Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi-Modul 1-Proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea suprafetelor de miscare aferente unei piste noi cu lungimea de 2400 m in R.A. Aeroportul Iasi


Anunt de participare (utilitati) numarul 139373/05.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A. AEROPORTUL IASI
Adresa postala: Moara de Vint 34, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700377, Romania, Punct(e) de contact: RA AEROPORTUL IASI, Tel. +40 232271590, In atentia: Monica Nichitus, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 232271570, Adresa internet (URL): www.aeroport.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Bursa Romana de Marfuri Termianlul Iasi
Adresa postala: Bursa Romana de Marfuri Termianlul Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700177, Romania, Punct(e) de contact: BRM Iasi, Tel. +40 332408304, In atentia: Anghel Alexandru, Email: [email protected], Fax: +40 33402539, Adresa internet (URL): www.brm.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Bursa Romana de Marfuri Termianlul Iasi
Adresa postala: Bursa Romana de Marfuri Termianlul Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700177, Romania, Punct(e) de contact: BRM Iasi, Tel. +40 332408304, In atentia: Anghel Alexandru, Email: [email protected], Fax: +40 33402539, Adresa internet (URL): www.brm.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Serviciul de Interes Economic General Activitate
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi-Modul 1-Proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea suprafetelor de miscare aferente unei piste noi cu lungimea de 2400 m in R.A. Aeroportul Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: RA Aeroportul Iasi
str. Moara de Vant, nr.34, Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi-Modul 1 -Servicii de intocmire a proiectului tehnic, detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor si executia lucrarilor pentru realizarea suprafetelor de miscare aferente unei piste noi cu lungimea de 2400 m in R.A. Aeroportul Iasi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45235200-5 - Lucrari de constructii de piste de decolare si de aterizare (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
79933000-3-Servicii de asistenta de proiectare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi-Modul 1 -Servicii de intocmire a proiectului tehnic, detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor si executia lucrarilor pentru realizarea suprafetelor de miscare aferente unei piste noi cu lungimea de 2400 m in R.A. Aeroportul Iasi, dupa cum urmeaza:
- pista decolare-aterizare, cale de rulare, extindere platforma, drum perimetral;
- instalatie balizaj;
- canalizare ape pluviale;
- servicii de proiectare
Valoarea estimata fara TVA: 157.656.755 lei, din care- Valoarea estimata servicii de proiectare 5.225.183 lei fara TVA-Valoarea estimata executie lucrari 152.431.572 leifara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 157, 656, 755RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
25 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi de 3.153.000 lei. Modul de constituire al garantiei pentru participare: Conform HG 925/2006 reactualizata, art. 86.In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in conformitate cu art.278 indice 1 din OUG 34/2006; in cazul unei asocieri, Garantia de participare va fi emisa de catre lider in numele asocierii.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate oferta, respectiv 90 zile de la data ce reprezinta termenul limita de primire a ofertelor.Restituirea garantieide participare, conform HG 925/2006 reactualizata art.88 Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile HG 925/2006 reactualizata art. 90. Perioada de valabilitate a garantiei este cel putin egala cu durata contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul 12A - ?Declaratie privind eligibilitatea?;
In cazul unei asocieri, acest formular va fi prezentat de fiecare membru al asocierii.
In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator), este obligatoriu a se prezenta Formularul de mai sus ce va fi semnat de catre reprezentantul legal/imputernicit al tertului sustinator.Formularul 12B - ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata;
In cazul unei asocieri, acest formular va fi prezentat de fiecare membru al asocierii.
In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu ca si acesta sa prezinte Formularul 12 B - ?Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare? semnat de catre reprezentantul legal/imputernicit al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a), c1), d).A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
? certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local;
? certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice);
? cazier fiscal;
? cazier judiciar.B. Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte:
? orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, cazier fiscal, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc).NOTE:
1) Persoanele juridice romane vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.
2) Certificatele/documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.3) Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
4) In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Formularul A- ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute art. 69 ind 1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare? legat de conflictul de interese:
? atrage excluderea ofertantului/asociati/subcontractanti/terti sustinatori din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
? se depune in original de catre fiecare ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori;
Persoanele cu functii de decizie din autoritatea contractanta sunt: Marius Bodea-Director General , Monica Nichitus- Director Comercial , Alexandru Anghel ?Director Operational , Melania Pripasu-viza CFP, jr.Maria Paslaru, Mihart Sever-sef serv.tehnic, Alexandrescu Nicoleta ?sef serv.financiar; Consiliul de Administratie: Bahneanu Catalin, Rebegea Mitica, Ostaficiuc Marius, Parvu Marcel, Bodea Marius, Gheorghica Florian, Damian Ionel, Buiceag Marius
In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu ca si acesta sa prezinte Formularul A- ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute art. 69 ind 1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare?
Formularul B - ?Declaratie - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, Acelasi formular va fi completat si de catre subcontractantii declarati.Formularul 12C - ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?, formularul va fi prezentat si de eventualii terti sustinatori si de subcontractantii declarati. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul judetului in care este inregistrat operatorul economic; in cazul ofertantului clasat pe primul loc, dupa transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, acesta trebuie sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest document in copie conform cu originalul;
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si dupa caz de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit;
Operatorul economic va prezenta certificat de autorizare ca agent aeronautic civil, eliberat de catre organismul tehnic de autorizare: Autoritatea Aeronautica Civila Romana conform prevederile art 63 lit c)din OUG nr 29/1997 privind Codul aerian al Romaniei cu modif si completarile ulterioare.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita prin prezentarea certificatului de autorizare de catre fiecare dintre asociati.
Persoane juridice/fizice straine: De mentionat ca si in cazul unui operator economic strain ce urmeaza a depune o oferta in cadrul prezentei proceduri, cu privire la certificatul de autorizare ca agent aeronautic civil, acesta trebuie sa fie eliberat tot de catre organismul tehnic de autorizare Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala a ofertantului in ultimii 3 anitrebuie sa fie in valoare de minim: 180.000.000 Lei
Se vor prezenta Formularul E - ?Informatii generale? Bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pe anii 2009-2011, avizate de catre organele in drept ? (in oricare dintre formele: original, copie legalizata).Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2009 ?1Euro = 4, 237 lei, 2010 - 1 Euro = 4.209 lei, 2011?1 Euro = 4, 2379 lei).Pentru alte monede se transforma mai intai in Euro, utilizand cursurile medii pt anii respectivi, publicate pe site-ul: http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro.
Ofertantul trebuie sa demonstreze, printr-un document emis de o institutie Bancara, prezentat in original, ca dispune de resurse reale, negrevate de datorii sau are acces la lichiditati, linii de credit aprobate sau la alte instrumente financiare in valoare de minimum: 30.000.000 lei pentru o perioada de 6 luni, suma suficienta pentru a acoperi exclusiv cheltuielile cu constructia in cadrul contractului.
Ofertantul va prezenta Formularul 3 - ?Scrisoarea de Recomandare? ce va fi emisa de catre o societate bancara numai in original.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Nota 2: Suma solicitata la cerinta 1 poate fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul in care oferta depusa este desemnata castigatoare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Executie: Of. trebuie sa demonstreze ca a executat in ultimii 5 ani cel putin un contr. de lucr. de constr. in dom. infrastructurii de transport aeroportuar in care participarea ofertantului sa fi fost in val. tot. cumulata de minim: 152.000.000 lei fara TVA, din care cel putin un contract prin care sa se dem. realiz. unei piste dedecolare-aterizare cu imbracaminte flexibila.
Prin infrastructura de transport aeroportuar se inteleg lucrarile de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare pista decolare-aterizare, cale de rulare, drum perimetral, instalatie balizaj, canalizare ape pluviale.1. Formularul 12D - ?Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani?, a) Proces/e verbal/e de receptie partiala/la terminarea lucrarilor/finala prin care sa se demonstreze executarea lucrarilor prezentate, b) Recomandari din partea benef,
Proiectare: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat cel putin 1 contract de servicii de proiectare in domeniul infrastructurii de transport aeroportuar (constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare pista decolare-aterizare, cale de rulare, drum perimetral, instalatie balizaj, canalizare ape pluviale) din care sa rezulte ca a realizat cel putin PT pentru o pista cu o lungime de minimum 2400 m cu structura cu imbracaminte flexibila. Se vor prezenta: Proces/e verbal/e de predare/primire a documentatiei, Proces verbal de receptie la term.serviciilor, Recom. din partea beneficiarului
Informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat, a cadrelor de conducere si personalul cheie nominalizat. Se vor prezenta: Declaratia privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii trei ani- Fromularul 6
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Ofertantul va prezenta urmatoarele: Formularul 18- ?Acordul de Asociere? semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii.Nota 1: In conditiile in care ofertantul este contractant unic acesta are totusi obligatia de a prezenta Formularul 18, mentionand ?Nu este cazul?.Nota 2: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Personal I-Ofertantul va face dovada faptului ca dispune de cel putin urmatorii experti: I. Coordonator de Proiect: Studii: a. licentiat al unei Fac. de Constr. ? detine diploma de ing.b. cunostinte bune de limba romana si/sau englezaExp.prof.gen.: -minim 5 ani exp. prof. indomeniul constructiilor
Exp.prof. spec.: - minim 3 (trei) ani exp. prof. in contracte/proiecte de lucrari de constructii in domeniul infrastructurii de transport aeroportuar**) in pozitia de Coordonator de Proiect sau in pozitii similare care sunt: Director Proiect/Manager Proiect sau Adjunct Director Proiect/Adjunct Manager Proiect.
- expertul cheie trebuie sa fi participat intr-un proiect care a inclus executia/proiectarea unei piste de decolare-aterizare cu imbracaminte flexibila (constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare), intr-o pozitie de Coordonator de Proiect
Continuare Personal II: Responsabil cu Calitatea (CQ): Studii a. absolvent al unei institutii de inv.sup .b. cunostinte bune de limba romana si/sau englezaExp. gen.: minim 3 (trei) ani experienta profesionala in domeniul calitatii in activitatile de: lucrari de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect / contract si/sau proiectare si/sau laborator.
Continuare Personal III. Sef de Santier: Studiia. licentiat al unei Facultati de Constructii ? detine diploma de inginer
b. cunostinte bune de limba romana si/sau englezaExperienta profesionala generala:
-minim 5 ani experienta profesionala in domeniul constructiilorExperienta profesionala specifica: - minim 3 (trei) ani experienta profesionala in contracte/proiecte de lucrari de constructii in domeniul infrastructurii de transport aeroportuar**) in pozitia de Sef Santier sau in pozitii similare care sunt: Adjunct Sef Santier
- expertul cheie trebuie sa fi participat intr-un proiect care a inclus executia unei piste de decolare-aterizare cu imbracaminte flexibila(constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare), in pozitia de Sef Santier sau in pozitii similare care sunt: Adjunct Sef Santier.
Continuare Personal IV. Sef Echipa Proiectare: Studii: a. lic. al unei Fac.de Constr.? detine dipl de inginerb. cunostinte bune de limba romana si/sau engleza, Exp. prof. gen.: -minim 5 ani experienta profesionala in domeniul constructiilor.Experienta profesionala specifica: - minim 2 (doi) ani experienta profesionala in contracte/proiecte de servicii de proiectare in domeniul infrastructurii de transport aeroportuar**) in pozitia de Coordonator de Proiect sau in pozitii similar care sunt: Director Proiect/Manager Proiect sau Adjunct Director Proiect/Adjunct Manager Proiect.
- expertul cheie trebuie sa fi participat intr-un proiect care a inclus proiectarea unei piste de decolare-aterizare cu imbracaminte flexibila (constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare), intr-o pozitie de Sef Echipa proiectare
Continuare Personal: V. Specialist proiectare infrastructura aeroportuaraStudii: a. licentiat al unei Facultati de Constructii ? detine diploma de inginer , b. cunostinte bune de limba romana si/sau engleza, Exp. prof. generala: - minim 5 ani experienta profesionala in domeniul constructiilor.Experienta profesionala specifica: - minim 2 (doi) ani experienta profesionala in activitatile de proiectare din domeniul infrastructurii de transport aeroportuar**)in pozitia de Inginer proiectare infrastructura aeroportuara
- expertul cheie trebuie sa fi participat intr-un proiect care a inclus proiectarea unei piste de decolare-aterizare cu imbracaminte flexibila (constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare), intr-o pozitie de Inginer proiectare infrastructura aeroportuara.
Continuare PersonalVI-1 responsabil cu protectia munciiatestat , conform prevederilor HG 300/2006 privind cerintele mi nime de securitate si sanatatepentru santierele temporare sau mobile.Se vor prezenta copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizarilor mentionate in Formularul 7 ?Curriculum Vitae? si ale actelor de identitate (buletin/pasaport/carte identitate)
Continuare Personal VII : Exp. nominal.anterior(in afara de CQ)vor trebui sa faca dovada indepl. cer. impuse prin prezentarea urmatoarelor documente: a) copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizarilor mentionate in Formularul 7 ?Curriculum Vitae? si ale actelor de identitate (buletin/pasaport/carte identitate)
b) Expertii cheie trebuie sa prezinte documente justificative pentru demonstrarea experientei profesionale si anume: b1) pt experienta profesionala generala se vor prezenta: ? o declaratie notariala pe propria raspundere a expertului in original
b2) pt. experienta profesionala specifica se vor prezenta:
? documente relevante / recomandari emise de Beneficiar/Angajator pt proiectele/contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor
CQ va prez: CV si Decizie de numire
Ofertantul va face dovada ca dispune de urmatoarele dotari in vederea prestarii serviciilor de proiectare: Statie totala, Programe de proiectare adecvate, 6 calculatoare, Imprimanta, ploter, Mijloace de transport personal. Se va prezenta- Declaratie privind lista echipamentelor tehnice, de care dispune
operatorul economic pentru indeplinirea serviciilor de proiectare -
formularul 25, si inscrisuri din care sa rezulte faptul ca ofertantul dispune de dotarile declarate.
Ofertantii trebuie sa faca dovada ca dispun si/sau detin in proprietate sau inchiriateutilaje mijloacele si echip.nec.exec.lucr, se vor prezenta documente care sa ateste indeplinirea acestor cerinte (contract de vanzare-cumparare, de leasing sau inchiriere, facturi sau alte doc) pentru :
- utilaj asternere beton de ciment cu cofraje glisante (L = 9.00 m, h = 0, 4 m), dotat cu echipament pentru pulverizarea lichidului de protectie si pentru realizarea strierii transversale a suprafetei betonului
- autobasculante*de min. 12 tone cu prelate pentru transport betoane ;
- minim 3 repartizatore-finis
- minim 6 cilindri compactori asfalt, pe pneuri;
- autobasculante*de min. 32 tone cu prelata, pentru transport mixturi asfaltice ;
- minim 2 taietoare de rosturi ;
- utilaj de colmatare rosturi :
- pentru colmatare la cald utilajul trebuie sa fie capabil sa mentina temp. const. pe durata luc.
Continuare dotari pentru executie lucrari:
- pentru colmatare la rece, lancea de repartitie a produsului de colmatare trebuie sa asigure uniformitatea nivelului partii superioare a produsului de colmatare
- utilaj pentru efectuarea marcajului pistei
- utilaje terasiere (excavatoare cu cupa*, autogredere*, cilindri compactori cu vibrare*);
- buldozere*;
- minim 1 screper
- basculante* de min 16 tone pentru terasamente
- minim 1 autogudronator;
- spatii betonate pentru depozitare agregate;
- transportoare de ciment *;
- atelier mecanic;
- silozuri pentru ciment*.
*nr echip marcate se va det de ofertanti astfel incat sa se acopere neces de mat care vor fi puse in opera astfel incat sa se resp cond tehn prev in caietele de sarcini. Ofertantul va demonstra ca numarul de echipamente propuse, corelate cu caracteristicile tehnice ale acestora si cu productivitatea acestora acopera necesarul minim de materiale ce trebuie puse in opera, astfel incat sa se respect prev cs.
Ofertantul are drept de folosinta sau detine minim o (1)statie de preparare betoanedotata cu echipament care poate asigura automatizarea operatiilor de cantarire si masurare a umiditatii agregatelor si inregistrarea datelor respective in memoria echipamentului intr-o forma sintetica si clara, astfel incat in orice moment sa poata fi analizat modul cum a functionat statia la un moment dat.Formularul 8C? ?Statia/statiile de betoane"
Ofertantul are drept de folosinta sau detine minim o (1) statie de asfalt autorizata/atestata/verificata necesara pentru indeplinirea acestui contract. Durata normata de funct. a statiei de asfalt va trebui sa acopere dur. de implem. a contr.
Se prez: Formularul 8? ?Statia/Statiile de asfalt?, reprezentand lista statiilor de asfalt de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.
2. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: ? documente/angajamente care sa demonstreze atat dreptul de proprietate sau de folosinta pe intreaga durata de implementare a contractului, capacitatea si/sau caracteristicile tehnice ale utilajelor / echipamentelor / instalatiilor cat si durata normata de functionare a statiei de asfalt. Nu se accepta statii de asfalt ale caror durata normata de functionare expira in timpul derul.contr.
Ofertantul are drept de folosinta sau detine laborator autorizat minim gradul II- betoane si mixtrui, cu profile corespunzatoare (G.T.F; M.B.M; B.Ba.Bp; A.N.C.F.D; M.D; D.) pentru lucrarile de infrastructura de transportNota: G.T.F ? Geotehnica si teren de fundare;M.B.M ? Materiale pentru betoane si mortare;B.Ba.Bp ? Beton, Beton armat, beton precomprimat;A.N.C.F.D ? Agregate naturale pentru lucrari de CF, drumuri;M.D ? Materiale pentru drumuri;D ? Drumuri.
Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul 9 - ?Laboratorul autorizat?, semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului
2. Certificate/documenteedificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: ? documente/angajamente care sa demonstreze dreptul de proprietate sau de folosinta pe intreaga durata de implementare a contractului.
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, acestaare obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 12G- ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?, semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Subcontractorul/rii va/vor prezenta Formularul A - ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la articolul 69i1? prin care se atesta faptul ca acesta nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 ind 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si compl. ult.
Informatii cu privire la asocierea (daca este cazul)
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a
depune o oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de
vedere formal asocierea. Aut. Contr. va solicita ca asoc. sa fie legalizata
numai in cazul in care of. comuna este decl. castigatoare, caz in care la
incheierea contractului de lucrari se va prezenta un acord de asociere in
forma autentica.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat in parte va prezenta documentele de
calificare soclicitate.
Of. va dem. ca respecta standardele de asigurare a calit., respectiv detine certificare ISO 9001 sau echiv.Of. va prez. urmat.: Formularul 14 ?Standardele de asigurare a calitatii?Certif./docu.edif. care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: Certificat/e emise de organisme indep. care atesta resp. standardelor de asig. a calit., respectiv ISO9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Nota 1: Daca un grup de op. ec. depune o of. com., cer. se dem. indiv. de catre fiecare membru in parte.
Nota 2: Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data depunerii.Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).Nota 4: In cazul in care op. ec. nu detine un certif.. de calit. asa cum este solic., acesta poate prez.orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dov. prez Conf.asig. unui niv coresp. al calit
Ofertantul va demonstra ca resp. standardele de protectie a mediului, respectiv detine certificare ISO 14001 sau echivalent. Ofertantul va prezenta : Formularul 15 ?Standardele de protectie a mediului?Certif./doc. Edif.care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: Certif./e emise de organisme indep care atesta respect.standardelor de prot. a mediului, respectiv ISO14001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Nota 1: Daca un grup de op.ec. depune o of. comuna, cerinta se dem. Indiv.de catre fiecare membru in parte. Nota 2: Doc. Solic. trebuie sa fie valabile. Nota 3: Cerinta priv. Certif.. ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin sustinere de la un tert., In cazul in care op. ec. nu detine un certif..de calit. asa cum este solic., acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prez. Conf. asig.unui niv.coresp. al prot.mediului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctaj maxim alocat ?50puncte . b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel : P(n) = pret minim/pret(n) x 50;
2.
Durata de imobilizare a activ op pe pista exist pe per deexec a lucr in cond obt pierderilor economice cele mai mici pentru ac RA AEROPORTUL IASI
50%
Descriere: In cadrul prezentului punctaj, se vor analiza urmatoarele : - durata de imobilizari a activitatilor operationale pe pista existent pe perioada de executie a contractului30% - pierderile economice cele mai mici pentru autoritatea contractanta RA AEROPORTUL IASI20%* Descrierea crit conf doc descript atasate
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.11.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.11.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.11.2012 12:00
Locul: Sediul Bursei Romane de Marfuri Terminal Iasi : Calea Chisnaului nr 27, etajul 1 camera 8
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai autoritatii contractante, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor pe baza de imputernicire si copie de pe buletin, alte persoane imputernicite.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care pe locul I se sit doua sau mai multe of cu pret egale aut cont va solicita reofertarea in plic inchis, invederea departajarii.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.11, alin. (4) din HGR nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/docum edif care probeaza/confirma indep cer de calif, atunci cand prim din partea aut contractante o sol in acest sens, in term prevazut in respect sol. Cs, form si conditiile contractuale pot fi descarcate gratuit de pe SEAP, www.e-licitatie.ro, atasat anuntului de participare.Atentie !! Nu se admite cumulul de functii pentru niciunul dintre expertii cheie solicitati.Ofertantul are posibilitatea vizita ampl. viit. lucr. conform preciz. din cs.In acest sens se va transmite aut. contr. o adresa cu 48 ore inainte de data la care se intentioneaza vizit. ampl. In cazul ofertarii unei durate de imobilizare a activitatilor operationale pe pista existenta pe perioada deexecutie a lucrarilor sub cea minima admisa (90 zile) oferta va fi declarata neconforma, nu se va puncta suplim ofert unei durate de imob a activ oper pe pista exist pe per deexec a lucr mai mare decat cea maxima admisa (150 de zile).Listele de cantitati de lucrari sunt orientative. Ofertantii au resp intocm listelor de cant pentru realiz obiect proiect
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile OUG 34/2006 reactualizata, art. 256 ind 2, lit.a)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al RA aeroportul Iasi
Adresa postala: Mpara de Vant nr. 34, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700377, Romania, Tel. +40 232271590, Email: [email protected], Fax: +40 232271570, Adresa internet (URL): www.aeroport.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2012 10:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer