Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA IN COMUNA PAUSESTI PRIN CONSTRUIREA UNUI POD DIN B.A. SI A DOUA PUNTI PIETONALE PESTE PIRIUL OTASAU


Anunt de participare numarul 30339/30.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)
Adresa postala: loc. Pausesti, nr.85, ,judetul Valcea, Localitatea: Pausesti-Otasau, Cod postal: 247460, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Pirvulescu, Tel.0250/774060, In atentia: Gheorghe Pirvulescu, Email: [email protected], Fax: 0250/774261, Adresa internet (URL): www.pausestiotasau.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA IN COMUNA PAUSESTI PRIN CONSTRUIREA UNUI POD DIN B.A. SI A DOUA PUNTI PIETONALE PESTE PIRIUL OTASAU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Pausesti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
O singura lucrare in care se vor executa trei obiective : un pod rutier cu lungime totala= 62, 2 m, latime totala = 6, 00 m , latime parte carosabila =5, 00 m si doua punti pietonale , fiecare cu lungime totala= 60, 00 m, latime totala = 1, 80 m , latime utila =0, 90 m .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221100-3 - Lucrari de constructii de poduri (Rev.1)
45221220-0-Podete (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei proiectului tehnic.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 815, 584.1RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 30.000 Lei RON-valabilitate 90 zile;Garantie de buna executie: 10 %- valoare contract-retineri sumele datorate. Valabilitate 36 luni
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Bugetare(PROIECT FINANTAT prin Ordonanta Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural si H.G. 856/2007)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Persoanele juridice au dreptul de a se asocia pentru a depune oferta comuna.Oferta trebuie sa includa un acord de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Un ofertant participa, pentru acelasi contract, cu o singura oferta, fie in mod individual, ca subcontractant sau ca partener al societatii mixte/consortiului/asocierii.2. Depunerea sau participarea cu mai mult de o oferta de catre un singur ofertant, subcontractant sau partener pentru acelasi contract va conduce la respingerea ofertelor respective.3. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o oferta comuna, fara a fi obligate sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.Ofertele depuse de companii care sunt parteneri la doua sau mai multe firme ce alcatuiesc o societate mixta/consortiu/asociere trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in documentatia de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul sa aiba cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani de 3.500.000 lei sau sa demonstreze ca are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii2. Bilanturile contabile vizate din ultimii 3 ani (anii 2004, 2005 si 2006), inclusiv anexele, in copie (auditate)3. Scrisoare de bonitate bancara;4. Bonitate financiara (solvabilitate patrimoniala si lichiditate generala)5. Formular de identificare financiara - semnat obligatoriu de reprezentantul bancii si reprezentantul detinatorului de cont. Daca ofertantul are deschise conturi la mai multe banci se va prezenta identificarea financiara pentru fiecare din aceste conturi.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. O lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor fata de beneficiari, minim trei contracte similare cu acelasi CPV;2. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor/proces verbal de receptie finala/recomandare avizata de Inspectoratul de Stat in constuctii pentru fiecare lucrare inclusa in formular.3. Declaratie privind utilajele si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;4. Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani, informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea (se anexeaza CV in original si diplome, atestate si carti de munca in copie) pentru personalul de conducere si personalul responsabil de indeplinirea contractului (RTE/CQ), experienta minim 3 ani5. Prezentarea de documente prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului in vigoare ce se aplica contractului.6. Prezentarea de certificate cu termen de valabilitate la zi, atestate conform legislatiei in domeniu din care sa rezulte respectarea standardelor de asigurare a calitatii ce se aplica contractului (sistemul de management al calitatii);
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul(fara TVA)
80%
Descriere:
2.
Garantie lucrare
10%
Descriere:
3.
Durata de executie
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria unitatii.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.10.2007 10:00
Locul: Primaria Comunei Pausesti, judetul Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent , prin reprezentantii sai imputerniciti , la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4 (021) 310.46.41, Email: [email protected], Fax: : +4 (021) 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot formula in termen de 10 zile de la comunicare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Pausesti, judetul Valcea
Adresa postala: str. Linia Principala, nr.85, Localitatea: Pausesti, Cod postal: 247460, Romania, Tel.0250774060, Email: [email protected], Fax: 0250774261
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2007 11:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer