Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dezvoltarea de noi capacitati de productie pentru executia prin extrudare de repere din mase plastice si cauciuc"-ACHIZITIE LINIE DE EXTRUDARE PENTRU REPERE DIN MASE PLASTICE SI CAUCIUC


Anunt de participare numarul 88541/12.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C HOLDING STARTROM INVEST MG S.R.L
Adresa postala: Barbu St Delavrancea, nr 72, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110065, Romania, Punct(e) de contact: MIHAIL ALEXANDRU GRIGORE, Tel.0741063197, Email: [email protected], Fax: 0248286886;0248612315, Adresa internet (URL): [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu raspundere limitata
Activitate (activitati)
Altele: industrie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Dezvoltarea de noi capacitati de productie pentru executia prin extrudare de repere din mase plastice si cauciuc"-ACHIZITIE LINIE DE EXTRUDARE PENTRU REPERE DIN MASE PLASTICE SI CAUCIUC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Punct de lucruPITESTI ARGES , STR. DEPOZITELOR, NR.39 BIS , ROMANIA
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dezvoltarea de noi capacitati de productie pentru executia prin extrudare de repere din mase plastice si cauciuc"-ACHIZITIE LINIE DE EXTRUDARE PENTRU REPERE DIN MASE PLASTICE SI CAUCIUC , CU SPECIFICATIILE CONFORM CAIETULUI DE SARCINI ATASAT - 1 BUC.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42994000-0 - Utilaje pentru prelucrarea cauciucului sau a plasticului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Dezvoltarea de noi capacitati de productie pentru executia prin extrudare de repere din mase plastice si cauciuc"-ACHIZITIE LINIE DE EXTRUDARE PENTRU REPERE DIN MASE PLASTICE SI CAUCIUC , CU SPECIFICATIILE CONFORM CAIETULUI DE SARCINI ATASAT - 1 BUC.
Valoarea estimata fara TVA: 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
NU
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BANCA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
-
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
*Declaratie privind eligibilitateaCerinta minima obligatorie: completare Formular12A* Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Cerinta minima obligatorie: completare Formular12B*Dovada indeplinirii obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre stat si locale
Cerinta minima obligatorie: prezentare certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat si locale, sub forma de formulare tip eliberate de autoritatile competente din statul in care candidatul/ofertantul este rezident.
Toate certificatele se vor prezenta in original sau copie legalizata si, acolo unde este cazul, insotite de traducere autorizata in limba romana.*Persoane juridice romaneCertificat constatator emis de oficiul registrului comertului si certificat de inregistrare emis de Registrul Comertului.
Toate certificatele se vor prezenta in original sau copie legalizata.*Persoane fizice romaneAutorizatie de functionare / alte documenteechivalente, in original sau copie legalizata*Persoane juridice /fizice straineDocumente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care candidatul/ofertantul este rezident, in original sau copie legalizata si insotite de traducere autorizata in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
* Bilant contabil*Informatii privind cifra de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
*Cerinta minima obligatorie: bilant contabil pentru anul 2008 la data de 31.12.2008 vizat si inregistrat deorganele competente.In cazul operatorilor economici din afara Romaniei se vor prezenta documente echivalente conform cu legislatia tarii in care candidatul/ofertantul este rezident.Acolo unde este cazul se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana*Cerinta minima obligatorie: completare Fisa de informatii generale, cu precizarea cifrei de afaceri in ultimii trei ani- Formular C
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
*Lista principale livrari ultimii 3 ani
*Lista de experienta similara
*Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii*Certificat de conformitate produs
*Autorizare pentru livrarea produselor
*Informatii privind subcontractanti*Standarde de asigurarea calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
*Completare Formular 12E*Dovada furnizarii de masini unelte in ultimii trei ani Formular D*Declaratie privind numarul total al personalului in ultimul an de activitate, numarul persoanelor implicate in executarea contractului de furnizare, calificarile/specializarile acestora*Certificate sau alte documente echivalente, care sa ateste conformitatea cu normele CE a produselor ofertate*Declaratie/certificat sau documente echivalente, emise de producator care sa ateste autorizarea candidatului/ofertantului pentru livrarea produselor ofertate, in original sau copie legalizata si insotite, acolo unde este cazul, de traducere autorizata in limba romana*Completarea Formularului 12G cu subcontractantii si specializarea acestora.Pentru fiecare subcontractant se va prezenta fisa de informatii generale (Formularul C-fara completarea cifrei de afaceri) si documentul edificator privind o forma de inregistrare in tara in care subcontractantul este rezident, in original sau copie legalizata si insotita, acolo unde este cazul, de traducere autorizata in limba romana.*Certificate/documente echivalente emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
99
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2009 20:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.11.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 10.12.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.11.2009 11:00
Locul: PITESTI, STR. Barbu St. Delavrancea, Nr.72
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FONDUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)Programul Operational Regional 2007-2013Axa prioritara 4Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local Domeniul major de interventie 4.3. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa: Str. Stavropoleos, Nr.6 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+40213104641, Email: [email protected], Fax: +40213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la anuntul de atribuire
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. HOLDING STARTROM INVEST MG S.R.L.
Adresa postala: Str. Barbu St. Delavrancea Nr.72, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110065, Romania, Tel.0248286886, Email: [email protected], Fax: 0248286886
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.10.2009 20:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer