Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Detector de metale de mare adancime cu unitate de stocare a datelor. Detector portabil de substante explozive


Anunt de participare numarul 129480/30.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti
Adresa postala:  str.Drumul Taberei nr.9-11, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  77302, Romania, Punct(e) de contact:  Lt. col. ing. Popa Robert, F.p. ing. Mirancea Silviu, Tel. 021-319.58.58/2645, 2263, Email:  [email protected], Fax:  021-3149333, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Detector de metale de mare adancime cu unitate de stocare a datelor. Detector portabil de substante explozive
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 660, 704RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Detector de metale de mare adancime cu unitate de stocare a datelor.Detector portabil de substante explozive
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35124000-9 - Detectoare de metal (Rev.2)
38546100-5-Detectoare de bombe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Detector de metale de mare adancime cu unitate de stocare a datelor - 4 complete
Detector portabil de substante explozive - 10 complete
Valoarea estimata fara TVA: 1, 660, 704RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 14.11.2011 pana la 31.12.2012
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare - 24.911 lei (5.727 euro), pentru ambele loturi. Lot. 1 - 6.003 lei (1.380 euro); lot 2 - 18.908 lei (4.347 euro)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare-fonduri buget de stat.Plata-pe baza de factura si documente justificative.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa nu se incadreze in situatiile stipulate la art. 180 si art.181 din O.u.G. 34/2006;Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.u.G.34/2006;Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, in termenul de valabilitate- in original sau copie semnata si marcata "CONFORM CU ORIGINALUL";Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, in termenul de valabilitate-in original sau copie semnata si marcata "CONFORM CU ORIGINALUL";Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Ofertantul va fi exclus din cadrul procedurii daca se incadreaza in una din situatiile stipulate la art. 180 si art. 181 din O.u.G. 34/2006;Certificat de inregistrare, emis de O.N.R.C. din care sa rezulte C.U.I. si J00/00/00, in copie;Certificat constatator privind actionarii/asociatii, administratorii, sediul societatii, capitalul social, obiectul de activitate, sedii secundare si filiale, emis de O.N.R.C. cu cel mult 45 de zile inainte de data deschiderii ofertelor ? in original sau copie semnata si marcata "CONFORM CU ORIGINALUL";Persoane juridice straine-documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica si de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conf. cu preved. legale din tara in care ofertantul este rezident, cu respectarea prevederilor Legii 571/2003
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala;Bilantul contabil la 31.12 2010 sau ultimul bilant contabil in situatia in care anul financiar nu se incheie la 31.12.2010, vizat si inregistrat de organele competente sau dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca au realizat o cifra de afaceri globala in fiecare din anii 2009, 2010, de minim: - ?Detector de metale de mare adancime cu unitate de stocare a datelor? -600.300 lei sau 138.000 euro, pentru ?Detector portabil de substante explozive?; - 1.890.756 lei sau 434.658 euro; in cazul in care ofertantul va depune oferta pentru cele 2 loturi - 2.491.056 lei sau 572.658 euro. Ofertantii din categoria intreprinderilor mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, din care sa reiasa ca, in ultimii 3 ani, ofertantul a indeplinit contracte al caror obiect sa fi fost furnizarea de echipamente similare celor din prezenta documentatie si care cumulat, au avut o valoare cel putin egala cu cele prevazute la niveluri specifice; Lista cuprinzand subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca mai mult de 10% (in exprimare valorica) din contractul de achizitie publica, insotita de acordurile de subcontractare;Document (copie certificata de ofertant pe proprie raspundere), valabil la data deschiderii ofertelor, de certificare de terta parte recunoscuta international, in conformitate cu ISO 9001:2008.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa fi executat, in ultimii 3 ani, livrari de echipamente similare care cumulat sa fi avut o valoare de cel putin: - 400.200 lei sau 92.000 euro, in cazul ofertelor pentru ?Detector de metale de mare adancime cu unitate de stocare a datelor?; - 1.260.504 lei sau 289.772 euro, in cazul ofertelor pentru ?Detector portabil de substante explozive?; - 1.660.704 lei sau 381.772 euro, in cazul in care ofertantul va depune oferta pentru ambele loturi.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transm.invitatiei;Nr.de runde: 2; durata unei runde: 1 zi;Inf.complete despre etapa finala se afla la pct. B.4 din D.A.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A3/4454 din 23.08.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.10.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.10.2011 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2011 10:30
Locul: La sediul autoritatii contractante.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleos nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  Bucuresti, Romania, Tel. 021-3104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele sunt precizate in art 256^2/O.u.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare -10 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Apararii Nationale-U.M. 02550 Bucuresti-Biroul juridic
Adresa postala:  Str.Drumul Taberei nr.9-11, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061353, Romania, Tel. 021-3136220
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2011 14:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer