Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea prin concesiune a serviciului public de exploatare a parcarilor din municipiul Campia Turzii


Concesionare numarul 1199/08.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Campia Turzii
Adresa postala: Laminoristilor, 2-4, Localitatea: Campia Turzii, Cod postal: 405100, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Patrimoniu si Achizitii Publice, Tel.0264-368001, In atentia: Olah Aurelian, Email: [email protected], Fax: 0264-365467, Adresa internet (URL): http: //www.campiaturzii.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea prin concesiune a serviciului public de exploatare a parcarilor din municipiul Campia Turzii
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: municipiul Campia Turzii
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Activitatea de exploatare a parcarilor cu plata, activitatea de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor stationate neregulamentar in parcarile cu plata, precum si a celor stationate neregulamentar pe domeniul public si privat al municipiului Campia Turzii
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
98351000-8 - Servicii de gestionare a parcarilor de autovehicule (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Activitatea de gestionare a unui numar de 205 parcari situate pe domeniul public al municipiului Campia Turzii
Valoarea estimata fara TVA: 600, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta;Certificatul de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat consolidat;Certificatul de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor sitaxelor catre bugetul local;Pentru persoane juridice romane: 1.Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instantacompetenta, din care sa rezulte ca operatorul economic are ca obiect de activitate prestarea serviciilor care fac obiectul achizitiei, valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata.2.Copie dupa certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului.Pentru persoane fizice romane: Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului/ Autorizatie de functionare / altele echivalente
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Copia ultimului bilant contabil, vizat si inregistrat la organele competente;Fisa de informatii generale.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3ani ; se va ataa minim o recomandare prin care se atesta indeplinirea unor servicii similare, emisa de catre un beneficiar persoana fizica sau juridica.Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de concesiune de servicii.Declaraie privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de conducere.Certificat emis de un organism independent care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitaii ISO 9001 sau echivalent.In cazul unei asocieri, in documentele de calificare va fi prezentat acordul de asociere.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Cea mai avantajoasa oferta economicaPropunerea financiara - valoarearedeventei80pTermen de realizare a investitiei20p
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 30.11.2009 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: P-ta Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264 504300, Email: [email protected], Fax: 0264 504313
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2009 15:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer