Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea prin concesiune de servicii a gestiunii Serviciului Public de Salubritate Menajera al Comunei Cochirleanca


Concesionare numarul 1036/23.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Cochirleanca
Adresa postala: sat Cochirleanca, comuna Cochirleanca, judetul Buzau, Localitatea: Cochirleanca, Cod postal: 127190, Romania, Punct(e) de contact: ION ROSCA, Tel.0238536370, Email: [email protected], Fax: 0238536370
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea prin concesiune de servicii a gestiunii Serviciului Public de Salubritate Menajera al Comunei Cochirleanca
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Localitatile componente ale comunei Cochirleanca.
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Colectare si transport deseuri menajere; Colectare, transport, depozitare si valorificare deseuri voluminoase; Colectare, transport si depozitare cadavre animale + deseuri rezultate din constructii si demolari
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511200-4 - Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
90511100-3-Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Delegarea gestiunii Serviciului de Salubritate Menajera, respectiv prestarea activitatilor de la pct. II.1.3 pentru locuitori comunei si pt agentii economici/institutiile publice.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 052, 814.14 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta: Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat de atestare a platii taxelor si impozitelor catre bugetul de stat/local; Constatator ORC din care sa rezulte ca in obiectul de activitate al ofertantului exista prestarea de servicii de salubrizare a localitatilor; copie de pe Codul Unic de Inregistrare; Licenta emisa de ANRSC pentru prestarea serviciilor de salubrizare a localitatilor
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima: realizarea in anii 2006, 2007 si 2008 a unei cifre medie de afaceri de cel putin 3.000.000 lei. Acte doveditoare: Bilanturi contabile pentru anii 2006, 2007 si 2008, vizate si inregistrate de organele competente; Declaratie privind cifra de afaceri globala din ultimii trei ani.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte minime: 1. Derularea in prealabil a cel putin trei contracte de salubritate; 2. Asigurarea dotarii cu utilaje si mijloace de transport specifice minimal prevazute in caietul de sarcini anexat in SEAP 3. Implementarea standardelor de management al calitatii interna (ISO 9001), a mediului (ISO 14001)respectiv al sanatatii si securitatii in munca (OHSAS 18001) Acte doveditoare: 1. Experianta similara: - lista principalelor contracte incheiate sau in derulare in ultimii trei ani in domeniul serviciului de salubrizare, cu precizarea activitatilor care se realizeaza in cadrul fiecarui contract; - prezentarea a cel putin trei contracte de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare incheiate cu clienti similari ca numar al populatiei deservite; - prezentarea recomandarilor beneficiarilor care sa certifice calitatea serviciilor prestate drept foarte buna sau cel putin buna pentru fiecare dintre activitatile la care se refera recomandarea 2. Prezentarea Formularului din care sa reiasa asigurarea dotarilor minime stabilite in caietul de sarcini; 3. Prezentarea copiei unui document care sa ateste implementarea standardelor de management al calitatii pentru domeniul salubritatii (certificat ISO 9001 sau echivalent); 4. Prezentarea copiei unui document care sa ateste implementarea standardelor de management al mediului pentru domeniul salubritatii (certificat ISO 14001 sau echivalent); 5. Prezentarea copiei unui document care sa ateste implementarea standardelor de management al sanatatii si securitatii in munca pentru domeniul salubritatii (certificat OHSAS 18001 sau echivalent) 6. prezentarea Formularului Declaratie privind subcontractantii 7.prezentarea Formularului Contracte de Referinta
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pret oferta-52pct;Termen realizare investitii-8pct;Nivel calitativ si tehnic solutii propuse-15pct;Mod de asigurare a protectiei mediului-15pct;Mod de rezolvare probleme sociale-10 pct
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 09.09.2009 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoles, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: Str. Emil Zola, nr. 4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244/522445, Email: [email protected], Fax: 0244/522452, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Potrivit OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Comunei Cochirleanca
Adresa postala: Comuna Cochirleanca, judetul Buzau, Localitatea: Cochirleanca, Cod postal: 127190, Romania, Tel.0238536370, Email: [email protected], Fax: 0238536370
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.07.2009 18:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer