Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMATIC IN SPITALUL MUNICIPAL TECUCI SI ASIGURAREA ACCESULUI CETATENILOR LA SERVICII MEDICALE DE CALITATE


Anunt de participare numarul 145119/23.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI
Adresa postala: str. Costache Conachi nr.35 mum. Tecuci, jud. Galati, Localitatea: Tecuci, Cod postal: 805300, Romania, Punct(e) de contact: Barbalata Florin, Tel. +40 0236811608, In atentia: Barbalata Florin, Email: [email protected], Fax: +40 0236811608, Adresa internet (URL): www.spitaltecuci.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMATIC IN SPITALUL MUNICIPAL TECUCI SI ASIGURAREA ACCESULUI CETATENILOR LA SERVICII MEDICALE DE CALITATE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Implementarea aplicatiilor electronice de e-sanatate la nivel local va asigura cresterea productivitatii si calitatii serviciilor unitatilor sanitare prin reducerea reala a costurilor interne, reducerea timpului de prelucrare a datelor medicale, cresterea numarului persoanelor fizice care vor avea acces la servicii medicale informatizate, cresterea personalului medical instruit pentru folosirea sistemelor informatice de e-sanatate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72268000-1 - Servicii de furnizare de software (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
51611100-9-Servicii de instalare de hardware (Rev.2)
72262000-9-Servicii de dezvoltare software (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati conform precizarilor din Caietul de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 467, 341RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va prez in original si se va constitui conf art.86 alin 1 din HG 925/2006 (Form nr.1- Scrisoare de garantie bancara). Per de valabilitate a garantiei de part: 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Cuantumul garantiei de participare: 29.346, 82 lei. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in lei, euro sau in alta moneda de circulatie internationala, se va face la cursul BNR din data ant datei limita de dep a ofertelor cu 5 zile. In cazul extinderii per de valab a ofertei, per de valab a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod coresp. Garantia de part se poate constitui prin virament bancar in contul: RO27TREZ3075006XXX002266, Trezoreria Tecuci, sau printr-un instrument de garantare emis in cond legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari, care se prez in original, in cuantumul si pentru per prevazuta mai sus. Aut contractanta are dreptul de a retine garantia de part in conf cu Art. 87. din HG 925/2006 act.Garantia de participare se va completa conf Form nr. 1 si se va dep in orig la adr aut contractante, pana la data limita de dep a ofertelor. Dovada const garantiei de par va fi incarcata si in SEAP la sectiunea Doc de calificare.In cazul in care CNSC respinge contestatia, aut contractanta va retine contestatarului suma de 5.247, 34Lei, in conf cu Art. 278^1 OUG 34/2006, cu modif si compl ult.In cazul dep de oferte in cadrul unei asoc de op economici, garantia de part trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op economici.Neprez dovezii privind garantia de part cond la respingerea ofertei, ca fiind inacceptabila, conf art. 33 alin. (3) si art. 36 alin. (1) din HG nr. 925/2006, cu modif si complet ult. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 90 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Formularul nr.16- Scrisoare de garantie de buna executie din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire, aceasta devenind anexa la contract, in cuantum de 5% din pretul total al contractului (exclusiv T.V.A.), emisa in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului.Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie aferenta contractului, in cel mult 14 zile de la plata facturii finale si indeplinirea obligatiilor asumate de catre Prestator daca nu s-au ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei, conform art.92, alin.1 din H.G. nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
AP III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public", DMI 2 ?Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice?, OP 4
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare2. Formularul nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare3. Certificat de atestare fiscala (bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele
4. Certificat de taxe si impozite locale (bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele
5. Formularul nr. 4 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti.
6. Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea ofertantului/ candidatului/ subcontractantului in prevederile art. 69^1 DIN O.U.G. NR.34/2006. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti sau terti sustinatori.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
Negru Teodor- manager, Mircea Dana ? Director Medical, Georgescu Clemansa ? Cornelia ? Director Economic Financiar, Nicola Elena ? Consilier Juridic, Barbalata Florin ? Sef Serviciu Administrativ. Se vor prezenta documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului; Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus.Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 2.500.000 LEI
Valorile vor fi exprimate in lei, in Euro sau intr-o alta moneda de circulatie internationala. Echivalenta se va realiza la cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru anii respectivi.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro in Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii respectivi.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ
Cerinta 2
In conformitate cu Ordinul 509 din 14/09/2011 ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrase din bilanturile contabile, in cazul in care publicarea acestora este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pentru ultimii 3 ani. In cazul in care legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea bilanturilor contabile, ofertantul va prezenta orice alte documente echivalente (ex. rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor) pentru sustinerea indeplinirii cerintei.
Nota:
(1) In cazul in care isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr. 7 - Fisa de informatii generale, se gaseste in sectiunea FormulareSe vor prezenta documentele in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asociatii:
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se vor depune urmatoarele documente:
a) O declaratie propria raspundere a ofertantului care ocupa pozitia deLider prin care asigura, garantia si declara ca in cazul in care asocierea va fi declarata castigatoare, pana la data semnarii contractului va prezenta la solicitarea achizitorului, acordul de asociere in forma legalizata. Formularul nr. 12 A
b)Acord de asociere semnat si stampilat de catre toti asociatii, cu mentiunea ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, iar liderul asociatiei este imputernicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor, toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a contractului. Formularulnr. 12 B
Formularul nr. 12 A - Declaratie pe proprie raspundere
Formularulnr. 12 B ? Acord de asociere
SubcontractareIn cazul in care oferta este depusa de un operator economic care are, eventual, intentia de a subcontracta parte/parti din contract, se va completa Formularul nr. 12
Expert fluxuri informationalemedicale (1 specialist)
Studii absolvite si competente:
? Studii superioare finalizate cu diploma de licenta
? Participarea la cel putin un curs de management spitalicesc? Cunostinte privind un standard pentru comunicare si asigurarea interoperabilitatii informatiei medicale recunoscut la nivel international/national dovedite prin absolvirea unui curs cu aceasta tematica
? Sa faca dovada participarii ca si consultant ? expert medical in cel putin un proiect de implementare software medical la un client din domeniul medical.
Consultant implementare (1 specialist)Studii absolvite si competente? Studii universitare absolvite in domeniul tehnic, economic sau IT&C? Cunostinte privind un standard pentru comunicare si asigurarea interoperabilitatii informatiei medicale recunoscut la nivel international/national dovedite prin absolvirea unui curs cu aceasta tematica? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;? Participarea in calitate de Responsabil implementare in cadrul unui proiect care a avut ca scop implementarea de sisteme informatice similare;
Expert formator utilizatori (1 specialist)Studii absolvite si competente? Studii superioare finalizate cu diploma de licenta? Sa aiba instruire in aspecte generale ce privesc sistemele informatice si tehnologia informatiei, de ultima generatie;? Certificat de absolvire pentru ocupatia Formator cu autorizare CNFPA sau echivalent ? Experienta generala de minim 5 ani;? participarea in calitate de Formator in cadrul unuiproiect care au avut ca scop implementarea de sisteme informatice in domeniul medical
Expert solutie de management al utilizatorilor finali (1 specialist)Studii absolvite si competente? Studii universitare absolvite in domeniul tehnic, economic sau IT&C ? Certificare de la producator pentru implementarea solutiei ofertate, cu implementari dovedite in Romania? Minim 5 ani experienta generala? Minim 3 ani experienta in activitati de analiza si implementare solutii informatice
Expertinfrastructura baze de date (1 specialist)Studii absolvite si competente? Studii universitare absolvite in domeniul tehnic, economic sau IT&C? Detinerea de competente privind tehnologia bazelor de date ofertate dovedite prin certificare(Exemplu: Certificare de tip Microsoft Certified Solutions Associate sau echivalent);? Experienta profesionala generala de minim 3 ani ? Participarea in calitate de expert infrastructura baze de date in cadrul unui proiect de implementare sistem informatic integrat.
Expert in sisteme de asigurarea calita?ii ?i securitatea informatiei (1 specialist)Studii absolvite si competente? Studii universitare absolvite in domeniul tehnic, economic sau IT&C? Competente privind asigurarea calitatii software (cursuri postuniversitare de profil , doctorat, etc.? Experienta profesionala generala de minim 3 ani? Participarea in calitate de expert testare si asigurarea calitatii in cadrul unui proiect de implementare sisteme informatice integrate
Expert dezvoltare software (1 specialist)Studii absolvite si competente? Studii universitare absolvite in domeniul tehnic, economic sau IT&C? Competente certificate de specializare in dezvoltarea de software pe platforma ofertata (Ex: pentru Microsoft certificare de tip MCTS .NET Framework 3.5 sau echivalent). Se vor prezenta certificate sau diplome de absolvire, care sa ateste cunostintele detinute privind dezvoltarea de aplicatii software.? Experienta profesionala generala de cel putin 5 ani? Participarea in cadrul unui proiect de implementare a unui sistem informatic medical in calitate de expert dezvoltare software
Expert Raportare (1 specialist)
Studii absolvite si competente
? Studii superioare finalizate cu diploma de licenta
? Competente certificate de specializare intr-o tehnologie de raportare informatizata tip ?business inteligence?. Se vor prezenta certificate/diplome de absolvire, care sa ateste cunostintele detinute, emise de institutii autorizate.
? Experienta profesionala generala de cel putin 3 ani? Participarea in cadrul unui proiect de implementare a unui sistem informatic in calitate de expert raportare
Analist software (1 specialist)
Studii absolvite si competente
? Studii universitare absolvite in domeniul tehnic, economic sau IT&C
? Curs de instruire si pregatire in analiza de business de tip Certified Professional for Requirements Engineering sau echivalent eliberata de un furnizor de training autorizat
? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
? Participarea in cel pu?in 1 proiect privind implementarea de sistem informatic integrat
Arhitect de solutie (1 specialist)
Studii absolvite si competente
? Studii universitare absolvite in domeniul tehnic, economic sau IT&C
? Competente dovedite care sa ateste instruirea si promovarea unui examen in domeniul conceperii si dezvoltarii de arhitecturi software emisa de catre organisme de drept public sau privat abilitate in acest sens.
? Certificare care sa ateste instruirea si promovarea unui examen ce demonstreaza competente in utilizarea unui produs software dedicate realizarii arhitecturilor orientate pe servicii
? Certificare care sa ateste instruirea si promovarea examenului de certificare intr-o tehnologie de dezvoltarea software.
Se vor prezenta documente relevante in acest sens.
? Experienta profesionala generala de minim 3 ani
? Participarea in cadrul unui proiect de implementare a unui sistem informatic medical in calitate de arhitect de solutie
Coordonator echipa tehnica (1 specialist)Studii absolvite si competente? Studii superioare finalizate cu diploma de licenta? Competente dovedite care sa ateste de?inerea de cunostinte privind managementul de proiect prin certificat de tip CNFPA sau echivalent? Cunostinte dovedite privind un limbaj pentru descrierea de modele ?i specifica?ii pentrusoftware? experienta profesionala generala de minim 5 ani ? Participarea in cel putin 1 proiect care a avut ca scop implementarea de sistem informatic, fara a fi conditionat de detinerea pozitiei de manager
Director de proiect (1 specialist)Studii absolvite si competente? Studii superioare finalizate cu diploma de licenta? Certificare inmanagement de proiect conform Clasificatiei Ocupatiilor din Romania ? COR 241919 sau echivalent pentru alte tari.Se vor prezenta documente relevante in acest sens.? Experienta profesionala generala cel putin 5 ani; ? Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in implementarea de proiecte similare
Cerinta 3Documentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati mai jos: a) Curriculum vitae (CV) conform Formularulul nr. 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularulul nr. 11A, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii;Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/ contractele indicate in CV, cu relevanta pentru prezenta procedura de achizitie. .
Cerinta 2Personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - Ofertantul va completa si prezenta Formularul nr. 10 ? Lista cu personalul de specialitate, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Cerinta 1Lista principalelor furnizari de produse/prestari de servicii in ultimii 3 ani - Ofertantul va completa si prezenta Formularul nr.8 ? Lista principalelor furnizari de produse/prestari de servicii in ultimii 3 ani, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.Ofertantul va prezenta cel putin un document: pagini relevante din contract/ proces-verbal de receptie, contrasemnate de beneficiar, care sa confirme indeplinirea cerintelor solicitate si care sa contina date referitoare la: beneficiarul contractului, tipul activitatilor prestate/ bunurilor livrate, perioada in care s-a realizat contractul.Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei conversia se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Documentele se vor prezenta in copie?conform cu originalul?.Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Certificat ISO 9001 sau echivalent. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unei asocieri, cel putin membrul desemnat lider al asocierii trebuie sa detina acest certificat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr. 12A- Declaratie pe proprie raspundereFormularul nr. 12B- Acord de asociereAmbele formulare se gasesc in sectiunea Formulare, incarcate separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de dateFormularul nr. 12 ? Lista subcontractantilor si specializarea acestora, se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Formularul nr. 11- CVFormularul nr. 11A- Declaratie de disponibilitateAmbele formulare se gasesc in sectiunea FormulareFormularul nr. 11- CV
Formularul nr. 11A- Declaratie de disponibilitate
Ambele formulare se gasesc in sectiunea FormulareFormularul nr. 11- CV
Formularul nr. 11A- Declaratie de disponibilitate
Ambele formulare se gasesc in sectiunea FormulareFormularul nr. 11- CV
Formularul nr. 11A- Declaratie de disponibilitate
Ambele formulare se gasesc in sectiunea FormulareFormularul nr. 11- CV
Formularul nr. 11A- Declaratie de disponibilitate
Ambele formulare se gasesc in sectiunea FormulareFormularul nr. 11- CV
Formularul nr. 11A- Declaratie de disponibilitate
Ambele formulare se gasesc in sectiunea FormulareFormularul nr. 11- CV
Formularul nr. 11A- Declaratie de disponibilitate
Ambele formulare se gasesc in sectiunea FormulareFormularul nr. 11- CVFormularul nr. 11A- Declaratie de disponibilitateAmbele formulare se gasesc in sectiunea FormulareFormularul nr. 11- CVFormularul nr. 11A- Declaratie de disponibilitateAmbele formulare se gasesc in sectiunea FormulareFormularul nr. 11- CVFormularul nr. 11A- Declaratie de disponibilitateAmbele formulare se gasesc in sectiunea FormulareFormularul nr. 11- CV
Formularul nr. 11A- Declaratie de disponibilitate
Ambele formulare se gasesc in sectiunea FormulareFormularul nr. 11- CV
Formularul nr. 11A- Declaratie de disponibilitate
Ambele formulare se gasesc in sectiunea FormulareFormularul nr. 11- CV
Formularul nr. 11A- Declaratie de disponibilitate
Ambele formulare se gasesc in sectiunea FormulareFormularul nr. 10- Lista cu personalul de specialitate, se gaseste in sectiunea FormulareFormularul nr. 8 - Lista principalelor furnizari de produse/prestari de servicii in ultimii 3 ani, se gaseste in sectiunea FormulareFormularul nr. 9 - Fisa de experienta similara, se gaseste in sectiunea FormulareDocumentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.09.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.09.2013 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.09.2013 11:00
Locul: sala de sedinte din Corpul Administrativ al spitalului municipal "Anton Cincu" Tecuci
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoane cu imputernicire din partea ofertantilor, semnata si stampilata.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): AXA PRIORITARA PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE SI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIEAXA PRIORITARA III - ?TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT SI PUBLIC?DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2 ?DEZVOLTAREA SI CRESTEREA EFICIENTEI SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE ?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
In cazul in care comisia constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi egale, la ofertantii clasati pe locul I, se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atacEventualele contestatii se pot depune la Autoritatea Contractanta si la Consiliul National de Solutionare a contestatiilor in termenele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic din cadrul Spitalului Municipal "Anton Cincu" Tecuci
Adresa postala: Adresa postala: Localitatea: Str. Costache Conachi, Nr. 35, Loc. Tecuci, Judetul Galati, Romania, , Tel. +401 0236811608, Localitatea: Tecuci, Cod postal: 805300, Romania, Tel. +40 236811608, Email: [email protected], Fax: +40 236811608
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.07.2013 12:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer