Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Delegarea prin concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in municipiul Slobozia?


Concesionare numarul 2341/07.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slobozia
Adresa postala: Str. Episcopiei, Nr.1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920023, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Trifan, Tel. +40 0243231401, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0243212149, Adresa internet (URL): www.sloboziail.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
, ,Delegarea prin concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in municipiul Slobozia?
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Municipiul Slobozia, Judetul Ialomita
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Se vor aplica tratamente de deratizare, dezinsectie si dezinfectie pe suprafete si obiective apartinand domeniului public si privat al municipiului Slobozia, conform cerintelor caietului de sarcini, astfel: Dezinsecsie - suprafata totala = 1.266.633 mp, Deratizare - suprafata totala = 892.358 mp, Dezinfectie - suprafata totala = 140.629 mp;
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90921000-9 - Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
90923000-3-Servicii de deratizare (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Se vor aplica tratamente de deratizare, dezinsectie si dezinfectie pe suprafetele precizate la art. 21 alin.(4) din caietul de sarcini atasat la prezentul anunt.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 503, 730.44 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.180 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta Formularul nr.2-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. nr.34/2006 actualizata;Documentul se va prezenta si de tertul sustinator (daca este cazul).Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta Formularul nr.3-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr.34/2006 actualizata;Documentul se va prezenta si de tertul sustinator(daca este cazul).Prezentarea Formularului nr.14-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010);Prezentarea Formularului nr.4-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din O.U.G. nr.34/2006 actualizata(pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 66 din ordonanta de urgenta, autoritatea contractanta solicita prezentarea formularului si de ofertantul asociat/subcontractant/tertul sustinator, conform Ordinului ANRMAP nr.170/2012, respectiv, H.G. 183 din 16 aprilie 2013, daca este cazul).Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de servicii, sunt: Alexandru Stoica?Primar, Valentin Bacanu, Cezar Zamfir in calitate de Viceprimari, Agripina-Gabriela Costea-Secretar Municipiu, Adrian Trifan?Director executiv Directia economica, Tudoran Valentin?Director executiv D.A.P.L;Comisia de evaluare: Lefter Paula-Presedinte comisie de evaluare cu drept de vot-Compartiment Achizitii Publice, Hamza Eugenia-Consilier Primaria Slobozia, Novac Ramona-Serviciul juridic, Raducanu Constanta-Serviciul Gospodarie Comunala, Taclit Daniela-Directia Economica, in calitate de membri ai comisiei de evaluare;Membrii de rezerva: Cucoranu Violeta-Compartiment Achizitii Publice, Neagu Mihaela-Serviciul Gospodarie Comunala, Ambrus Alexandru-Serviciul Urbanism;Consilieri locali: Beciu Elisabeta, Branza Sorin, Chiru Ion, Constantinescu Emil, Conescu Andreea, Dacici Mirela, Ion Marian, Ionita Gabriel, Manea Gigi, Musat Gabriel, Nedelcu Danut, Nuta Gheorghe, Olaru Vasile, Radu Paros-Mihaita, Raileanu Ionut-Viorel, Sava Stefan, Teculescu Petru-Madalin, Tron Andrei, Vasile Cornel.Certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (eliberat de D.G.F.P) si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva), din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in sensul ca acestea trebuie sa ateste ca ofertantul nu are datorii exigibile la data de 25 a lunii anterioare termenului limita de depunere a ofertelor(conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal).Nota 1: Operatorii economici nerezidenti(straini), au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine(de exemplu: certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente).Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;Ofertantii vor prezenta si Formularul nr.5-Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Nota 2: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita completari ale documentelor depuse in vederea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din O.U.G. nr.34/2006 actualizata, doar ofertantilor care uzeaza de prevederile art.11 alin.(4) din H.G. nr.925/2006 si prezinta initial doar o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea cerintelor de calificare-Formularul nr.19, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor din fisa de date (se va mentiona valoarea cifrei de afaceri indeplinita in ultimii 3 ani, nr. si data contractelor, obiectul contractelor, numele/denumirea contractantilor, valoarea fara TVA a contractelor?corespunzator datelor din Formularul nr.8, s.a).Nota 3: Documentele intocmite /emise de catre ofertant (respectiv formularele) cu scopul participarii la procedura de atribuire initiata in vederea atribuirii contractului de concesiune se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i), iar celelalte documente emise de alte autoritati pot fi prezentate in una din formele original/copie legalizata/copie conform cu originalul.In cazul depunerii unei oferte comune, toti membrii asocierii vor prezenta aceste documente. Pentru persoane juridice romane: Certificat constator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale, prin care sa se faca dovada ca obiectul de activitate al ofertantului, permite prestarea serviciilor ce fac obiectul achizitiei.Obiectul contractului va trebui sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.- Licenta emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice(A.N.R.S.C.U.P.) clasa II, pentru prestarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie care fac obiectul viitorului contract de concesiune.Pentru persoane juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.Nota 1: In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate, documentul constatator in original/copie legalizata.Nota 2: Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni vor putea fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul;In cazul depunerii unei oferte comune toti membrii asocierii vor prezenta aceste documente;
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta Formularul nr.6-Declaratie privind cifra de afaceri si bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani (2012, 2011 si 2010) si/sau alte documente, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului (art.185 alin.(2) din O.U.G nr. 34/2006). Cerinta minima impusa pentru media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului, care vizeaza ultimii 3 ani (2012, 2011, 2010), este ca aceasta sa fie mai mare sau egala cu 2.900.000 lei. Cifra de afaceri luata in considerare este cea mentionata in , ,contul de profit si pierderi? la rubrica , ,cifra de afaceri?; Nota 1: Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se pot prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Nota 2: In conformitate cu prevederile art.186 alin (2) din O.U.G.nr.34/2006 , ,In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin.(1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art.181 lit.a), c^1) si d)?.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta la art. 69 indice 1 din O.U.G. nr.34/2006 actualizata.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta Formularul nr.6-Declaratie privind cifra de afaceri si bilanturile contabile pentru anii 2012, 2011 si 2010 si/sau alte documente (daca este cazul). Nota 2: Pentru dovedire se va prezenta angajamentul ferm al persoanei care asigura sustinerea financiara, insotit de Formularul nr.2-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. nr.34/2006 actualizata, Formularul nr.3-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. nr.34/2006 si Formularul nr. 4-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din O.U.G nr.34/2006 actualizata. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR in anii 2010, 2011 si 2012.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nota 2: Conform art.190 alin. (2) din OUG nr.34/2006 , ,In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin.(1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit. a), c^1) si d).? Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta la art. 69 indice 1 din O.U.G. nr.34/2006 actualizata. Nota 3: Conform art.190 alin.(3) din OUG nr.34/2006 , ,Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin.2)?.In cazul depunerii unei oferte comune, asocierea va prezenta acordul de asociere, completat corespunzator cerintelor din Formularul nr.12. In vederea indeplinirii in bune conditii a contractului, autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.Modalitatea de indeplinireNota 2. - Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala va prezenta Formularul nr.2-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. nr.34/2006 actualizata, Formularul nr.3-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. nr.34/2006 si Formularul nr. 4-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din O.U.G nr.34/2006 actualizata. - Se va prezenta angajamentul ferm ? instrument juridic (cu incheiere de autentificare conform Legii nr.36/1995 actualizata, art.65 sectiunea II Autentificarea actelor). In functie de sustinerea acordata, angajamentul ferm trebuie intocmit cu respectarea prevederilor art.11^1 din H.G. nr.925/2006; Nota 3. In cazul unei asocieri, toti membrii asocierii vor prezenta documentele solicitate, in vederea demonstrarii capacitatii tehnice si profesionale. Daca asocierea beneficiaza de sustinere tehnica si profesionala, se va prezenta angajamentul ferm al persoanei care asigura sustinerea, incheiat in forma autentica, insotit de Formular nr.2, Formular nr.3 si Formularul nr.4; Informatii privind asocierea: Se va prezenta Formularul nr.12 ? Acord de asociere. Acordul de asociere va contine: - nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asociatiei, impreuna cu datele de identificare; - comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asociatiei se vor face cu liderul asociatiei; - in cazul in care oferta asociatiei este declarata castigatoare, platile efectuate in baza contractului de achizitie publica se vor face in contul indicat de catre liderul asociatiei; - partea din contract care urmeaza sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara asocierea, operatorul economic va face mentiunea , ,nu este cazul? in cadrul formularului nr.12.Cerinta 3-Personal: 3.1. Se solicita prezentarea Formularului nr.10 - Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani; 3.2. Se solicita prezentarea listei cu personalul de specialitate responsabil exclusiv de indeplinirea efectiva a contractului. 3.3. Operatorii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie vor fi calificati si atestati conform legislatiei in vigoare pentru prestarea activitatilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie. 3.4. Pentru inginerul de mediu si responsabilul de contract care vor participa la executarea contractului se solicita: 3.4.1. Experienta similara dovedita prin participarea la cel putin un contract similar. 3.4.2. Diplome si/sau atestate care sa dovedeasca nivelul de pregatire; 3.4.3. Asigurarea controlului conformitatii prestatiei la standardele de mediu impuse prin contract (ISO 14001) de catre inginerul de mediu care va fi certificat ca auditor sau manager al sistemelor de calitate. 3.4.4. Pe intreaga perioada de derulare a cotractului se vor respecta conditiile impuse de avizul de mediu, conform O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului. Nota 1: Pentru operatorii economici straini, autoritatea contractanta accepta documente echivalente.Modalitatea de indeplinireCerinta 3-Personal: 3.1. Se va prezenta Formularul nr.10 - Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani; 3.2. Lista cu personalul de specialitate responsabil exclusiv de indeplinirea efectiva a contractului.Pentru personalul de specialitate nominalizat in lista se vor prezenta copii conform cu originalul dupa contractele de colaborare/angajare cu operatorul economic ofertant. 3.3. Se vor prezenta certificatele de calificare si/sau atestatele emise de Directia de Sanatate Publica sau alte organisme acreditate, in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?; 3.4. Pentru inginerul de mediu si responsabilul de contract, se va prezenta: 3.4.1. Pentru dovedirea experientei similare se va prezenta Curriculum vitae-Formular nr. 11, in original, semnat de titular, si/sau alte documente doveditoare; 3.4.2. Copii conform cu originalul dupa actele doveditoare ale pregatirii (diplome de studii si/sau atestate, impreuna cu orice alte documente doveditoare); 3.4.3. Se va prezenta certificat de auditor/manager al sistemelor de calitate si/sau alte acte doveditoare, in copie conform cu originalul; 3.4.4. La semnarea contractului ofertantul castigator va prezenta Avizul de mediu.Cerinta 1 - Experienta similara: Operatorii economici vor prezenta, Lista serviciilor prestate in ultimii 3 ani din care sa rezulte ca au fost prestate servicii similare, in cadrul unui contract in valoare de minim 1.400.000 lei, insotita de certificate/documente care sa indice valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Nota: Valorile mentionate de contracte sunt in lei fara TVA. Cerinta 2-Utilaje/Dotari: 2.1.Pentru prestarea in bune conditii a contractului ofertantii trebuie sa prezinte Formularul nr.9-Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de servicii.Modalitatea de indeplinireCerinta 1 ? Experienta similara 1.1.Prezentarea Formularului nr.7? Lista pricipalelor servicii prestate in ultimii 3 ani; 1.2.Prezentarea Formularului nr.8-Experienta similara; Nota: Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Cerinta 2-Utilaje/Dotari: 2.1.Se va prezenta Formularul nr.9-Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de servicii.Cerinta nr.1.Ofertantul sa detina certificare privind implementarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001:2008, in domeniul ce face obiectul viitorului contract de servicii.Certificatul ISO 9001:2008 trebuie sa fie valabil la termenul limita de depunere a ofertelor. Cerinta nr.2.Ofertantul sa detina certificare privind implementarea sistemului de management de mediu in conformitate cu ISO 14001:2004, in domeniul ce face obiectul viitorului contract de servicii.Certificatul ISO 14001:2004 trebuie sa fie valabil la termenul limita de depunere a ofertelor.Nota: Certificatele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul.Modalitatea de indeplinireCerinta 1. Se va prezenta Certificat emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001:2008 sau echivalent. Cerinta 2. Se va prezenta Certificat emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea sistemului de management de mediu in conformitate cu ISO 14001:2004 sau echivalent.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 06.08.2013 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
1.Criteriul de atribuire este: Nivelul tarifelor cel mai scazut. Detalierea modului de aplicare a criteriului: Activitatea de dezinsectie (nivel tarif lei /m.p x 2 etape x suprafata totala) + Activitatea de deratizare (nivel tarif lei /m.p x 2 etape x suprafata totala) + Activitatea de dezinfectie (nivel tarif lei /m.p x 1 etapa x suprafata totala); 2.Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Daca in urma aplicarii criteriului de atribuire se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, clasamentul final se va face in urma reofertarii, autoritatea contractanta solicitand ofertantilor respectivi, sa transmita o noua oferta financiara in plic inchis. Va fi declarat castigator ofertantul care va avea pretul ofertei cel mai mic. Daca ofertele financiare retransmise contin preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor transmiterea unei noi oferte de pret, in vederea departajarii; 3.In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii(facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute de Legea 346/2004-se va prezenta Formularul nr.17), garantia de participare si garantia de buna executie, se constituie in procent de 50% din cuantumul stabilit. Aceste prevederi se aplica si in cazul in care se solicita indeplinirea cerintei privind media cifrei de afaceri in ultimii 3 ani. In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare dintre acestia incadrandu-se in categoria IMM, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16 alin.(2) din Legea nr. 346/2004. In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentasia de atribuire, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, in baza prevederilor art. 33, alin.(3), lit. b) din H.G. nr.925/2006; 4.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^ 2 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Birou Contencios Juridic-Primaria Slobozia
Adresa postala: Str. Episcopiei, nr.1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920023, Romania, Tel. +40 243231401, Email: [email protected], Fax: +40 243212149
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.06.2013 16:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer