Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dezvoltare Sistem AMR (Automatic Meter Reading) pentru activitati de masurare la nivel S.C. Electrica S.A. ? Etapa I ? Obiect 4


Anunt de participare (utilitati) numarul 147914/14.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010621, Romania, Punct(e) de contact: MIRCEA CLAUDIU TITA, Tel. +40 212085309, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212085314, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe actiuni, cu capital integral de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Dezvoltare Sistem AMR (Automatic Meter Reading) pentru activitati de masurare la nivelS.C. Electrica S.A. ? Etapa I ? Obiect 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul autoritatii contractante si locatii din cadrul filialelor de distributie ale S.C. Electrica S.A.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dezvoltarea Sistemului AMR (Automatic Meter Reading) pentru activitati de masurare la nivel S.C. Electrica S.A. ? Etapa I ? Obiect 4 presupune predarea de catre Furnizor a urmatoarelor: ? Contoare electronice trifazate de energie electrica activa si reactiva, unitati de comunicatie aferente conform specificatiilor tehnicedin Anexa Caietului de Sarcini;? Alte echipamente de calcul si conexe, conform listei de echipamente;? Licente software sisteme de operare si baze de date? Licente software pentru administrarea si exploatarea contoarelor livrate? Software de comunicatie? Software pentru toate aplicatiile dezvoltate in sistemul de telemasura.? Alte licente software necesare pentru implementarea functiilor de la punctul central? Servicii conexe prestate: -de analiza de proces-de proiectare, adaptare, implementare;
-de montare contoare electronice si echipamente de comunicatie conform Anexa 4- de parametrizare a echipamentelor furnizate si integrare a acestora in sistemele informatice existente;
-de instruire a personalului Achizitorului;
-Testarea functionalitatilor sistemului (FAT, SAT) in urma dezvoltarii acestuia;
-Echipamente si piese de schimb specifice pe perioada de garantie;
-Materiale necesare pentru buna functionare a sistemului;
-Documentatia intregii furnituri in limba romana;
-Propuneri de servicii de mentenanta post-garantie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38552000-9 - Contoare electronice (Rev.2)
32552410-4-Modemuri (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
51110000-6-Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Operator masurare energie electrica; Extindere sistem cu 7000 puncte de masurare. Alte cantitati conformcerintelorprezentate in Sectiunea II- DOCUMENTATIE DESCRIPTIVA
Valoarea estimata fara TVA: 31, 372, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara(scrisoare de garantie bancara etc.), de o soc. de asigurari sau prin virament bancar, in valoare de 600.000 lei, valabila 120 zile(de la termenul limita de primire a ofertelor). Conversia leu/valuta pentru echivalarea gar. de part. se va face la cursul BNR valabil la 01.11.2013.La cererea scrisa a AC, institutia care a emis instrumentul de garantare va da curs cererii AC in cazul aplicarii disp.art.278^1 alin(1)din OUG 34/2006.In cazul constit. gar. de part. prin virament bancar, contul in care se va vira garantia este IBAN RO30RNCB0072022253590013?BCR, sector 1. Dovada constituirii garantiei prin virament bancar, se va prezenta cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor. In conf. cu art.16, alin(2) din Legea 346/2004 priv stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Astfel se va completa o Decl. privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM-urilor.AC are dreptul de a retine gar. de part., ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;in cazul aplicarii disp.art.278^1 din OUG nr.34/2006, se va retine suma de 10697, 24 lei. a)Garantia de buna executie se va constitui in procent de 10% din valoarea de atribuire a contractului, exclusiv T.V.A. b) Modul de constituire: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. c) Modul de restituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare: - conform art. 92, alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: surse proprii. Plata se va face prin Ordin de Plata conform contractului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura: Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea completat.
b) Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. - Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura: 1) Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare completat.2) Persoanele juridice romane vor atasa certificate/documente, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania.- Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.3) Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente, eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit.- Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Mentiuni: - Se accepta existenta datoriilor in cazul in care exista inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de organele competente in domeniu.- Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul general consolidat, astfel incat sa reiasa plata obligatiilor scadente in luna anterioara datei limita de depunere a candidaturilor.
c) Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa respecte regulile de concurenta, conform Ordinului nr. 314/2010 al Presedintelui ANRMAP - Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura: Formularul nr. 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completat
d) Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura: Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare completat. Vor depune declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 toti Ofertantantii / Candidatii/ Ofertantii asociati / Subcontractantii/ Tertii sustinatori participanti in cadrul prezentei proceduri de atribuire. Pentru completarea acestei declaratii precizam persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: - Ioan ROSCA ? Director General- Ramiro-Robert-Eduard ANGELESCU ? Director General Adj.
- Emilia Elena MARIN ? Director DEAC- Ioan DUMBRAVA ? Director Operatiuni- Marin PETRE - Director Adj. Operatiuni
- Marian GEANTA - Director Adj. Operatiuni
- Mircea Claudiu TITA ? Sef Serviciu APSL
- Marian VINATORU ? Sef Birou OM
- Cristinel Bogdan BARBULESCU ? Sef STIC
- Ion BOROGAN ? Sef B.T.
- Mitica MEIROSU ? Sef B.A.R.
- Horatiu HERBEI - Sef Serviciu P.P.M.
- Aurora IANASI ? Sef B.P.U.I.
e) In cazul in care candidatura este depusa de o asociere, fiecare asociat va trebui sa indeplineasca conditiile prevazute la Situatia personala a operatorului economic si la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, precum si orice alte conditii solicitate a fi indeplinite de catre asociati din cadrul Documentatiei de atribuire. Din Acordul de asociere trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o vor indeplini asociatii si toate amanuntele necesare pentru evaluarea candidaturilor. Acordurile care nu vor contine aceste date vor fi considerate incomplete - Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1) Formularul nr. 6 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora completat.2) Acordul de asociere, in original, din care sa rezulte cine este liderul asocierii (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, precum si imputernicirea liderului asocierii de a semna candidatura/oferta in numele asocierii. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa acorduri si traducere legalizata in limba romana dupa acestea.3) Formularul nr. 7 - Imputernicirea liderului asocierii de a reprezenta asocierea la procedura de atribuire completat.4) Se vor atasa toate documentele solicitate la Situatia personala a operatorului economic, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), Informatii privind capacitatea tehnica si profesionala, Standardele de asigurare a calitatii, Standarde de protectie a mediului (dupa caz) pentru fiecare asociat. 1)Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati.Persoane juridice/fizice romaneSe va atasa Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de Oficiul Registrului Comertului sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional, care sa cuprinda date reale si actualizate la data limita de depunere a candidaturilor, din care sa rezulte ca unul dintre domeniile de activitate ale operatorului economic corespunde obiectului procedurii.Persoane juridice/fizice straineSe vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducere certificata in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Observatii: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in Limba Romana. Observatia este valabila atat pentru oferta inaintata cat si pentru documentele ce o insotesc.Pentru operatorul/operatorii economici a carei oferta se claseaza pe primul loc in urma analizei comisiei de evaluare, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita operatorilor care au depus Certificatul Constatator emis de ORC in copie, sa prezinte autoritatii contractante Certificatul ORC in copie legalizata sau originalul pentru verificarea conformitatii.
2)Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa detina Atestate A.N.R.E. tip B respectiv C2A, care confera dreptul legal al executarii de lucrari in instalatiile de joasa respectiv medie tensiune, conform Legii nr. 123/2012, a energiei electrice.
Se vor atasa de catre operatorii economici participanti la procedura, Atestatele eliberate de ANRE tip B respectiv C2A, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabile la data limita de depunere a candidaturilor.Observatie: Atestatele ANRE solicitate, vor fi depuse de catre operatorul / operatorii economici (asociati/subcontractanti) care detine/detin autorizarile solicitate si numai cu conditia ca acesta/acestia sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.
3)Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa detina Aviz BRML(Biroul Roman de Metrologie Legala) pentru exercitarea activitatii de mijloace de masurare, conform O.G. nr.20/1992, privind activitatea de metrologie.
Se va atasa de catre operatorii economici participanti la procedura, Avizul BRML (Biroul Roman de Metrologie Legala), in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a candidaturilor.Observatie: Avizul BRML (Biroul Roman de Metrologie Legala) solicitat, va fi depus de catre operatorul / operatorii economici (asociati/subcontractanti) care detine/detin avizul solicitat si numai cu conditia ca acesta/acestia sa execute integral partea din contract pentru care este solicitat avizul respectiv.
Observatie: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in Limba Romana. Observatia este valabila atat pentru oferta inaintata cat si pentru documentele ce o insotesc
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa prezinte o lista a principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse similare (produse aferente sistemelor AMR) furnizate in ultimii 3 ani se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara se accepta si prezentarea de contracte /certificate/documente distincte pentru partea de furizare a produselor respectiv pentru partea de servicii aferente punerii in functiune a sistemelor AMR.In acest caz se va prezenta o lista a principalelor servicii de punere in functiune a sistemelor A.M.R. in ultimii 3 ani , continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani, au livrat respectiv au prestat servicii de punere in functiunepentru minim un sistemAMR capabil sa integreze 6500 contoare similare (electronice); Pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara se accepta si prezentarea de contracte /certificate/documente distincte pentru partea de furizare a produselor respectiv pentru partea de servicii aferente punerii in functiune a sistemelor AMR.
Modalitatea de indeplinire
a) Se va atasa Formularul nr. 10 - Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani aferente sistemelor AMR completat, cu anexa nr.10A aferenta.
b) Se va atasa Formularul nr. 11 - Declaratie privind lista principalelor servicii de punere in functiune a sistemelor A.M.R. in ultimii 3 ani completat, cu anexa nr.11A aferenta.
Informatii referitoare la personalul / organismul tehnic de specialitate propus pentru implementarea proiectului. Se vor prezenta documente emise de organisme abilitate privind specializarea personalului propus pentru indeplinirea contractului, in original, copie legalizata, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, care sa ateste acest fapt.Se vor prezenta CV-uri si copii de pe orice act doveditor al studiilor de specialitate ale persoanelor din echipa propusa pentru realizarea serviciilor care concura la obiectul contractului din care sa rezulte experienta similara. CV-urile trebuie prezentate in limba romana sau insotite de traducere in limba romana efectuata de catre un traducator autorizat. O persoana din cadrul echipei propuse, poate cumula mai multe competente.
Personalul tehnic de specialitate propus va acoperi urmatoarele competente: Manager proiect, Responsabili sisteme de telegestiune (A.M.R ? Automatic Meter Reading, P.R.E- Sistem de monitorizare a parametrilor de calitate a energieie electrice distribuite), montare contoare, telecomunicatii, hardware, expert securitatea informatiilor, competente pentru care se solicita studii superioaresi experienta dovedita prin prezentarea CV-urilor.
Modalitatea de indeplinire
Se vor atasa:
1) Formularul nr. 12 - Personal responsabil pentru indeplinirea contractului completat.
2) Formularul nr. 13 - Angajamentul candidatului privind resursele umane completat.3) Formularul nr. 14 - Curriculum Vitae pentru specialistii angajati in contract conform Formularului nr. 12, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate) si indeplinirea cerintelor precizate.5) Formularul nr. 15 - Angajament in nume personal se va completa pentru fiecare dintre specialistii propusi de candidat pentru participarea la indeplinirea contractului conform Formularului nr. 13, in cazul in care nu sunt angajati ai candidatului.O persoana din cadrul echipei propuse, poate cumula mai multe competente.
In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament fermal persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionalanu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va atasa de catre tertul sustinator Formularul nr. 16 - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala, Formularul nr. 17 - Declaratie tert sustinator tehnic, Formularul nr. 18 - Declaratie tert sustinator profesional, Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea, Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (completat numai pentru literele care fac obiectul excluderii din procedura a tertului).
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa detina certificat ISO 9001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al calitatii), in domeniul ce face obiectul contractului.In cazul in care un operator economic nu detine un certificat de calitate, astfel cum este solicitat autoritatea contractanta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (art. 193 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).In sensul celor prevazute la art. 193 din OUG nr. 34/2006 constituie o dovada ca operatorul economic respectiv are asigurat un nivel corespunzator al calitatii, un document emis de o societate de certificare in domeniul calitatii in care se precizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat cu succes urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.
Se vor atasa certificate/documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru candidati, respectiv ISO 9001 sau echivalent valabile la data limita de depunere a candidaturilor (copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?).
In cazul in care exista asociati, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa detina acest certificat sau echivalent, in functie de partea de contract pe care o vor indeplini conform acordurilor sau contractelor prezentate.
Modalitatea de indeplinire
Se vor atasa certificate/documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru candidati, respectiv ISO 9001 sau echivalent valabile la data limita de depunere a candidaturilor (copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?).In cazul in care exista asociati, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa detina acest certificat sau echivalent, in functie de partea de contract pe care o vor indeplini conform acordurilor sau contractelor prezentate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica, ca faza finala a procedurii de atribuire, urmeaza sa fie lansata dupa ce Autoritatea Contractanta va realiza o evaluare initiala a ofertelor depuse la sediul sau, in forma prevazuta in ?Cap. VI ? Prezentarea ofertei? din prezenta Fisa de Date a Achizitiei, pentru a stabili ofertele admisibile. Acei operatori economici care au depus oferte admisibile, vor fi invitati sa participe la faza finala de licitatie electronica, potrivit prevederilor legale in materie.Modul de desfasurare al fazei finale de licitatie electronica a procedurii de atribuire precum si legislatia aplicabila pentru procedura de atribuire sunt precizate mai jos.a)Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: ?Pretulb) Eventuale limite ale valorilor pana la care elementul prevazut la lit. a) poate fi imbunatatit?NU exista limitec)Opertorii economici pot vedea cea mai buna oferta;d)Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una);e)Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact;f)Durata rundei: 1 (una) zi;g)Autoritatea contractanta nu va dezvaluipe parcursul licitatiei electronice identitatea operatorilor economici participantih)Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica prin invitatia de participare duratele mentionate precedenti)Pasulce va fi precizat in invitatia de participare la aceasta etapa transmisa prin mijloace electronice este de 0, 01% din valoarea estimata a achizitiei.j)Informatiile mai sus precizate vor fi disponibile ofertantilor invitati sa participe la licitatia electronica, in momentul lansarii licitatiei electronice.Se solicita ca operatorii economici participanti in SEAP in cadrul licitatiei electronice, in cazul imbunatatirii ofertei, sa depuna la sediul Autoritatii contractante in cel mult 2 (doua) zile lucratoare de la finalizarea licitatiei electronice, formularul de oferta si anexele aferente al ofertei financiare, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica. Acestea vor fi depuse la sediul A.C. in original si vor fi semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al operatorului economic sau de o persoana imputernicita expres, caz in care va fi anexata si imputernicirea formulata in acest sens.Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: ?Operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in S.E.A.P.si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro?Inregistrarea in S.E.A.P. se face la Centrul National de Management pentru Societatea Informationala , Strada Italiana nr. 22, sector 2, cod 020976, Bucuresti, Nr. telefon pentru Operatori economici : +40213052778?Pentru accesarea in bune conditii a site-ului www.e-licitatie.ro este necesar sa dispuneti de un sistem cu urmatoarele configuratii minimale: ?Cerinte hardwareoProcesor: Pentium III, 450 MHzoMemorie RAM: 256 MBoHard-disk: 250 MB spatiu liber?Cerinte softwareoSistem de operare: Windows 2000 SP4 sau versiuni ulterioare, Windows XP SP3 sau versiuni ulterioare, Linux, Mac OSoBrowser: Windows - IE6.0 sau versiuni ulterioare; Linux - Mozilla 2.0, Konqueror; Mac OS - Safari, Firefox?Alte produse software instalate: oJ2SE Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2 sau versiuni ulterioare (cu setarile initiale)oAcrobat Reader 6.0 sau versiuni ulterioare?Alte cerinte: oInstalarea certificatelor digitale ale Autoritatii de Certificare a IGCTIoInstalarea certificatului utilizator (certificatul trebuie sa fie valid)oRezolutie grafica: 800X600 pixeliInformatiile mai sus precizate vor fi disponibile ofertantilor invitati sa participe la licitatia electronica, in momentul lansarii licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
9900/ 24572/ 2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.12.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.12.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.12.2013 11:00
Locul: SediulS.C. ELECTRICA S.A. Bucuresti, str. Grigore Alexandrescunr. 9, Sector 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, experti cooptati si reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici ce au depus candidatura / oferta in cadrul procedurii de atribuire a contractului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati/preselectati in vederea participarii cu oferta in etapa a 2-a de desfasurare a procedurii de atribuire a contractului.In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, oferteaza acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita ofertantilor cu oferte financiare egale o noua propunere financiara in plic inchis. In acest caz va fi declarata castigatoare oferta depusa de operatorul economic care a depus propunerea financiara cu cel mai mic pret.2)In cadrul ofertei ce va fi inaintata, operatorii economici vor tine cont inclusiv de dispozitiile art. 170 din OUG nr.34/2006 ? In conformitate cu dispozitiile art.692, alin.(2) din OUG nr.34/2006 toti operatorii economici vor fi obligati sa prezinte intr-un formular de informatii generale toate datele de identificare ale ofertantului / candidatului / ofertantului asociat / subcontractantului / tertului sustinator (adresa, telefon, fax, adresa e-mail, cod postal, cont bancar, CIF, inregistrare la Registrul Comerului). Numarul de operatori economici preconizat: minim 3
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile in conformitate cu dispozitiile art. 256^2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Electrica SA ? Directia Juridica, Resurse Umane, Control Managerial si Comunicare
Adresa postala: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010621, Romania, Tel. +40 212085012, Email: [email protected], Fax: +40 212085314, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2013 13:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer