atunci cand o asociere depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. In cazul in care asocierea beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute mai sus.In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a criteriului legal de cifra de afaceri cerut in achizitiile publice de produse, lucrari sau servicii. Pentru demonstrarea incadrarii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii ofertantul va completa si prezenta Formularul VII - Declaratia privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.Chiar daca ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii nu se va analiza cu privire la asociere in ansamblu. Astfel, pentru aplicarea reducerii cu 50% este necesar doar ca asociatii sa se incadreze, in mod individual, in categoria IMM-urilor (reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri se va aplica chiar daca asocierea in ansamblu nu se incadreaza in categoria IMM-urilor).Modalitatea de indeplinireprezentarea unui Angajament ferm al persoanei respective (Formularul VI), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.Pentru demonstrarea incadrarii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii ofertantul va completa si prezenta Formularul VII - Declaratia privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.Declaratie privind cifra de afaceri din ultimii trei ani ?conformFormularului V ? in original.Cerinta minima obligatorie: ofertantul a realizat in ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012 ) o cifra medie de afaceri din activitatea de salubrizare de cel putin 21.194.460 lei reprezentand de doua ori valoarea anuala a contractului(transformarea Leu - Euro se va realiza la cursul mediu al euro pentru fiecare an, conform datelor furnizate de Banca Nationala a Romaniei - www.bnr.ro.)Pentru activitatile de salubrizare prestate de ofertantii straini in alte tari se va prezenta o Declaratie notariala pe proprie raspundere, in limba romana, din care sa rezulte cifrade afaceri realizata din activitatea de salubrizare in anii 2010, 2011, 2012 in tara in care activeaza- conform Formularului VA.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus.Autoritatea contractanta are dreptul de a verifica veridicitatea datelor prezentate de ofertanti si de a solicita acestora prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate mai sus nu sunt relevante.(In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele de mai sus, conditia fiind considerata indeplinita prin cumularea resurselor tuturor membrilor asocierii)La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor.Modalitatea de indeplinireDeclaratie privind cifra de afaceri din ultimii trei ani ?conformFormularului V ? in original.Cerinta minima obligatorie: ofertantul a realizat in ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012 ) o cifra medie de afaceri din activitatea de salubrizare de cel putin 21.194.460 lei reprezentand de doua ori valoarea anuala a contractului(transformarea Leu - Euro se va realiza la cursul mediu al euro pentru fiecare an, conform datelor furnizate de Banca Nationala a Romaniei - www.bnr.ro.)Pentru activitatile de salubrizare prestate de ofertantii straini in alte tari se va prezenta o Declaratie notariala pe proprie raspundere, in limba romana, din care sa rezulte cifrade afaceri realizata din activitatea de salubrizare in anii 2010, 2011, 2012 in tara in care activeaza- conform Formularului VA.Bilanturi contabile pentru anii 2010, 2011, 2012 vizate si inregistrate de organele competente?in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?;Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar aferent anului 2012, bilantul contabil nu a fost inregistrat la organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de verificare contabila sau actele echivalente acestora.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente)Modalitatea de indeplinireBilanturi contabile pentru anii 2010, 2011 si 2012 vizate si inregistrate de organele competente?in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?;
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asociereaIn orice situatie de asociere a doi sau mai multi operatori economici, toti asociatii trebuie sa prezinte documentele solicitate, astfel: a) documentele privind situatia personala a ofertantilor solicitate sunt obligatorii pentru fiecare asociat in parte;b) documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale solicitate sunt obligatorii pentru fiecare asociat in parte;c) documentele privind situatia economico-financiara solicitate vor fi prezentate de fiecare asociat, cu urmatoarele mentiuni: ? bilanturile contabile vor fi prezentate de fiecare asociat in parte;? conditia referitoare la cifra de afaceri se va considera in mod cumulativ.d) documentele privind capacitatea tehnica si profesionala solicitate vor fi prezentate astfel: ? conditiile impuse privind experienta similara pot fi indeplinite in mod cumulativ in cazul asocierii;? conditiile impuse privind dotarea cu utilaje si mijloace de salubrizare, alte utilaje si echipamente tehnice folosite in activitatepot fi indeplinite in mod cumulativ;? declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii trei ani ? Formularul XI ? va fi completata de fiecare asociat;? conditia impusa privind personalul nominalizat cu rol important in realizarea contractului poate fi indeplinita in mod cumulativ;In oricare dintre situatii, in cazul unei asocieri, in documentele de calificare va fi prezentat Acordul de asociere (Formular XVIII), semnat de fiecare asociat, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele: ? denumirile tuturor asociatilor;? nominalizarea liderului de asociatie;? clauze privind raspunderea solidara a asociatilor pentru indeplinirea contractului si responsabilitatile asociatilor in indeplinirea contractului;? imputernicirea liderului asociatiei de a se obliga si de a primi instructiuni de la si in numele asociatilor, individual si colectiv;? clauze in care asociatii sunt obligati sa ramana in asociatie pe intreaga durata a contractului, in situatia in care oferta este declarata castigatoare;? precizarea procentelor fiecarui asociat in parteNeprezentarea acordului de asociere, cu precizarile mentionate, atrage dupa sine descalificarea ofertantilor.In situatia in care oferta asociatiei este declarata castigatoare, liderul asociatiei va prezenta autoritatii contractante contractul de asociere, in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?, inainte de data semnarii contractului de delegare.Contractul va contine clauze specifice referitoare la neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de asociere.Modalitatea de indeplinireInformatii privind asociereaIn orice situatie de asociere a doi sau mai multi operatori economici, toti asociatii trebuie sa prezinte documentele solicitate, astfel: a) documentele privind situatia personala a ofertantilor solicitate sunt obligatorii pentru fiecare asociat in parte;b) documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale solicitate sunt obligatorii pentru fiecare asociat in parte;c) documentele privind situatia economico-financiara solicitate vor fi prezentate de fiecare asociat, cu urmatoarele mentiuni: ? bilanturile contabile vor fi prezentate de fiecare asociat in parte;? conditia referitoare la cifra de afaceri se va considera in mod cumulativ.d) documentele privind capacitatea tehnica si profesionala solicitate vor fi prezentate astfel: ? conditiile impuse privind experienta similara pot fi indeplinite in mod cumulativ in cazul asocierii;? conditiile impuse privind dotarea cu utilaje si mijloace de salubrizare, alte utilaje si echipamente tehnice folosite in activitatepot fi indeplinite in mod cumulativ;? declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii trei ani ? Formularul XI ? va fi completata de fiecare asociat;? conditia impusa privind personalul nominalizat cu rol important in realizarea contractului poate fi indeplinita in mod cumulativ;In oricare dintre situatii, in cazul unei asocieri, in documentele de calificare va fi prezentat Acordul de asociere (Formular XVIII), semnat de fiecare asociat, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele: ? denumirile tuturor asociatilor;? nominalizarea liderului de asociatie;? clauze privind raspunderea solidara a asociatilor pentru indeplinirea contractului si responsabilitatile asociatilor in indeplinirea contractului;? imputernicirea liderului asociatiei de a se obliga si de a primi instructiuni de la si in numele asociatilor, individual si colectiv;? clauze in care asociatii sunt obligati sa ramana in asociatie pe intreaga durata a contractului, in situatia in care oferta este declarata castigatoare;? precizarea procentelor fiecarui asociat in parteNeprezentarea acordului de asociere, cu precizarile mentionate, atrage dupa sine descalificarea ofertantilor.In situatia in care oferta asociatiei este declarata castigatoare, liderul asociatiei va prezenta autoritatii contractante contractul de asociere, in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?, inainte de data semnarii contractului de delegare.Contractul va contine clauze specifice referitoare la neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de asociere.In cazul in care se va dori subcontractarea anumitor activitati ale contractului, se va completa si prezenta Formularul XIII - Declaratie privind informatii despre subcontractanti ( in cazul unei asocieri de operatori economici aceasta declaratie se va completa de Liderul de asociere).- prezentarea resurselor subcontractantilor nominalizati pentru partea lor de implicare: Se va completa un tabel centralizator insotit de anexe din care sa rezulte numarul de utilaje/echipamente din fiecare tip, caracteristicile tehnice relevante pentru fiecare tip de utilaj, modul de detinere/achizitie(Formular XA).Tabelul centralizator va fi datat si semnat de reprezentatul autorizat al subcontractantului.Fiecare tabel centralizator cu utilaje/echipamente va fi insotit de anexe cu: 1. Contract de Vanzare Cumparare, Leasing, Inchiriere, Comodat, dupa caz; pe langa documentele indicate se va permite si prezentarea unui angajament de punere la dispozitie;NotaDocumentele de la punctul 1 se vor prezenta in in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?.Modalitatea de indeplinireInformatii privind subcontractantii: In cazul in care se va dori subcontractarea anumitor activitati ale contractului, se va completa si prezenta Formularul XIII - Declaratie privind informatii despre subcontractanti ( in cazul unei asocieri de operatori economici aceasta declaratie se va completa de Liderul de asociere).- prezentarea resurselor subcontractantilor nominalizati pentru partea lor de implicare: Se va completa un tabel centralizator insotit de anexe din care sa rezulte numarul de utilaje/echipamente din fiecare tip, caracteristicile tehnice relevante pentru fiecare tip de utilaj, modul de detinere/achizitie (Formular XA).Tabelul centralizator va fi datat si semnat de reprezentatul autorizat al subcontractantului.Fiecare tabel centralizator cu utilaje/echipamente va fi insotit de anexe cu: 1. Contract de Vanzare Cumparare, Leasing, Inchiriere, Comodat, dupa caz;pe langa documentele indicate se va permite si prezentarea unui angajament de punere la dispozitie;I. (1) Va fi prezentata o declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii trei ani(2010, 2011, 2012) ? Formularul XI.(2) Se vor nominaliza persoanele cu rol important in realizarea contractului, care trebuie sa acopere cel putin: a. o persoana cu studii superioare cu experienta de cel putin 3 ani in organizarea activitatilor de salubrizare, care va raspunde de indeplinirea viitorului contract.b. o persoana cu studii superioare cu experienta de cel putin 3 ani in organizarea activitatilor specifice parcului auto, care va raspunde de utilajele si mijloacele de transport repartizate pentru indeplinirea viitorului contract.c. un specialist calitate cu studii de superioare, responsabil cu implementarea cerintelor de calitate in indeplinirea viitorului contract.d. un specialist mediu cu studii de superioare, responsabil cu implementarea cerintelor de mediu in indeplinirea viitorului contract.e. un specialist SSM cu studii de superioare, responsabil cu implementarea cerintelor de securitate si sanatate in munca in indeplinirea viitorului contract;(3) Pentru persoanele nominalizate in condiile de la punctul (2) de mai sus, se vor anexa: - CV-urile acestora semnate - in original;
- copii de pe acte de studii/atestate/calificare/autorizare etc., care sa dovedeasca pregatirea profesionala a respectivelor persoane, astfel cum a fost aceasta solicitata mai sus ? in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?.Prezentarea de documente neconcludente sau neprezentarea unui document solicitat pentru o persoana angajata, implica nevalidarea acestuia si conduce la excluderea din procedura a ofertantului.Neasigurarea cu personal corespunzator a utilajelor/echipamentelor din oferta conduce la excluderea din procedura a ofertantului.Nota: Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioareIn cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm (Formularul XII) al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), lit. c1) si d) si art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinireI. (1) Va fi prezentata o declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii trei ani(2010, 2011, 2012) ? Formularul XI.(2) Se vor nominaliza persoanele cu rol important in realizarea contractului, care trebuie sa acopere cel putin: a. o persoana cu studii superioare cu experienta de cel putin 3 ani in organizarea activitatilor de salubrizare, care va raspunde de indeplinirea viitorului contract.b. o persoana cu studii superioare cu experienta de cel putin 3 ani in organizarea activitatilor specifice parcului auto, care va raspunde de utilajele si mijloacele de transport repartizate pentru indeplinirea viitorului contract.c. un specialist calitate cu studii de superioare, responsabil cu implementarea cerintelor de calitate in indeplinirea viitorului contract.d. un specialist mediu cu studii de superioare, responsabil cu implementarea cerintelor de mediu in indeplinirea viitorului contract.e. un specialist SSM cu studii de superioare, responsabil cu implementarea cerintelor de securitate si sanatate in munca in indeplinirea viitorului contract;(3) Pentru persoanele nominalizate in condiile de la punctul (2) de mai sus, se vor anexa: - CV-urile acestora semnate - in original;
- copii de pe acte de studii/atestate/calificare/autorizare etc., care sa dovedeasca pregatirea profesionala a respectivelor persoane, astfel cum a fost aceasta solicitata mai sus ? in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?.Prezentarea de documente neconcludente sau neprezentarea unui document solicitat pentru o persoana angajata, implica nevalidarea acestuia si conduce la excluderea din procedura a ofertantului.Neasigurarea cu personal corespunzator a utilajelor/echipamentelor din oferta conduce la excluderea din procedura a ofertantului.Nota: Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioareIn cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm (Formularul XII) al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), lit. c1) si d) si art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Dotarea cu utilaje si mijloace de salubrizare, alte utilaje si echipamente tehnice folosite in activitateI. Pentru a se califica, fiecare ofertant trebuie sa indeplineasca conditiile specificate in fiecare dintre caietele de sarcini referitor la utilajele/echipamentele corespunzatoare activitatilor licitate iar autovehiculele sa fie minim Euro 4.Necesarul de utilaje/echipamente conform caietelor de sarcini este: a) Pentru activitatea de ?Precolectare, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special? sunt necesare urmatoarele utilaje: a.1)- pentru colectarea si transportul deseurilor organice si inerte pentru populatia de la case ? minim 2 autogunoiere compactoare de 16 mc;a.2) ? pentru colectarea si transportul deseurilor organice si inerte pentru populatia de la blocuri: minim 5 autogunoiere compactoare de 16 mc;a.3) - pentru colectarea si transportul deseurilor organice si inerte de la agenti economici: minim 1 autogunoiera de 16 mc;a.4) ? autospeciale prevazute cu macara hidraulica pentru ridicarea si evacuarea containerelor pentru punctele de precolectare deseuri reciclabile: minim 2 autogunoiere compactoare de 16 mc dotate cu sistem special de golire a containerelor sau 2 autospeciale tip hook-lift dotate cu containere de 30 mca.5) ? autospeciala pentru spalarea si igienizarea containerelorb) Pentru activitatile de colectare, transport, depozitare si valorificare a deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice ), precum si pentru colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate dinactivitati de constructii si demolari si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei generate de activitatea de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor proprietate individuala :1 buc. autospeciala tip hook-lift dotate cu container de 30 mc.Fiecare ofertant va prezenta aferent necesarului de utilaje/echipamente conform caietelor de sarcini urmatoarele: Prezentarea unor declaratii pe proprie raspundere referitoare la utilajele si echipamentele tehnice folosite intocmite conform Formular IX si Formular X, valabile la data limita de depunere a ofertelor;Pentru a face dovada referitoare la detinerea utilajelor necesare prestarii serviciului: Se va completa un tabel centralizator insotit de anexe din care sa rezulte numarul de utilaje/echipamente din fiecare tip, caracteristicile tehnice relevante pentru fiecare tip de utilaj, modul de detinere/achizitie, (Formular XA).Tabelul centralizator va fi datat si semnat de reprezentatul autorizat al ofertantului.Fiecare tabel centralizator cu utilaje/echipamente va fi insotit de anexe cu: 1. Contract de Vanzare Cumparare, Leasing, Inchiriere, Comodat, dupa caz; pe langa documentele indicate se va permite si prezentarea unui angajament de punere la dispozitie;NotaDocumentele de la punctul 1 se vor prezenta in in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?.Modalitatea de indeplinireDotarea cu utilaje si mijloace de salubrizare, alte utilaje si echipamente tehnice folosite in activitate.I. Pentru a se califica, fiecare ofertant trebuie sa indeplineasca conditiile specificate in fiecare dintre caietele de sarcini referitor la utilajele/echipamentele corespunzatoare activitatilor licitate iar autovehiculele sa fie minim Euro 4.Necesarul de utilaje/echipamente conform caietelor de sarcini este: a) Pentru activitatea de ?Precolectare, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special? sunt necesare urmatoarele utilaje: a.1)- pentru colectarea si transportul deseurilor organice si inerte pentru populatia de la case ? minim 2 autogunoiere compactoare de 16 mc;a.2) ? pentru colectarea si transportul deseurilor organice si inerte pentru populatia de la blocuri: minim 5 autogunoiere compactoare de 16 mc;a.3) - pentru colectarea si transportul deseurilor organice si inerte de la agenti economici: minim 1 autogunoiera de 16 mc;a.4) ? autospeciale prevazute cu macara hidraulica pentru ridicarea si evacuarea containerelor pentru punctele de precolectare deseuri reciclabile: minim 2 autogunoiere compactoare de 16 mc dotate cu sistem special de golire a containerelor sau 2 autospeciale tip hook-lift dotate cu containere de 30 mca.5) ? autospeciala pentru spalarea si igienizarea containerelorb) Pentru activitatile de colectare, transport, depozitare si valorificare a deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice ), precum si pentru colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate dinactivitati de constructii si demolari si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei generate de activitatea de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor proprietate individuala :1 buc. autospeciala tip hook-lift dotate cu container de 30 mc.Fiecare ofertant va prezenta aferent necesarului de utilaje/echipamente conform caietelor de sarcini urmatoarele: Prezentarea unor declaratii pe proprie raspundere referitoare la utilajele si echipamentele tehnice folosite intocmite conform Formular IX si Formular X, valabile la data limita de depunere a ofertelor;Pentru a face dovada referitoare la detinerea utilajelor necesare prestarii serviciului: Se va completa un tabel centralizator insotit de anexe din care sa rezulte numarul de utilaje/echipamente din fiecare tip, caracteristicile tehnice relevante pentru fiecare tip de utilaj, modul de detinere/achizitie(Formular XA).Tabelul centralizator va fi datat si semnat de reprezentatul autorizat al ofertantului.Fiecare tabel centralizator cu utilaje/echipamente va fi insotit de anexe cu: 1. Contract de Vanzare Cumparare, Leasing, Inchiriere, Comodat, dupa caz; pe langa documentele indicate se va permite si prezentarea unui angajament de punere la dispozitie;NotaDocumentele de la punctul 1 se vor prezenta in in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?.II. In conditiile in care situatia o impune, capacitatea tehnica ( utilaje/echipamente tehnice) a ofertantului, mentionata in oferta, poate fi verificata de catre autoritatea contractanta astfel: (1) Comisia de evaluare verifica concordanta dintre capacitatea tehnica a ofertantului, asa cum rezulta din declaratie si documentatia din oferta, cu realitatea din teren prin verificarea existentei fizice a acestei capacitati, a functionalitatii ei, a concordantei datelor de identificare si a indeplinirii parametrilor tehnici declarati, pentru fiecare utilaj/echipament tehnic. In acest sens, Comisia de evaluare va stabili, dupa verificarea documentelor de calificare depuse de ofertanti, locatia ? pe raza localitatii Ramnicu Valcea - data si ora verificarii capacitatii tehnice pentru fiecare ofertant. Aceste date se vor mentiona in procesul verbal intocmit in urma verificarii documentelor de calificare.(2) Verificarea se realizeaza prin deplasarea comisiei de evaluare, insotita de reprezentanti ai ofertantilor, la data si ora stabilite in locatia indicata, unde comisia de evaluare confrunta datele prezentate in oferta cu datele din teren. Prezenta reprezentantului legal al ofertantului verificat este obligatorie.(3) Finalizarea verificarii se materializeaza printr-un ?proces - verbal de verificare in teren a capacitatii tehnice?, semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentantii prezenti ai ofertantilor, in care se mentioneaza faptul ca exista/nu exista concordanta intre datele prezentate in documentatie si datele din teren si, in cazul in care sunt neconcordante, se mentioneaza care sunt acestea.(4) In situatia in care verificarea in teren a capacitatii tehnice se efectueaza, ?Procesul verbal de verificare in teren a capacitatii tehnice? va face parte din documentatia licitatiei.Identificarea de neconcordante intre datele furnizate in documentele de calificare si realitatea din teren, in sensul ca nu se regasesc toate utilajele/echipamentele tehnice/ dotarile din oferta, sau daca acestea nu corespund intocmai documentelor prezentate in oferta, conduce la descalificarea ofertantului.Imposibilitatea realizarii verificarii capacitatii tehnice in locatia si la data si ora stabilite, din vina exclusiva a ofertantului si/sau lipsa reprezentantului legal al ofertantului verificat, conduce la descalificarea acestuia.Modalitatea de indeplinireII. In conditiile in care situatia o impune, capacitatea tehnica ( utilaje/echipamente tehnice) a ofertantului, mentionata in oferta, poate fi verificata de catre autoritatea contractanta astfel: (1) Comisia de evaluare verifica concordanta dintre capacitatea tehnica a ofertantului, asa cum rezulta din declaratie si documentatia din oferta, cu realitatea din teren prin verificarea existentei fizice a acestei capacitati, a functionalitatii ei, a concordantei datelor de identificare si a indeplinirii parametrilor tehnici declarati, pentru fiecare utilaj/echipament tehnic. In acest sens, Comisia de evaluare va stabili, dupa verificarea documentelor de calificare depuse de ofertanti, locatia ? pe raza localitatii Ramnicu Valcea - data si ora verificarii capacitatii tehnice pentru fiecare ofertant. Aceste date se vor mentiona in procesul verbal intocmit in urma verificarii documentelor de calificare.(2) Verificarea se realizeaza prin deplasarea comisiei de evaluare, insotita de reprezentanti ai ofertantilor, la data si ora stabilite in locatia indicata, unde comisia de evaluare confrunta datele prezentate in oferta cu datele din teren. Prezenta reprezentantului legal al ofertantului verificat este obligatorie.(3) Finalizarea verificarii se materializeaza printr-un ?proces - verbal de verificare in teren a capacitatii tehnice?, semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentantii prezenti ai ofertantilor, in care se mentioneaza faptul ca exista/nu exista concordanta intre datele prezentate in documentatie si datele din teren si, in cazul in care sunt neconcordante, se mentioneaza care sunt acestea.(4) In situatia in care verificarea in teren a capacitatii tehnice se efectueaza, ?Procesul verbal de verificare in teren a capacitatii tehnice? va face parte din documentatia licitatiei.Identificarea de neconcordante intre datele furnizate in documentele de calificare si realitatea din teren, in sensul ca nu se regasesc toate utilajele/echipamentele tehnice/ dotarile din oferta, sau daca acestea nu corespund intocmai documentelor prezentate in oferta, conduce la descalificarea ofertantului.Imposibilitatea realizarii verificarii capacitatii tehnice in locatia si la data si ora stabilite, din vina exclusiva a ofertantului si/sau lipsa reprezentantului legal al ofertantului verificat, conduce la descalificarea acestuia.Prezentarea a cel putin un contract, derulat in ultimii 3 ani, din care sa rezulte prestarea de servicii similare de salubrizare pentru activitatea de Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;Pentru dovedirea indeplinirii acestei cerinte, ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Aceeasi cerinta trebuie indeplinita atat de ofertantii persoane juridice romane, cat si de ofertantii persoane juridice straine.Documentele emise in alte limbi, vor fi insotite de traducerea in limba romana, autorizata si legalizata.Modalitatea de indeplinirePrezentarea a cel putin un contract, derulat in ultimii 3 ani, din care sa rezulte prestarea de servicii similarede salubrizare pentru activitatea de Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;Pentru dovedirea indeplinirii acestei cerinte, ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Aceeasi cerinta trebuie indeplinita atat de ofertantii persoane juridice romane, cat si de ofertantii persoane juridice straine.Documentele emise in alte limbi, vor fi insotite de traducerea in limba romana, autorizata si legalizata.Se va completa si prezenta Formularul VIII - Declaratie privind lista principalelor contracte similare incheiate sau in derulare in ultimii trei ani in domeniul serviciului de salubrizare a localitatilor, cu precizarea activitatilor care se realizeaza/au fost realizate in cadrul fiecarui contract.Modalitatea de indeplinireSe va completa si prezenta Formularul VIII - Declaratie privind lista principalelor contracte similare incheiate sau in derulare in ultimii trei ani in domeniul serviciului de salubrizare a localitatilor, cu precizarea activitatilor care se realizeaza/au fost realizate in cadrul fiecarui contract.Ofertantii vor prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul? documente care sa ateste implementarea standardelor de management al mediului pentru domeniul salubritatii (certificat ISO 14001 sau echivalent, care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al standardelor de management al protectiei mediului)Se vor accepta si ofertantii care prezinta documente ce atesta ca raportul de audit a fost finalizat si din cuprinsul sau rezulta ca ofertantul va primi certificarea solicitata.Sunt acceptate certificatele de mangement integrat.Modalitatea de indeplinireOfertantii vor prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul? documente care sa ateste implementarea standardelor de management al mediului pentru domeniul salubritatii (certificat ISO 14001 sau echivalent, care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al standardelor de management al protectiei mediului)Se vor accepta si ofertantii care prezinta documente ce atesta ca raportul de audit a fost finalizat si din cuprinsul sau rezulta ca ofertantul va primi certificarea solicitata.Sunt acceptate certificatele de mangement integrat.Ofertantii vor prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul? documente care sa ateste implementarea standardelor de management al calitatii privind modul de conducere si control al activitatilor din domeniul salubritatii (certificat ISO 9001 sau echivalent, care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al standardelor de management al calitatii)Se vor accepta si ofertantii care prezinta documente ce atesta ca raportul de audit a fost finalizat si din cuprinsul sau rezulta ca ofertantul va primi certificarea solicitata.Sunt acceptate certificatele de mangement integrat.Modalitatea de indeplinireOfertantii vor prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul? documente care sa ateste implementarea standardelor de management al calitatii privind modul de conducere si control al activitatilor din domeniul salubritatii (certificat ISO 9001 sau echivalent, care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al standardelor de management al calitatii)Se vor accepta si ofertantii care prezinta documente ce atesta ca raportul de audit a fost finalizat si din cuprinsul sau rezulta ca ofertantul va primi certificarea solicitata.Sunt acceptate certificatele de mangement integrat.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 10.00Tarife 90.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 30.09.2013 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
Cuantumul garantiei de buna executie =3179169lei, reprz.10% din val.estimata.Se constit.cu Scrisoare degarantie bancara de buna exec., in original de of.castig., de la banca la care face operat.Se prezinta AC la semnarea contr.docum.emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in alta limba, insotite de o traducere autoriz.si legaliz.in lb.romana.CRIT.DE CALIFICARE: Autorit.contract.are dreptul de a solic.doc.doveditoare si de a desemna reprez.sa verifice, la autorit.competente, veridicitatea docum.si decl.prezentate.Orice neconcordanta fata de docum.depuse si de datele furnizate in declaratii atrage exclud.din procedura.Orice oferta care prezinta date si informatii neveridice/false/inexacte/incomplete va fi exclusa din procedura ca neconf.Oricare dintre docum.solicit.pt.dem.indepl.cerintelor min.de calif.tb.prezentate la desch.ofertelor?nu se accepta completari ult.Nu se pot depune decat of.complete?care sa cuprinda toate activit.ment.in Caietul de sarcini.Ofert.partiale se resping ca neconf./inacceptabile.Daca AC nu poate incheia contr.cu ofertantul castig., deoarece este intr-o situatie de forta majora sau imposibilit.fortuita de a exec.contractul, atunci AC are dreptul sa declare castig.oferta clasata pe locul 2, daca exista si este admisibila.In caz contrar, se anuleaza procedura. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, rezultand acelasi punctaj, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret si implicit au obtinut acelasi punctaj, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are cel mai mic pret, respectiv cu punctajul cel mai mare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, in conditiile OUG 34/2006, actualizata, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conf. preved. art. 256^2
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Serv. juridic contencios al Primariei Municipiului Ramnicu Valcea
Adresa postala: str G-ral Praporgescu, nr. 14, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel. +40 250731016, Fax: +40 250731843
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2013 09:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer