Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?DELEGAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A COMUNEI CIORASTI, JUDETUL VRANCEA?


Concesionare numarul 1962/08.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Ciorasti (Primaria Ciorasti)
Adresa postala:  comuna Ciorasti, Localitatea:  Ciorasti, Cod postal:  627080, Romania, Punct(e) de contact:  Popa Mariana, Tel. 0237258001, Email:  [email protected], Fax:  0237258001, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro:
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
?DELEGAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A COMUNEI CIORASTI, JUDETUL VRANCEA?
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Raza comunei Ciorasti, judetul Vrancea
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea serviciului de salubrizare(Servicii de colectare si transport deseuri menajere si nemenajere ) a comunei Ciorasti si satele apartinatoare: Ciorasti, Codresti, Mihalceni, Salcia Noua, Salcia Veche, Satu Nou si Spatareasa
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90511200-4-Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
conform documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 119, 760 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificat conform ordin 314/2010, Certificate care sa ateste plata la zi a obligatiilor la bugetul de stat si la bugetul local;Copie licenta ANRSC pentru prestarea serviciilor de salubrizare; Copie contract incheiat cu administratorul platformei de deseuri; Copie certificat unic de inregistrare; Certificat constatator emis de ORC in original sau copie legalizata sau copia "conform cu originalul", Certificatul de inregistrare in scopuri TVA (CIF), copia Autorizatiei de Mediu pentru servicii de colectare si transport deseuri, vizitarea amplasamentului-se va prezenta procesul verbal de vizita.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2010, 31.12.2009, 31.12.2008 vizat si inregistrat de organele competente Prezentarea Formularului Informatii generale, Cifra de afaceri de minim 239520 lei.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii executate in ultimii 3 ani;Ofertantul/grupul de ofertanti trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani a prestat cel putin 1 contract de servicii similare( form 5a)cu o valoare de minim 119000 lei, Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice;Declaratie privind personalul propus pentru indeplinirea contractului, Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere; Informatii privind subcontractantii sau asociatii; Sistemul de Management al Calitatii: Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent; Sistemul de Management de Mediu: Certificat ISO 14001/2004 sau echivalent, Sistemul de Siguranta Ocupationala: Certificatul OHSAS 18001/2007 sau echivalent, Declaratie privind asumarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii cu respectareaLegii 319 din 2006.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Cel mai mic tarif pe beneficiar.
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
885/29.03.2011
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 31.05.2011 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati
Adresa postala:  Str. Brailei nr. 153, Localitatea:  GALATI, Cod postal:  800319, Romania, Tel. 0236460027, Email:  [email protected], Fax:  0236460227, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria comunei Ciorasti
Adresa postala:  Comuna Ciorasti, jud. Vrancea, Localitatea:  Ciorasti, Cod postal:  627080, Romania, Tel. 0237-258001, Email:  [email protected], Fax:  0237-258001, Adresa internet (URL):  www.ciorasti.infoprimarie.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.04.2011 14:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer