Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare , colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din jud. Bistrita-Nasaud


Concesionare numarul 2250/08.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADI DESEURI BISTRITA NASAUD
Adresa postala: Piata Petru Rares, Nr.1-2, cladire birouri si garaje, etaj 1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Punct(e) de contact: SABIN DRAGOMIR CIMPAN, Tel. +40 263215191, Email: [email protected], Fax: +40 263215191, Adresa internet (URL): www.adideseuribn.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Persoana juridica de drept privat cu statut de utilitate publica
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare , colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din jud. Bistrita-Nasaud
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Judetul Bistrita-Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Contractul va asigura prestarea continua a serviciului pe aria administrativa a Judetului Bistrita-Nasaud pe o durata de 96 luni.Contractul va include urmatoarele activitati din cadrul serviciului de salubrizare: ? Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;? Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice, etc.)? Colectarea, transportul sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala;? Exploatarea unui sistem de colectare a deseurilor biodegradabile din zonele urbane prin metoda aleasa de catre Autoritatea Contractanta si transportul acestora la statia de compost din cadrul Centrului de Management Integrat Deseuri (CMID) Tarpiu;? Exploatarea si intretinerea vehiculelor, instalatiilor si utilajelor delegate / asigurate de catre Autoritatea Contractanta in scopul efectuarii Serviciilor;? Exploatarea si intretinerea punctelor de precolectare si a amplasamentelor de gestionare aflate in proprietatea / administrarea Autoritatii Contractante si puse la dispozitia operatorului in scopul prestarii Serviciului;? Exploatarea si intretinerea platformelor de precolectare in care se afla containerele pentru deseuri reciclabile;? Asigurarea cu recipienti de precolectare a tuturor agentilor economici? Managementul Centrelor de Colectare - amplasamente de gestionare deseuri voluminoase, DEEE, deseuri generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietatea individuala si deseurile periculoase din deseurile menajerecu exceptia celor cu regim special produse de populatie ? puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta.? Managementul Statiilor de Transfer puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta.? Derularea unor campanii anuale de informare, constientizare si educare a populatiei judetului, in privinta protectiei mediului prin reciclarea / valorificarea deseurilor cat si in procesul de gestionare a deseurilor.Infrastructura serviciului este descrisa in cadrul Anexei 1 din Caietul de sarcini.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511100-3-Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)
90511200-4-Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
90511300-5-Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Delegarea gestiunii serviciului public de precolectare, colectare, transport si transfer al deseurilor municipale din Judetul Bistrita-Nasaud.Tarifele maxime pentru activitatile desfasurate sunt: - Tariful maxim pe persoana pe an pentru persoane fizice (inclusiv asocia?ii de locatari/proprietari) din mediul urban este de 109, 92 Lei- Tariful maxim pe persoana pe an pentru persoane fizice (inclusiv asocia?ii de locatari/proprietari) din mediul rural este de 32, 76 Lei- Tariful maxim pentru agenti economici / institutii publice este de 363, 56 lei/tonaTarifele maximale men?ionatenu includ TVA.Tariful pentru gospodariile cu mai mult de 3 membri, pentru zona urbana, nu poate depa?i valoarea de 329, 76 lei/gospodarie/an, indiferent de numarul de membri din gospodarieTariful pentru gospodariile cu mai mult de 3 membri, pentru zona rurala, nu poate depa?i valoarea de 98, 28 lei/gospodarie/an, indiferent de numarul membrilor din gospodarie.Valoarea maxima a tarifelor s-a stabilit in baza Contractului de finan?are ?i a Analizei Cost Beneficiu a proiectului ?Sistem de management integrat al de?eurilor solide in jude?ul Bistri?a Nasaud? finan?at din fonduri nerambursabile in cadrul Programului Opera?ional Sectorial Mediu prin care s-au realizat investi?iile.Valoarea anuala a redeventei este de7 % din valoarea anuala a contractului dar nu mai putin de 1.900.000lei.Valoarea estimata fara TVA: 220, 696, 217.00 RON
Valoarea estimata fara TVA: 220, 696, 217 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 2 ? Declaratie privind eligibilitatea.Declaratia privind eligibilitatea va trebui completata de ofertant individual si/sau de catre toti asociatii si de tertul sustinator, daca este cazul.Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 3 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181.In cazul in care exista tert sustinator pentru situatia economica si financiara sau tehnica si profesionala, acesta va completa Formularul 3 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 literele a), c^1), si d).Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006. - Se completeaza si de catre subcontractanti si de catre tertul sustinator ? in cazul in care exista.In cazul unei asocieri fiecare asociat va completa aceste declaratii.Lista persoanelor-factori de decizie in prezenta procedura de achizitie este publicata in Anexa 1 la Fisa de dateDeclaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 5 ? Declaratia privind calitatea de participant la procedura.Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 6 - Certificat de participare la procedura cu oferta independenta (cf. Ordin 314/2010)Nota : In cazul in care la o procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna , completarea Formularului se va face in numele asocierii si va fi semnata de fiecare asociat.Se va completa Formularul 7 ? Informatii generale.Persoane juridice romane: ? Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa reiasa obligatiile exigibile fata de bugetul de stat in luna anterioara celei in care se depune oferta.? Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa obligatiile exigibile fata de bugetul local de la autoritatea locala unde ofertantul isi are sediul in luna anterioara celei in care se depune oferta.?Persoane juridice straine: ? Vor prezenta certificatele sus mentionate (sau documente echivalente) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul.? Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS).In cazul unei asocieri aceste documente se depun de catre toti asociatii. Persoane juridice romane : Dovedirea formei de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania. Se prezinta copii conforme cu originalul dupa : ? Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte (i) denumirea completa, (ii) durata de functionare, (iii) sediul social, sedii secundare (iv) asociati/actionari, (v) persoane imputernicite/administratori, (vi) domenii de activitate autorizate, (vii) faptul ca nu s-au inregistrat mentiuni referitoare la intrarea in faliment/insolventa sau lichidare, in copie certificata ?conform cu originalul?. Ofertantul castigator va prezenta, inainte de incheierea contractului, pentru conformitate, documentul in original sau copie legalizata.Totodata documentul va fi prezentat atat pentru subcontractant cat si pentru tert sustinator, daca este cazul? Prezentarea Licentei Clasa I pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare care fac obiectul contractului (precolectare, colectare, transport si transfer al deseurilor municipale) emisa de A.N.R.S.C. conform art. 10 din HG nr. 745/2007 coroborat cu art. 2 lit. g) din Legea nr. 51/2006 (cu modificari si completari). In cazul unei asocieri toti asociatii vor detine Licenta clasa 1 pentru activitatile de salubrizare, care fac obiectul acestui contract, activitati la care se angajeaza prin acordul de asociere.Conform prevederilor HG 745/2007 art.6 alin(2) activitatile de salubrizare care fac obiectul prezentului contract sunt descrise la literele: a) precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;h) colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari;Important: Nu pot face obiectul subcontractarii serviciile de precolectare, colectare, transport, transfer al deseurilor intrucat titularul licentei nu o poate transfera, acesta avand obligatia de a desfasura activitatile specifice licentei in cadrul organizarii proprii, fara a putea transfera unor terti drepturile si obligatiile care ii revin conform licentei. Prin urmare, titularul unei licente nu poate acorda dreptul unei terte persoane/subcontractant de a presta respectivele servicii in baza ei.Licenta este un document propriu firmei detinatoare, iar transferul sau extinderea ei pentru alt agent (fie el si in asociere) sunt strict interzise, putand duce si la pierderea licentei de catre detinator.Persoane juridice straineDovedirea formei de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care operatorul economic este inregistrat.? Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident.? Documente de atestare asupra urmatoarelor, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident: (i) denumirea completa, (ii) durata de functionare, (iii) sediul social, (iv) asociati/actionari, (v) persoane imputernicite/administratori, (vi) domenii de activitate, activitati autorizate (vii) faptul ca nu s-au inregistrat mentiuni referitoare la intrarea in faliment / insolventa sau lichidare.? Prezentarea Licentei Clasa Ipentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare care fac obiectul contractului, emisa de A.N.R.S.C. (conform art. 8 din HG nr. 745 din 11 iulie 2007) sau, alternativ, a solicitarii inregistrate la ANRSC de recunoastere si echivalare a unei licente echivalente prin aplicarea art. 8 alin. (1) si (3) din HG 745/2007.In cazul unei asocieri, toti asociatii vor detine Licenta clasa 1 pentru activitatile de salubrizare, care fac obiectul acestui contract, activitati la care se angajeaza prin acordul de asociere.Conform prevederilor HG 745/2007 art.6 alin.(2) activitatile de salubrizare care fac obiectul prezentului contract sunt descrise la literele : a) precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;h) colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari;Nota : Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea rezultatului procedurii, sa prezinte, pentru conformitate, in original, certificatul constatator ORC si Licenta ANRSC.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabilSe vor prezenta copii conforme cu originalul, ale situatiilor financiare ale companiei, vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata ulterior: bilantul contabil inclusiv contul de profit si pierderi pe ultimii 3 ani incheiati.Informatii privind cifra de afaceriConditie minima: Cifra medie globala de afaceri a Ofertantului (care poate fi unic, in asociatie, parteneriat), pe ultimii trei ani incheiati trebuie sa fie echivalentul a cel putin 30.000.000 lei.Informatii privind Capacitatea financiaraOfertantul trebuie sa demonstreze ca are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii pentru realizarea cashflow-ului de sustinere a contractului de operare pentru primele 3 luni de derulare a contractului, in valoare de 6.800.000 lei
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va face dovada ca a prestat in ultimii 3 ani, in calitate de contractant in maxim 6 contracte (precolectare, colectare, transport si transfer al deseurilor municipale), servicii similare (precolectare, colectare, transport si transfer al deseurilor municipale) in valoare de minim 30.000.000 lei.Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei, se vor putea prezenta certificate/ certificate de buna executie / procese verbale de receptie / recomandari / copii ale contractelor, sau oricare alt document care sa confirme tipul serviciului prestat si valoarea acestuia.Vor fi acceptate documente care atesta atat servicireceptionate partial cat si servicii receptionate la sfarsitul prestarii.Informatii privind subcontractantii, dupa cazInformatii privind asociatiiNota: Acordul de Asociere trebuie sa contina minim urmatoarele: ? toti membrii asocierii declara ca isi asuma raspunderea solidara si indivizibila pentru incheierea si executarea contractului si ca, in eventualitatea in care unul din asociati inceteaza sa mai fie membru al asocierii sau isi inceteaza existenta, membrii ramasi: - vor executa si finaliza Serviciile;
- vor fi imputerniciti sa foloseasca toate resursele puse la dispozitie de catre orice parte a asocierii;? liderul asocierii este autorizat sa angajeze raspunderea si sa primeasca instructiuni pentru si in numele oricaruia dintre sia tuturor membrilor asocierii, angajand astfel raspunderea individuala si solidara a acestora;? liderul asocierii este raspunzator de executia Contractului, inclusiv a platilor pe care la va primi integral si le va redistribui membrilor asocierii conform acordului dintre acestia, astfel incat Autoritatea Contractanta va fi eliberata de orice obligatii de pResurse umane si structura organizatoricaSe va completa, semna si prezenta Formularul 10 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere, din ultimii 3 ani.In cazul ofertei depuse de o asociere de operatori economici, cerinta se aplica tuturor membrilor asocierii.Cerinta este aplicabila si subcontractantilor.Certificarea Sitemului de Management al Calitatii SR EN ISO 9001 sau echivalent;Certificarea Sitemului de Management de MediuSR EN ISO 14001 sau echivalent.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 70.00Criterii tehnice 30.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 30.01.2013 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi punctaj: in cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc punctaj egal si maxim totodata, departajarea se va efectua in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut. Se va reoferta in plic inchis, dupa caz
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud
Adresa postala: Str. Piata Petru Rares nr 1-2, cladirea de garaje si birouri, et.1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Tel. +40 263215191, Email: [email protected], Fax: +40 263215191, Adresa internet (URL): www.adideseuribn.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.12.2012 09:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer