Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Denumire contract:Contract de servicii de proiectare Elaborare proiect tehnic + caiete de sarcini + detalii de executie, documentatii pentru avize, acorduri si autorizatii, asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului pentru obiectivul de in


Anunt de participare numarul 15132/21.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Agas (Consiliul Local Agas)
Adresa postala: comuna Agas, judetul Bacau, Localitatea: Agas, Cod postal: 607005, Romania, Punct(e) de contact: Toma Marian Spoiala, Tel.0234382620, Email: [email protected], Fax: 0234382348
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Denumire contract: Contract de servicii de proiectare Elaborare proiect tehnic + caiete de sarcini + detalii de executie, documentatii pentru avize, acorduri si autorizatii, asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului pentru obiectivul de investitie Consolidari, refaceri podete si modernizare drum comunal DC 135, DN 12 A ( Agas ) Sulta Cosnea, Km 1 + 000 5 + 000, incomunaAgas, judetul Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Com. Agas, jud. Bacau.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare Pth. + C.S.+ D.E., documentatii pentru avize, acorduri si autorizatii, asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232250-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Elaborare Pth. + C.S.+ D.E., documentatii pentru avize, acorduri si autorizatii, asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului.
Valoarea estimata fara TVA: 212, 971RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 3.000 Lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin Programul SAPARD; Plata se va efectua prin OP.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea.
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181.
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
4. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat.
Persoane juridice romane: 1. Certificat constatator emis, de O.R.C.
2. Certificat de inregistrare emis de O.R.C.
Persoane juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de Informatii generale.
2. Identificarea financiara.
3. Bilantul contabil la 31 decembrie 2006, vizat si inregistrat de organele competente4. Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani minim 600.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani.
- experienta similara.
- 2 recomandari din partea altor beneficiari.- Informatii privind dotarile specifice.
- Informatii privind numarul mediu, in ultimele 12 luni, al personalului angajat.- CV ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului.- Informatii privind subcontractantii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.06.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 2 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata la casieria Autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.06.2007 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.06.2007 12:00
Locul: Sediul Consiliului LocalAgas
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin Programul SAPARD
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Oficiul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavpoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro/
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: Str. Cuza Voda nr.1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234/513296; 0234/513678, Email: [email protected], Fax: 0234/514275
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot depune in termen de maxim 10 zile de la data comunicarii rezultatului procedurii
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul Consiliului Local Agas
Adresa postala: Com. Agas, Localitatea: Agas, Cod postal: 607005, Romania, Tel.0234.382036, Email: [email protected], Fax: 0234.382348
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.05.2007 12:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer