Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dezvoltarea unei platforme informatice de instruire online (asistata de calculator) care va sustine electronic procesul educational desfasurat de Universitatea Stefan cel Mare din Suceava.


Anunt de participare numarul 135750/22.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea Stefan cel Mare Suceava
Adresa postala: str. Universitatii, nr. 13, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720229, Romania, Punct(e) de contact: Eugenia Munteanu, Tel. +40 330103703, Email: [email protected], Fax: +40 330103703, Adresa internet (URL): www.usv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Universitatea ? Stefan cel Mare? Suceava
Adresa postala: str. Universitatii, nr. 13, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720229, Romania, Tel. +40 230522978, In atentia: POTORAC Dan Alin, Email: [email protected], Fax: +40 230524801
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Universitatea ? Stefan cel Mare? Suceava
Adresa postala: str. Universitatii, nr. 13, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720229, Romania, Tel. +40 230522978, In atentia: POTORAC Dan Alin, Email: [email protected], Fax: +40 230524801
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de Invatamant Superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Dezvoltarea unei platforme informatice de instruire online (asistata de calculator) care va sustine electronic procesul educational desfasurat de Universitatea Stefan cel Mare din Suceava.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea Sefan cel Mare Suceava, str. Universitatii nr.13
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivele proiectului:
- dezvoltarea si implementarea unui sistem modern si eficient de instruire on-line in cadrul Universitatii ?Stefan cel Mare? Suceava (USV) care sa asigure, pe de o parte, flexibilitatea administrarii electronice a procesului educational prin facilitati de administrare specifice universitatii si, pe de alta parte, eficientizarea procesului de invatare, prin punerea la dispozitia studentilor si profesorilor a unor module de studiu si evaluare la distanta.
- crearea si utilizarea unui portal eLearning pentru USV in vederea cresterii eficientei procesului educational. Portalul eLearning va permite accesul ambelor parti implicate in activitatea academica (studenti si cadre didactice) la cursuri online si offline, efectuate, la cel mai inalt nivel tehnologic.Realizarea obiectivelor proiectului prin:
- tehnicile specifice eLearning de predare si verificare a cunostintelor;
- posibilitatea revenirii automate sau la initiativa studentului asupra materialelor de curs;
- cresterea flexibilitatii scenariilor de curs;
- accesul facil la notiuni conexe;
- cresterea interactivitatii intre participantii la cursuri, studenti si profesori (in cazul sincron ? clasa virtuala);
- reutilizarea materialelor de curs fara consumuri suplimentare;
- facilitarea si simplificarea accesului invatare fara profesor, la distanta, asincronism si instruire in ritm propriu;
- paralelismul inalt al derularii cursurilor;
- mai buna monitorizare a intregului proces de instruire si a progresului fiecarui student prin mecanisme electronice de management al instruirii.
Servicii Solicitate: dezvoltare, analiza, implementare sistem eLearning, instalare, configurare, testare, instruirea utilizatorilor, teste de acceptanta si intrare in productie, asigurarea calitatii, asistenta si suport tehnic, garantie si mentenanta, furnizare hardware.
Beneficiarii proiectului sunt: - 327 cadre didactice
- 13125 studenti beneficiari ai proiectului
Componentele sistemului informatic integrat sunt:
- Componenta Portal eLearning
- Componenta de management a procesului educational
- Componenta de gestiune a continutului educational
- Continutul digital ? Cursuri specifice eLearning
- Unelte de creare de cursuri
- Colaborare intre utilizatori
- Echipamente hardware
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
32420000-3-Echipament de retea (Rev.2)
48190000-6-Pachete software educationale (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72000000-5-Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
I.1 Cheltuieli privind achizitionarea echipamentelor si dotarilor: Cheltuieli pentru achizitionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de retea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementarii proiectului;
Valoare totala fara TVA: 1, 826, 550.00 Lei
Valoare eligibila fara TVA: 1, 826, 550.00 Lei
I.2 Cheltuieli pentru achizitionarea deaplicatii informatice si licente: Cheltuieli pentru achizitionarea aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului, inclusiv solutii de securitate software;
Valoare totala fara TVA: 1, 057, 000.00 Lei
Valoare eligibila fara TVA: 1, 057, 000.00 Lei
Cheltuieli pentru achizitionarea aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului, inclusiv solutii de securitate software;Valoare totala fara TVA: 588, 000.00 Lei
Valoare eligibila fara TVA: 588, 000.00 Lei
Cheltuieli pentru dezvoltarea continutului digital initial necesar pentru implementarea proiectului
Valoare totala fara TVA: 423, 000.00 Lei
Valoare eligibila fara TVA: 423, 000.00 Lei
II. Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesionala: Cheltuieli legate de formarea profesionala a personalului care va utiliza produsele software implementate
Valoare totala fara TVA: 90, 000.00 Lei
Valoare eligibila fara TVA: 90, 000.00 Lei
Valoarea estimata fara TVA: 3.984.550 Lei
Valoarea estimata fara TVA: 3, 984, 550RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 79.691 Lei.Garantia de participare se poate constitui, conform prevederilor art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006: contul: RO57TREZ5915005XXX002307In cazul in care garantia de participare se constituie prin Scrisoare de garantie bancara, se va utiliza Formularul 16 ? Scrisoare de garantie bancara.Termenul de valabilitate al garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egal cu termenul de valabilitate al ofertei.Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 din OUG nr.34/2006 este de 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 5% din valoarea contractului. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile Art. 90 din H.G. Nr. 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare.Garantia de buna executie va avea o perioada de valabilitatecel putin egala cu durata contractuluiGarantia de buna executie se va elibera in conditiile art, 92, alin. (1) din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
98% - Fondul Social European2%- Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006;Certificat de atestare fiscala (bugetul general) si Certificat de taxe si impozite locale-in copie conforma cu originalul. Din ambele trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioar celei la care se depun ofertele;Declaratie privind calitatea de participant;Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr.34/2006(se va prezenta si de subcontratanti sau terti sustinatori). Persoanele cu functii de decizie: a se vedea Formularul 5.Note: Operatorii economici straini pot prezenta orice documente edificatoare pentru indeplinirea obligatiilor de plata a texelor si impozitelor.Fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus.Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana. Certificat constatator emis de ORC (cu cel mult 30 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertei), din care sa rezulte: obiectul de activitate, faptul ca nu sunt incluse mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si ca operatorul economic nu se afla in incapacitate de plata.Documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/ candidatul este stabilit
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati trebuie sa fie de minim 7.500.000 Lei.
In conformitate cu Ordinul 509 din 14/09/2011 ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrase din bilanturile contabile, in cazul in care publicarea acestora este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pentru ultimii 3 ani financiar incheiati. In cazul in care legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea bilanturilor contabile, ofertantul va prezenta orice alte documente echivalente (ex. rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor) pentru sustinerea indeplinirii cerintei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor furnizari de produse
Experienta in furnizarea si implementarea unui sistem software educational pentru instruire online (asistata de calculator) in care s-au indeplinit sarcini de dezvoltare continut educational, implementare platforma e-Educatie, livrare echipamente hardware.
Personalul propus pentru indeplinirea contractului
Manager de proiectStudii superioare in IT;Certificare profesionala in managementul de proiect(PMP sau echiv);5 ani experienta in IT; Manager de proiect intr-un contract similarPrin contract similar se intelege un contract ce a vizat implementarea de sisteme software educationale pentru instruire online (asistata de calculator) in care s-au indeplinit sarcini de dezvoltare continut educational, implementare platforma e-Educatie, livrare echipamente hardware
Coordonator tehnic sistem eLearningStudii superioare in IT;Certificat participare curs management de proiect;Certificat management de proiect pentru dezvoltare software agile(Scrum Master sau echiv);5 ani experienta in IT;Coordonator tehnic intr-un contract similar
Prin contract similar se intelege un contract ce a vizat implementarea de sisteme software educationale pentru instruire online (asistata de calculator) in care s-au indeplinit sarcini de dezvoltare continut educational, implementare platforma e-Educatie, livrare echipamente hardware
Coordonator stiintific dezvoltare continut educationalStudii superioare de lunga durata;5 ani experienta in domeniul didactic; Coordonator stiintific intr-un contract similar
Prin contract similar se intelege un contract ce a vizat implementarea de sisteme software educationale pentru instruire online (asistata de calculator) in care s-au indeplinit sarcini de dezvoltare continut educational, implementare platforma e-Educatie, livrare echipamente hardware
Coordonator instruire
Studii superioare in IT;Certificare de formator autorizat CNFPA sau echiv;Certificat de participare la curs privind instruirea adultilor;5 ani experienta in IT;Coordonator Instruire intr-un contract similar
Prin contract similar se intelege un contract ce a vizat implementarea de sisteme software educationale pentru instruire online (asistata de calculator) in care s-au indeplinit sarcini de dezvoltare continut educational, implementare platforma e-Educatie, livrare echipamente hardware
Expert infrastructura si securitate ITStudii superioare in IT;Certificare profesionala ca auditor de sisteme informatice(CISA sau echiv);Certificare profesionala in arhitectura securitatii sistemelor informatice(ISSAP sau echiv);Certificare profesionala in guvernanta IT a sistemelor informatice de tip enterprise(CGEIT sau echiv);Certificare profesionala in managementul securitatii sistemelor informatice(ISSMP sau echiv);Certificare profesionala in managementul serviciilor IT(ITIL sau echiv);Certificare profesionala ca auditor specializat in managementul securitatii sistemelor informationale(Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor sau echiv);5 ani experienta in IT
Prin contract similar se intelege un contract ce a vizat implementarea de sisteme software educationale pentru instruire online (asistata de calculator) in care s-au indeplinit sarcini de dezvoltare continut educational, implementare platforma e-Educatie, livrare echipamente hardware
Subcontractare: ofertantul are posibilitatea de subcontracta parte/parti din contractul ce face obiectul achizitiei.
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna
In cazul desemnarii ofertei comune castigatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita legalizarea asocierii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
25%
Descriere: Componenta financiara
2.
P tehnic (n)
75%
Descriere: Ptehnic=Pc2(n) *25%+PC3(n)*25%+PC4(n)*25% descriere caiet de sarcini
Punctaj maxim componenta tehnica: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Va fi org o sing runda de o zi. Inainte de lans lic elec, a c va realiza o eval init integrala a ofer, conf cu crit de atrib stabilit in doc de atrib si va trim invit op ec care au depus oferte admis sa prezinte preturi noi, pretul fiind acel element al of care face ob proc repet de ofertare. Pretul ofertat in aceasta runda finala de lic elec va fi mai mic decat cel mai mic pret ofertat ini. A c nu va incepe licit electr mai devreme de doua zile lucrat dupa data la care au fost trimise invitat. Aceste invit vor cuprinde data si momentul de start al lic elec, precum si orice inform necesara pentru realiz conect indiv la echip electr utilizat, in conf cu legisl in vigoare. Runda finala de lic elec va fi org conf H.G 1660 / 23.10.2008 pentru aprob nor de aplic a preved referit la atrib contr de achiz publ prin mijloace electronice din O.U.G. 34 /2006 cu modif si complet ulterioare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SMIS 23038
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.07.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.07.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.07.2012 12:00
Locul: Sala de Consiliu, Corp F, etaj II, Universitatea Stefan cel mare Suceava
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot participa delegati ai ofertantilor cu imputernicire scrisa in original si un act de identitate (B.I. /C.I.).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
Pentru calcularea punctajului final se va aplica formula: Ptehnic(n) = PunctajC2(n) * 25% + PunctajC3(n) * 25% + PunctajC4(n) * 25%Ptotal(n) = PunctajC1(n) * 25% + Ptehnic(n)Unde: - Ptehnic(n) reprezinta Punctajul tehnic al ofertei evaluate- Ptotal(n) reprezinta Punctajul total al ofertei evaluate- PunctajC1(n) reprezinta punctajul financiar al ofertei evaluate- PunctajC2(n), PunctajC3(n), PunctajC4(n), reprezinta punctajele obtinute de oferta evaluata pentru Criteriile tehnice respective.Oferta care va fi declarata castigatoare este oferta care obtine cel mai mare punctaj total (Ptotal(n)). In cazul in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi cel mai mare punctaj total Ptotal, oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic si care va fi declarata castigatoare va fi oferta cu cel mai mare punctaj tehnic (Ptehnic).Operatorul economic (grupul de operatori) poate beneficia de sustinerea unei terte persoane, in conformitate cu prevederile legale in vigoare referite in OUG 34/2006, HG 925/2006 si Legea 279/2011.Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a documentului atacat conform art. 2562 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea ? Stefan cel Mare? Suceava
Adresa postala: str. Universitatii, nr. 13, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720229, Romania, Tel. +40 230520080
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.05.2012 14:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer