Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Denumirea data contractului de autoritatea contractanta: Proiectare - fazele DTAC, PT, DDE si executie lucrari ?Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrari tehnico-edilitare aferente?- Campus Social Henri Coanda - str. Stefan


Anunt de participare numarul 147498/26.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta
Adresa postala: Bd. Tomis, nr.101, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900669, Romania, Punct(e) de contact: RAEDPP-BIROUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 241580523, In atentia: BANGAL TATIANA, MUMIN ELENA, Email: [email protected], Fax: +40 241580523, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Denumirea data contractului de autoritatea contractanta: Proiectare - fazele DTAC, PT, DDE siexecutie lucrari ?Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrari tehnico-edilitare aferente?- Campus Social Henri Coanda - str. Stefanita-Voda, zona II.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Campus Social Henri Coanda, Aleea Zmeurei nr. 3, lot 2, Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta in intocmirea documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire inclusiv documentatiile in vederea obtinerii avizelor (DTAC), elaborarea proiectului tehnic (PT) si a detaliilor de executie (DDE), executarea si finalizarea lucrarilor in cadrul obiectivului de investitie "Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrari tehnico edilitare aferente" ? Campus social Henri Coanda ? Str. Stefanita?Voda ? Zona II;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul presupune realizarea urmatoarelor activitati:
a) Proiectare - fazele DTAC, PT, DDE
b) Executie lucrari de construire a 16 module/blocuri cufunctiune de locuire colectiva pe un teren in suprafata de 27.837, 10 mp.
Valoarea estimata totala a achizitiei este de 51.841.134 lei fara TVA si include cuantumul de 2% cu titlu de diverse si neprevazute aferent capitolelor 1.3., 2.2., 2.5, 3.3., 4.1.din devizul general. Valoarea estimata a achizitiei, conform Deviz General : - Valoare estimata cheltuieli proiectare incluzand elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiilor de construire (DTAC), elaborare proiect tehnic (PT), caiete de sarcini, detalii de executie (DDE), verificare proiect tehnic de catre verificatori atestati, certificat de urbanism/documentatii pentru obtinerea acordurilor, avizelor, obtinere autorizatii aferente obiectivului de investitie, plata elaborarii certificatelor de performanta energetica a cladirilor: 828.000 lei fara TVA;
-Valoare estimata amenajare teren: 175.000 lei fara TVA;
-Valoare estimata C+M: 39.400.205 lei fara TVA;
-Valoare estimata comisioane, cote, taxe, costul creditului: 10.490.200 lei fara TVA;
-Valoare estimata cheltuieli conexe organizarii de santier: 142.515 lei fara TVA; Rezulta astfel o valoare estimata fara diverse si neprevazutede 51.035.920 lei fara TVAla care se adauga cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 2% :805.214 lei fara TVA;
Lucrarile reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute se vor executa numai daca conditiile concrete o impun.
Clauze de variatie: Pe parcursul derularii contractului din valoarea fixa reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute" vor putea fi suportate cheltuieli suplimentare fara aplicarea unei proceduri de atribuire, pentru servicii/lucrari similare celor supuse ofertarii, in conditiile in care nu se schimba caracterul general al contractului, respectiv daca nu genereaza modificari substantiale ale acestuia, conform Notificarii A.N.R.M.A.P. nr. 107/02.07.2013.
Plata cheltuielilor aferente lucrarilor diverse si neprevazute se va face cu conditia ca aceste lucrari sa respecte preturile ofertate pentru articolele cu corespondent in oferta de baza.Serviciile/lucrarile ce pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care pot genera cheltuieli suplimentare vizeaza urmatoarele categorii: proiectare;
amenajarea terenului;
rezistenta, ;
arhitectura;instalatii;
dotari;
sistematizare pe verticala;
drumuri.
Valoarea estimata fara TVA: 51, 841, 134RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul G.P.: 1.020.700 lei leiCurs de referinta pt. echivalarea G.P. constituita in alta moneda: cursul BNR valabil la data publicarii anuntului de participare. Daca se incadreaza in cat. IMM, cf. Legii nr. 346/2004, ofertantul beneficiaza de reducerea cu 50% a cuantumului G.P. In caz de asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada ca este IMM. Perioada de valabilitate a G.P. va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Mod. de constituire: virament bancar sau instrument de garantare emis in cond. legii de o soc. bancara sau de o soc. de asigurari, prezentat in original, in cuantumul, forma si pt. perioada prevazuta in D.A. Daca G.P. este emisa de o soc. de asigurari se va prezenta polita de asigurare/contr. de asigurare in original insotit de dovada platii integrale a politei de asigurare/contr. de asigurare.In cazul unei asocieri de operatori economici, este obligatorie completarea in continutul G.P. la sectiunea ?ofertant ? denumire/numele? a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformit. cu Acordul de asociere. Daca G.P. se constituie prin virament bancar, suma se va vira in contul: RO04BTRL01401202696755XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA. Ofertantul va realiza viramentul bancar in timp util, luand in calcul si durata transferurilor interbancare. G.P. trebuie sa fie irevocabila. Ofertele care nu sunt insotite de G.P., in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate in D.A. vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. A.C. va retine garantia, ofertantul pierzand suma constituita, cand acesta din urma se afla in oricare din situatiile descrise la art.87 alin. (1)/HG nr. 925/2006. III.1.1.b) Garantie de buna executie: DAOfertantul declarat ca?tigator va pune la dipozi?ia autorita?ii contractante o garan?ie de buna execu?ie a contractului, in original.Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 % din pre?ul contractului fara TVA si se va constitui in termen de maxim 15 zile de la data semnarii contractului. Avand in vedere modalitatea de plata a contractului (bilete la ordin), garantia de buna executie va fi constituita printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri de la bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerin?elor1. Toate criteriile de calificare mentionate in Fisa de date sunt obligatorii.
2. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul (in temeiul art. 11 alin. 4 din H.G. nr. 925/2006, modificata), sa prezinte initial doar o declaratie pe proprie raspundere ? Formularul nr. 25 ? declaratie privind indeplinirea cerintelor de calificare, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca la data limita de depunere a ofertelor, indeplineste cerintele de calificare, astfel cum sunt solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o Anexa (model in sectiunea Formulare) in care ofertantul va mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv valoarea.3. Daca operatorii economici nu se prevaleaza de prev. art. 11 alin. 4 din H.G. nr. 925/2006, depunand documentele de calificare, in cazul in care, in urma evaluarii ofertelor in sedinte ulterioare celei de depunere a ofertelor, rezulta ca ofertantul nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele de calificare stabilite in documentatia de atribuire, autoritatea contractanta, conf. art. 36 alin.1 lit. b) din H.G. nr. 925/2006, va declara oferta ca inacceptabila.Cerintele de calificare se considera a fi neindeplinite in situatia in care:
a. Se constata lipsa unui document solicitat in vederea certificarii indeplinirii cerintelor de calificare;
b. Documentele care au fost prezentate nu sunt in forma sau cu continutul solicitat de catre autoritatea contractanta sau nu ofera toate informatiile cerute prin Fisa de date.
4. (1) Documentele solicitate vor fi depuse in oricare dintre formele prevazute in art. 5 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 ? original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
(2) Vor fi depuse in forma originala acele acte emise de societati de asigurari, societati bancare sau alte institutii financiare acreditate, acte ce nu pot fi emise, si, implicit, folosite decat in scopul demonstrarii anumitor cerinte legate de procedura de atribuire pentru care au fost solicitate.(3) Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
(4) Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) si/sau acordul de asociere.
(5). Toate inscrisurile/documentele depuse de catre operatorii economici in vederea indeplinirii criteriilor de calificare, vor fi semnate/stampilate pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia, in acest din urma caz, operatorul economic avand obligatia de a depune in cadrul documentelor de calificare, aceasta imputernicire in original.
1. Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006
Modalitatea de indeplinire: Completarea si prezentarea unei Declaratii pe proprie raspundere ? Formularul nr. 1
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Documentul solicitat va fi prezentat si de catre tertii sustinatori, daca este cazul.2. Neincadrarea in dispozitiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006
Modalitatea de indeplinire: a) Completarea si prezentarea unei Declaratii pe proprie raspundere ? Formularul nr. 2
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.Declaratia va fi prezentata si de catre tertii sustinatori, daca este cazul. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006.b) Certificat de atestare fiscala eliberat de administratia financiara privind achitarea catre Bugetul Consolidat al Statului a obligatiilor de plata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
c) Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale emis de autoritatile locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelorPersoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii-eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante. Documentele inso?ite de traducerea acestora in limba romana autorizata ?i legalizata vor fi prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul.?Nota: In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Pentru datorii scadente se accepta prezentarea de inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensatiilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Ofertantul care are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele si nu prezinta inlesniri de genul esalonarilor sau compensatiilor va fi exclusdin procedura.
Certificate de atestare fiscala vor fi depuse in oricare din formele: original/copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea? conform cu originalul?.
In cazul unei asocieri fiecare asociat trebuie sa prezinte si certificatele fiscale.
3. Neincadrarea in dispozitiile art. 69ยน din O.U.G. nr. 34/2006
Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: IULIA-MADALINA MOTATAIANU-Director General, BOBE CARMEN LACRAMIOARA-Director Directia Economica, DIAMANDESCU CATERINA-Director Directia Juridica, NICOLAE-GHEORGHE TUDORACHE-Director Directia tehnica, MIRELA PODAC-inginer, ELENA MUMIN-Sef Birou achizitii, TATIANA BANGAL?consilier juridic, Lista cu componenta Consiliului Local al Municipiului Constanta, dupa cum urmeaza: ALI DENIS; BOIAGIAN HARRY MICHELLE, CANDINDATU GABRIEL; CHESOI TUDOREL; CHIRONDOJAN VASILE; CIORBEA VALENTIN; COJOC MARIOARA; DEDE PERODIN; DOBRE MIRCEA; FAGADAU DECEBAL; GEORGESCU DANIEL; IBRAIM TEMUR; LIXANDRU ION-VIRGIL; MARCU ANA; MATEI RADU-BOGDAN; ONCIU CARMEN; ROSU VASILE; PAPARI GEORGE-DANIEL; PIRVULESCU GABRIEL-VALENTIN; POPESCU RADUCU; RASAUTEANU COSTIN IOAN; ROMAN IUSTIN FABIAN; STAN GABRIEL-MARIUS; SURGHIE VALENTIN-MIHAI; TUSA SORINA; VISAN GEORGE-GABRIEL.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentarea si completarea unei Declaratii pe propria raspundere ? Formularul nr. 3
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.In cazul subcontractarii fiecare subcontractant are obligatia sa prezinte acest formular.Tertul sustinator are obligatia sa prezinte acest formular, daca este cazul.4. Participarea la procedura cu oferta independentaModalitatea de indeplinire: Completarea si prezentarea Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta conf. Ordin Presedinte ANRMAP nr. 314/2010 ? Formularul nr. 4
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
5. In cazul sustinerii economice si financiare, tehnice si/sau profesionale de catre un tert in conformitate cu art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 se vor prezenta formularele nr. 7 si nr.16. Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea economica si financiara, tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006 modificata si completata.
6. Informatii privind subcontractantii/asociatiiIn cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, acesta are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Se va prezenta Formularul nr. 16. Autoritatea contractanta va solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor iincheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Acestea trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Se va completa si prezenta Formularul nr. 18 Persoane juridice / fizice romaneCerinte obligatorii:
Prezentare Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Nota 1: a) Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul va fi depus in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.b) daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.c) Cerin?a privind capacitatea de exercitare a activita?ii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul altei persoane (tertul sustinator).
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va realiza.Persoane juridice/fizice straineCerinte obligatorii: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii inso?ite de traducerea acestora in limba romana autorizata si legalizatain oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu men?iunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Ofertantii vor prezenta cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani.
Valoarea minima impusa pentru cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani este de 102.071.000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr. 5 - informatii generalePersoanele juridice romane vor prezenta bilan?urile contabile pentru anii la care se face raportarea, vizate si inregistrate de Administratia Finan?elor Publice. Se pot prezenta si orice alte documente doveditoare (certificate) echivalente in conformitate cu prevederile art. 185 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006. Persoanele juridice straine vor atasa documente relevante, emise de autoritati competente, care sa certifice indeplinirea cifrei de afaceri. Daca in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta doar o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Pt. echivalenta se va tine cont de cursul lei/valuta mediu anual comunicat de BNR pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 : Experienta similara
a)Pentru proiectare
Lista principalelor servicii similare prestate si duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertei, continand valori, perioada prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Se considera ca si experienta similara prestarea de servicii avand ca obiect proiectarea de obiective similare celor care fac obiectul prezentului contract.
Din lista trebuie sa reiasa ca ofertantul a efectuat cel putin uncontract in valoare de cel putin 820.000 lei fara TVA.b)Pentru lucrari:
Lista principalelor lucrari similare executate si duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) din care sa rezulte ca ofertantul a executat la nivelul unui contract maxim 2 contracte lucrari similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri in valoare cumulata de minim 39.400.000 lei fara TVA.
Declaratia va fiinsotita de certificari de buna executie din care sa reiasabeneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor precum si daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
In cazul unei asocieri cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Ofertantul va face dovada ca dispune de dotarea tehnica necesara indeplinirii contractului, in corelare cu oferta tehnica prezentata.
Cerinta nr. 3
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.1. Pentru proiectare: Ofertantul va demonstra ca dispune de o echipa formata din ingineri proiectanti si arhitecti specialisti in proiectarea lucrarilor de constructii:
1.a) Responsabil coordonator proiectare (sef proiect) ? 1 persoana. Calificare: studii superioare. Experienta profesionala demonstrata prin prezentarea dovezii participarii la cel putin un proiect/contr. la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii si participarii la cel putin un proiect/contr. in care a activat pe o poz. similara.
1.b) Arhitecti proiectanti pentru specialitatea arhitectura ? 1 persoana.Calificare: studii superioare arhitectura, specializare arhitectura.
Experienta profesionala in domeniul proiectarii lucrarilor civile dovedita prin participarea la cel putin un proiect de constructii civile si pe pozitie similara.
1.c) Inginer proiectant ? 1 persoana.
Calificare: studii superioare domeniu inginerie civila, specializare construc?ii civile, industriale ?i agricole.
Experienta profesionala in domeniul proiectarii lucrarilor civile dovedita prin participarea la cel putin un proiect de constructii civile si pe pozitie similara.
1.d) Ingineri proiectanti pentru specialitatea instalatii sanitare, termice si ventilatie cu studii superioare de inginerie instalatii-1 persoana. Experienta profesionala in domeniul proiectarii lucrarilor dovedita prin participarea la cel putin un proiect de constructii civile si pe pozitie similara.
1.e) Inginer proiectant pentru specialitatea retele alimentare cu energie electrica de medie si joasa tensiune cu studii superioare inginerie instalatii electrice si atestat valabil la data limita de depunere a ofertelor?1 persoana. Experienta profesionala in domeniul proiectarii instalatiilor electrice de joasa si medie tensiune dovedita prin participarea la cel putin un proiect de constructii civile si pe pozitie similara.2. Pentru execu?ia lucrarilor:
Ofertantul va prezenta o declaratie cuprinzand o echipa formata din specialisti in constructii civile:
2.a) Manager proiect ? 1 persoana.Calificare: studii superioare.
Experienta profesionala specifica demonstrata prin prezentarea dovezii participarii la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi activat pe pozitie similara.
2.b) Sef de santier ? 1 persoana.Calificare: inginer licentiat facultatea de constructii, specializarea constructii civile si industriale.
Experienta profesionala demonstrata prin prezentarea dovezii participarii la cel putin un proiect/contract in care a activat pe o pozitie similara.
2.c) Responsabil tehnic cu executia (RTE)atestat cf. Ord. 777/26.05.2003?1 persoana.
2.d) Responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii (CQ) cu studii superioare inginerie?1 persoana. Experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare.
2.e) Specialist atestat ANRE de tip B pentru proiectare si executie instalatii electrice interioare constructii civile cf. Ord. 23/17.04.2013 - 1 persoana.Pentru fiecare pozitie de expert se va desemna o persoana distincta.
Respectarea standardelor de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 9000/echivalent in domeniul de activitate al ofertantului corespunzator obiectului prezentului contract, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea in limba romana autorizata ?i legalizata a acestora.
Respectarea standardelor de protectie a mediului SR EN ISO din seria 14000/echivalent in domeniul de activitate al ofertantului corespunzator prezentului contract. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea an limba romana autorizata ?i legalizata a acestora.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr. 8.Prestarile se confirma prin prezentarea a cel putin unuicertificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie pe propria raspundere.Formularul nr. 9. Pentru indeplinirea acestei cerinte se solicita operatorilor economici, in conformitate cu prevederile art. 188 alin. (3) lit a din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, certificari de buna executie, care sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sauclienti privati, valoarea, perioada, locul executiei lucrarilor, precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Pt. echivalenta se va tine cont de cursul lei/valuta mediu anual comunicat de BNR pentru anul respectiv.Se va completa si prezenta Formularul nr. 10 - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice.Ofertantii vor prezenta documentul (fisa mijlocului fix, contracte inchiriere/leasing etc.) care atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice, etc. implicate in realizarea contractului.1.Pentru proiectare: Formularul nr. 12Pentru pozitiile 1.a)-1.e) se vor prezenta: a) fisa postului/CIM vizat de ITM/carnet de munca/copie de pe Revisal/orice document care sa ateste raporturile juridice dintre expert si ofertant (daca expertul este angajat al ofertantului);b) declaratie de disponibilitate-Formularul nr. 13;c)CV tip Europass-Formularul nr.14;d)diplome/atestat/certificat profesional/autorizatii valabile la data depunerii ofertelor care sa demonstreze competenta profesionala.e)documente relevante/recomandari emise de Beneficiar/Angajator pentru proiectele/contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor din care sa reiasa elementele necesare indeplinirii cerintei de calificare.2.Pentru execu?ia lucrarilor: Formularul nr. 152.a) Pentru managerul de proiect : - fisa post/CIM vizat de ITM/carnet de munca/copie de pe Revisal/orice doc. care atesta rap. juridice dintre expert si ofertant (daca expertul este angajat al ofertantului);
- declaratie de disponibilitate - Formularul nr.13;
-CV tip Europass- Formularul nr. 14;
-diploma/atestat/certificat profesional/autorizatie valab. la data depunerii ofertelor care sa ateste competenta profesionala.- documente relevante/recomandari emise de Beneficiar/Angajator pentru proiectele/contractele ce demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare.2.b) Pentru seful de santier: -fisa postului/CIM vizat de ITM/carnet de munca/copie Revisal/orice doc. care sa ateste rap. juridice dintre expert si ofertant (daca expertul este angajat al ofertantului);
-Formularul nr. 13;
-CV tip Europass- Formularul nr. 14;
-diplome/atestat/certificat profesional/autorizatie valab. la data depunerii ofertelor care sa ateste competenta profesionala.-documente relevante/recomandari emise de Beneficiar/Angajator pentru proiectele/contractele ce demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare.2.c) Pt. RTE: -fisa post/CIM vizat de ITM/carnet de munca/copie Revisal/orice document careatesta rap. juridice dintre expert si ofertant (daca este angajat al ofertantului);
-Formularul nr. 13;
-atestat RTE si/legitimatie RTE, valabile la data limita de depunere a ofertelor;2.d) Pt. CQ- decizia de numire-fisa postului/CIM vizat de ITM/carnet de munca/copie Revisal/orice doc. care sa ateste rap. juridice dintre expert si ofertant (daca expertul este angajat al ofertantului);
- Formularul nr.13;
-CV tip Europass, semnat de catre expertul propus -Formularul nr. 14;
-diploma/atestat/certificat profesional/autorizatie valabile la data depunerii ofertelor.?documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/Angajator pentru proiecte/contracte ce demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare.2.e) Pt. specialistul atestat ANRE-fisa post/CIM vizat de ITM/carnet de munca/copie Revisal/orice document care atesta rap. juridice dintre expert si ofertant (daca este angajat al ofertantului);
- Formularul nr. 13;
-atestat ANRE si/legitimatie ANREvalabile la data limita de depunere a ofertelor;Prezentarea unui document care sa ateste implementarea standardelor de management al calitatii privind modul de conducere si controlul activitatilor aferente obiectului procedurii, in oricare din formele original/ copie legalizata, copie "conforma cu originalul".Prezentarea unui document care sa ateste implementarea standardelor de management al mediului pentru domeniul activitatilor aferente obiectului procedurii, in oricare din formele original/ copie legalizata, copie "conforma cu originalul".
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de garantie acordata lucrarilor
10%
Descriere: Componenta tehnica. Perioada de garantie se exprima in luni. Termenul minim de garantie al lucrarilor este de 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala. Termenul de garantie maxim realist peste care oferta nu va fi punctata suplimentar este de 36 de luni.
3.
Termenul de executie al lucrarilor
20%
Descriere: Componenta tehnica. Termenul maxim de executie al lucrarilor este de 14 luni. Termenul minim realist sub care nicio oferta nu va fi punctata suplimentar este de 10 luni.
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.12.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.12.2013 12:00
Locul: b-dul Tomis, nr. 101, loc. Constanta, jud. Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti al ofertantilor (in baza imputernicirii semnate de reprezentantul legal si a copiei B.I./C.I.), reprezentantii UCVAP (daca este cazul).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1) La nivelul propunerii financiare totale, fiecare ofertant va cuprinde ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (2% din valoarea C+M) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute).2) Modul de departajare a ofertelor cu punctaje egaleDaca vor exista oferte cu punctaje egale, clasate pe primul loc va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut. In cazul in care se constata ca oparatorii economici au punctaje egale si preturi egale, Autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis. Raspunsurile la solicitarile autoritatii contractante se supun prevederilor art. 79 alin. 1 din H.G. nr. 925 cu modificarile si completarile ulterioare.3) In cazul in care oferta este depusa in oricare din urmatoarele forme: oferta individuala;oferta individuala + sustinere;oferta individuala + subcontractare;oferta comuna (asociere);oferta comuna + sustinere;oferta comuna + subcontractare, prezentarea documentelor pentru demonstrarea situatiei personale, a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, a situatiei economice si financiare si a capacitatii tehnice si profesionale se va face conform Anexei nr. 2 din Ordinul nr. 509/2011 al Presedintelui A.N.R.M.A.P. privind formularea criteriilor de calificare si selectie.4) In cazul in care oferta declarata castigatoare este prezentata de catre o asociatie de operatori economici, acestia au obligatia de a prezenta, in momentul semnarii contractului, acordul de asociere legalizat ce va deveni anexa la contract. Aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONFORM PREVEDERILOR ART. 256 ^2 DIN oug 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RAEDPP-DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: BD.TOMIS NR.101, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900669, Romania, Tel. +40 241580523, Fax: +40 241580523
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2013 11:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer