Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Denumire contract: Furnizare de produse vehicule pentru colectarea si transportul deseurilor menajere


Anunt de participare numarul 42282/31.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Fartatesti (Primaria Fartatesti)
Adresa postala: comuna fartatesti, judetul valcea, Localitatea: Fartatesti, Cod postal: 247165, Romania, Punct(e) de contact: gabriel tur, Tel.0250769720, Email: [email protected], Fax: 0250769720
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Denumire contract: Furnizare de produse vehicule pentru colectarea si transportul deseurilor menajere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Primaria Fartatesti, judetul Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autogunoiera capacitate 9 mc Vehicul usor de colectare .Camion platforma 1 buc.Masina pentru incarcat si transport prescontainere (cap tractor)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144510-6 - Vehicule pentru transportul deseurilor menajere (Rev.1)
34144511-3-Vehicule de colectare a deseurilor menajere (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Autogunoiera capacitate 9 mc 3 buc.Vehicul usor de colectare 1 buc.Camion platforma 1 buc.Masina pentru incarcat si transport prescontainere (cap tractor)
Valoarea estimata fara TVA: intre 350, 000 si 420, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare - 10.000lei care se achita cu ordin de plata sau scrisoare bancara Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului scrisoare de garantie bancara
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Partial buget local si partial prin programul PHARE 2004
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Ofertantul, inclusiv subcontractantii sau partenerii trebuie sa fie firma inregistrata si specializata pentru furnizarea unor astfel de produse
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea intocmita formularul 12A. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. 34/2006- formularul 12B. Declaratie privind calitatea de participant la procedura- formularul 12C.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani va fi de cel putin 1.500.000 leiBilanturile contabile sau extrase de bilant pe ultimii trei ani. Profitul net conform ultimului bilant contabil anual trebuie sa fie pozitiv.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lichiditatea generala conform ultimului bilant contabil anual sa fie peste 100%. Solvabilitatea patrimoniala conform ultimului bilant anualsa fie peste 30%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse in ultimii trei ani -formular 12 D. Trei contracte similare cu recomandare.Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti- formularul 12 G
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea de certificate cu termen de valabilitate la zi, atestate conform legislatiei in domeniu din care sa rezulte respectarea standardelor de asigurare a calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Casieria Primariei Fartatesti sau prin ordin de plata
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.03.2008 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2008 12:00
Locul: Primaria Comunei Fartatesti, judetul Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Pitesti Sectia contencios-administrativ si fiscal
Adresa postala: Str, Victoriei Nr 22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248624940, Fax: 0248211800
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Stavropoleus, Nr. 6, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Fartatesti
Adresa postala: Comuna Fartatesti, judetul Valcea, Localitatea: Fartatesti, Cod postal: 247165, Romania, Tel.0250769720, Email: [email protected], Fax: 0250769720
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2008 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer