Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Demolari, demontari pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice"


Anunt de participare numarul 125621/08.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL FOCSANI
Adresa postala:  Str.Dimitrie Cantemir Nr.1 bis, Localitatea:  Focsani, Cod postal:  620098, Romania, Punct(e) de contact:  VASILICA PETRONIE, Tel. 40/0237/215710, Email:  [email protected], Fax:  40/0237/216700, Adresa internet (URL):  www.focsani.info, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Demolari, demontari pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: S.C. ENET SAFocsani, B-dul Bucuresti, nr. 2
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Peoiectare: proiect tehnic, DTAC, avize si acorduri necesare pentru obtinerea DTAC, detalii de executie.
Executie lucrari: demolari si demontari.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45111100-9 - Lucrari de demolare (Rev.2)
45111300-1-Lucrari de demontare (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul presupune realizarea urmatoarelor activitati: Proiectare: proiect tehnic, DTAC, avize si acorduri necesare pentru obtinerea DTAC, detalii de executie.
Execxutie lucrari: demolari, demontari
Valoarea estimata fara TVA: 523, 614RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare: 10.000 lei, valabilitate 90 zile, forma: virament bancar sau un instrument de garantare; garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului fara T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de coeziune: 50%, Co-finantare nationala: 45%, Co-finantare locala: 5%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind calitatea de participant la procedura; privind eligibilitatea; neincadrarea in prevederile art.180/181; neincadrarea in situatia prevazuta la art.69 1; certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ;certificatul privind impozitele si taxele locale si de stat; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului ;persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente pentru dovedirea inregistrarii si atestarii;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2008, 2009, 2010), in domeniul de activitate aferent obiectului contractului trebuie sa fie mai mare sau egala cu 1000000.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
experienta similara - contracte de servicii de proiectare side executie de lucrari (CPV-uri similare cu CPV-urile prezentului contract )care insumate sa fie mai maridecat 500000 leiexecutate in ultimii 5 aniAsigurarea personalului strict necesar pentru realizarea obiectului achizitiei : -proiectanti cu experienta in domeniile: constructii, instalatii termomecanice, instalatii electrice, instalatii de automatizare, arhitectura, instalatii aferente constructiilor etc) ; -verificator de proiecte atestat conform legii;
-personal de executie pe meserii specifice categoriilor de lucrari ;
-responsabil tehnic cu executia atestat ;
-responsabili cu controlul tehnic de calitate-responsabil cu securitatea muncii pe santier calificat in acest sens.Nivel specific minim necesar: - Manager de Proiect 5 ani- Coordonator proiectare-constructie 3 ani- Coordonator mecanic 3 ani- Coordonator electric 3 ani-Manager de Santier 5 ani-Manager pentru asigurarea calitatii 2 ani; declaratie privind dotarile;Standarde ISO9001 ISO14001 ISO18001 sau echiv
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.07.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.08.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.08.2011 12:00
Locul: sediul Primariei Municipiului Focsani - Sala Consiliu - et. 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii pot participa la deschiderea ofertelor prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 Axa Prioritara 3
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUIL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Focsani - compartiment achizitii
Adresa postala:  str.Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Localitatea:  Focsani, Cod postal:  620090, Romania, Tel. 0237215710, Email:  [email protected], Fax:  0237216700
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2011 16:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer