Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Deszapezire a drumurilor si strazilor din comuna Sinmartin


Anunt de participare numarul 91395/20.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Sinmartin
Adresa postala: str.Principala nr.105 Sinmartin, Localitatea: Sanmartin, Cod postal: 417495, Romania, Punct(e) de contact: Ciprian Caprar, Tel.0259-318.003, Email: [email protected], Fax: 0259-318.003, Adresa internet (URL): www.sanmartin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Deszapezire a drumurilor si strazilor din comuna Sinmartin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: comuna Sinmartin, jud Bihor
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Deszapezirea consta in efectuarea unor lucrari specifice de indepartare a zapezii in scopul asigurarii circulatiei autovehiculelor si pietonilor in conditii de siguranta, pe drumurile si stazile din comuna Sinmartin.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Deszapezirea consta in efectuarea unor lucrari specifice de indepartare a zapezii in scopul asigurarii circulatiei autovehiculelor si pietonilor in conditii de siguranta, pe drumurile si stazile din comuna Sinmartin.
Valoarea estimata fara TVA: 50, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.01.2010 pana la 31.12.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare va fi de 100 lei.garantia de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare ale lucrarii sunt asigurate din bugetul local al comunei Sanmartin
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare Autoritatea Contractanta va solicita legalizarea asocierii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Existenta certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa ca agentul economic are prevazut in obiectul de activitate tipul de lucrari supus ofertarii si nu are inscrise urmatoarele mentiuni: falimente, condamnari, amenzi, abuz de incredere, fals, uz de fals, concurenta neloiala, abateri . Indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si bugetul local la data de 30.09.2009. Declaratie de eligibilitate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilant contabil sau extras de bilant contabil pe perioada 2006 - 2008, pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa demonstreze ca a avut profit in perioada prezentata
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii privitoare la personalul tehnic de specialitate, instalatiile, utilajele si echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.12.2009 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.12.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.12.2009 10:00
Locul: la sediul Primariei comunei Sinmartin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
toti ofertantii au dreptul de a participa la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.csnc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Oradea
Adresa postala: str. Parcul Traian, nr. 10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259-426880, Email: [email protected], Fax: 0259-415903
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Sinmartin
Adresa postala: str. Principala, nr.105, Localitatea: Sinmartin, Cod postal: 417495, Romania, Tel.0259318003, Email: [email protected], Fax: 0259318003, Adresa internet (URL): www.sanmartin.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2009 15:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer