Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Denumire contract: "Accesarea PNDR,masura 322, prin proiect integrat de 2,5 mil.euro pentru retea de apa,canalizare, modernizare drum si festival mestesugaresc". Componente: "Sistem centralizat de alimentare cu apa in scop potabil si menajer in localitat


Anunt de participare numarul 85266/27.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GORGOTA
Adresa postala: str. Principala, nr.70, Localitatea: Gorgota, Cod postal: 107275, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN RADU, Tel.0244474041;0244474511, Email: [email protected], Fax: 0244474041;0244474511, Adresa internet (URL): www.gorgota.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Denumire contract: "Accesarea PNDR, masura 322, prin proiect integrat de 2, 5 mil.euro pentru retea de apa, canalizare, modernizare drum si festival mestesugaresc". Componente: "Sistem centralizat de alimentare cu apa in scop potabil si menajer in localitatile Gorgota si Potigrafu" , "Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare a efluentului uzat menajer in localitatile Gorgota si Potigrafu" , "Modernizare drum comunal DC 97 in comuna Gorgota, judetul Prahova"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Gorgota
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
sisteme centralizate de alimentare cu apa in scop potabil si menajer, de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare a efluentului uzat menajer si modernizare drum comunal DC97, in localitatea Gorgota, judetul Prahova
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
in conformitate cu caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 9, 093, 236RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in cuantum de 180000, constituita prin scrisoare de garantie de participare.Garantie de buna executie 5%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea,
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181,
Cazier judiciar al persoanelor fizice aflate la conducerea operatorului economic; in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se va accepta o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia prevazuta de art. 180 si art. 181 lit. d) din OUG nr. 34/2006.
Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale ,
Certificat de atestare fiscala,
Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Bilantulcontabilla 31/12/2006, 2007, 2008vizatsiinregistratdeorganulcompetent
2. Declaratii privind cifra de afaceri globala
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
2. Mediacifrei de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani calendaristici (2006 2007 2008) trebuie sa fie mai mare sau egala cu 15.000.000 lei respectiv. (Cumulativ in cazul societatilor mixte / consortiilor / asocierilor sau pentru o singura firma in cazul unui singur ofertant)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa/fise de informatii privind experienta similara
2.Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani3.Experienta similara
4.Declaratie si lista resursetehnice: echipamentele, utilajele, mijloacele de transport
5.Resurse umane
- CertificatdeatestareISO-9001 sau echivalent
- Certificat ISO 14001 sau echivalent
- Certificat ISO 18001 sau echivalent
- Certificat SA8000 sau echivalent
- Atestare tehnico-profesionala APDP pentru proiectare si executie drumuri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
2.dovada incheieriiin ultimii 5 ani a minim 3 contracte de proiectare si executiepentru fiecare din categoriile de lucrari sau un singur contract similar pentru toate categoriile de lucrari, dupa cum reiese din fisa de date4. Pentru proiectare: - soft de proiectare licentiat 1 buc;plotter - 1 buc; statie totala: Pentru executie: - - autobasculante (cu ITP, RCA si licente conforme si valabile) - 6 buc - statie de betoane - 1buc - pompa de beton - 1 buc - macara 12 to - 1 buc - vibratoare de betoane - 2 buc -autobetoniere - 2 buc - autoutilitare - 1 buc - mini incarcator - 2 buc - rotopercutor - 1 buc - aparat de sudura tevi PE-HD cap la cap - 2 buc - autocamioane - 1 buc - autogreder - 1 buc - incarcator-autoincarcator frontal - 2 buc 5. Resurse umane Pentru partea de proiectare: -1 inginer proiectant retele edilitare -1 inginer proiectant drumuri -inginer proiectant structuri civile de rezistenta -1 inginer proiectant mediu si protectie sanitara -1 inginer proiectant instalatii -1 inginer topograf Pentru partea de executie: - 1 manageri de proiect , care au condus in ultimii 5 ani in calitate de manager de proiect minim 3 contracte, se vor prezenta deciziile de numire, copii dupa contracte, procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor; - - manager de managment de mediu (MMM). - coordonator de proiectare; - responsabil tehnic executie atestat MLPAT in domeniul constructii civile, industriale (I); - responsabilul tehnic executie atestat MLPAT in domeniul drumuri (II); - responsabilul cu protectia muncii, sanatatea muncii si PSI; - responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii in domeniul lucrari si retele de alimentari cu apa si canalizare, atestat ISC; - responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii in domeniul drumuri, categoria de importanta C, D, atestat ISC
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
65%
65
Descriere: Oferta cu cel mai mic pret obtine punctajul maxim
2.
Garantia lucrarii
15%
15
Descriere:
3.
Durata de executie
10%
10
Descriere:
4.
Durata de intocmire a proiectului tehnic
10%
10
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 35
Pondere componenta tehnica: 35 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.09.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.09.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.09.2009 18:00
Locul: SEAP - Sediul primariei Gorgota
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
-comisia de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: Str. Emil Zola, nr. 4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244/522.445, Email: [email protected], Fax: 0244/522.452
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conformitate cu art. 256^2, alin. (1) lit. a, din O.U.G 34/2006:5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante, considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Gorgota - Departamentul Achizitii Publice
Adresa postala: str. Principala Nr. 70, Localitatea: Gorgota, Cod postal: 107275, Romania, Tel.0244474511, Email: [email protected], Fax: 0244474511
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.08.2009 14:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer