Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Campulung prin reabilitarea zonei istorice si de agrement Complex-Parc Kretzulescu?, cod SMIS 12940


Anunt de participare numarul 134094/22.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CAMPULUNG
Adresa postala: STR. NEGRU VODA, NR. 127, Localitatea: Campulung, Cod postal: 115100, Romania, Punct(e) de contact: Bogdan Popescu, Tel. +40 248511034, Email: [email protected], Fax: +40 248511036, Adresa internet (URL): www.primariacampulung.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala: Strada Italiana nr. 22, sector 2, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032997, Email: [email protected], Fax: +40 213032937, Adresa internet (URL): http: //www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Campulung prin reabilitarea zonei istorice si de agrement Complex-Parc Kretzulescu?, cod SMIS 12940
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Campulung, jud. Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor de constructii si instalatii pentru cele 5 obiecte din cadrul proiectului: 1. Gradina Publica ?Merci?2. Bulevardul ?Pardon?3. Strada Negru Voda si Strada Nae Leonard4. Parcul Bailor Kretzulescu5. Baile Kretzulescu, Corp AAceste lucrari cuprind: ? Lucrari de amenajarea terenului, ? Lucrari de amenajare pentru protectia mediului, ? Lucrari reabilitare si reamenajare peisagistica, ? Lucrari de reabilitare drumuri, ? Lucrari de restaurare si reabilitare cladiri monumente istorice? Organizare de santier
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45112700-2-Lucrari de arhitectura peisagistica (Rev.2)
45212314-0-Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
45454100-5-Lucrari de restaurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea totala estimata a contractului de lucrari, din care: 41305872.18 lei fara TVA1. Valoarea estimata a lucrarilor de amenajarea terenului 91480.00 lei fara TVA2. Valoarea estimata a lucrarilor de amenajari pentru protectia mediului 152230.00 lei fara TVA3. Valoarea estimata a lucrarilor de constructii si instalatii 33830790.00 lei fara TVA4. Valoarea estimata a utilajelor si echipamentelor cu montaj 3739500.00 lei fara TVA5. Valoare estimata dotari 2.965.662, 18 lei fara TVA6. Valoarea estimata: - a lucrarilor de organizare de santier 438.510, 00 lei fara TVA- a lucrarilor conexe organizarii de santier 87.700, 00 lei fara TVAOfertele care depasesc valorile estimate pentru oricare din lucrarile aferente punctelor 1รท6, prezentate in tabelul de mai sus, vor fi considerate inacceptabile.
Valoarea estimata fara TVA: 41, 305, 872.18RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 800000 lei Perioada de valab a g de p este de min 150 zile de la data dep oferelor inclusiv prima si ultima zi Ofertantul va prez g de p const in conf cu Art 86 din HG 925/2006 prin virament bancar in contul deschis la Trezoreria Campulung RO95TREZ0475006XXX000090, CUI 4122361 (pentru a fi considerata indeplinita cerinta privind constituirea garantiei de participare prin virament bancar, este obligatoriu ca la data deschiderii ofertelor viramentul bancar sa fie confirmat prin extrasul de cont al autoritatii contractante), sau -printr-un instrument de garantare emis in cond legii de o societ bancara ori de o societ de asig care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada de valab prev in doc de atrib Minimul de cerinte care trebuie cuprinse in instrumentul de garantare emis in cond legii de o societ bancara ori de o societ de asig se afla in Formularul nr.23 In cazul in care ofertantul este o asociere de op ec in Scrisoarea de Garantie, la denumirea ofertantului se va completa numele Liderului Asocierii care constituie garan?ia in numele tuturor membrilor Asocierii in conf cu Acordul de asociere. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare conform art.87, alin. (1) din HG nr.925/2006, In cazul in care ofertantul/ofertantii formuleaza in scris o contestatie/ plangere catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/ instanta competenta sa solutioneze plangerea, se vor aplica prevederile art.278^1alin (1)/ art.278^1 alin (2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care CNSC respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, suma de 11.690, 59 lei. Restituirea garantiei de participare se va face conform art.88 din HG 925/2006 Cuantumul g de b executie exprimata procentual va fi de 10% din valoarea contr fara TVA G de b executie se va constitui in termen de maxim 10 zile lucratoare de la semnarea contractului.Modul de constituire a g de b ex in conf cu prevederile art 90 alin 1 din HG 925/2006.In cazul in care partile convin asupra mod de constituire a garantiei bancare prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform art.I din HG nr.1045/2011 privind modificarea alin. (3) al art.90 din HG nr.925/2006 contractantul are oblig de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contractului fara TVA.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie, conform art.92 alin. (4) din HG nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fondul European de Dezvoltare Regionala 85 % - Buget de stat 13 % - Buget local 2 % si contravaloarea cheltuielilor neeligibile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)
1. Completarea si prezentarea Formularului nr.3 - din ?Volumul III ? Model de Formulare?.2. Cazier judiciar al operatorului economic se va prezenta in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
3. Cazier fiscal al operatorului economic se va prezenta in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Nota: Conform Art.180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? autoritatea contractanta va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarare definitava a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului. In acest sens, fiecare membru al grupului este obligat sa prezinte acest document.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180.
Completarea si prezentarea Formularului nr. 3 din partea tertului sustinator.
Cerin?a nr. 2
Declara?ie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)
1. Completarea si prezentarea Formularului nr. 4 -din ?Volumul III ? Model de Formulare?.
Operatorii economici care se afla in una din situa?iile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 , modificata vor fi exclu?i de la procedura de atribure a contractului.
Nota: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, acesta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului. In acest sens, fiecare membru al grupului este obligat sa prezinte acest document.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181 lit a), c^1) si d). In acest sens se solicita completarea si prezentarea Formularului nr.4 din ?Volumul III ? Model de Formulare?, adaptat corespunzator, de catre tertul sustinator.
2. Certificat de atestare fiscala privind obliga?iile catre bugetul de stat, emise Direc?ia Generala a Finan?elor Publice din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, emise conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile ?i completarile ulterioare ?i O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata cu modificarile ?i completarile ulterioare.Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
3. Certificate privind plata impozitelor ?i taxelor locale eliberate de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatilor administrativ - teritoriale de pe raza careia Ofertantul are sediul principal, sediul secundar ?i toate punctele de lucru declarate din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, emise conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile ?i completarile ulterioare ?i O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata cu modificarile ?i completarile ulterioare. Certificatele se vor prezenta in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
4.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si local, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Aceste documente vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
In cazul in care s-a aprobat de catre organul fiscal o facilitate fiscala, se vor prezenta documentele aferente (decizia, conven?ia), precum si dovada respectarii facilitatii fiscale acordate, incopie legalizata sau copii lizibile certificate , ,conform cu originalul?
Observatii: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat facilitati fiscale de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetulde stat sau catre bugetul local(indiferent de cuantumul acestora) scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Cerin?a nr. 3
Declara?ie privind calitatea de participant la procedura
Completarea si prezentarea Formularului nr.5 din ?Volumul III ? Model de Formulare? .
Cerin?a nr. 4
Certificat de participare la licita?ie cu oferta independenta
Completarea si prezentarea Formularul nr.6 din " Volumul III ? Model de Formulare?.Cerin?a nr. 5
Declara?ie privind neincadrarea in situa?iile prevazute de art. 69^1 din OUG nr 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
Completarea si prezentarea Formularul nr. 7 din " Volumul III ? Model de Formulare?.
Nota: Aceasa declaratie va fi prezentata si de subcontractantii mentionati de ofertanti in ?Lista privind subcontractantii? (Formularul nr.14 din ?Volumul III ? Model de Formulare?) cat ?i de ter?ul sus?inator daca este cazul.
Persoanele din cadrul Autoritatii contractante cu functie de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.
- Primar ? Calin Ioan Andrei
- Viceprimar ? Liviu Ioan Taroiu
- Director economic ? Gheorghita Nestor
- Secretar ? Nicolae Ghinea
- Roxana Tatulescu
- Nica Elena
- Nicolae Iulian
- Balascan Sorin
- Buzescu Daniela
- Braga Roxana
- Chirvasiu Cristina
- Popescu Bogdan
- Izbasescu Florin
- Badulici Carmen
- Ec. Oana Onela;
- Ec. Roman Mihut- Dragos
Ing. Niculescu Florin.
- Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, acesta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului. In acest sens, fiecare membru al grupului este obligat sa prezinte acesta declaratie. Cerin?a nr. 1
Documente care dovedesc forma de inregistrare
Persoane juridice/ fizice romane
Modalitatea de indeplinire
1. Certificat constatator in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? emis de Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului din care sa rezulte obiectul de activitate aloperatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Nota: Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a Certificatului Constatatorin original/copie legalizata;
Cerin?a nr. 2
Documente care dovedesc forma de inregistrarePersoane juridice /fizice straine
Vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident din care sa rezulte ca:
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii
- nu sunt inscrise mentiuni privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.
Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Ofertantii, persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, se angajeaza ferm ca inaintea incheierii contractului, sa asigure inregistrarea societatii la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare. Declara?ia va fi tradusa autorizat in limba romana.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului. In acest sens, fiecare membru al grupului este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr 1
Informatii generale aferente ultimilor 3 ani financiari incheiatiCerinta minimaSe solicita ca media cifrei de afaceri glob pe ultimii 3 ani financ incheiati sa fie de min 80.000.000 lei
Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat lei se va folosi cursul mediu lei/valuta comunicat de catre BNR/BCE pentru anii 2008, 2009, 2010, 2011, astfel
EuroUSD
2008:3, 6827 lei2008:2, 5189 lei
2009:4, 2373 lei2009:3, 0493 lei
2010:4, 2099 lei2010:3, 1779 lei
2011:4, 2379 lei2011:3, 0486 lei
Cerin?a nr. 2
La momentul semnarii contractului, ofertantul va avea acces la sau are resurse reale, negrevate de datorii, lichiditati, linii de credit confirmate de banci, declaratie bancara sau orice alta dovada pentru realizarea cash-flow-lui de executie a lucrarilor in cadrul proiectului ?Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Campulung prin reabilitarea zonei istorice si de agrement Complex-Parc Kretzulescu?, cod SMIS 12940 in valoare de minim 10.000.000 lei , pentru o perioada de6 de luni.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 1
Principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor
Cerin?a nr. 2
Se solicita ofertantului indeplinirea si finalizarea ca unic contractor, asociat, sau ca subcontractant, in ultimii 5 ani (calcula?i pana la data depunerii ofertelor) a maxim 5 contracte de lucrari similare executate asupra unor obiective incadrate ca monumente istorice, a caror valoare cumulata sa insumeze minim 41.000.000 lei fara T.V.A
Cerin?a nr. 3
Se solicita ofertantului recomandari, copii dupa , , partile relevante din contractele prezentate ca experienta similara, procese verbale de receptie, etc.
Cerin?a nr. 4
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011), separat pe fiecare an in parte.
Cerin?a nr. 5
Nominalizarea pers ?cheie? de care disp sau al carui angajament de particip a fost obt de catre ofertant Pentru pers cheise vor prezenta CV-uri in format Europass - decl semn privind disp de a lucra pe toata perioada in cadrul ac contrPers cheie
Cerinte oblig
1 ?ef de ?antier
2 RTE in dom constr civile industriale agrozooteh
3 RTE in dom constr rutiere drumuri piste de avia?iepoduri tunele
4 RTE in dom contr edilitare si de gosp com
5Exp arh atestat de MCPN in specializE ? exec lucrari in dom restaurare arhitectura conf O nr.2495/2010 care treb sa se regaseasca in Reg speci si exp in dom protejarii mon istorice
6 Exp arh atestat de MCPN, in specializ E ? exec lucrari in dom urbanism parcuri si gradini conf Ordinului nr.2495/2010 care trebuie sa se regaseasca in Reg specialistilor si expertilor in dom protejarii mon ist
Expertii solicitati mai sus trebuie sa faca dovada ca au fost implicati in cel putin un contract din dom pentru care au fost solicitat
Cerin?a nr. 6
Declaratie referitoare la utilaje/echipamente tehnice/ instalatii/etc de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Cerin?a nr. 7
Lista cuprinzand subcontractantii
Cerin?a nr. 8
Cerinte privind asociatii: 1. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati, ca la depunerea ofertei comune sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.2. Confirmarea liderului asociatiei de catre asociati.3. Legalizarea acordului de asociere in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
Cerin?a nr. 9
Informatii privind tertul sustinator
Declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal
Cerinta nr. 1
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii ofertantului pentru activitatile care fac obiectul prezentei proceduri ISO 9001 sau echivalent( in cazul unei asocieri aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii)
Cerinta nr. 2
Informatii privind masurile de protectia mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari certificarea sistemului de protectie a mediului pentru activitatile care fac obiectul prezentei proceduri ISO 14001 sau echivalent ( in cazul unei asocieri aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca ob procesului de reofertare: pretulNr de runde al LE: o singura rundaLE va incepe la doua zile lucratoare de la trans invitatieiDurata unei runde: 1 (una) zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S139-230441 din 22.07.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.05.2012 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.05.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.05.2012 11:00
Locul: Municipiul Campulung str. Negru Voda nr. 127
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare reprezentanti UCVAP imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 ? 2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major interventie 5.1 - Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
1. Recomandam ofertantilor sa cunoasca toata lucrarea in complexitatea ei, astfel incat sa se evite orice omisiune in aprecierea lucrarilor specifice fiecarei specialita?i, in procesul de ofertare.2. Recomandam ofertantilor sa studieze si sa verifice prevederile si cotele din proiect inainte de depunerea ofertei.3. 1. Recomandam oferatantilor vizitarea amplasamentului, pentru a fi inmasura sa evalueze, pe propria sa raspundere, cheltuiala si riscurile, toate datele care i-ar putea fi utile in intocmirea ofertei sale.Vizitarea amplasamentului se va organiza in termen de 7 zile lucratoare de la publicarea anuntului in SEAP, cu punct de plecare pe traseu ? Primaria Municipiului Campulung, perosana de contact dl Bogdan Popescu ora 10004. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret minim, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita ofertantilor, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai mic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MUNICIPIUL CAMPULUNG
Adresa postala: str. Negru Voda, nr. 127, Localitatea: Municipiul Campulung, Cod postal: 115100, Romania, Tel. +40 248511034, Email: [email protected], Fax: +40 248511036, Adresa internet (URL): www.primariacampulung.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.03.2012 17:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer