Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare a comunei Feleacu


Concesionare numarul 2381/02.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FELEACU (PRIMARIA COMUNEI FELEACU)
Adresa postala: str. Principala, nr.131, Localitatea: Feleacu, Cod postal: 407270, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE BALEA, Tel. +40 0264237097, Email: [email protected], Fax: +40 0264237097, Adresa internet (URL): www.comunafeleacu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare a comunei Feleacu
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: jud Cluj Comuna Feleacu cu satele aferente: Feleacu, valcele, Gheorgheni, casele Micesti, saradis
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
activitatea de precolectare , colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere si a celor asimilate acestora, inclusiv a deseurilor toxice din deseurile menajere cu exceptia celor cu regim specialde la populatie si agenti economici din zona administrativa a comunei Feleacu- 1 data pe saptamana
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
precolectare , colectare, transport si depozitare a deseurilor urbane o data pe saptamana de la persoanele fizice si juridice din comuna Feleacu si satele aferente.Precolectarea si colectarea selectiva din 8 puncte de colectare o data pe luna.
Valoarea estimata fara TVA: 674, 250 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 - declaratie conform modelului prezentat in fisierul "Modele formulare"-FORMULARUL NR12.Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formularul nr.23. Neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 - declaratie conform modelului prezentat in fisierul "Modele formulare"-Formularul nr. 34. Neincadrarea in prevederile art. 69.1 din OUG nr. 34/2006 - declaratie conform modelului prezentat in fisierul "Modele formulare".-Formularul EPersoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: primar-Balea Nicolae, viceprimar-Jakabffy Barna Samu , Secretar-Mocan Valeria, Consilier -Gabriela Nicula , consilieri locali: Costea Gabriel Victor, Sajgo Francisc, Sajgo Ianos4. Certificat pentru participare cu oferta independenta - declaratie conform modelului prezentat in fisierul "Modele formulare"-Formularul A5. Certificate fiscale privind plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat si bugetul local din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor 1. Licenta ANRSC pentru serviciile de salubrizare2 Certificat constatator emis de ORC - original sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" semnata si stampilata de ofertant.3. autorizatie de mediu conform prevederilor art.1, pct.9 si art.12 din OUG 195/2005 privind protectia mediului
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CIFRA DE AFACERI-cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani fie de minim 1.340.000 lei fara TVAModalitatea de indeplinire-se va completa formularul nr. 4-se vor prezenta copii dupa bilantul contabil la 31.12.2012.Se va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.-poate fi sustinuta si prin angajament de sustinere din partea unui tert-Formularul BPentru datele financiare in alta valuta, se va considera cursul mediu Bancii Nationale a Romaniei din anul fiscal respectiv.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
SUBCONTRACTANTIDeclaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite cdesubcontractanti si specializarea acestoraModalitatea de indeplinireSe va completa formularul nr. 4/1RESURESE UMANEDeclaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si alcadrelor de conducere.Modalitatea de indeplinireSe va completa Formularul nr. 7Pentru fiecare persoana responsabila cu indeplinirea contractuluise va preciza functia care va fi indeplinita in cadrul contractului sise va prezenta: CV, diplome, atestate, autorizatii sau certificatedetinute de persoanele respective, valabile la data limita de depunere a ofertelor, precum si dovada raporturilor contractuale cu ofertantul.EXPERIENTA SIMILARA1.Lista prestarilor de servicii din ultimii 3ani din care sa rezulte ca au fost prestate servicii similare in cadrul a minim 1- maxim 2 contracte, in valoare cumulata de minim 674.250 lei.Aceasta lista va fi insotita de documente/certificate emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privatbeneficiar din care sa rezulte valori, perioade de prestare si modul de indeplinire al acestora. Documentele/certificatele se vor depune, in oricare din formele; original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.Modalitatea de indeplinireSe va completa formularul nr. 5+anexaCertificari de buna executie pentru contractele mentionate.1. ofertantii vor depune o declaratie referitoare la echipamentele tehniceDotarea minima cu utilaje este urmatoarea: 2buc - autocompactoare de transport deseuri urbane.Modalitatea de indeplinireDeclaratie privind dotarile cu utilaje, instalatii si echipamente.-Formularul nr. 6+listaDovada detinerii in proprietate a acestora.Daca operatorul nu are in proprietate acestea, pe langa posibilitatea prezentarii unui contract de inchiriere, prestariservicii etc.., se permite si prezentarea unui angajament din partea unui tert-Formularul C.2.Stanard de mediuOfertantul trebuie sa detina Certificat ISO 14001 sau echivalent, valabil ladata limita de depunere a ofertelor, in domeniul ce face obiectul contractuluiModalitatea de indeplinire1. Se va atasa copie dupa certificat sau document doveditor.Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.1.Standard de calitateOfertantul trebuie sa detina Certificat ISO 9001 sau echivalent, valabil ladata limita de depunere aofertelor, in domeniul ce face obiectul contractuluiModalitatea de indeplinire1. Se va atasa copie dupa certificat sau document doveditor.Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 10.00tarif/persoana 80.00tarif/mc 10.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 26.11.2013 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
In cazul in care pe primul loc sunt clasate doua sau mai multe oferte ce contin punctaj egal se va cere o noua ofertare in plic inchis.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Serviciul Juridic al Primariei Comunei Feleacu
Adresa postala: sat Feleacu, comuna Feleacu, nr. 131, judetul Cluj, Localitatea: Feleacu, Cod postal: 407270, Romania, Tel. +40 0264237097, Email: [email protected], Fax: +40 0264237097, Adresa internet (URL): www.comunafeleacu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.09.2013 11:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer